Mikroprocesorski sistemi seminarski rad
Download
1 / 26

MIKROPROCESORSKI SISTEMI SEMINARSKI RAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

MIKROPROCESORSKI SISTEMI SEMINARSKI RAD. FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA REALIZOVAN POMOĆU MIKROKONTROLERA I D-LATCH-a Kandidati: Bošković Milan br. 11042 Petrović Aleksandar br. 10323. UVOD. FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MIKROPROCESORSKI SISTEMI SEMINARSKI RAD' - hayden-dodson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mikroprocesorski sistemi seminarski rad

MIKROPROCESORSKI SISTEMISEMINARSKI RAD

FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA REALIZOVAN POMOĆU MIKROKONTROLERA I D-LATCH-a

Kandidati:

Bošković Milan br. 11042

Petrović Aleksandar br. 10323


UVOD

 • FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA

 • D- leč sa D/A konvertorom realizovanim sa 2R-R vezom

 • Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253

 • Asembler

 • Programiranje programatorom MEC UNP2


Funkciski generator proizvoljnih talasnih oblika
FUNKCISKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA

 • BLOK DIJAGRAM FUNCISKOG GENERATORA PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA:2 d le sa d a konvertorom realizovanim s a 2r r vezom
2. D- leč sa D/A konvertorom realizovanim sa 2R-R vezom

 • Speifikacija leča TC74HC373 :

 • Najveca brzina...................................

 • Režim smanjenje potrošnje:...............

 • Osetljivost na buku:...........................

 • Simetrična izlazna inpedansa:..............

 • Izlazna kapacitivnost:........................

 • Ujednačeno propagaciono kašnjenje.....

 • Široki opseg operativnog napona..........

 • Pinovi i funcionalna kompatibilnost odgovaraju 74LS7373/533


2 d le sa d a konvertorom realizovanim s a 2r r vezom1
2. D- leč sa D/A konvertorom realizovanim sa 2R-R vezom

 • TIP KUČIŠTA: DIP 20PIN


2 d le sa d a konvertorom realizovanim s a 2r r vezom2
2. D- leč sa D/A konvertorom realizovanim sa 2R-R vezom

RASPORED PINOVA: Sistemski dijagram D-leča:


2 1 d a konvertor realozovan mre om 2r r
2.1 D/A konvertor realozovan mrežom 2R-R :

 • Digitalno-analogna konverzija je ustvari pretvaranje binarno zapisane brojne vrednosti sa n bita:

  u analogni napon čija je vrednost Va u voltima proporcionalno digitalnoj vrednosti Dn:


2 1 d a konvertor realozovan mre om 2r r1
2.1 D/A konvertor realozovan mrežom 2R-R :

 • D/A konvertori se prave sabiranjem struja tako da su doprinosi svake struje srazmerni težini binarnih cifara zapisane digitalne vrednosti


2 1 d a konvertor real i zovan mre om 2r r
2.1 D/A konvertor realizovan mrežom 2R-R :

 • Lestvičasta otporna mreža sa n bita:


3 opis i analiza mikrokontrolera at 89s8253
3. Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253

 • - Kompatibilan je sa Microsoft-51 procesorom

 • - 12KB fleš memorija

 • - SPI serijski unos za učitavanje programa

 • - 10 000 ciklusa upis/brisanje

 • - 2KB EEPROM memorija

 • - 100 000 ciklusa upis/brisanje (64-bajtna korisnička matrica)

 • - Napon napajanja od 2.7V do 5.5 V

 • - Frekvencija od 0 do 24 MHz

 • - Memorijsko zaključavanje u 3 nivoa

 • - 256 x 8-bitni unutrašnji RAM

 • - 32 I/O linije za programiranje

 • - Tri 16-bitna Tajmer/Brojač

 • - 9 generatora prekida

 • - Poboljšani UART serijski port sa centriranjem detekcije greške i automatskim prepoznavanjem adrese

 • - Male snage napajanja

 • - Uspostavljanje prekida u niskom režimu rada

 • - Programabilni tajmeri

 • - Dvostruki pokazivač podataka

 • - Isključivanje pomoću znaka (Power-off Flag)

 • - Fleksibilni ISP programator (byte i page modovi)

 • - Page mode: 64 byte/page za kodnu memoriju, 32 byte/page za memoriju podataka

 • - 4-nivo poboljšani kontrolor prekida

 • - Programabilna x2 clock opcije

 • - Unutrašnji Power-on Reset

 • - 42-pin PDIP model kućišta za redukovanje EMS emisije

 • - Zeleni (Pb/Holide-free) opcija kućišta


3 opis i analiza mikrokontrolera at 89s82531
3. Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253

 • Blok dijagram AT89S53 jezgra:


3 opis i analiza mikrokontrolera at 89s82532
3. Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253

 • Detaljnastrukturamikrokontrolera AT89S53:


3 opis i analiza mikrokontrolera at 89s82533
3. Opis i analiza mikrokontrolera AT 89S8253

 • Opis pinova:


4 asembler
4. Asembler

 • Asembler smo simulirali i kompajlirali u Keil uVision 3 kompajleru. Na osnovu asemblera napisanog u Keil-u generisali smo heksadecimalni fajl koji smo kasnije koristili za programiranje našeg mikrokontrolera pomoću univerzalnog programatora, koga će mo opisati malo kasnije.

