AAR กลุ่ม 1 - PowerPoint PPT Presentation

Aar 1
Download
1 / 14

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AAR กลุ่ม 1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากกรมราชทัณฑ์ คืออะไร คาดว่าจะได้ทราบปัจจัยที่ทำให้สำเร็จในการดำเนินการ ดังนี้ 1. จะต้องมีความสอดคล้องกัน ระหว่าง. Core Value. Core Competency. KM. AAR กลุ่ม 1. 2. สอดคล้องกับเนื้องานประจำในลักษณะ Built-in ในงานประจำ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AAR กลุ่ม 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aar 1

AAR กลุ่ม 1

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากกรมราชทัณฑ์ คืออะไร

คาดว่าจะได้ทราบปัจจัยที่ทำให้สำเร็จในการดำเนินการ ดังนี้

1. จะต้องมีความสอดคล้องกัน ระหว่าง

Core Value

Core Competency

KM


Aar 11

AAR กลุ่ม 1

2. สอดคล้องกับเนื้องานประจำในลักษณะ Built-in ในงานประจำ

3. ใช้หลายเทคนิคประสานกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น 5minute template

4. ความสัมพันธ์และความไว้วางใจกัน (Informal Relationship) เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

5. ความรักในองค์กร มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์และพัฒนา การทำงาน KM เพื่อองค์กร

5.1 จิตสำนึก

- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

- เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

- เห็นอกเห็นใจประเทศชาติ (สำนึกรักแผ่นดิน)

5.2 ความคิดเชิงบวก


Aar 12

AAR กลุ่ม 1

6. ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ

6.1 สื่อสารต่อเนื่องตลอดไม่ขาดช่วง

6.2 สร้างกิจกรรมร่วมกันของคนทำงานให้เกิด ปฎิกิริยา เชิงบวก เพื่อผลดีต่อองค์กร

6.3 ผู้บริหารต้องเป็น Role Model ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในองค์กร


Aar 13

AAR กลุ่ม 1

สิ่งที่ได้คืออะไรบ้าง ทำไมจึงได้ เพราะอะไร

- สิ่งที่ได้คือสิ่งที่กล่าวแล้วในข้อ 1.

- ทำไมจึงได้-เนื่องจากการทำ BAR

- ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน

- การทำ AAR


Aar 14

AAR กลุ่ม 1

สิ่งที่ไม่ได้คืออะไร เพราะอะไร

- ไม่ได้เห็นตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุมเท่านั้น


Aar 15

AAR กลุ่ม 1

สิ่งที่เรียนรู้ได้แก่อะไรบ้าง

1. ผู้นำต้องสร้างผู้นำ(สร้างตัวตาย ตัวแทน)

2. คนทำงาน KM ไม่มีหน้าที่เหนื่อย แต่มีสิทธิ์ที่จะเหนื่อย (หมั่นทำอย่างท้อ)

3. เริ่มจากตนเองและจริงใจ

4. อยู่แบบมีส่วนร่วมและเป็นเพื่อนร่วมงาน “ไม่ใช่นาย”


Aar 16

AAR กลุ่ม 1

5. มี Lesson Learned ตลอดชีวิต รับคำติ ไม่สนใจคำชม

6. ใครดีให้กล่าวถึง

7. แก่ความรู้ สูงด้วยจริยธรรม

8. บ้าได้ แต่ต้อง แม่น


Aar 17

AAR กลุ่ม 1

สิ่งที่ท่านจะนำไปใช้กับ สป.รง. ได้แก่อะไรบ้าง เพราะเหตุใด

1. สร้างบรรยากาศ ของความสัมพันธ์และความไว้วางใจกัน

2. ยึดคนในองค์กรเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเนื้องานขององค์กรโดยไม่คำนึง ถึง C

3. ทำให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องทำ KMและเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ ในองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในองค์กร


