KDV
Download
1 / 84

KDV - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

MEHMET YILDIZ GELIR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009. KANUN KAPSAMI. TRKIYE SIYASI SINIRLARI IERISINDETICARI SINAI ZIRAI VE SERBEST MESLEK FAALIYETI KAPSAMINDA:HER TRL MAL TESLIMIHIZMET IFASIITHALATDIGER FAALIYETLER Karsilikli Roaming hizmetleriProfesyonel sanatilarin gsteri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

KDV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

KDV

MEHMET YILDIZ

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Kanun kapsami l.jpg

KANUN KAPSAMI

 • TRKYE SYAS SINIRLARI ERSNDE

 • TCAR SINA ZRA VE SERBEST MESLEK FAALYET KAPSAMINDA:

 • HER TRL MAL TESLM

 • HZMET FASI

 • THALAT

 • DER FAALYETLER

  Karlkl Roaming hizmetleri

  Profesyonel sanatlarn gsterileri

  Profesyonel spor msabakalar

  ans Oyunlar ile Bahis oyunlarnn tertiplenmesi

  Mzayede mahali ve gmrk depolarndaki satlar

MEHMET YILDIZ

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Kanunun yapisi l.jpg

KANUNUN YAPISI

 • AMA NHAY TKETCY VERGLEMEKTR

 • HER AAMA VERGLENDRLR ANCAK YKLENLEN KDV NDRLR

 • NDRM MEKANZMASI NEDENYLE GEREKTE HAZNEYE NTKAL EDEN VERG YARATILAN KATMA DEERDR.(MALYET HASILAT FARKI)

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Tesl m l.jpg

TESLM

 • Teslim, bir mal zerindeki tasarruf hakknn malik veya onun adna hareket edenlerce, alcya veya adna hareket edenlere devredilmesidir. Bir maln alc veya onun adna hareket edenlerin gsterdii yere veya kiilere tevdii teslim hkmndedir

 • Maln alcya veya onun adna hareket edenlere gnderilmesi halinde, maln nakliyesinin balatlmas veya nakliyeci veya srcye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

 • Zincirleme kit yaplmak suretiyle, maln bu arada el deitirmeden dorudan sonuncu kiiye devredilmesi halinde, aradaki safhalarn her biri ayr bir teslimdir ,

 • Su, elektrik, gaz, stma, soutma ve benzeri ekillerdeki datmlar da mal teslimidir

 • Kap ve ambalajlar ile dknt ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduu hallerde teslim, bunlar dnda kalan maddeler itibariyle yaplm saylr. Bunlarn yerine ayn cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile dknt tali maddelerin geri verilmesinde de ayn hkm uygulanr.

 • Trampa iki ayr teslim hkmndedir

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Tesl m sayilan haller l.jpg

TESLM SAYILAN HALLER

 • a) Vergiye tabi mallarn her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi ilemler dndaki amalarla iletmeden ekilmesi, vergiye tabi mallarn iletme personeline cret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi

 • b) Vergiye tabi mallarn, retilip teslimi vergiden istisna edilmi olan mallar iin her ne suretle olursa olsun kullanlmas veya sarf

 • c) Mlkiyeti muhafaza kaydyla yaplan satlarda zilyedliin devri

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


H zmet l.jpg

HZMET

 • 1. Hizmet, bir eyi yapmak, ilemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazrlamak, deerlendirmek, kiralamak, bir eyi yapmamay taahht etmek gibi, ekillerde gerekleebilir.

 • 2. Bir hizmetin karlnn bir mal teslimi veya dier bir hizmet olmas halinde bunlarn her biri ayr ilem olup, hizmet veya teslim hkmlerine gre ayr ayr vergilendirilirler.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


H zmet sayilan haller l.jpg

HZMET SAYILAN HALLER

 • Vergiye tabi bir hizmetten, iletme sahibinin, iletme personelinin veya dier ahslarn karlksz yararlandrlmas hizmet saylr

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


T rk yede yapilmasi l.jpg

TRKYEDE YAPILMASI

 • lemlerin Trkiye'de yaplmas:

 • a) Mallarn teslim annda Trkiye'de bulunmasn,

 • b) Hizmetin Trkiye'de yaplmasn veya hizmetten Trkiye'de faydalanlmas

  KDV KAPSAMINDADIR

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Uluslar arasi ta ima l.jpg

ULUSLAR ARASI TAIMA

 • Trkiye ile yabanc lkeler arasnda yaplan tamaclk ile transit tama ilerinde, hizmetin i parkura isabet eden ksm Trkiye'de yaplm saylr

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


M kellef k md r l.jpg

MKELLEF KMDR

 • a) Mal teslimi ve hizmet ifas hallerinde bu ileri yapanlar,

 • b) thalatta mal ve hizmet ithal edenler,

 • c) Transit tamalarda gmrk veya gei ilemine muhatap olanlar,

 • d) PTT letme Genel Mdrl ve radyo ve televizyon kurumlar,

 • e) Her trl ans ve talih oyunlarn tertip edenler,

 • g) Profesyonel sanatlarn yer ald gsteriler ve konserler ile profesyonel sporcularn katld sportif faaliyetler, malar, yarlar ve yarmalar tertipleyenler veya gsterenler,

 • h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklar kiraya verenler,

 • ) stee bal mkellefiyette talepte bulunanlardr.

 • Vergiye tabi bir ilem sz konusu olmad veya katma deer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda gstermeye hakk bulunmad halde; dzenledii bu tr vesikalarda katma deer vergisi gsterenler, bu vergiyi demekle mkelleftirler.

 • Spor-Toto, piyango (Mill Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunlarn tekilat mdrlkleri,

 • At yarlar ve dier mterek bahis ve talih oyunlarnda bunlar tertipleyenler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Verg sorumlulu u l.jpg

VERG SORUMLULUU

 • Mkellefin Trkiye iinde ikametghnn, iyerinin, kanun merkezi ve i merkezinin bulunmamas hallerinde ve gerekli grlen dier hallerde Maliye Bakanl, vergi alacann emniyet altna alnmas amacyla, vergiye tabi ilemlere taraf olanlar verginin denmesinden sorumlu tutabilir.

 • 2. Fiil yada kayd envanter srasnda belgesiz mal bulundurulduu veya belgesiz hizmet satn alndnn tespiti halinde, bu allar nedeniyle ziyaa uratlan katma deer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satn alan mkelleften aranr

 • Belgesiz mal bulundurduklar veya hizmet satn aldklar tespit edilen mkelleflere, bu mal ve hizmetlere ait al belgelerinin ibraz iin tespit tarihinden itibaren 10 gnlk bir sre verilir. Bu sre iinde al belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli zerinden hesaplanan katma deer vergisi, allarn belgeleyemeyen mkellef adna re'sen tarhedilir

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Tevk fat yapma zorunlulu u l.jpg

TEVKFAT YAPMA ZORUNLULUU

 • Genel bteye dahil daireler, katma bteli idareler, il zel idareleri, belediyeler ve bunlarn tekil ettikleri birlikler,

 • -Dner sermayeli kurulular,

 • -Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulular,

 • -Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular,

 • -niversiteler (vakf niversiteleri hari),

 • -Kanunla kurulan veya tzel kiilii haiz emekli ve yardm sandklar,

 • -Bankalar ve zel finans kurumlar,

 • -Kamu iktisadi teebbsleri (Kamu ktisadi Kurulular, ktisadi Devlet Teekklleri),

 • -zelletirme kapsamndaki kurulular

 • -Organize sanayi blgeleri ile menkul kymetler, vadeli ilemler borsalar dahil btn borsalar,

 • - Yardan fazla hissesi dorudan yukarda saylan kurum ve kurululara ait olan (tek bana ya da birlikte) kurum, kurulu ve iletmeler,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Tevk fat kapsami l.jpg

Yapm ileri ile bu ilere ilikin mhendislik-mimarlk ve ett-proje hizmetleri,

- Temizlik, bahe ve evre bakm hizmetleri,

- zel gvenlik hizmetleri,

- Makine, tehizat, demirba ve tatlara ait tadil, bakm ve onarm hizmetleri,

- Her trl yemek servisi,

- Danmanlk ve denetim hizmetleri

gc Temini

Yapm leri

Tevkifat kapsamna giren bu ilemlerin tamam "hizmet" mahiyetindedir. Katma Deer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde tanm verilen "teslim" mahiyetindeki ilemler bu blmde dzenlenen tevkifat uygulamas kapsamna girmemektedir.

