og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Stalowa Wola i Inkubator Technologiczny: kreowanie rynku dla innowacji Andrzej Szlęzak – Prezydent Stalowej Woli, Cezary Kubicki – Prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli. Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r. Historia i punkt wyjścia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r.' - hart


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
og lnopolska konferencja sooipp rzesz w 22 24 maja 2014 r

Stalowa Wola i Inkubator Technologiczny: kreowanie rynku dla innowacjiAndrzej Szlęzak – Prezydent Stalowej Woli, Cezary Kubicki – Prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli

Ogólnopolska Konferencja SOOIPP, Rzeszów 22-24 maja 2014 r.

historia i punkt wyj cia
Historia i punkt wyjścia
 • Puszcza Sandomierska, budowa COP-u i Zakładów Południowych,
 • Huta Stalowa Wola i usługowe osiedle,
 • Ustrojowa transformacja „kombinatowego” giganta,
 • Budowanie nowej struktury gospodarczej i finansowej Stalowej Woli, nowy charakter powiązań firm i gospodarki z miejskim budżetem,
 • Rosnąca rola coraz bardziej dynamicznie rozwijających się małych firm.
strategia rozwoju z my l o przedsi biorczo ci i innowacjach co nale a o zrobi
Strategia rozwoju z myślą o przedsiębiorczości i innowacjach – co należało zrobić?
 • Przebudować infrastrukturę komunalną i komunikacyjną – bez nowoczesnego otoczenia nie ma nowoczesnego i dostępnego przemysłu,
 • Przygotować projekty łączące zaangażowanie Gminy i innych podmiotów (przedsiębiorstw, Regionalnej Izby Gospodarczej, powiatu, ARP) z szansami stwarzanymi głównie przez Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 i program regionalny,
 • Pozyskiwać sojuszników i partnerów, aplikować o środki i nadzorować realizację poszczególnych zadań.
rola samorz du lokalnego
Rola samorządu lokalnego
 • Potrzeba przekonywania społeczeństwa (i radnych) do rozwoju jakościowego, z myślą o przyszłości (nie zaś- konsumpcyjnego),
 • Generowanie pomysłów- projektów we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, samorządu gospodarczego, uczelniami,
 • Uświadamianie radnym i otoczeniu społecznemu, że w przyszłości wygrają te miasta, które stworzą warunki do rozwoju małych i średnich firm, do rozwoju uczelni i kojarzenia nauki z biznesem, opierania go na wiedzy, innowacjach,
 • Wypracowanie strategii, określanie potrzeb i tematów, wykorzystanie możliwości finansowych czasu przedakcesyjnego i programów okresu 2007-2013.
g wny cel i za o enia strategii
Główny cel i założenia strategii:

Kompleksowo zaprojektować i zrealizować projekty-przedsięwzięcia mające służyć:

