Stanisław Koziej
Download
1 / 38

Stanisław Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Stanisław Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP (nowelizowanie obowiązującej strategii). Tematyka. Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stanisław Koziej PROJEKTOWANIE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stanisław Koziej

PROJEKTOWANIE STRATEGII

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

(nowelizowanie obowiązującej strategii)

www.koziej.pl


Tematyka
Tematyka

 • Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP

 • Główne problemy nowelizacji strategii bezpieczeństwa narodowego RP

  • Podstawowe kategorie i procedury strategiczne: cykl strategiczny

  • Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa narodowego: relacje między interesami i celami

  • Strategiczne środowisko (warunki) bezpieczeństwa narodowego Polski: szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia

  • Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: zapobieganie (współpraca i odstraszanie), reagowanie kryzysowe, obrona

  • Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: integracja, profesjonalizacja, powszechność

www.koziej.pl


 • Materiały studyjne:

 • Zapraszam na stronę internetową www.koziej.pl oraz:

 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007

 • Strategia obronności RP, Warszawa 2009

 • S. Koziej, Między piekłem a rajem, Toruń 2006

 • H. Munkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

 • J. Baylis, J. Wrtitz, C. S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

 • R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, PISM, Warszawa 2010; Info o książce: http://www.pism.pl/ksiazki_content/id/103

www.koziej.pl


Materiały studyjne (2):

7. Theory of War and Strategy,USArmy War College, Carlisle, June 2008

8. Global Trends 2025: A Transformed World, NIC, November 2008, http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf

9. The Joint Operating Environment, United States Joint Forces Command, 2010; http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/JOE_2010_o.pdf

10. Global Strategic Trends – Out to 2040, UK MoD, February 2010; http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/D70F2CC7-5673-43AE-BA73-1F887801266C/0/20100202GST_4_Global_Strategic_Trends_Out_to_2040UDCDCStrat_Trends_4.pdf

11. Teaching Strategy: Challenge and Response, Edited by Dr. Gabriel Marcella, SSI, Carlisle Barrack, March 2010; http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=976

www.koziej.pl


ZAŁOŻENIA

WPROWADZAJĄCE

www.koziej.pl


BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA =

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Strategia BN:jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

(siły zbrojne)

.

.

.

inne

STRATEGIA

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

www.koziej.pl


OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

= CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Strategia obronności (ON):jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

STRATEGIA

OBRONNOŚCI

(ON)

www.koziej.pl


Istota strategii = kompozycja interesów (i celów) oraz środków i sposobów, warunkowana przez środowisko (zewnętrzne i wewnętrzne warunki) strategiczne

wyzwania

Środowisko

szanse

Środowisko

Środowisko

ryzyka

zagrożenia

Środowisko

www.koziej.pl


Cykl procedura strategiczny
Cykl (procedura) strategiczny

 • Zdefiniowanie interesów (misji) i celów strategicznych

 • Ocena środowiska strategicznego (warunków strategicznych)

 • Sformułowanie operacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji działania)

 • Sformułowanie preparacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji przygotowania, w tym transformacji zasobów strategicznych - systemu bezpieczeństwa)

www.koziej.plStruktura uk ad strategii
Struktura (układ) strategii

 • Powinna odpowiadać cyklowi strategicznemu:

  • I rozdział: Interesy narodowe i cele strategiczne

  • II rozdział: Ocena środowiska bezpieczeństwa

  • III rozdział: Koncepcja operacyjna

  • IV rozdział: Koncepcja preparacyjna

Czy tak jest w polskiej SBN?

www.koziej.pl


Polska strategia bezpiecze stwa
Polska strategia bezpieczeństwa

 • Integracja bezpieczeństwa narodowego jako najważniejsze wyzwanie

 • Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego: potrzeba nowelizacji

 • Dobry krok w kierunku integracji bezpieczeństwa, ale nie dokończony

 • Zaniechanie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego: tylko SPO oraz Strategia Obronności – to odwrót od idei integracji

www.koziej.plPLAN GRY

www.koziej.pl


Założenia ogólne koncepcji gry

Obowiązująca obecnie strategia bezpieczeństwa narodowego z 2007 roku będzie zapewne w niedalekiej przyszłości nowelizowana (przesłanki ku temu – np. przyjęcie nowej koncepcji strategicznej NATO, kolejne wybory w Polsce).Dlatego wskazane jest przeanalizowanie jej pod tym kątem: które jej treści należałoby pozostawić niezmienione, a które mogą lub powinny być znowelizowane w razie uruchomienia takiej procedury.

www.koziej.pl


Zadanie studyjne

Studenci PSPO tworząc dwie niezależne grupy studyjne przeprowadzają krytyczną analizę obowiązującego dokumentu i wypracowują projekt znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego zgodny z przewidywanymi przyszłościowo warunkami środowiska bezpieczeństwa narodowego RP. Końcowym efektem pracy powinny być dwa projekty znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego RP – w formie naniesienia na obecnie obowiązującym dokumencie zmian merytorycznych i redakcyjnych.

www.koziej.plPOLSKA

JAKO PODMIOT STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl


Interesy i cele

Interesy danego podmiotu (społeczności międzynarodowej, narodu, grupy, osoby itp.) – to wyraz jego tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku, tradycji, bieżących potrzeb oraz dążeń i aspiracji przyszłościowych.

Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa to nic innego, jak zoperacjonalizowane interesy. Zoperacjonalizowane – to znaczy określone w języku potrzebnego działania, stosownie do danych warunków, ujęte w określonym czasie i miejscu, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości. O ile interesy (narodowe i międzynarodowe) odzwierciedlają immanentne, stałe (ponadczasowe, niezależne od bieżących warunków) wartości, aspiracje i dążenia podmiotu, to cele strategiczne odnoszą się do konkretnych warunków w danym okresie historycznym istnienia podmiotu.

www.koziej.pl


Interesy narodowe wg konstytucji rp
INTERESY NARODOWEwg Konstytucji RP

 • niepodległość i nienaruszalność terytorium

 • wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli

 • dziedzictwo narodowe

 • ochrona środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju

www.koziej.pl


Rodzaje interesów narodowych

(wg USA)

■■Vital interests: What are we willing todie for (destroy al Qaeda)?

■■ Important interests: What are wewilling to fight for (prevent genocide in Kosovo)?

■■Peripheral interests: What are wewilling to fund (deploy African Union peacekeepers to Darfur)?

www.koziej.pl


Cele strategiczne – powinny być pochodną interesów narodowych

Czy tak jest w Polskiej SBN?

Jeśli nie jest – to jak to uporządkować?

www.koziej.pl


STRATEGICZNE narodowych

ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA

NARODOWEGO

www.koziej.pl


 • Zjawiska i procesy kształtujące strategiczne środowisko bezpieczeństwa

  • Generalne trendy rozwojowe: globalizacja, rewolucja informacyjna, rewolucja polityczna itp.

  • Procesy i zjawiska państwowe oraz w relacjach międzypaństwowych: współpraca, sojusze i koalicje, kryzysy i konflikty międzypaństwowe itp.

  • Procesy i zjawiska niepaństwowe oraz w relacjach nie-państwowych (transnarodowe): terroryzm, proliferacja BMR, przestępczość transnarodowa, ruchy pokojowe, transnarodowe związki ekonomiczne, relacje międzycywilizacyjne itp.

www.koziej.pl


Zmiana rodowiska bezpiecze stwa
Zmiana środowiska bezpieczeństwa bezpieczeństwa

 • Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione

 • Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego

 • Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa „wschodzące”

www.koziej.pl


Struktura środowiska bezpieczeństwa bezpieczeństwa

Szanse – to okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów.

Wyzwania – to z kolei dylematy, przed jakimi stoi podmiot (społeczność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Często generowane są przez partnerów i sojuszników, którzy prezentują pewne oczekiwania, windują standardy obowiązujące w sojuszach lub koalicjach.

Ryzyka - to niepewności związane z własnym działaniem, z jego skutkami, to niebezpieczeństwo niepożądanych skutków własnego działania. Im bardziej jesteśmy aktywni w serze bezpieczeństwa, tym więcej ryzykujemy.

Zagrożenia – to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot.

www.koziej.pl


Struktura rodowiska bezpiecze stwa narodowego polski
Struktura środowiska bezpieczeństwa narodowego Polski bezpieczeństwa

 • Szanse dla Polski (np. ESDP)

 • Wyzwania dla Polski (np. standardy NATO)

 • Ryzyka dla Polski (np. Afganistan)

 • Zagrożenia dla Polski (np. EURO 2012)

W jaki sposób są one uwzględniane w polskiej SBN?

Czy oceniane są z perspektywy celów strategicznych Polski?

Czy trzeba coś zmienić w zapisach strategii?

www.koziej.pl


Koncepcja bezpieczeństwa

Strategiczna

(operacyjna i preparacyjna)

www.koziej.pl


Układ koncepcji strategicznej bezpieczeństwa

Koncepcja strategiczna zawiera ogólne zasady i myśl przewodnią (zamiar) postępowania podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz strategiczne zadania dla sił i środków wykonawczych w różnych okresach lub dziedzinach funkcjonowania danego podmiotu.

www.koziej.pl


Struktura koncepcji strategicznej bezpieczeństwa

 • Można wyróżnić dwie części (działy) koncepcji strategicznej:

 • Strategię operacyjną (koncepcja działania): co robić dla zapobiegania i przeciwstawiania się kryzysom i konfliktom

 • Strategię preparacyjną (koncepcja przygotowania): jak się przygotować do realizacji zadań operacyjnych

www.koziej.pl


Struktura działów strategicznej koncepcji bezpieczeństwa

bezpieczeństwa narodowego

Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego

Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) przygotowania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

Cele przygotowawcze podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego

Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego

Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

Cele operacyjne podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego

Czy znajduje to swe odzwierciedlenie w treści polskiej SBN?

www.koziej.pl


G wne problemy koncepcyjne strategii operacyjnej
Główne problemy koncepcyjne strategii operacyjnej bezpieczeństwa

 • Rodzaje działań strategicznych

  • zapobieganie (współpraca i odstraszanie), np. polityka nuklearna NATO

  • reagowanie kryzysowe, np. strategia udziału w operacjach międzynarodowych

  • obrona, np. art. 5., infrastruktura, plany

 • Sposoby działań strategicznych

  • Wykorzystywanie szans

  • Podejmowanie wyzwań

  • Redukowanie ryzyk

  • Przeciwstawianie się zagrożeniom

Jak to jest odzwierciedlone

w polskiej SBN?

www.koziej.pl


G wne problemy koncepcyjne strategii preparacyjnej
Główne problemy koncepcyjne strategii preparacyjnej bezpieczeństwa

 • Integracja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, np. rola RBN i RCB

 • Profesjonalizacja wyspecjalizowanych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego, np. SZRP

 • Powszechność przygotowań w dziedzinie bezpieczeństwa, np. rola NSR

Czy znajduje to swoje odzwierciedlenie

w polskiej SBN?

www.koziej.pl


Podsumowanie
Podsumowanie bezpieczeństwa

 • Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa

 • Strategiczne środowisko bezpieczeństwa Polski

 • Operacyjna i preparacyjna strategia bezpieczeństwa narodowego RP

www.koziej.pl


ad