 • Da bi konfigurisali Tajmer/Brojač 2 kao generator takta, bit (T2CON.1) mora biti obrisan i bit T2OE (T2MOD.1) mora biti postavljen. Frekvencija izlaznog takta se računa po obrascu


4 asembler1
4. Asembler

 • Name DAC

 • Program segment code

 • // Definisali smo konstante koje kasnije koristimo za programiranje sekvenci (komande koje zadajemo)

 • uspon equ 1

 • mirno equ 2

 • dole equ 3

 • nanulu equ 4

 • pocetak equ 5

 • settimer equ 6

 • cseg at 002BH // Naredba se pozicionira na toj memorijskoj lokaciji (lokacija na koju se postavlja registar programskog brojača kad se javi prekid Tajmera 2), memorijska lokacija koja se odnosi na fleš memoriju

 • jmp Timer_2

 • Potprogram koji definiše prekide kod tajmera 2

 • Timer_2: CLR TF2 // briše marker za prekid


4 asembler2
4. Asembler

 • Generisanje signala za LE kod D-leča

 • SETB P2.0 // Postavlja bit0 na portu P2.0

 • CLR P2.0 // Odmah se zatim briše bit0 na portu P2.0

 • Dekrementira i skače ako nije R2=0 (R2 je pomoćni registar i on odbrojava dužinu sekvence)

 • DJNZ R2,S0 // Registar R2 određuje dužinu trajanja deonice u okviru zadate sekvence

 • Ako je kraj sekvence (R2=0) pozivamo potprogram nova_deonica

 • CALL NOVA_DEONICA // Kada je R2=0 poziva se čitanje nove deonice

 • RETI // Povratak iz prekida

 • Nešto nalik case strukturi (u odnosu na R1) kojom se određuje koja je deonica trenutno aktivirana

 • S0: CJNE R1,#USPON, S1 // Skoči ako nije jednako

 • CALL PP1 // Ako jeste izvrši PP1 (potprogram)

 • S1: CJNE R1,#MIRNO, S2

 • CALL PP2

 • S2: CJNE R1,#DOLE, S3

 • CALL PP3

 • S3: CJNE R1,#NANULU, S4

 • CALL PP4

 • S4: CJNE R1,#POCETAK, S5

 • CALL PP5

 • S5: CJNE R1,#SETTIMER RET_I

 • CALL SET_TIMER

 • RET_I: RETI // Završavamo case strukturu i vraćamo se iz prekida

 • Posle ispitivanja R1 registra izvršava se neki od sledećih potprograma

 • PP1: INC P1 // PP1 rastući

 • RET

 • PP2: RET // PP2 mirno

 • PP3: DEC P1 // PP3 opadajući

 • RET

 • Dodeljuje portu P1 nulu, vraća ga na nulu

 • PP4: MOV P1,#0 // PP4 vrati na 0

 • MOV R2,#1

 • RET

 • Pošto R0 registar koristimo kao indeksni registar u PP5 vraćamo na početnu lokaciju u memoriju u koju je upisana sekvenca koja se izvršava

 • PP5: MOV R0,#020H // PP5 na sekvenca od početka

 • MOV R2,#1

 • RET


4 asembler3
4. Asembler

 • Potprogram kojim podešavamo trajanje Tajmera 2 tako što u capture registrima upisujemo vrednost od koje Tajmer 2 broji (to smo izračunali iz jednačine gore)

 • Podešavanje Tajmera 2

 • SET_TIMER: MOV RCAP2H,@R0 // Iz memorijske lokacije na koju ukazuje registar R0 (indirektno adresiranje)

 • INC R0 // Pređi na sledeću memorijsku lokaciju

 • MOV RCAP2L,@R0

 • INC R0

 • MOV R2,#1

 • RET // Vrati se iz potprograma

 • Potprogram koji iščitava podatke o nova_deonica (šta treba sledeće da uradi)

 • nova_deonica: MOV A,@R0 // Isčitavanje parametara za novu deonicu

 • MOV R1,A // R1 dobija vrednost iz memorijske lokacije R0

 • U registru R1 se smešta kod stanja sekvence tj. da li je uspon, mirno, opada, vraća na nulu, vrati na početak sekvence ili podesi trajanje Tajmera 2

