Stanisław Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - PowerPoint PPT Presentation

Stanisław Koziej
Download
1 / 38

 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stanisław Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP (nowelizowanie obowiązującej strategii). Tematyka. Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stanisław Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Stanisław Koziej

PROJEKTOWANIE STRATEGII

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

(nowelizowanie obowiązującej strategii)

www.koziej.pl


Tematyka

Tematyka

 • Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP

 • Główne problemy nowelizacji strategii bezpieczeństwa narodowego RP

  • Podstawowe kategorie i procedury strategiczne: cykl strategiczny

  • Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa narodowego: relacje między interesami i celami

  • Strategiczne środowisko (warunki) bezpieczeństwa narodowego Polski: szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia

  • Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: zapobieganie (współpraca i odstraszanie), reagowanie kryzysowe, obrona

  • Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: integracja, profesjonalizacja, powszechność

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

 • Materiały studyjne:

 • Zapraszam na stronę internetową www.koziej.pl oraz:

 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007

 • Strategia obronności RP, Warszawa 2009

 • S. Koziej, Między piekłem a rajem, Toruń 2006

 • H. Munkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

 • J. Baylis, J. Wrtitz, C. S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

 • R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, PISM, Warszawa 2010; Info o książce: http://www.pism.pl/ksiazki_content/id/103

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Materiały studyjne (2):

7. Theory of War and Strategy,USArmy War College, Carlisle, June 2008

8. Global Trends 2025: A Transformed World, NIC, November 2008, http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf

9. The Joint Operating Environment, United States Joint Forces Command, 2010; http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/JOE_2010_o.pdf

10. Global Strategic Trends – Out to 2040, UK MoD, February 2010; http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/D70F2CC7-5673-43AE-BA73-1F887801266C/0/20100202GST_4_Global_Strategic_Trends_Out_to_2040UDCDCStrat_Trends_4.pdf

11. Teaching Strategy: Challenge and Response, Edited by Dr. Gabriel Marcella, SSI, Carlisle Barrack, March 2010; http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=976

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

ZAŁOŻENIA

WPROWADZAJĄCE

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA =

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Strategia BN:jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

(siły zbrojne)

.

.

.

inne

STRATEGIA

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

= CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Strategia obronności (ON):jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

STRATEGIA

OBRONNOŚCI

(ON)

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Istota strategii = kompozycja interesów (i celów) oraz środków i sposobów, warunkowana przez środowisko (zewnętrzne i wewnętrzne warunki) strategiczne

wyzwania

Środowisko

szanse

Środowisko

Środowisko

ryzyka

zagrożenia

Środowisko

www.koziej.pl


Cykl procedura strategiczny

Cykl (procedura) strategiczny

 • Zdefiniowanie interesów (misji) i celów strategicznych

 • Ocena środowiska strategicznego (warunków strategicznych)

 • Sformułowanie operacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji działania)

 • Sformułowanie preparacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji przygotowania, w tym transformacji zasobów strategicznych - systemu bezpieczeństwa)

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

www.koziej.pl


Struktura uk ad strategii

Struktura (układ) strategii

 • Powinna odpowiadać cyklowi strategicznemu:

  • I rozdział: Interesy narodowe i cele strategiczne

  • II rozdział: Ocena środowiska bezpieczeństwa

  • III rozdział: Koncepcja operacyjna

  • IV rozdział: Koncepcja preparacyjna

Czy tak jest w polskiej SBN?

www.koziej.pl


Polska strategia bezpiecze stwa

Polska strategia bezpieczeństwa

 • Integracja bezpieczeństwa narodowego jako najważniejsze wyzwanie

 • Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego: potrzeba nowelizacji

 • Dobry krok w kierunku integracji bezpieczeństwa, ale nie dokończony

 • Zaniechanie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego: tylko SPO oraz Strategia Obronności – to odwrót od idei integracji

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Nowa strategia obronności – to odwrót od integracji!!

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

PLAN GRY

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Założenia ogólne koncepcji gry

Obowiązująca obecnie strategia bezpieczeństwa narodowego z 2007 roku będzie zapewne w niedalekiej przyszłości nowelizowana (przesłanki ku temu – np. przyjęcie nowej koncepcji strategicznej NATO, kolejne wybory w Polsce).Dlatego wskazane jest przeanalizowanie jej pod tym kątem: które jej treści należałoby pozostawić niezmienione, a które mogą lub powinny być znowelizowane w razie uruchomienia takiej procedury.

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Zadanie studyjne

Studenci PSPO tworząc dwie niezależne grupy studyjne przeprowadzają krytyczną analizę obowiązującego dokumentu i wypracowują projekt znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego zgodny z przewidywanymi przyszłościowo warunkami środowiska bezpieczeństwa narodowego RP. Końcowym efektem pracy powinny być dwa projekty znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego RP – w formie naniesienia na obecnie obowiązującym dokumencie zmian merytorycznych i redakcyjnych.

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

POLSKA

JAKO PODMIOT STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Interesy i cele

Interesy danego podmiotu (społeczności międzynarodowej, narodu, grupy, osoby itp.) – to wyraz jego tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku, tradycji, bieżących potrzeb oraz dążeń i aspiracji przyszłościowych.

Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa to nic innego, jak zoperacjonalizowane interesy. Zoperacjonalizowane – to znaczy określone w języku potrzebnego działania, stosownie do danych warunków, ujęte w określonym czasie i miejscu, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości. O ile interesy (narodowe i międzynarodowe) odzwierciedlają immanentne, stałe (ponadczasowe, niezależne od bieżących warunków) wartości, aspiracje i dążenia podmiotu, to cele strategiczne odnoszą się do konkretnych warunków w danym okresie historycznym istnienia podmiotu.

www.koziej.pl


Interesy narodowe wg konstytucji rp

INTERESY NARODOWEwg Konstytucji RP

 • niepodległość i nienaruszalność terytorium

 • wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli

 • dziedzictwo narodowe

 • ochrona środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Rodzaje interesów narodowych

(wg USA)

■■Vital interests: What are we willing todie for (destroy al Qaeda)?

■■ Important interests: What are wewilling to fight for (prevent genocide in Kosovo)?

■■Peripheral interests: What are wewilling to fund (deploy African Union peacekeepers to Darfur)?

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Cele strategiczne – powinny być pochodną interesów narodowych

Czy tak jest w Polskiej SBN?

Jeśli nie jest – to jak to uporządkować?

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

STRATEGICZNE

ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA

NARODOWEGO

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

 • Zjawiska i procesy kształtujące strategiczne środowisko bezpieczeństwa

  • Generalne trendy rozwojowe: globalizacja, rewolucja informacyjna, rewolucja polityczna itp.

  • Procesy i zjawiska państwowe oraz w relacjach międzypaństwowych: współpraca, sojusze i koalicje, kryzysy i konflikty międzypaństwowe itp.

  • Procesy i zjawiska niepaństwowe oraz w relacjach nie-państwowych (transnarodowe): terroryzm, proliferacja BMR, przestępczość transnarodowa, ruchy pokojowe, transnarodowe związki ekonomiczne, relacje międzycywilizacyjne itp.

www.koziej.pl


Zmiana rodowiska bezpiecze stwa

Zmiana środowiska bezpieczeństwa

 • Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione

 • Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego

 • Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa „wschodzące”

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Struktura środowiska bezpieczeństwa

Szanse – to okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów.

Wyzwania – to z kolei dylematy, przed jakimi stoi podmiot (społeczność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Często generowane są przez partnerów i sojuszników, którzy prezentują pewne oczekiwania, windują standardy obowiązujące w sojuszach lub koalicjach.

Ryzyka - to niepewności związane z własnym działaniem, z jego skutkami, to niebezpieczeństwo niepożądanych skutków własnego działania. Im bardziej jesteśmy aktywni w serze bezpieczeństwa, tym więcej ryzykujemy.

Zagrożenia – to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot.

www.koziej.pl


Struktura rodowiska bezpiecze stwa narodowego polski

Struktura środowiska bezpieczeństwa narodowego Polski

 • Szanse dla Polski (np. ESDP)

 • Wyzwania dla Polski (np. standardy NATO)

 • Ryzyka dla Polski (np. Afganistan)

 • Zagrożenia dla Polski (np. EURO 2012)

W jaki sposób są one uwzględniane w polskiej SBN?

Czy oceniane są z perspektywy celów strategicznych Polski?

Czy trzeba coś zmienić w zapisach strategii?

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Koncepcja

Strategiczna

(operacyjna i preparacyjna)

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Układ koncepcji strategicznej

Koncepcja strategiczna zawiera ogólne zasady i myśl przewodnią (zamiar) postępowania podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz strategiczne zadania dla sił i środków wykonawczych w różnych okresach lub dziedzinach funkcjonowania danego podmiotu.

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Struktura koncepcji strategicznej

 • Można wyróżnić dwie części (działy) koncepcji strategicznej:

 • Strategię operacyjną (koncepcja działania): co robić dla zapobiegania i przeciwstawiania się kryzysom i konfliktom

 • Strategię preparacyjną (koncepcja przygotowania): jak się przygotować do realizacji zadań operacyjnych

www.koziej.pl


Stanis aw koziej projektowanie strategii bezpiecze stwa narodowego rp

Struktura działów strategicznej koncepcji

bezpieczeństwa narodowego

Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego

Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) przygotowania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

Cele przygotowawcze podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego

Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego

Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

Cele operacyjne podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego

Czy znajduje to swe odzwierciedlenie w treści polskiej SBN?

www.koziej.pl


G wne problemy koncepcyjne strategii operacyjnej

Główne problemy koncepcyjne strategii operacyjnej

 • Rodzaje działań strategicznych

  • zapobieganie (współpraca i odstraszanie), np. polityka nuklearna NATO

  • reagowanie kryzysowe, np. strategia udziału w operacjach międzynarodowych

  • obrona, np. art. 5., infrastruktura, plany

 • Sposoby działań strategicznych

  • Wykorzystywanie szans

  • Podejmowanie wyzwań

  • Redukowanie ryzyk

  • Przeciwstawianie się zagrożeniom

Jak to jest odzwierciedlone

w polskiej SBN?

www.koziej.pl


G wne problemy koncepcyjne strategii preparacyjnej

Główne problemy koncepcyjne strategii preparacyjnej

 • Integracja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, np. rola RBN i RCB

 • Profesjonalizacja wyspecjalizowanych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego, np. SZRP

 • Powszechność przygotowań w dziedzinie bezpieczeństwa, np. rola NSR

Czy znajduje to swoje odzwierciedlenie

w polskiej SBN?

www.koziej.pl


Podsumowanie

Podsumowanie

 • Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa

 • Strategiczne środowisko bezpieczeństwa Polski

 • Operacyjna i preparacyjna strategia bezpieczeństwa narodowego RP

www.koziej.pl


 • Login