Aar 2

AAR กลุ่ม 2

สิ่งที่คาดหวังจากการศึกษาดูงานในกรมราชทัณฑ์

(1) มีหลักการบริหารจัดการให้บุคลากรในองค์มีความสนใจ

 • มีเพราะ

  - กรมราชทัณฑ์ มีการศึกษา สภาพปัญหาของงาน และเชื่อมโยง Core Competency และ Core Value แล้วนำไปกำหนดหัวข้อความรู้ แล้วจัดเก็บความรู้โดยการสัมภาษณ์จากผู้รู้ และใช้เทคนิคในการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ On the job Training, Coaching และการสร้างหลักสูตรที่นำเอาเทคนิควิธีการต่างๆ รวมทั้งการ Coaching ไปเป็นหัวข้อการ อบรมในทุกหลักสูตรการบริหาร นั้นคือ กรมราชทัณฑ์มีการวางแผน KM อย่างดี และนำเทคนิค KM ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนเนียนไปกับเนื้องาน ทำให้คนในกรมราชทัณฑ์ ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหรือถูกยัดเหยียด เช่น เทคนิค 5 minute template, การเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟัง


Aar 21

AAR กลุ่ม 2

 • การนำไปประยุกต์ใช้กับ สป. โดย

  - สอดแทรกวิชาเกี่ยวกับ เทคนิค KM ต่างๆ ในการฝึกอบรมทุกหลักสูตร และประมวลเป็นองค์ความรู้ และเผยแพร่

  (2) การทำ KM ของกรมราชทัณฑ์ มีปัญหาอะไรบ้าง

 • ไม่มีการบรรยายถึงปัญหาการทำ KM ชัดเจน และผู้ดูงานไม่ได้ซักถามในประเด็นนี้


Aar 22

AAR กลุ่ม 2

(3) ผู้นำองค์กรให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมใน KM มากน้อยเพียงใด

 • ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์มีความสนใจและมีส่วนร่วม และสนับสนุนการทำ KM อย่างมาก

 • โครงสร้างองค์การในเรื่อง KM เอื้ออำนวยให้การทำ KM สามารถมองภาพองค์รวมได้ดี

  การนำไปประยุกต์ใช้กับ สป.

  - ปรับโครงสร้างองค์กรให้งานของ พอ. พบ. และ กพบ. อยู่ในสำนักเดียวกัน เพื่อทำเรื่องที่เกี่ยวกับ HR ที่เป็นองค์รวม


Aar 23

AAR กลุ่ม 2

(4) ใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้ผู้นำสนใจในการทำ KM

 • การเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟัง ในทุกโอกาสที่ทำได้

 • ต้องทำ KM ให้ถูกจริตของคนในองค์กร

 • On the job training

 • Coaching

 • สุ จิ ปุ ริ

 • Learning by doing

 • Learning before doing

 • 5 minute template

 • การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง


Aar 24

AAR กลุ่ม 2

 • ให้ทุกคนเริ่มทำ KM จากตัวเอง ไม่ต้องไปสนใจว่าเพื่อนร่วมงานจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวอย่าง

 • การหมุนเวียนงานใน

 • Leason Learn

 • ทำให้ห้องทำงาน และพื้นที่ข้างทาง ในอาคารเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  สรุป

  ต้องคัดเลือกเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กับ สป.รง. โดยที่ต้องทำให้ถูกจริตกับคนใน สป. ด้วย


Aar 25

AAR กลุ่ม 2

(5) กรมราชทัณฑ์ คิดว่าความสำเร็จของ KM นั้นคือ

- การทำให้เนียนไปกับเนื้องาน

- การสร้างแรงจูงใจด้วยการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก

- การให้ทุกคนเริ่มทำ KM จากตัวเอง

- การสร้างบรรยากาศ KM ให้เกิดขึ้นมากๆ

ทุกปัจจัยแห่งความสำเร็จ ควรต้องนำมาปรับใช้กับ สป.รง.


 • Login