Bu nedenle yukarda saylan kurum ve kurulularn, tevkifat kapsamna giren hizmetlerde kullanlacak olanlar da dahil olmak zere piyasadan yapacaklar her trl mal almnda tevkifat uygulanmayacaktr

TEVKFAT KAPSAMI

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Tevk fat oranlari l.jpg

TEVKFAT ORANLARI

 • Yemek servisi 1/2

 • Bahe ve evre bakm 1/2

 • zel gvenlik 4/5

 • Danmanlk ve denetim 1/2

 • Yap Denetim 1/2,

 • Temizlik hizmetlerinde 2/3

 • Gc 9/10

 • Yapm leri 1/6

 • Dier hizmetlerde 1/3

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Verg y do uran olay l.jpg

VERGY DOURAN OLAY

 • a) Mal teslimi ve hizmet ifas hallerinde, maln teslimi veya hizmetin yaplmas,

 • b) Maln tesliminden veya hizmetin yaplmasndan nce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gsterilen miktarla snrl olmak zere fatura veya benzeri belgelerin dzenlenmesi,

 • c) Ksm ksm mal teslimi veya hizmet yaplmas mutad olan veya bu hususlarda mutabk kalnan hallerde, her bir ksmn teslimi veya bir ksm hizmetin yaplmas,

 • d) Komisyoncular vastasyla veya konsinyasyon suretiyle yaplan satlarda, mallarn alcya teslimi,

 • e) Maln alcya veya onun adna hareket edenlere gnderilmesi halinde, maln nakliyesine balanmas veya nakliyeci veya srcye tevdii,

 • g) Su, elektrik, gaz, stma, soutma ve benzeri enerji datm veya kullanmlarnda bunlarn bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

 • ) thalatta, Gmrk Kanununa gre gmrk vergisi deme mkellefiyetinin balamas, gmrk vergisine tabi olmayan ilemlerde ise gmrk beyannamesinin tescili,

 • j) kametgh, iyeri, kanun merkezi ve i merkezi Trkiye'de bulunmayanlar tarafndan yabanc lkeler ile Trkiye arasnda yaplan tamaclk ile transit tamaclkta gmrk blgesine girilmesi veya gmrk blgesinden klmas,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


St snalar l.jpg

TAM STSNA

HRACAT STSNASI

DPLOMATK STSNASI

Aralar, Kymetli Maden ve Petrol Aramalar ile Ulusal Gvenlik Harcamalar ve Yatrmlarda stisna

Transit Tamaclk

thalat stisnas

KISMI STSNA Sosyal ve Asker Amal stisnalarla Dier stisnalar

Kltr ve Eitim Amac Tayan stisnalar

Sosyal Ama Tayan stisnalar

Askeri Ama Tayan stisnalar

Dier stisna

STSNALAR

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


St snalarin zell l.jpg

STSNALARIN ZELL

 • TAM STSNA KAPSAMINDA OLAN LEMLERLE LGL YKLENLEN KDV NDRM VE ADE UYGULAMASINA TAB KEN KISMI STSNALARDA NDRM VE ADE SZ KONUSU DELDR.

 • KISMI STSNALAR YA MALYET YADA KAR ZARAR HESABINDA MUHASEBELETRLEBLR

 • YUKARIDAK TESPTN TEK STSNASI KISMI STSNAKAR ARASINDA YER ALAN:zrllerin eitimleri, meslekleri, gnlk yaamlar iin zel olarak retilmi her trl ara-gere ve zel bilgisayar programlar TAM STSNA GB NDRM VE ADE LEMLERNE TABDR

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Hracat st snasi l.jpg

HRACAT STSNASI

 • 1 MAL HRACI

 • 2 HZMET HRACI

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Mal hraci n l.jpg

MAL HRACI N

 • a) Teslim yurt dndaki bir mteriye veya bir serbest blgedeki alcya ya da yetkili gmrk antreposu ileticisine yaplmal veya mallar yetkili gmrk antreposu ileticisine tevdi edilmelidir.

 • b) Teslim konusu mal Trkiye Cumhuriyeti gmrk blgesinden karak bir d lkeye veya bir serbest blgeye vasl olmal ya da yetkili gmrk antreposuna konulmaldr. Teslim konusu maln ihra edilmeden nce yurt dndaki alc adna hareket eden yurt iindeki firmalar veya bizzat alc tarafndan ilenmesi veya herhangi bir ekilde deerlendirilmesi durumu deitirmez.

 • Yetkili gmrk antrepolar ile buralarda dzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak maln cinsi ve miktar ile bunlarn antrepoda bekleme srelerine ilikin olarak snrlama getirmeye, Gmrk Mstearlnn gr alnmak suretiyle Maliye Bakanl yetkilidir.

 • Yetkili gmrk antrepolarnn ileyiine ilikin olarak bu fkra uyarnca belirlenen esaslara uyulmamas halinde ziyaa uratlan vergi, buna ilikin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin denmesinden katma deer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo ileticisi de mteselsilen sorumludur..

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


H zmet hraci n l.jpg

HZMET HRACI N

 • 2. Yurt dndaki mteri tabiri; ikametgh, iyeri, kanun ve i merkezi yurt dnda olan alclar ile yurt iinde bulunan bir firmann yurt dnda kendi adna mstakilen faaliyet gsteren ubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dndaki mteriler iin yaplan hizmet saylabilmesi iin aadaki artlar yerine getirilmi olmaldr.

 • a) Hizmetler yurt dndaki bir mteri iin yaplm olmaldr.

 • b) Hizmetten yurt dnda faydalanlmaldr.

 • 3. Fason hizmetlerin serbest blgelerdeki mterilere yaplm saylmas iin aadaki artlar yerine getirilmi olmaldr.

 • a) Fason hizmet serbest blgelerde faaliyet gsteren mteriler iin yaplm olmaldr.

 • b) Fason hizmetten serbest blgelerde faydalanlmaldr

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Ara lar k ymetli maden ve petrol aramalar ile ulusal g venlik harcamalar l.jpg

Aralar, Kymetli Maden ve Petrol Aramalar ile Ulusal Gvenlik Harcamalar

 • a) ( Faaliyetleri ksmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarn kiralanmas veya eitli ekillerde iletilmesi olan mkelleflere bu amala yaplan deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarnn teslimleri, bu aralarn imal ve inaas ile ilgili olarak yaplan teslim ve hizmetler ile bunlarn tadili, onarm ve bakm eklinde ortaya kan hizmetler,

 • b) Deniz ve hava tama aralar iin liman ve hava meydanlarnda yaplan hizmetler, (19)

 • c) Altn, gm, platin arama, iletme, zenginletirme, rafinaj ve Trk Petrol Kanunu hkmlerine gre petrol arama faaliyetlerine ilikin olmak zere, bu faaliyetleri yrtenlere yaplan teslim ve hizmetler ile ayn Kanun hkmlerine gre boru hattyla tamaclk yapanlara bu hatlarn ina ve modernizasyonuna ilikin yaplan teslim ve hizmetler, (20)

 • d) Yatrm Tevik Belgesi sahibi mkelleflere belge kapsamndaki makina ve tehizat teslimleri (u kadar ki, yatrmn tevik belgesinde ngrld ekilde gereklememesi halinde, zamannda alnmayan vergi alcdan, vergi ziya cezas uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamannda alnmayan vergiler ile vergi cezalarnda zamanam, verginin tarhn veya cezann kesilmesini gerektiren durumun meydana geldii tarihi takip eden takvim ylnn bandan itibaren balar).

