Služby Subito - PowerPoint PPT Presentation

Slu by subito
Download
1 / 30

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Služby Subito. Ľubica Galuščáková Slovenská národná knižnica 22.11.2006. Systémy dodávania dokumentov získavajú čoraz významnejšie miesto v oblasti medziknižničných výpožičných služieb Vytvárajú ich knižnice, združenia knižníc s cieľom poskytovať dokumenty zo svojich fondov. Čo je Subito?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Služby Subito

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slu by subito

Sluby Subito

ubica Galukov

Slovensk nrodn kninica 22.11.2006


Slu by subito

 • Systmy dodvania dokumentov zskavaj oraz vznamnejie miesto v oblasti medziknininch vpoinch sluieb

 • Vytvraj ich kninice, zdruenia kninc

  s cieom poskytova dokumenty zo svojich fondov


O je subito

o je Subito?

 • www.subito-doc.com

 • Subito, tal. ihne, okamite

 • Kooperatvny systm na on-line vyhadvanie, objednvanie a expresn dodvanie dokumentov

  /kpi lnkov, vpoiiek knh/


Kto m e vyu va subito

Kto me vyuva Subito?

 • Ktokovek, kto potrebuje literatru na tdium, vskum...

  - priamo

  - cez kninicu


Z hist rie

Z histrie

 • Vznik projektu 4.oktbra 1994

 • 27.11.1997 kpie lnkov z asopisov

 • 1.septembra 1999 objednvky vpoiiek knh

 • Spolonos funguje na zklade korporatvnej zmluvy, ktor uruje prva a povinnosti vetkch participujcich kninc


Registr cia

Registrcia

 • On-line

 • Pouvate je zaraden do pouvateskej skupiny /pouvatesk profil/

 • Pouvatesk profil pri zmench aktualizova

 • Shlas s licennmi podmienkami

 • Prstupov kdy: ID. Password


Registra n formul r

Registran formulr


Skupiny pou vate ov

Skupiny pouvateov

 • Priama pouvatesk sluba /koncov pouvate/

  Pouvatelia ijci v nemecky hovoriacich krajinch

  1.skupina: Nekomern pouvatelia /tudenti, univerzitn tudenti, zamestnanci univerzt, vskumnch intitci financovanch z verejnch prostriedkov/


Slu by subito

2.skupina: Komern pouvatelia /kninice firiem, podnikatelia/

3.skupina: Skromn pouvatelia /skromn osoby/

Pouvatelia z alch krajn

5.skupina: Nekomern pouvatelia

6.skupina: Komern pouvatelia


Slu by subito

 • Sluba kniniciam

  Kninice financovan prevane z verejnch zdrojov

  4.skupina: Kninice so sdlom vnemecky hovoriacich krajinch /ttne, univerzitn, regionlne.../

  8.skupina: Kninicev alch krajinch


Slu by

Sluby

 • Dodvanie lnkov

 • Vypoiiavanie knh

  Rozsah a charakter sluieb zvis od

  pouvateskej skupiny, do ktorej

  je pouvate zaraden


Objedn vky

Objednvky

 • Normlne objednvky /maximlna doba vybavovania poiadavky je 72 hodn/

 • Expresn objednvky /maximlna doba vybavovania je 24 hodn/

  - len pre priamu slubu


Prihl senie

Prihlsenie


Konto pou vate a

Konto pouvatea


Objedn vka knihy

Objednvka knihy


Dodanie l nkov

Dodanie lnkov

 • Poda poiadaviek pouvatea

  - e-mailom /PDF, TIFF/

  - vystaven na internete FTP

  - potou

  - faxom


Slu by subito

 • V prpade, e objednvka neme by uspokojen, alebo boli uveden nesprvne bibliografick daje, dostane pouvate oznam na

  e-mailov adresu


Poplatky

Poplatky

 • Spsob platby:

  - faktra

  - v hotovosti

  - potov pean poukaz

  - kreditn karta


Slu by subito

 • Systm fakturuje objednvky centrlne

  /mesane/

  - faktra obsahuje spis dodanch

  dokumentov /poradov slo, dtum,

  typ dodania, slo iadanky,

  bibliografick daje o dokumente, e-mail,

  suma v eurch../


Slu by subito

 • Ceny s urovan pouvateskmi skupinami, typom poiadavky /normlna, expresn/ a zvolenm spsobom dodania dokumentu


Slu by subito

akujem za pozornos

galuscakova@snk.sk


 • Login