Kuc p akritk pirgatnaae
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

kuC p``akRitk pirGaTnaae Ð PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

kuC p``akRitk pirGaTnaae Ð. kxaaÁ¹ AazvaIM ivaYayaÁ¹saa[- MMsa. ]_ oSya. baccaaoM kao kuC p``akRitk pirGaTnaaeÐ ko baaro maoM ivastaarpUva -k jaanakarI donaa . baccaaoM kI saa [- Msa maoM $ ica pOda krnaa . baccaaoM kI saa [- Msa maoM Aanao vaalaI kiznaa [- yaaoM kao dUr krnaa.

Download Presentation

kuC p``akRitk pirGaTnaae Ð

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuc p akritk pirgatnaae

kuCp``akRitkpirGaTnaaeÐ

kxaaÁ¹ AazvaIM

ivaYayaÁ¹saa[-MMsa


Kuc p akritk pirgatnaae

]_oSya

 • baccaaoMkaokuCp``akRitkpirGaTnaaeÐkobaaromaoMivastaarpUva-k jaanakarIdonaa.

 • baccaaoMkIsaa[-MsamaoM $icapOdakrnaa.

 • baccaaoMkIsaa[-MsamaoMAanaovaalaIkiznaa[-yaaoMkaodUrkrnaa.


Puva ana

pUva- &ana

 • @yaaAappvanatUfanatqaacak``vaatkobaaromaoMjaanatohaoÆ

 • @yaaAap [nacak``vaataoMsaomaanavajaIvanamaoMpD,naobaalaop``BaavaaoMkobaaromaoMjaanatohaoÆ

 • @yaahma [naivanaaSkarIpirGaTnaaAaoMsaoAapnaabacaavakrsaktohOMÆ

 • @yaaAapBakmpAaOrtiD,tkobaaromaoMjaanatohOÆ


Jaana phcaana

jaanaphcaana

 • ivaVutko tar ZIlaohaojaanao pr AapnaoivaVutKmbaaoM pr icaMgaairyaaÐdoKI haoMgaI.yah pirGaTnaa ]sasamayabahutAiQakhaojaatIhOjabapvanakocalanao pr tar ihlatoDulatohOM.Aapnaosaa^koTmaoMPlagakoZilaohaonao pr BaIicaMgaairyaaÐinaklatodoKaahaogaa.tiD,tBaIek ivaSaala strkIivaVuticaMgaarIhIhO.


Tid t

tiD,t

 • baadlaaoMmaoMAavaoSakoeki~athaonaosaotiD,tpOdahaotIhO.hmaoMtiD,tsaoDrnaanahIMcaaiheprntu [naGaatkicaMgaairyaaoMsaoApnaobacaavakoilaesaavaQaainayaaÐbartnaIcaaihe.


Icamgaairyaa ijanako ivayaya maom yaunaanai jaanato qao

icaMgaairyaaÐÐijanakoivaYayamaoMyaUnaanaIjaanatoqao

 • 600 [-M pUsaoBaIphlaop``acaInayaUnaanaI yah jaanatoqaoikjabaeombarkaofrsaorgaD,tohOMtao yah baalaaoMjaOsaIhlkaIvastuAaoMkaoAakiYa-t krlaotahO.Aapnao yah doKahaogaaikjabaAap }naIAqavaa pa^^ilaesTrkovas~aaoMkao ]tartohOtaoAapkobaalaKD,ohaojaatohOM.yaidAapAMQaoromaoM [navas~aaoMkao ]tartohOMtaoAapcaTcaTQvainakosaaqaicaMgaarItkdoKsaktohOMasana 1752 maoMAmaoirkIvaO&ainakbaonjaaimanaf``oMkilananao yah dSaa-yaaiktiD,ttqaaAapkovas~aaoMmaoM ]%pnnaicaMgaarIvaastvamaoMekhIpirGaTnaahOprntu [satqyakosaakarhaonaomaoM 2000 vaYa- lagao.


Rgad wara aavaosna

rgaD, WaraAavaoSna

 • jabaPlaa^^isTkkIiriflakao pa^^ilaqaInakosaaqargaD,tohOtao yah kuCivaVutAavaoSaAija-t krlaotahO. [saIp``karjabaPlaaisTkkIkMGaIkaosaUKobaalaaoMsaorgaD,tohOtba yah BaIkuCivaVutAavaoSaAija-t krlaotIhO.[navastuAaokaoAavaoiYatvastueMkhtohOM.