 • Rozwojowi w Stalowej Woli i regionie przedsiębiorczości, w tym-zaawansowanej technologicznie,
 • Poszerzeniu współpracy (kooperacji) przedsiębiorstw ze sobą i ze sferą nauki (uczelniami),
 • Wzmocnieniu potencjału – infrastruktury miejscowych uczelni,
 • Wzmocnieniu potencjału uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw z myślą o innowacjach i projektach badawczo-rozwojowych, poszerzeniu współpracy nauki z biznesem.
dlaczego samorz d inwestorem beneficjentem koordynatorem proinnowacyjnych projekt w rozwojowych
Dlaczego samorząd inwestorem, beneficjentem, koordynatorem proinnowacyjnych projektów rozwojowych?
 • To oczywiste: nie ma innej drogi! Ani przedsiębiorstwa, ani same uczelnie nie są w stanie zaprojektować i zrealizować projektów w tak dużej skali. Rolą samorządu jest, by te podmioty wspomóc. W Polsce nie ma tradycji współpracy przemysłu z nauką i nie ma tradycji wspólnego myślenia o przyszłości, przeszkodą są także konkurencja czy zbyt mały kapitał. Dlatego właśnie – samorząd musi nierzadko wziąć na siebie ciężar i ryzyko proinnowacyjnych przedsięwzięć.
co dotychczas zrealizowali my
Co dotychczas zrealizowaliśmy?
 • Inkubator Technologiczny
 • Budynek naukowo-dydaktyczny dla Politechniki Rzeszowskiej,
 • Budynek Biblioteki Międzyuczelnianej,
 • Budynek Inżynierii Materiałowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Laboratorium Międzyuczelniane w zakresie inżynierii materiałowej usytuowane w Inkubatorze Technologicznym.
koszty
Koszty
 • Wszystkie wymienione przedsięwzięcia były współfinansowane z PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Łączna kwota wydatków na te inwestycje wyniosła 131, 3 mln. zł, z czego dofinansowanie z PO RWP wyniosło 101,3 mln. zł.
 • Środki własne, jakie Gmina Stalowa Wola musiała wydatkować z własnego budżetu z tytułu udziału własnego w projektach lub tytułem sfinansowania budowy obiektów powiązanych z wymienionymi projektami wyniosły 48 mln.zł.
inkubator technologiczny
Inkubator Technologiczny
 • Oferta Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli- powstaliśmy dla firm, dla przemysłu, dla uczelni, dla ludzi…
kr tko kim jeste my
Krótko: kim jesteśmy?
 • Stanowimy miejską spółkę,
 • Istniejemy 3 lata,
 • Jesteśmy inkubatorem o bardzo szerokim zakresie działania,
 • Traktujemy inkubowanie przedsiębiorczości jako fragment inkubowania rozwoju, w każdym jego przejawie
 • Zebraliśmy doświadczenia, które nas uwiarygadniają;
slide13
A
 • Oferta dla firm
 • Wynajem powierzchni:
 • biura dla firm inkubowanych, strategicznych,
 • parkingi
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości:
 • preferencyjne warunki startu
 • program „benefits for business”
 • Doradztwo specjalistyczne:
 • prawne
 • księgowe
 • marketingowe
 • audyty
 • Nowoczesne laboratoria:
 • metaloznawcze
 • pomiarowe
 • badań nieniszczących
 • Szkolenia:
 • branżowe
 • okołobiznesowe
 • Baza konferencyjno-szkoleniowa:
 • sala na 200 osób
 • Networking:
 • wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych
 • giełdy kooperacyjne
 • Usługa wirtualnego biura:
 • adres firmy
 • obsługa korespondencji
 • pomoc asystentki
 • Nowoczesny park maszynowy:
 • centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów
 • Doradztwo z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania:
 • fundusze zalążkowe,
 • aniołowie biznesu,
nasze atuty
Nasze atuty:
 • Wieloletnie doświadczenie kadry w zakresie:
 • projektowym, technologiczno-produkcyjnym,
 • handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym.
 • Atrakcyjne oferty dla lokatorów:
 • wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu,
 • atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn
 • Szeroka sieć kontaktów z:
 • przedsiębiorcami,
 • Instytucjami Otoczenia Biznesu,
 • ośrodkami innowacji,
 • administracją,
 • samorządem gosp.
 • uczelniami,
 • klastrami i stowarzyszeniami
 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury:
 • lokalowej,
 • telekomunikacyjnej,
 • produkcyjnej oraz
 • laboratoryjnej

Dobra lokalizacja, innowacyjne środowisko parkingi

Stała współpraca z uczelniami i instytutami naukowymi

Szeroka oferta usług towarzyszących

 • Efekt synergii powstały w wyniku:
 • współpracy z innymi lokatorami Inkubatora,
 • wspólnej promocji w mediach,
 • dostępu do informacji

Możliwość współuczestniczenia w projektach finansowanych ze środków unijnych, bezpłatnych szkoleniach, audytach technologicznych, audytach innowacyjności

slide15

W czym się specjalizujemy:

 • Szkolenia
 • Konferencje
 • Praktyki
 • Seminaria
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży
specjalizacja spawanie
Specjalizacja: spawanie
 • Inkubator Technologiczny dysponuje szeregiem urządzeń do prowadzenia zarówno prac spawalniczych jak i do przeprowadzania badań nieniszczących i niszczących uzyskanych połączeń.
 • Inkubator jest członkiem i animatorem klastra zrzeszającego firmy specjalizujące się w spawaniu – „KLASTAL”. Od marca 2014 roku Inkubator dysponuje wszystkimi technologiami spawalniczymi.
slide17

W czym się specjalizujemy ? (c.d.)

 • Szkolenia zawodowe
 • Kursy operatora obrabiarek
 • sterowanych numerycznie
 • Kursy spawania
 • Szeroki zakres kooperacyjnej współpracy produkcyjnej i technologicznej z firmami MSP oraz liderami rynku (HSW SA, firmy DOLINY LOTNICZEJ);
slide18

Laboratorium Międzyuczelniane

 • TrueLaser Robot Seria 5000
 • Tomograf komputerowy
 • Spektrometr FT RAMAN
 • Dyfraktometr rentgenowski
 • Spektrometr ICP MS i UES z laserową ablacją
czym wspomagamy uczelnie
Czym wspomagamy uczelnie ?
 • Dostęp środowisk naukowych do przemysłu nie jest łatwy, Inkubator dobrze sobie z tym radzi,
 • Oferujemy więc uczelniom i pracownikom nauki rolę pośrednika ułatwiając im dostęp do firm, biznesu (Inkubator stale współpracuje z ponad 100 przedsiębiorstwami),
 • Działamy też w odwrotnym kierunku proponując przedsiębiorstwom realizację projektów B+R

we współdziałaniu z uczelniami i ITSTW, jako instytucją otoczenia biznesu.

inne kierunki wsp pracy z biznesem
Inne kierunki współpracy z biznesem:
 • Oferujemy przedsiębiorstwom doradztwo

i partnerstwo:

-technologiczne,

-projektowe,

-finansowe,

-innowacyjne( projekty badawczo- wdrożeniowe)

slide21

Inicjujemy i włączamy się w różne formy innowacyjnej współpracy:

 • Hefajstos
 • Klastal
 • WSIIZ
 • AGH
 • Trójkąt SMR
 • Forum Parków i
 • Inkubatorów
 • SOOIPP
 • Dolina Lotnicza
 • Politechnika Rzeszowska
 • KUL, WSE
 • Kooperacja
 • międzynarodowa
pr by internacjonalizacji dzia a
Próby internacjonalizacji działań:

Kontakty międzynarodowe

w ramach porozumień klastrowych – rozmowy z Izbą Metalurgiczną

w Barcelonie oraz inicjowanie kooperacji międzynarodowej (Francja, Niemcy);

r ne formy wsp pracy c d
Różne formy współpracy (c.d.)

Inkubator w roli współorganizatora wydarzeń i imprez adresowanych do mieszkańców miasta, regionu, dzieci

i młodzieży (Piknik Industrialny)

reasumpcja co jest najwa niejsze
Reasumpcja: co jest najważniejsze ?
 • Pobudzanie technologicznej
 • przedsiębiorczości,
 • Partnerstwo w projektach,
 • Edukacja technologiczna,
 • szkolenia,
 • Inspirowanie i realizowanie
 • projektów B+R, nierzadko z
 • inspiracji rynkowych
 • liderów,
 • Współpraca na gruncie
 • rzeczywistego, praktycznego
 • współdziałania

Inaczej mówiąc: nie ma tematów rozwojowych, które mogłyby nas nie zainteresować. Zapraszamy do ITSTW, zapraszamy do Stalowej Woli!

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę!

www.stalowawola.pl

www.itstw.pl

Opr. A. Kopyto/ITSTW

Współpr. M. Pawęzka/ITSTW

Stalowa Wola, 5 maja 2014 r.

ad