 • e) Limanlara balant salayan demiryolu hatlar, limanlar ve hava meydanlarnn inas, yenilenmesi ve geniletilmesi ilerini fiilen kendisi yapan veya yaptran mkellefler ile genel bteli idarelere bu ilere ilikin olarak yaplan mal teslimleri ve inaat taahht ileri,(21)

 • f) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl, Savunma Sanayii Mstearl, Milli stihbarat Tekilat Mstearl, Emniyet Genel Mdrl ve Gmrk Muhafaza Genel Mdrlne milli savunma ve i gvenlik ihtiyalar iin uak, helikopter, gemi, denizalt, tank, panzer, zrhl personel tayc, roket, fze ve benzeri aralar, silah, mhimmat, silah malzeme, tehizat ve sistemleri ile bunlarn aratrma-gelitirme, yazlm, retim, montaj, yedek para, bakm-onarm ve modernizasyonuna ilikin olarak yaplan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerekletirenlere bu kapsamda yaplacak olan, miktar ve nitelikleri yukarda saylan kurulularca onaylanan teslim ve hizmetler.

 • Faaliyetleri ksmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarn kiralanmas veya eitli ekillerde iletilmesi olan mkelleflere bu amala yaplan deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarnn, teslimleri ile bunlarn tadili, onarm ve bakm eklinde ortaya kan hizmetler.(+)

 • Mkelleflere iletmelerinde kullanacaklar deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarn teslimleri ile bunlarn tadili, onarm ve bakm eklinde ortaya kan teslim ve hizmetler.

 • Deniz ve hava tama aralar iin liman ve hava meydanlarnda yaplan hizmetler,

 • Altn, gm ve platin ile ilgili arama, iletme, zenginletirme ve rafinaj faaliyetleri il

 • 6326 sayl Petrol Kanunu hkmlergre yaplan petrol arama faaliyetlerine ilikin olmak zere, bu faaliyetleri yrtenlere yaplan teslim ve hizmetler,

 • Limanlar ve hava meydanlarnn inas, yenilenmesi ve geniletilmesi ilerini fiilen kendisi yapan veya yaptran mkelleflere bu ilere ilikin olarak yaplan mal teslimleri ve inaat taahht ileri,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Faaliyetleri k smen veya tamamen deniz hava ve demiryolu ta ma ara lar n n y zer tesis ve ara lar n l.jpg

Faaliyetleri ksmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarn

 • kiralanmas veya eitli ekillerde iletilmesi olan mkelleflere bu amala yaplan deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarnn

 • teslimleri,

 • bu aralarn imal ve inaas ile ilgili olarak yaplan teslim ve hizmetler

 • bunlarn tadili, onarm ve bakm eklinde ortaya kan hizmetler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide23 l.jpg

 • Deniz ve hava tama aralar iin liman ve hava meydanlarnda yaplan hizmetler,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide24 l.jpg

 • c) Altn, gm, platin arama, iletme, zenginletirme, rafinaj ve Trk Petrol Kanunu hkmlerine gre petrol arama faaliyetlerine ilikin olmak zere, bu faaliyetleri yrtenlere yaplan teslim ve hizmetler ile ayn Kanun hkmlerine gre boru hattyla tamaclk yapanlara bu hatlarn ina ve modernizasyonuna ilikin yaplan teslim ve hizmetler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Yatirim te v k l.jpg

YATIRIM TEVK

 • Yatrm Tevik Belgesi sahibi mkelleflere belge kapsamndaki makina ve tehizat teslimleri (u kadar ki, yatrmn tevik belgesinde ngrld ekilde gereklememesi halinde, zamannda alnmayan vergi alcdan, vergi ziya cezas uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamannda alnmayan vergiler ile vergi cezalarnda zamanam, verginin tarhn veya cezann kesilmesini gerektiren durumun meydana geldii tarihi takip eden takvim ylnn bandan itibaren balar

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide26 l.jpg

 • Limanlara balant salayan demiryolu hatlar, limanlar ve hava meydanlarnn inas, yenilenmesi ve geniletilmesi ilerini fiilen kendisi yapan veya yaptran mkellefler ile genel bteli idarelere bu ilere ilikin olarak yaplan mal teslimleri ve inaat taahht ileri

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide27 l.jpg

 • Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl, Savunma Sanayii Mstearl, Milli stihbarat Tekilat Mstearl, Emniyet Genel Mdrl ve Gmrk Muhafaza Genel Mdrlne milli savunma ve i gvenlik ihtiyalar iin uak, helikopter, gemi, denizalt, tank, panzer, zrhl personel tayc, roket, fze ve benzeri aralar, silah, mhimmat, silah malzeme, tehizat ve sistemleri ile bunlarn aratrma-gelitirme, yazlm, retim, montaj, yedek para, bakm-onarm ve modernizasyonuna ilikin olarak yaplan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerekletirenlere bu kapsamda yaplacak olan, miktar ve nitelikleri yukarda saylan kurulularca onaylanan teslim ve hizmetler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide28 l.jpg

 • Faaliyetleri ksmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarn kiralanmas veya eitli ekillerde iletilmesi olan mkelleflere bu amala yaplan deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarnn, teslimleri ile bunlarn tadili, onarm ve bakm eklinde ortaya kan hizmetler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide29 l.jpg

 • Mkelleflere iletmelerinde kullanacaklar deniz, hava ve demiryolu tama aralarnn, yzer tesis ve aralarn teslimleri ile bunlarn tadili, onarm ve bakm eklinde ortaya kan teslim ve hizmetler.

 • Deniz ve hava tama aralar iin liman ve hava meydanlarnda yaplan hizmetler,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide30 l.jpg

 • Altn, gm ve platin ile ilgili arama, iletme, zenginletirme ve rafinaj faaliyetleri il

 • 6326 sayl Petrol Kanunu hkmlergre yaplan petrol arama faaliyetlerine ilikin olmak zere, bu faaliyetleri yrtenlere yaplan teslim ve hizmetler,

 • Limanlar ve hava meydanlarnn inas, yenilenmesi ve geniletilmesi ilerini fiilen kendisi yapan veya yaptran mkelleflere bu ilere ilikin olarak yaplan mal teslimleri ve inaat taahht ileri,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Trans t ta imacilik l.jpg

TRANST TAIMACILIK

 • 1. Transit ve Trkiye ile yabanc lkeler arasnda yaplan tamaclk ilerinde, Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenecek tama ileri vergiden mstesnadr.

 • 2. Bu istisna, ikametgh, kanun merkezi ve i merkezi Trkiye'de bulunmayan mkelleflere, ilgili lkeler itibariyle karlkl olmak artyla tannr.

 • 3. 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanun ile 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu hkmleri erevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen snr kaplarnda 4458 sayl Gmrk Kanununun ihracat rejimi kapsamnda yurt dna karlacak eyay tayan kamyon, ekici ve soutucu nitesine sahip yar rmorklarn depolarna (aralarn ve soutucu nitelerin standart yakt deposu miktarlarn amamak kaydyla) yalnzca yurt dna klarnda yaplacak motorin teslimi vergiden istisnadr.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Ta imacilik st snasi uygulanan sinir kapilari l.jpg

TAIMACILIK STSNASI UYGULANAN SINIR KAPILARI

 • Ambarl

 • Pendik

 • psala

 • Tekirda

 • Kapkule

 • Hamzabeyli

  .