Aavaosa ka sqaanaantrna

AavaoSa ka sqaanaantrNa

 • eolauimainayamakIpnnaIkIpiTTyaaÐpopri@lapsaohaoto hue AavaoiSatiriflasaoAavaoSap``aPtkrtIhOMsamaanaAavaoSavaalaIpTTIekdUsarokaop``itkiYa-t krtIhOAaOrvaofOlajaatIhOM.[sap``karkIyaui@t ka ]pyaaoga yah prIxaNakrnaokoilaeikyaajaasaktahOikkao[- vastuAavaoiSathOAqavaanahIM.[sayaui@tkaoivaVutdSaI- khtohOM.


Tid t ki khanai

tiD,tkIkhanaI

Aapnao yah saIKaqaaikgrjavaalaotUfanaaoMkobanatosamayavaayaukIQaraeÐ }prkIAaorjaatIhOMjabaikjalakIbaUÐdonaIcaokIAaorjaatIhO. [nap`balagaityaaoMkokarNaAavaoSaaoMkapRqaknahaotahO.ekp`ik`yaaWaraijasaohmaABaIpUNatÁnahIMsamaJaasakohObaadlaaoMko }prIiknaarokoinakTQanaavaoSaek~ahaojaatohOMtqaa ?NaavaoSabaadlaaoMkoinacalaoiknaaroprsaMicathaojaatohOM.QartIkoinakTBaIQanaavaoSakasaMcayahaotahO.


Kuc p akritk pirgatnaae

 • jabasaMicatAavaoSaaoMkapirmaaNaA%yaiQakhaojaatahOtaovaayaujaoivaVutkIhInacaalakhOAavaoSaaoMkop`vaahkaonahIMraokpatI.?Naa%maktqaaQanaa%makAavaoSaimalatohOMAaOrp`kaSakIcamakIlaIQaairyaaÐtqaaQvaina ]%pnnahaotIhO.[sap`ik`yaakaoivaVutivasaja-nakhtohOM.


Tid t sao saurxaa

tiD,tsaosaurxaa

 • tiD,tevaMgarjavaalaotUfanakosamayakao[- BaIKulaasqaanasaurixatnahIMhaota.

 • garjasaunanaaiksaIsaurixatsqaanaprturntphuÐcanaokIcaotavanaIhO.

 • Aintmagaja-nasaunanaokobaadsaurixatsqaanasaobaahrAanaosaophlaokuCdorp`tIxaakIijae.


Saurixat sqaana ka pta lagaanaa

saurixatsqaanakaptalagaanaa

 • kao[- makanaAqavaaBavanasausixatsqaanahO.

 • yaidAapiksaIkarAqavaabasaWarayaa~aakrrhoMhOtaovaahnakIiKD,ikyaaÐvadrvaajaobaMdhaonaoprAap ]sakoBaItrsaurixathOM.


Tid t jamjaa ko samaya @ yaa krom @ yaa na krom

tiD,tJaMJaakosamaya @yaakroM @yaanakroM

 • KulaovaahnajaOsaomaaoTrsaa[ikla TO/@Trinamaa-Nakaya- hotumaSaInaoMKulaIkarsaurixatnahIMhOM.

 • KulaoMmaOdana }ÐcaovaRxa¸ pakao- maoMSarNasqala¸}ÐcaosqanatiD,tsaohmarIsaurxanahIMkrto.

 • tiD,tJaMJaakosamayaCatalaokrcalanaokaivacaarBaIsaurixatnahIMhO.


Saurxaa

saurxaa

 • yaidAapvanamaoMhOMtaoCaoTovaRxakonaIcaoSarNalaIijae.

 • yaidAapkhIMKulaoMxao~amaoMhOtaojamaInaprisamaTkrnaIcaobaOzoM.


Gar ko baitr

Gar koBaItr

 • tiD,tTolaIfaonakotaraoMivaVuttaraoMtqaaQaatuko pa[paoMprAaGaatkrsaktIhOtiD,tJaMJaakosamayahmaoM [nhoMCunaanahIMcaaihe.

