Dec. 17: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng Diyos - PowerPoint PPT Presentation

Dec. 17:
Download
1 / 24

  • 193 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dec. 17: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng Diyos. Dec. 18: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya at tanggapin ang natatangi nating papel sa plano ng Diyos. Gaano kayo magsalita ?. katipid. ka-gastador.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dec. 17: Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng Diyos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Dec. 17: IpagbunyinatinangatingpananampalatayakasamangbuongsambayananngDiyos

Dec. 18: Ipagbunyinatinangatingpananampalataya at tanggapinangnatatanginatingpapelsaplanongDiyos.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Gaano kayo

magsalita?

katipid

ka-gastador


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Hanggangkelanninyoititikomanginyongbibig?


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Dalawangmukhangpananahimik:

maaaringmangahuluganngdisposisyong

mapaglimi o mapagnilay


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Kabaligtaranngpagigingmasalita


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

walang alam!

Kaya’tkahitkailangangmagsalita, may mgataongpinipiliangmanahimik.

ayaw makialam!


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Sa atingbuhaypananampalataya, parehong may lugarangkatahimikan at pagsasalita.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

SapagkatangDiyos ay Diyosnapatuloynanagbubunyagngkanyangsarili, kailangannatinangpatuloynapakikinig.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

KailangannatingmanahimikupangmarinigangtinigngDiyos.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Kaya nga, mahalagaangpaminsan-minsangpaglayosaingayngdaigdigupangmakapag-isa at makapanalangin, tuladngmadalasgawinni Jesus.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

MgataongnakinigsamensahengAnghel:

Amani Juan Bautista

Ina siSamson

Ipinaalamsakanilanganghelangmagandangbalitangkanilangpagkakaroonnganak.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Wikangani San Pablo:

“Angpananampalataya ay bungangpakikinig.”


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Angkarugtongngpagtawag at pagsusugo. At sapagsusugongitomahalagaangpagsasalitaupangangmabutingbalita ay maiparatingsaiba.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Nang suguinngDiyosangmgapropeta, inilagayniyasakanilangbibigangkanyangmgasalita.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Halimbawa:

Si Jeremias ay sinabihanngDiyos: “Hayanibinigaykosaiyoangdapatmongsabihin” (Jer 1:9)

Si Ezekielnaman ay sinabihanngDiyos:

“Kanin mo angaklatnaito. Pagkatapos, magpahayag ka sasambayananng Israel” (EZ 3:1)


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Nang suguinni Jesus angmgaalagad at ngpitumpu’tdalawa, tinuruanniyasila kung anoangsasabihin.

Nang si Jesus ay mulingmabuhay, inatasanniyasiMaria Magdalena, “Pumunta ka saakingmgakapatid at sabihinmongaakyatakosaakingAma, saakingDiyos at inyongDiyos”

(Jn 20:17b)


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Pahayagni San Pablo:

“SinabisaKasulatan, ‘Nagsasalitaakosapagkatako’ysumasampalataya.” BunganggayongDiwangpananampalataya, nagsasalitarinakosapagka’takoma’ysumasampalataya”

(2 Cor 4:13)


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Winikani San Pablo:

“Hindi ngayo’tnangangaralakongMabutingBalita ay maaarinaakongmagmalaki. Iyanangtungkulinginiatangsa akin. Sa Abako, kung hindikoipangaralangMabutingBalita” (1 Cor 9:16)


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Hindi natinmaipakikilalasi Jesus saatingkapwa kung hindimunanatinkikilalaninsiya.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Hindi tayomakapagsasalitasangalanni Jesus kung hindimunatayomakikinigsakanyangsinasabi.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Kung gayon, magingmasipagtayosapag-aaralngatingpananampalataya at sapagbabasang Banal nakasulatan.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Higitsalahat, magpaakaytayosa Banal na Espiritu.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Higitsalahat, magpaakaytayosa Banal na Espiritu.


Dec 17 ipagbunyi natin ang ating pananampalataya kasama ng buong sambayanan ng diyos

Paksa:

IpagbunyinatinangatingpanamampalatayasapamamagitanngpagpapahayagngmensahengDiyos

December 19, 2012


  • Login