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


D plomat k st sna l.jpg

DPLOMATK STSNA

 • a) Karlkl olmak kaydyla, yabanc devletlerin Trkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarna ve bunlarn diplomatik haklara sahip mensuplarna yaplan teslim ve hizmetler,

 • b) Uluslararas anlamalar gereince vergi muafiyeti tannan uluslararas kurululara ve bunlarn mensuplarna yaplan teslim ve hizmetler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Thalat st snasi l.jpg

THALAT STSNASI

 • a) Bu Kanuna gre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,

 • b) 4458 sayl Gmrk Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaral fkrasnn (a) bendi ile (7) numaral fkras hari], geici ithalat ve harite ileme rejimleri ile geri gelen eyaya ilikin hkmleri kapsamnda gmrk vergisinden muaf veya mstesna olan eyann ithali, (Bu Kanunun 11 inci maddesinde dzenlenen ihracat istisnasndan yararlanarak ihra olunan ancak, Gmrk Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildii ekilde geri gelen eyann ithalat istisnasndan faydalanabilmesi iin, bu eyayla ilgili olarak ihracat istisnasndan faydalanlan miktarn gmrk idarelerine denmesi veya bu miktar kadar teminat gsterilmesi arttr.

 • c) Gmrk Kanunundaki transit ve gmrk antrepo rejimleri ile geici depolama ve serbest blge hkmlerinin uyguland mallar,

 • 2.Gmrk Kanununa gre geri gelen eyann darda bir ileme tabi tutulmas veya asli ksmna bir ilave yaplmas halinde eyann kazand deer fark istisnaya dahil deildir

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Sosyal ve asker ama l stisnalarla di er stisnalar l.jpg

Sosyal ve Asker Amal stisnalarla Dier stisnalar

 • Kltr ve Eitim Amac Tayan stisnalar

 • Sosyal Ama Tayan stisnalar

 • Askeri Ama Tayan stisnalar

 • Dier stisnalar

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


K lt r ve e itim amac ta yan stisnalar l.jpg

Kltr ve Eitim Amac Tayan stisnalar

 • Genel ve katma bteli daireler, il zel idareleri, belediyeler, kyler, bunlarn tekil ettikleri birlikler, niversiteler, dner sermayeli kurulular, kanunla kurulan kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, siyas partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tzelkiilii haiz emekli ve yardm sandklar, kamu menfaatine yararl dernekler, tarmsal amal kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tannan vakflarn :

 • lim, fen ve gzel sanatlar, tarm yaymak, slah ve tevik etmek amacyla yaptklar teslim ve hizmetleri,

 • Tiyatro, konser salonu, ktphane, sergi, okuma ve konferans salonlar ile spor tesisleri iletmek veya ynetmek suretiyle ifa ettikleri kltr ve eitim faaliyetlerine ilikin teslim ve hizmetleri,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Sosyal ama ta yan stisnalar l.jpg

Sosyal Ama Tayan stisnalar

 • Genel ve katma bteli daireler, il zel idareleri, belediyeler, kyler, bunlarn tekil ettikleri birlikler, niversiteler, dner sermayeli kurulular, kanunla kurulan kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, siyas partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tzelkiilii haiz emekli ve yardm sandklar, kamu menfaatine yararl dernekler, tarmsal amal kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tannan vakflarn

  Hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankas ve organ nakline mahsus bankalar, antlar, botanik ve zooloji baheleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarlar gibi kurulular, renci veya yetitirme yurtlar, yal ve sakat bakm ve huzurevleri, parasz fukara aevleri, dkn evleri ve yetimhaneleri iletmek veya ynetmek suretiyle ifa ettikleri kurulu amalarna uygun teslim ve hizmetleri

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Sosyal ama ta yan stisnalar38 l.jpg

Sosyal Ama Tayan stisnalar

 • 5580 sayl Kanun hkmlerine tbi zel okullar tarafndan ilgili dnemdeki kapasitelerinin % 10'unu, niversite ve yksekokullarda ise % 50'sini gememek zere verilen bedelsiz eitim ve retim hizmetleri,

 • Kanunlarn gsterdii gerek zerine bedelsiz olarak yaplan mal teslimi ve hizmet ifalar, birinci fkrada saylan kurum ve kurululara bedelsiz olarak yaplan her trl mal teslimi ve hizmet ifalar

 • Fakirlere yardm amacyla gda bankacl faaliyetinde bulunan dernek ve vakflara Maliye Bakanlnca belirlenen usul ve esaslar erevesinde balanan gda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide39 l.jpg

 • Yabanc devletlerin Trkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsolosluklar ile yabanc hayr ve yardm kurumlarna, bu maddenin 1 numaral fkrasnda saylan kurum ve kurululara bedelsiz olarak yapacaklar teslim ve hizmetlere ilikin olarak yaplan teslim ve hizmetler.

 • 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamndaki tescilli tanmaz kltr varlklarnn rlve, restorasyon ve restitsyon projelerine mnhasr olmak zere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlk hizmetleri ile projelerin uygulanmas kapsamnda yaplacak teslimler.

 • Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn, kanunlarla kendilerine verilen grev gerei ve kurulu amalarna uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanlacak basl ktlarn bu kurulular tarafndan teslimi (motorlu tatlar tescil plaka teslimleri hari),

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Askeri ama ta yan stisnalar l.jpg

Askeri Ama Tayan stisnalar

 • Askeri fabrika, tersane ve atlyelerin kurulu amalarna uygun olarak yaptklar teslim ve hizmetler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Di er stisnalar l.jpg

Dier stisnalar

 • Gelir Vergisi Kanununa gre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mkellefler tarafndan yaplan teslim ve hizmetler,

 • Gelir Vergisi Kanununa gregerek usulde vergiye tabi olmayan iftiler ile ayn Kanunun 66'nc maddesine gre vergiden muaf olan serbest meslek erbab tarafndan yaplan teslim ve hizmetler,

 • Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen ilemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa gre yaplan devir ve blnme ilemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen ilemler bakmndan Katma Deer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hkm uygulanmaz. lem sonunda faaliyetini brakan, blnen veya infisah eden mkelleflerce yklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete balayan veya devir ve blnme sonrasnda devredilen veya blnen kurumlarn varlklarn devralan mkellefler tarafndan mkerrer indirime yol amayacak ekilde indirim konusu yaplr.

 • ktisadi iletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmas ilemleri,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide42 l.jpg

 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamna giren ilemler ve sigorta araclarnn sigorta irketlerine yaptsigorta muamelelerine ilikin ilemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaral bendinde belirtilen kurumlarn kredi teminat salama ilemleri,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide43 l.jpg

 • Darphane ve Damga Matbaas tarafndan yaplan teslim ve hizmetler,

 • g) Kle altn, kle gm, kymetli talar (elmas, prlanta, yakut, zmrt, topaz, safir, zebercet, inci, kbik virconia) dviz, para, damga pulu, deerli ktlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauuk, kt, cam hurda ve atklarnn teslimi,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide44 l.jpg

 • Zira amal su teslimleri ile ky tzel kiiliklerince kyde ikamet edenlere yaplan ticar amal olmayan perakende ime suyu teslimleri kamu kurulular, tarmsal kooperatifler ve ifti birliklerince yaplan arazi slahna ait hizmetler,

 • Serbest blgelerde verilen hizmetler,

 • Boru hatt ile yaplan yabanc ham petrol, gaz ve bunlarn rnlerinin tanmas hizmetleri,

 • Organize sanayi blgeleri ile kk sanayi sitelerinin kurulmas amacyla oluturulan iktisadi iletmelerin arsa ve iyeri teslimleri ile konut yap kooperatiflerinin yelerine konut teslim

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide45 l.jpg

 • 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayl Kanun hkmlerine gre kurulan varlk ynetim irketlerinin bankalar, zel finans kurumlar ve dier mali kurumlardan devrald alacaklarn tahsili amacyla bu alacaklarn teminatn oluturan mal ve haklarn (mzayede mahallinde sat dahil) teslimi ile ayn Kanuna gre finansal yeniden yaplandrma ereve anlamalar hkmleri kapsamnda yeniden yaplandrlan borlarn denmemesi nedeniyle bu borlarn teminatn oluturan mal ve haklarn (mzayede mahallinde sat dahil) teslimi,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide46 l.jpg

 • Bankalar Kanunu uyarnca; mal ve haklarn Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna teslimi ile bunlarn Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafndan (mzayede mahallinde sat dahil) teslimi, bu Fonun devrald alacaklarn tahsili amacyla, bunlarn teminatn oluturan mal ve haklarn (mzayede mahallinde sat dahil) teslimi ve temett hari ortaklk haklaryla ynetim ve denetimleri devralnan irketlerin aktiflerinin Fon alacaklarnn tahsili amacyla (mzayede mahallerinde yaplan satlar dahil) teslimi,

 • Bu istisna ilem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantl uygulanr. (37)

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide47 l.jpg

 • Basn, Yayn ve Enformasyon Genel Mdrlne verilen haber hizmetleri.