 • Bahtojalakosampk- saobacanaokoilaetiD,tJaMjaakosamayasnaanasaobacanaacaaihe.

 • kmPyaUTr¸ TI vaIAaidjaOsaoivaVut ]pkrNaaoMkoPlagaaoMkaosaakoTsaoinakaladonaacaaihe.


Tid t caalak

tiD,tcaalak

 • tiD,tcaalakekeosaIyaui@thOijasaka ]pyaaogaBavanaaoMkaotiD,tkop`BaavasaobacaanaokoilaeikyaajaatahO.iksaIBavanakoinamaa-Na kosamaya ]sakIdIvaaraoMmaoM ]saBavanakI }Ðcaa[- saoAiQaklambaa[- kIQaatukI CD, sqaaiptkrdIjaatIhOtqaadUsaroisarokaojamaInamaoMkafIgahra[- tkdbaadotohO.QaatukI CD ivaVutAavaoSakojamaInatkphuÐcanaokoilaeeksarlapqap`danakrtIhO.


Kuc p akritk pirgatnaae

BaUkmp


Baukmp @ yaa haota ho

BaUkmp @yaahaotahOÆ

 • BaUkmpjaaobahutkmasamayatkrhtahO¸pRqvaIkakmpnaAqavaakao[- JaTkahaotahO. yah pRqvaIkIBaUpp-TI koBaItrgahra[- maoMgaD,baD, kokarNa ]%pnnahaotahO.BaUkmphrsamayasabajagahAatorhtohOM.


Kuc p akritk pirgatnaae

 • p`ayaÁ [nakaonaaoiTsanahIMikyaajaatahO.ivaSaalaBaUkmpbahutkmahaotohOM. yaoBavanaaoM¸pUlaaoM¸baaÐQaaoMtqaalaaogaaoMkaoAsaImaxaitphuÐcaasaktohOM. [nasaojaIvanatqaasampitkIivaSaalahainahaosaktIhO.BaUkmpapMsaobaaZ,¸BaUsKlanatqaasaunaamaIAasaktohOM.


Baukmp ko karna

BaUkmpkokarNa

 • hmasabajaanatohOMikpRqvaIkoBaItrkIsabasao }prIsathmaoMgahra[- kIgaD,baD, kokarNaBaUspndAatohOM. pRqvaIkI [saprtkaoBaUpp-TI khtohOM,


Prqvai

pRqvaI

 • pRqvaIkI yah prtek KND maoMnahIMhOM. yah TukD,aomaoMivaBaaijathO. p`%yaokTukD,aoMkaoPlaoTkhtohOM. yaoPlaoTinarntr gait krtIrhtIhOM. JabayaoekdUsarosaorgaD, KaatIhOAqavaaT@krkokarNaekPlaoTdUsarIPlaoTkonaIcaocalaIjatIhOMtao [sakokarNaBaUpp-TI maoMivaxaaoBako $p maoMidKa[- dotIhO.


Maapnao ka pomaana

maapnaokapOmaana

 • iksaIBaUkmpkOSai@tkopirmaaNakaoir@TrpOmaanaoprvya@tikyaajaatahO.AiQakivanaaSakarIBaUkmpaoMkair@TrpOmaanaoprpirmaNa 7 saoAiQakhaotahO.BaujatqaakSmaIrmaoMAaedaonaaoMBaUkmpaaoMkapirmaaNa 7•5 saoAiQakqaa.


Baukmp sao bacaava

BaUkmpsaobacaava

 • iksaIyaaogyaaAaik-TO@T evaMsaMrcanaa [MjaIinayarsaopramaSa- kIijae.

 • A%yaiQakBaUkmpIxao~aaoMmaoMBavanainamaa-Na maoMBaarIpdaqaao-M kIApoxaaimaTTIAqavaa [maartIlaD,kIka ]pyaaogaAiQakAcCaahaotahO.

 • AlmaairyaaoM [%yaaidkaodIvaaraoMkosaaqajaD,naaAiQakAcCaahaotahOijasasaoikvaoAasaanaIsaonaigaroM.


Qanyaavaad

Qanyaavaad


 • Login