مهدی افتخاری سراج الدين کاتبي - PowerPoint PPT Presentation

Gcaco gradient based continuous ant colony optimization gcaco
Download
1 / 18

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

الگوريتم بهينه سازي اجتماع مورچگان بر مبناي گراديان براي فضاهای پيوسته (GCACO) Gradient based Continuous Ant Colony Optimization (GCACO). مهدی افتخاری سراج الدين کاتبي. عنوان مطالب. مقدمه کارهای قبلی در زمينه توسعه به فضای پيوسته روش پيشنهادی نتايج شبيه سازی

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

مهدی افتخاری سراج الدين کاتبي

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gcaco gradient based continuous ant colony optimization gcaco

الگوريتم بهينه سازي اجتماع مورچگان بر مبناي گراديان براي فضاهای پيوسته (GCACO)Gradient based Continuous Ant Colony Optimization (GCACO)

مهدی افتخاری

سراج الدين کاتبي

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

عنوان مطالب

 • مقدمه

 • کارهای قبلی در زمينه توسعه به فضای پيوسته

 • روش پيشنهادی

 • نتايج شبيه سازی

 • نتيجه گيري و کارهای آينده

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

مقدمه

 • الگوريتم هاي ACOدر دسته الگوريتمهای جستجوی فوق اکتشافي

 • الهام از رفتارهای اجتماعی مورچه ها و موريانه های واقعی

 • کاربرد متداول آنها در مسائل بهينه سازی با فضای گسسته (TSP)

 • سيستم مورچه Ant System (AS) اولين الگوريتم بهينه سازي اجتماع مورچه( 1991 Dorigo)

 • پيشنهاد الگوريتمهاي سيستم اجتماع Ant Colony System (ACS) مورچه براي بهبود کارايي سيستم مورچه (DorigoوGambardella)

 • ACS مبنای ACO

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

عنوان مطالب

 • مقدمه

 • کارهای قبلی در زمينه توسعه به فضای پيوسته

 • روش پيشنهادی

 • نتايج شبيه سازی

 • نتيجه گيري و کارهای آينده

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

الگوريتم هاي بهينه سازي اجتماع مورچه ها برای فضای پيوسته (مرور کارهای انجام شده)

 • اولين بار توسط Bilchev (1995و1997)

 • Mathur et. al (2000)

 • Dréo, Siarry (2002)

 • Yan-jun, Tie-jun (2003)

 • عمليات جستجو دردوسطح سراسری و محلی

 • انتخاب ناحيه بهينهدرفضايي که به نواحي مختلف تقسيم شدهبا پروسه اي مانند الگوريتم هاي ژنتيک

 • جستجوی محلی معمولا بر اساس الگوريتمهای سيستم مورچهدر ناحيه بهينه

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

تعيين نواحی توسط

niched GA

جستجو با شعاع R

(مرور کارهای انجام شده) ادامه ...

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

عنوان مطالب

 • مقدمه

 • کارهای قبلی در زمينه توسعه به فضای پيوسته

 • روش پيشنهادی

 • نتايج شبيه سازی

 • نتيجه گيري و کارهای آينده

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

يا

شعاع اجتماع RC

Ra=Rc

Ra = Ra*dF

Nest

روش پيشنهادی

 • حرکت هر مورچه (تصادفی يا در جهت بردار نرمال شده گراديان)

 • حرکت هر مورچه در اجتماع از Nest با شعاع Ra که در ابتدا RCاست

 • کاهش Rc

 • بهترين نقطه بدست آمده توسط اجتماع فعلي به عنوان لانه بعدي

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

روش پيشنهادی (ادامه ...)

 • محا سبه مقادير مکاشفه ای و احتمال هرجهت

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

عنوان مطالب

 • مقدمه

 • کارهای قبلی در زمينه توسعه به فضای پيوسته

 • روش پيشنهادی

 • نتايج شبيه سازی

 • نتيجه گيري و کارهای آينده

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

نتايج شبيه سازی

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

نتايج شبيه سازی(ادامه ...)

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

نتايج شبيه سازی(ادامه ...)

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

نتايج شبيه سازی(ادامه ...)

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

عنوان مطالب

 • مقدمه

 • کارهای قبلی در زمينه توسعه به فضای پيوسته

 • روش پيشنهادی

 • نتايج شبيه سازی

 • نتيجه گيري و کارهای آينده

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

نتيجه گيري و کارهای آينده

 • بر اساس ساختار اصلی الگوريتم بهينه سازی اجتماع مورچه

 • نتايج بدست آمده با استفاده از مسائل محک نشان دهندة پيمايش يک مسير خوب تا رسيدن به بهينه سراسری

 • اين همگرايي مطلوب به علت برقراری يک تعادل مناسب بين جستجو و بهره برداری (Exploration and Exploitation )

 • محاسبات انجام شده در اين الگوريتم نسبت به ساير الگوريتم ها کمترو يا در حدودآنهاميباشد

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

کارهای آينده

 • تعميم به مسايل بهينه سازی با محدوديت

 • تعميم به مسايل بهينه سازی دارای چندين بهينه سراسری (Multi-Modal)

 • استفاده درمسايل بهينه سازی پويا (Dynamic optimization)

 • کار بيشتر بر روی تنوع (diversity)

 • استفاده موازی و توزيع شده

 • حل مسايل مهندسی دنيای واقعی

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


6998660

با تشکراز توجه شما

eftekhari@cse.shirazu.ac.ir


 • Login