 • Gmrk antrepolar ve geici depolama yerleri ile gmrk hizmetlerinin verildii gmrkl sahalarda; ithalat ve ihracat ilemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamnda ilem gren mallar iin verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz sat yaplan iyerlerinin ve bu iyerlerine ait depo ve ardiye gibi bamsz birimlerin kiralanmas,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide48 l.jpg

 • Hazinece yaplan tanmaz teslimi ve kiralamalar, irtifak hakk tesisi, kullanma izni ve n izin verilmesi ilemleri ile Toplu Konut daresi Bakanlnca yaplan arsa ve arazi teslimleri

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide49 l.jpg

 • Kurumlarn aktifinde veya belediyeler ile il zel idarelerinin mlkiyetinde, en az iki tam yl sreyle bulunan itirak hisseleri ile tanmazlarn sat suretiyle gerekleen devir ve teslimler ile bankalara borlu olanlarn ve kefillerinin borlarna karlk ve itirak hisselerinin (mzayede mahallerinde yaplan satlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

 • stisna kapsamndaki kymetlerin ticaretini yapan kurumlarn, bu amala aktiflerinde bulundurduklar tanmaz ve itirak hisselerinin teslimleri istisna kapsam dndadr.

 • stisna kapsamnda teslim edilen kymetlerin iktisabnda yklenilen ve teslimin yapld dneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma deer vergisi, teslimin yapld hesap dnemine ilikin gelir veya kurumlar vergisi matrahnn tespitinde gider olarak dikkate alnr.

 • s) zrllerin eitimleri, meslekleri, gnlk yaamlar iin zel olarak retilmi her trl ara-gere ve zel bilgisayar programlar.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide50 l.jpg

 • 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 38/A maddesinde tanmlanan konut finansman amacyla teminat gsterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kurulular, Toplu Konut daresi Bakanl, ipotek finansman kurulular ya da nc kiilere teslimi (mzayede mahallinde yaplan satlar dahil) ile bu ekilde alnan konutun, konut finansman kurulular, Toplu Konut daresi Bakanl veya ipotek finansman kurulular tarafndan teslimi (mzayede mahallinde yaplan sat dahil).

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


St snadan vazge me l.jpg

STSNADAN VAZGEME

 • Vergiden istisna edilmi ilemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazl bavuruda bulunarak, belirtecekleri ilem trleri iin vergiye tbi tutulmalarn talep edebilirler. Bu talebin dilekede belirtilen ve dileke tarihinden sonra ifa edilen ilemlerin tamamn kapsamas arttr. u kadar ki, mkellefiyetin devam etmekte olan ilemlere mul yoktur.

 • stisnadan vazgeeceklerin talepleri zerine, vergi dairesince, vergi mkellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu ekilde mkellef olanlar yl gemedike mkellefiyetten kamazlar. Mkellefler yllk srenin bitiminden nce mkellefiyetten kma talebinde bulunmadklar takdirde mkellefiyet yeniden yl sre ile uzatlm saylr

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


St snadan vazge emeyen l.jpg

STSNADAN VAZGEEMEYEN

 • Kamu menfaatine yararl dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tannan vakflarn kurulu amalarna uygun olarak iletmek veya ynetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilikin istisnalar hari olmak zere ;

 • Kltr ve Eitim Amac Tayan stisnalar

 • Sosyal Ama Tayan stisnalar

 • Askeri fabrika, tersane ve atlyelerin kurulu amalarna uygun olarak yaptklar teslim ve hizmetler

 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamna giren ilemler

  STSNADAN VAZGELEMEZ

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Matrah l.jpg

MATRAH

 • 1. Teslim ve hizmet ilemlerinde matrah, bu ilemlerin karln tekil eden bedeldir.

 • 2. Bedel deyimi, mal teslim alan veya kendisine hizmet yaplan veyahut bunlar adna hareket edenlerden bu ilemler karlnda her ne suretle olursa olsun alnan veya bunlarca borlanlan para, mal ve dier suretlerde salanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve deerler toplamn ifade eder.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Zel matrah ek ller l.jpg

ZEL MATRAH EKLLER

 • a) Spor-Toto oyununda ve Mill Piyango dahil her trl piyangoda, oyuna ve piyangoya katlma bedeli,

 • b) At yarlar ve dier mterek bahis ve talih oyunlarnda bu yar ve oyunlara katlma karlnda alnan bedel ile bunlarn icra edildii mahallere giri karlnda alnan bedel,

 • c) Profesyonel sanatlarn yer ald gsteriler ve konserler ile profesyonel sporcularn katld sportif faaliyetler, malar ve yarlar ve yarmalar tertiplenmesi ve gsterilmesinde bunlarn icra edildii mahallere giri karlnda alnan bedel ile bu mahallerde yaplan teslim ve hizmetlerin bedeli,

 • d) Gmrk depolarnda ve mzayede salonlarnda yaplan satlarda kesin sat bedeli,

 • e) Altndan mamul veya altn ihtiva eden ziynet eyalar ile sikke altnlarn teslim ve ithalinde matrah, kle altn bedeli dldkten sonra kalan miktardr,

  Maliye ve Gmrk Bakanl iin mahiyetini gz nnde tutarak zel matrah ekilleri tespit etmeye yetkilidir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Matraha dah l olan unsurlar l.jpg

MATRAHA DAHL OLAN UNSURLAR

 • Teslim alann gsterdii yere kadar satc tarafndan yaplan tama, ykleme ve boaltma giderleri,

 • Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karlklar ile vergi, resim, har, pay, fon karl gibi unsurlar,

 • Vade fark, fiyat fark, faiz, prim gibi eitli gelirler ile servis ve benzer adlar altnda salanan hertrl menfaat, hizmet ve deerler

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Mahraha dah l olmayanlar l.jpg

MAHRAHA DAHL OLMAYANLAR

 • Teslim ve hizmet ilemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gsterilen ticar teamllere uygun miktardaki iskontolar,

 • Hesaplanan katma deer vergisi.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Emsal bedel ve cret l.jpg

EMSAL BEDEL VE CRET

 • 1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen ilemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan baka deerler olmas halinde matrah ilemin mahiyetine gre emsal bedeli veya emsal cretidir.

 • 2. Bedelin emsal bedeline veya emsal cretine gre ak bir ekilde dk olduu ve bu dkln mkellefe hakl bir sebeple aklanamad hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal creti esas alnr.

 • 3. Emsal bedeli ve emsal creti Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre tespit olunur.

 • 4. Katma deer vergisi uygulamas bakmndan emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule den hissenin bedele katlmas mecburidir.