 • INC R0 // Registar R0 služi kao indeksni registatr za čitanje zadate sekvence iz RAM-a

 • Ako je u R1 upisano uspon, mirno ili opada tada treba da se pročita još jedan parametar koji odrežđuje trajanje trajanje stanja, zato služi sledeća case struktura kojom se ispituje da li je u R1 upisano jedno od ovih tri stanja, ako jeste onda se vrši čitanje parametara u sledeće memorijske lokacije, ako nije završava se potprogram

 • CJNE R1,#USPON , SD1 // Struktura kojom ispitujemo da li je potrebno isčitati drugi parametar

 • JMP READ_SP // Ako je sekvenca uspon, mirno, dole onda je potrebno pročitati drugi parametar

 • SD1: CJNE R1,#MIRNO, SD2

 • JMP READ_SP

 • SD2: CJNE R1,#DOLE, RET_ND // Ako nije jedna od tri gore navedene sekvence onda nema drugog parametra pa treba preskočiti njegovo čitanje

 • READ_SP: MOV A,@R0

 • MOV R2,A

 • INC R0

 • RET_ND: RET

 • Sledeći potprogram služi za unošenje sekvence

 • START_V: MOV R0,#020h // U R0 se smešta početna lokacija na kojoj se u RAM-u smešta sekvenca

 • MOV R2,#1 // U R2 se nalazi brojač u ovom slučaju treba da se izrši samo jedna prekidna rutina


4 asembler4
4. Asembler

 • Programiranje sekvence koja se izvršava

 • MOV @R0,#SETTIMER // Postavimo vrednost Tajmera

 • INC R0 // Pređi na sledeću mem lokaciju

 • MOV @R0,#0FFH // Prvi parametar za viši registar Tajmera 2

 • INC R0 // Pređi na sledeću mem lokaciju

 • MOV @R0,#0F0H // Drugi parametar za niži registar Tajmera 2

 • INC R0

 • MOV @R0,#USPON

 • INC R0

 • MOV @R0,#15 // Uspon traje 15 vremenskih intervala INC R0

 • mov @R0,#MIRNO

 • INC R0

 • MOV @R0,#10 // Mirno traje 10 vremenskih intervala

 • INC R0

 • MOV @R0,#DOLE

 • INC R0

 • MOV @R0,#12

 • INC R0

 • MOV @R0,#NANULU // Traje jedan vremenski interval

 • INC R0

 • MOV @R0,#pocetak

 • MOV R0,#020H

 • RET

 • Potprogram za inicijalizaciju Tajmera 2, upisujemo početne vrednosti u registre Tajmera 2

 • Init_timer: MOV TH2,#0FEH

 • MOV TL2,#0EBH

 • MOV RCAP2H,#0FEH

 • MOV RCAP2L,#0EBH

 • SETB ET2 // Omogućava prekide Tajmera 2

 • SETB eEA // Omogućava sve prekide

 • SETB TR2 // Start brojača Tajmera 2

 • RET

 • RSEG PROGRAM // segment glavnog programa startuje od nulte memorijske lokacije u memoriji za program (fleš memoriju)


4 asembler5
4. Asembler

 • U glavnom programu inicajalizuje se Tajmer 2, postavljaju se početne vrednosti na portovima i upisuje se u RAM memoriju sekvence (poziva se potprogram koji upisuje sekvencu u RAM memoriju), zatim ulazi u beskonačnu petlju i čeka prekid Tajmera 2.

 • MAIN: CALL INIT_TIMER

 • CLR P2.0 // Brisanje bita 0 porta P2

 • MOV P1,#0 // Postavi port P1 u 00000000

 • CALL START_V // Programiranje sekvencu

 • JMP $ // Vrti se u beskonačnu petlju

 • END


4 programiranje programatorom mec unp2
4. Programiranje programatorom MEC UNP2

 • Generalni opis UNP2 :

 • Mali, mocni i brzi univerzalni programator.

 • DIL40 ZIF adapter ,uređaji u DIL paketu do 40 pina su podržani bez adaptera.

 • Konekcija sa PC paralelni port .

 • Visoko brzinski IEEE 1284 izlazni port sa brzinom od 1Mb/s .

 • Lak za korišcenje u DOC i Windows 95/98/Me/NT/200/XP

 • Adapter za napajanje i softver su sastavni delovi paketa.


4 programiranje programatorom mec unp21
4. Programiranje programatorom MEC UNP2

 • To je uređaj koji služi za programiranje ražličitih tipova čipova ,tako što već gotov heksadecimalni fajl koji smo dobili u keil-u (asembler) učitava u čip.


4 programiranje programatorom mec unp22
4. Programiranje programatorom MEC UNP2

 • Početni korisnički ekran izgleda ovako:

ad