 • 5. Serbest meslek faaliyetleri iin ilgili meslek teekkllerince tespit edilmi bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gsterilen cretten dk olamaz.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide58 l.jpg

ORAN

 • Katma deer vergisi oran, vergiye tabi her bir ilem iin % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oran, drt katna kadar artrmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile baz mallarn perakende safhas iin farkl vergi oranlar tespit etmeye yetkilidir

 • YRLKTEK KDV ORANLARI

 • 1

 • 8

 • 18

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Verg nd r m l.jpg

VERG NDRM

 • 1. Mkellefler, yaptklar vergiye tabi ilemler zerinden hesaplanan katma deer vergisinden, bu Kanunda aksine hkm olmadka, faaliyetlerine ilikin olarak aadaki vergileri indirebilirler:

 • a) Kendilerine yaplan teslim ve hizmetler dolaysyla hesaplanarak dzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gsterilen katma deer vergisi,

 • b) thal olunan mal ve hizmetler dolaysyla denen katma deer vergisi,

 • c) Gtr veya telafi edici usulde vergiye tabi mkelleflerden gerek usulde vergilendirmeye geenlerin, karlan envantere gre hesap dnemi bandaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gsterilen katma deer vergisi,

 • ndirim hakk vergiyi douran olayn vuku bulduu takvim yl almamak artyla, ilgili vesikalarn kanuni defterlere kaydedildii vergilendirme dneminde kullanlabilir.

  .

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Nd r m sonucu l.jpg

NDRM SONUCU

 • 2. Bir vergilendirme dneminde indirilecek katma deer vergisi toplam, mkellefin vergiye tbi ilemleri dolaysyla hesaplanan katma deer vergisi toplamndan fazla olduu takdirde, aradaki fark sonraki dnemlere devrolunur ve iade edilmez

 • Ancak 28 inci madde uyarnca Bakanlar Kurulu tarafndan vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerekletii vergilendirme dneminde indirilemeyen ve tutar Bakanlar Kurulunca tespit edilecek snr aan vergi

  mkelleflerin

 • Vergi ve sosyal sigorta prim borlar

 • Genel ve katma bteli idareler ile belediyelere olan borlarna

 • Dner sermayeli kurulular ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlas kamuya ait olan veya zelletirme kapsamnda bulunan iletmeler

 • Organize sanayi blgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilikin borlarna mahsuben denir.

  Yl iinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yl iinde talep edilmesi artyla nakden veya mkellefin yukarda saylan borlarna mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet gruplar ile sektrler itibaryla, iade hakkn ksmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kymetler dolaysyla yklenilen katma deer vergisi ile snrl olmak zere kaldrmaya; Maliye Bakanl, bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

  ndirimli orana tabi ilemlerden doan katma deer vergisi iade taleplerinde, bu ilemler nedeniyle yklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma deer vergisi tutarnn iade yaplamayacak ksm 2009 YILI N BAKABLAR KURULUNCA 13.000 YTL OLARAK BELRLENMTR

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Nd r lemeyecek kdv l.jpg

NDRLEMEYECEK KDV

 • a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmi bulunan mallarn teslimi ve hizmet ifas ile ilgili al vesikalarnda gsterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri iinde yer alan katma deer vergisi,

 • b) Faaliyetleri ksmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya eitli ekillerde iletilmesi olanlarn bu amala kullandklar hari olmak zere iletmelere ait binek otomobillerinin al vesikalarnda gsterilen katma deer vergisi,

 • c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlnn yangn sebebiyle mcbir sebep iln ettii yerlerdeki yangn sonucu zayi olanlar hari olmak zere, zayi olan mallara ait katma deer vergisi,

 • d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarna gre kazancn tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolaysyla denen katma deer vergisi.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


St sna ed lm lemlerde nd r mn l.jpg

STSNA EDLM LEMLERDE NDRMN

 • Bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeler ile 17 nci maddesinin (4) numaral fkrasnn (s) bendi uyarnca vergiden istisna edilmi bulunan ilemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gsterilen Katma Deer Vergisi, mkellefin vergiye tabi ilemleri zerinden hesaplanacak Katma Deer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi ilemlerin mevcut olmamas veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olmas hallerinde indirilemeyen Katma Deer Vergisi, Maliye ve Gmrk Bakanlnca tespit edilecek esaslara gre bu ilemleri yapanlara iade olunur.

 • Maliye Bakanl katma deer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta prim borlar ile genel ve katma bteli daireler ile belediyelere olan borlarna ya da dner sermayeli kurulular ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlas kamuya ait olan veya zelletirme kapsamnda bulunan iletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilikin borlarna mahsup suretiyle snrlayabilir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Kdv ade mahsup lemler l.jpg

KDV ADE MAHSUP LEMLER

 • Mal Ve Hizmet hrac

 • zel Fatura ( Trkiye'de kamet Etmeyenelere)Sat

 • Yolcu Beraberi

 • hra Kaytl Teslim (Bavul Ticareti Dahil)

  GENEL ESASLAR

 • HAKKINDA S M Y B LE LGL OLUMSUZ RAPOR BULUMAYANLARA

 • ZEL ESASLAR

  OLUMSUZ RAPOR BULUNANLARA

  ade talepleri gerekletirilir

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Genel esaslar l.jpg

GENEL ESASLAR

 • HS (HIZLANDIRILMI ADE SSTEM)

 • DERLER

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


H s hizlandirilmi ade s stem l.jpg

HS (HIZLANDIRILMI ADE SSTEM)

 • 1. Bavuru tarihinden nceki son 5 tam yl itibariyle vergi mkellefiyetinin bulunmas,

 • 2. Bavuru tarihinden nce vergi dairesine vermi olduu son yllk kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilanoya gre en az;

 • a) aktif toplamnn 400.000.000 YTL,

 • b) maddi duran varlklar toplamnn 100.000.000 YTL,

 • c) z sermaye tutarnn 200.000.000 YTL,

 • d) net satlarnn 500.000.000 YTL,

 • olmas,

 • 3. Bavurudan nceki takvim ylnda vergi dairesine vermi olduu muhtasar beyannamelere gre aylk ortalama altrlan kii saysnn 750 ve daha fazla olmas,

 • 4. Bavuru tarihinden nceki son 5 yl iinde;

 • a) mcbir sebep saylan haller dndaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazndan imtina edilmemi olmas,

 • b) farkl vergilerin her birine ait beyanname verme devinin birden fazla dnem iin aksatlmam olmas (sresinden sonra kendiliinden verilen beyannameler hari),

 • c) sahte veya muhteviyat itibariyle yanltc belge dzenleme veya kullanma fiili nedeniyle hakknda olumsuz rapor dzenlenmemi olmas, (Raporun, son 5 yl iindeki vergilendirme dnemleri ile ilgili ve ngrd tarhiyatn tamamnn nihai yarg kararyla iptal edilmemi olmas gerekmektedir.)

 • a) KDV iade taleplerinde zel esaslara tabi olmay gerektiren bir durumunun bulunmamas,

 • b) denmesi gereken vergi borcunun bulunmamas (vergilerin tecil edilmi olmas bu artn ihlali saylmaz).

 • gerekmektedir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide66 l.jpg

 • HS sertifikas sahibi mkelleflerin nakden ve/veya mahsuben iade talepleri tutarna baklmakszn, teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranlmadan yerine getirilecektir.

 • ade talebi bir dileke ile yaplacaktr. Talep, beyanname ve dilekenin verilmi olmas artyla, ilgili genel teblilerde iade iin ngrlen belgelerin tamamland tarihte geerlik kazanacaktr.

 • Bu mkelleflerin nakden iade talepleri, belgelerin tamamland tarihi izleyen 5 i gn iinde yerine getirilecek, mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamland tarih itibariyle hkm ifade edecektir.

 • Tamam ibraz edilen belgelerde ekil veya muhteviyat ynnden vergi dairesince eksiklik veya yanllk tespit edilmesi halinde iade talepleri yerine getirilmekle birlikte, bu hususlar belgelerin ibraz edildii tarihi izleyen 15 gn iinde mkellefe tebli edilecektir. Mkelleflerin tebli tarihinden itibaren 30 gn iinde eksiklikleri tamamlamamalar halinde, durum ilgili vergi dairesi bakanlna/defterdarla bildirilecektir.

 • Hakknda olumsuz rapor olmamas artyla, mkellefle ilgili olumsuz tespit ortaya kmas veya olumsuz rapor bulunanlardan mal ya da hizmet aldnn tespit edilmesi halinde de iade talebi yerine getirilmekle birlikte bu durum kendisine ve ilgili vergi dairesi bakanlna/defterdarla bildirilecektir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


H s kaybed lmes l.jpg

HS KAYBEDLMES

 • Bu Tebliin B/2-b ve B/2-c blmnde belirtilen tutarlarla ilgili artlar kaybeden mkellefler ile B/2-a ve B/2-d blmnde belirtilen tutarlar ve 3 nc blmde belirtilen say artnda % 25'i aan bir azalma meydana geldii anlalan mkelleflerin sertifikalar iptal edilir. Mkellefin Tebliin B/2 blmndeki tutarlar karsndaki durumu, yllk kurumlar vergisi beyannamesinin verildii tarihi, ortalama ii saysna ilikin art karsndaki durumu ise her takvim ylnda verilen muhtasar beyannamelere dayanlarak aralk ay muhtasar beyannamesinin verildii tarihi izleyen 15 gn iinde tespit edilir.

 • 2. Defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunundaki sreler iinde ibraz etmeyen mkelleflerin sertifikalar srenin dolduu gn iptal edilir.

 • 3. Vergi borlarn, vadesinde demedii anlalan mkelleflere, vade tarihinden itibaren 7 gn iinde 6183 sayl Kanunun 55 inci maddesinde ngrlen deme emri veya alacan teminata balanm olmas halinde 56 nc maddesinde ngrlen yaz tebli edilir. Tebli tarihinden itibaren 7 gn iinde vergi borcunu demeyen mkelleflerin sertifikas iptal edilir.

 • Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yarg karar veya dzeltme ilemiyle tamamen kaldrlmas halinde; yarg kararnn dare'ye tebli edildii veya dzeltme ileminin yapld tarihi iine alan dnem ve izleyen dnemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henz sonulandrlmam iadelerde bu Tebli hkmlerine gre ilem yaplr.

 • 4. Mkellef hakknda SMYB kulland veya dzenledii konusunda vergi dairesine olumsuz rapor intikal etmesi halinde, raporun vergi dairesine intikal ettii tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henz sonulandrlmam iadelerinde bu Tebli hkmleri uygulanmaz ve sertifikas iptal edilir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Genel esaslar dah l nde d er ade talepler l.jpg

GENEL ESASLAR DAHLNDE DER ADE TALEPLER

 • 1. nceleme Raporu ve Teminat Aranmakszn ade

 • - Mahsup yoluyla iade talepleri,

  Katma deer vergisi iade alacann hak sahibi mkellefin kendisinin, ortaklarnn veya mal ya da hizmet satn ald kiilerin vergi borlarna, ithalat srasnda uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borlarna mahsubu talepleri miktarna baklmakszn inceleme raporu ve teminat aranlmadan yerine getirilir

 • - Maliye Bakanlnca belirlenen snr amayan nakden iade talepleri,

 • - Yeminli mali mavir tasdik raporuna dayal nakden iade talepleri,

 • - Kamuya ait kurulularn iade talepleri,

  inceleme raporu ve teminat aranlmakszn yerine getirilir

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Zel esaslar l.jpg

zel Esaslar

 • - SMYB dzenledikleri ya da kullandklar konusunda haklarnda rapor bulunan mkellefler, bu mkelleflerin raporun ait olduu dnemdeki ortaklar ve kanuni temsilcileri ile bunlarn kurduklar veya ortak olduklar irketler ve rapor bulunanlardan mal alanlar,

 • - Haklarnda rapor olmamakla birlikte olumsuz tespit bulunan [SMYB dzenledikleri ya da kullandklar, adreslerinde bulunmadklar, mcbir sebep saylan haller dndaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri veya birden fazla dneme ilikin olarak katma deer vergisi beyannamesini (sresinden sonra verilenler hari) vermedikleri hususunda tespit bulunanlar] veya bu tespitler nedeniyle incelenmesi istenilenler ile bunlardan mal alanlar,

 • - Kendileri hakknda katma deer vergisi asndan ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar,

 • - letme kapasitesi ile i hacmi arasnda bariz nispetsizlik bulunanlar

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Mahsup talepler nde stenen belgeler l.jpg

MAHSUP TALEPLERNDE STENEN BELGELER

 • Mahsup talebi, katma deer vergisi ynnden bal olunan vergi dairesine verilecek bir dileke ile yaplr.

 • Kollektif irketler ve adi ortaklklarda iade alacaklarnn ortaklarn vergi borlarna mahsubu ile ilgili dilekeye, dier ortaklarn mahsup yaplmasna izin verdiini gsteren noter tasdikli belgeler de eklenir.

 • Sermaye irketleri ve kooperatiflerde ise mahsup dilekesi tzelkiilii temsile yetkili kiilerce kae tatbik edilmek suretiyle imzalanr ve mahsubu talep edilen verginin borlusu durumundaki ortak veya ortaklarn, ad, soyad, unvan, bal olduu vergi dairesi, vergi kimlik numaras, vergi borcunun tr, dnemi ve tutarn ihtiva eden bir liste ile ortaklarn da bu mahsubu talep ettiklerini belirten yazlar dilekeye eklenir.

 • ade alacann SSK prim borlarna mahsubuna ilikin dilekede; katma deer vergisi iadesinin doduu dnem, mahsubu istenilen tutar, mahsubu istenilen primin borlusu durumundaki kii ve kurulularn ad, soyad, unvan, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numaras, prim borcunun ait olduu SSK ubesi ve prim borcu tutarlar belirtilir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilek enin yan s ra l.jpg

Nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekenin yan sra

MAL HRACI

Gmrk Bey (onayl)

Sat faturalarnn fotokopisi veya listesi

Vergi hesaplamalar tablosu.

YOLCU BERABER

Gmrke On. Fat.,

Hesaplama tablosu

HMET HRACI

Fatura (onayl)

Hesaplamalar gsterir tablo

DAB

ZEL FATURALI H.

Fatura (onayl)

Hesaplamalar gsterir tablo

DAB

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Hra kayitli tesl m l.jpg

HRA KAYITLI TESLM

 • Gmrk beyannamesi (asl veya noter, gmrk idaresi ya da yeminli mali mavirce onayl rnei),

 • ihra kaytl teslimin gerekletii dneme ilikin olarak indirilecek katma deer vergisi listesi

 • - hra kaydyla satlara ilikin fatura fotokopisi veya liste,

 • Bavul ticareti kapsamnda ihracat yapanlara sat yaplmas halinde, ihracatdan temin edilen ve mnhasran 4389 sayl Bankalar Kanunu hkmlerine gre faaliyette bulunan bankalar veya zel finans kurumlarnca dzenlenmi dviz alm belgesi asl veya ilgili banka veya zel finans kurumu ubesince onaylanm rnei

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Sinir kiyi t caret l.jpg

SINIR KIYI TCARET

 • Snr ve/veya ky ticareti yetki belgesi

 • Tahakkuk varakas (asl veya noter, gmrk idaresi ya da yeminli mali mavirce onayl rnei),

 • hracatn gerekletii dneme ilikin olarak indirilecek katma deer vergisi listesi ile ihra edilen maln bnyesine giren vergi miktarna ilikin hesaplamalar gsterir tablo,

 • Sat faturalarnn bir rnei veya listesi,

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Zel esaslarda ade l.jpg

ZEL ESASLARDA ADE

 • Haklarnda SMYB dzenledii konusunda rapor bulunanlarn, raporun vergi dairesine intikal ettii tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henz sonulandrlmam nakden veya mahsuben iade talepleri 4 kat teminat karlnda, teminat gsterilmemesi halinde mnhasran vergi inceleme sonucuna gre yerine getirilir. Raporun intikal ettii tarihten nceki dnemler iin alnan teminatlar da vergi inceleme raporu ile zlr.

 • Ancak mkelleflerin SMYB dzenleme raporlar zerine yaplan tarhiyatlar (kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizi dahil) demeleri ya da tamamna teminat gstermeleri halinde raporun vergi dairesine intikalinden sonraki nakden ve mahsuben iade talepleri, indirimli teminat uygulamasndan yararlananlarda % 100, dierlerinde % 200 teminat karlnda

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Nd rm n mah yet l.jpg

NDRMN MAHYET

 • 1. Yurt iinden salanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Deer Vergisi, al faturas veya benzeri vesikalar ve gmrk makbuzu zerinden ayrca gsterilmek ve bu vesikalar kanun defterlere kaydedilmek artyla indirilebilir.

 • 2. Katma Deer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrca gsterilmesine gerek grlmeyen ilemlerde vergi indiriminin nasl belgelendirilecei Maliye ve Gmrk Bakanlnca tespit olunur.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Verg lend rme d nem l.jpg

VERGLENDRME DNEM

 • . Katma Deer Vergisinde vergilendirme dnemi, faaliyet gsterilen takvim ylnn er aylk dnemleridir. Ancak, Maliye ve Gmrk Bakanl mkelleflerin yllk gayri safi hslatlarna gre aylk vergilendirme dnemi yerine birer aylk vergilendirme dnemi tespit etmeye yetkilidir.

 • 2. Aadaki hallerde vergilendirme dnemi:

 • a) Gtr usulde vergilendirilen mkellefler iin bir takvim yl,

 • b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar iin bir ay,

 • c) thalat, transit ve Trkiye ile yabanc lkeler arasndaki tamaclk ilerinde gmrk blgesine girildii veya gmrk blgesinden kld andr.

 • 3. Maliye ve Gmrk Bakanl, mkellefleri gruplar iinde toplamaya ve gruplar iin vergilendirme dnemlerinin balang aylarn tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde er aylk dnemlerin ayn takvim yl iinde olmas art aranmaz

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Beyan l.jpg

BEYAN

 • . Katma Deer Vergisi, bu Kanunda aksine hkm bulunmadka mkelleflerin yazl beyanlar zerine tarh olunur.

 • 2. Bu kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafndan yaplr.

 • 3. Herhangi bir vergilendirme dneminde vergiye tabi ilemleri bulunmayan mkellefler de beyanname vermek mecburiyetindedirler.

 • 4. thalatta alnan Katma Deer Vergisi, gmrk giri beyannamesindeki beyan zerine, gmrk giri beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara tatlar ile Trkiye ile yabanc lkeler arasnda yaplan yk ve yolcu tamalar ile transit tamalara ait Katma Deer Vergisi mkelleflerin yapacaklar zel beyan zerine tarh olunur. Bu fkra hkmne gre tarhiyata esas alnacak beyannamelerde, vergi matrahnn unsurlar ile vergi orannn aka gsterilmesi gereklidir.

 • 5. Maliye Bakanl, bu Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fkrasnda saylan kurum ve kurululara sadece vergiye tabi ilemlerinin bulunduu dnemler iin beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak zere ileme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mkelleflere ait verginin beyan ve deme zaman ile tahsiline ilikin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Tarh yer l.jpg

TARH YER

 • . Katma Deer Vergisi, mkellefin i yerinin bulunduu yer vergi dairesince tarh olunur.

 • 2. Mkellefin, ayr ayr vergi dairelerinin faaliyet blgelerinde i yerleri varsa, Katma Deer Vergisi, Gelir veya Kurumlar Vergisi ynnden bal olduu vergi dairesi tarafndan tarh olunur.

 • 3. Gayrimenkul teslimlerinde mkellefin istemi halinde, Katma Deer Vergisi beyan zerine gayrimenkuln bulunduu yer vergi dairesince tarh olunur.

 • 4. thalde alnan Katma Deer Vergisi ilgili gmrk idaresince tarh olunur.

 • 5. kametgh, kanun merkezi ve i merkezi Trkiye'de bulunmayanlar tarafndan motorlu kara tatlaryla Trkiye ile yabanc lkeler arasnda yaplan tamaclk ile transit tamacla ait Katma Deer Vergisi de, ilgili gmrk idaresince tarh olunur.

 • 6. Maliye ve Gmrk Bakanl, faaliyetin, gereini gz nnde tutarak mkellefin mracaat zerine veya re'sen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Beyan zaman l.jpg

Beyan zaman

 • . Mkellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Deer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dnemini takip eden ayn yirmi drdnc gn akamna kadar ilgili vergi dairesine vermekle ykmldrler.

 • 2. Katma Deer Vergisi beyannn gmrk giri beyannamesi veya zel beyanname ile yaplmas gerektii hallerde bu beyannameler vergi mkellefiyetinin balad anda ilgili gmrk idaresine verilir.

 • 4. i brakan mkellefin Katma Deer Vergisi beyannamesi, iin brakld tarihi izleyen ayn yirmi drdnc gn akamna kadar verilir.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide80 l.jpg

DEME

 • 1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mkellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dnemine ait katma deer vergilerini beyanname verecekleri ayn yirmialtnc gn akamna kadar demeye mecburdurlar.

 • 2. thalde alnan katma deer vergisi, gmrk vergisi ile birlikte ve ayn zamanda denir.

 • 3. Gmrk vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgh, kanun merkezi ve i merkezi yurt dnda bulunanlar tarafndan motorlu kara tatlaryla Trkiye ile yabanc lkeler arasnda yaplan tamaclk ile transit tamacla ait Katma Deer Vergisi, bu ilemlere ait zel beyannamelerin verilme sresi iinde denir.

 • 4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mkelleflerin Katma Deer Vergisi, tarh sresi iinde denir.

 • Gtr usulde vergilendirilen mkelleflerin katma deer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun gtr vergilendirmeye ilikin usul ve esaslar ile vergilendirme dnemine ait hkmleri erevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, gtr gelir vergisinin deme sreleri iinde denir

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Kayit d zen l.jpg

KAYIT DZEN

 • 1. Katma Deer Vergisi mkellefleri, tutulmas mecbur defter kaytlarn bu verginin hesaplanmasna ve kontrolne imkn verecek ekilde dzenlerler.

 • Bu kaytlarda en az aadaki hususlarn aka gsterilmesi arttr:

 • a) Vergi konusu ilemlerin mahiyeti, vergisiz tutarlar, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarlar,

 • b) Vergiden istisna edilen ilemlerin, indirim hakk tannan ve tannmayanlara gre mahiyeti ve ayrm ile hesaplanan indirilebilir vergi miktar,

 • c) ndirim konusu yaplamayacak ilemlerin nitelii ve bu ilemlerle ilgili vergi miktarlar,

 • d) Matrah ve indirim miktarlarndaki deimelerle, denen, terkin edilen ve iade olunan vergiler.

 • 2. Emtia zerine i yapanlar, emtia envanterinde veya envanter defterinde, hesap dnemi sonunda mevcut emtiay Katma Deer Vergisine tabi olan ve olmayanlar itibariyle tefrik edip gstermeye mecburdurlar

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Verg n n tem nati l.jpg

VERGNN TEMNATI

Mkelleflerin

 • Fabrika,

 • malathane,

 • Ticarethane,

 • ube sat maazas

 • Depolarnda mevcut ilk madde, yar mamul ve mamul madde stoklar, nc ahslara satlm veya rehnedilmi olsa dahi, Katma Deer Vergisi ile zam ve cezalarn teminat hkmnde olup, bedellerinden ilk nce sz edilen hazine alaca tahsil olunur.

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Ba arilar d ler m mehmet yildiz gel r uzmani l.jpg

BAARILAR DLERM

MEHMET YILDIZ

GELR UZMANI

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


Slide84 l.jpg

MEHMET YILDIZ GELR UZMANI www.geliruzmani.com 29.05.2009


ad
 • Login