E drejta e procedures penale
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

E Drejta e Procedures Penale PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

E Drejta e Procedures Penale. Dr. Lulzim Lelçaj. Mbrojtësi i zgjedhur nga i pandehuri. 1. I pandehuri ka të drejtë të zgjedhë jo më shumë se dy mbrojtës .

Download Presentation

E Drejta e Procedures Penale

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E Drejta e Procedures Penale

Dr. LulzimLelçaj


Mbrojtësiizgjedhurngaipandehuri

 • 1. I pandehurikatëdrejtëtëzgjedhëjomëshumë se dymbrojtës.

 • 2. Zgjedhjabëhet me deklarimtëbërëparaorganitproceduesose me akttëdhënëmbrojtësitosetëdërguaratijrekomande.

 • 3. Zgjedhja e mbrojtësitpërpersonin e ndaluar, tëarrestuarosetëdënuar me burgim, derisaky person nuk e kabërëvetëzgjedhjen, mundtëbëhetnganjëiafërmitij, në format e parashikuarangaparagrafi 2.

Create your first presentation


Mbrojtësiicaktuar

 • 1. I pandehuriqënukkazgjedhurmbrojtësoseqëkambetur pa të, ndihmohetnganjëmbrojtësicaktuarngaorganiqëprocedon, nëqoftë se e kërkonatë.

 • 2. Kuripandehuriështënënmoshëntetëmbëdhjetëvjeçose me të meta fizike a psikikeqë e pengojnëpërtërealizuarvetëtëdrejtën e mbrojtjes, ndihmanganjëmbrojtësështë e detyrueshme.

 • 3. Këshillidrejtuesidhomëssëavokatëvevënëdispoziciontëautoriteteveprocedueselistat e avokatëvedhevendoskriteretpërcaktimin e tyre.

 • 4. Gjykata, prokuroridhepoliciagjyqësore, kurduhettëkryejnënjëveprimpërtëcilinparashikohetndihma e mbrojtësitdhekuripandehuriështë pa mbrojtës, njoftojnëpërkëtëveprimmbrojtësin e caktuar.

Create your first presentation


 • 5. Kurkërkohetprania e mbrojtësitdhembrojtësiizgjedhuroseicaktuarnukështësiguruar, nukështëparaqiturose e kalënëmbrojtjen, gjykataoseprokuroricaktonsizëvendësuesnjëmbrojtëstjetër, iciliushtrontëdrejtatdhemerrpërsipërdetyrimet e mbrojtësit.

 • 6. Mbrojtësiicaktuarmundtëzëvendësohetvetëmpërshkaqetëpërligjura. Ai ipushonfunksionetkuripandehurizgjedhmbrojtësin e tij.

 • 7. Kuripandehurinukkamjetetëmjaftueshme, shpenzimet e bërapërmbrojtjenpaguhenngashteti.

Create your first presentation


Shtrirja e tëdrejtavetëtëpandehurittembrojtësi

 • 1. Mbrojtësikatëdrejtatqëligjiinjehtëpandehurit, përveçatyreqëirezervohenpersonalishtkëtijtëfundit.

 • 2. Mbrojtësikatëdrejtëtëkomunikojëlirishtdhevetëmpërvetëm me tëndaluarin, tëarrestuarinapotëdënuarin, tënjoftohetparaprakishtpërkryerjen e veprimevehetimorekuështëipranishëmipandehuridhetëmarrëpjesënë to, t’udrejtojëpyetjetëpandehurit, dëshmitarëvedheekspertëve, tënjihet me tëgjithëmaterialin e çështjesnëpërfundimtëhetimeve.

 • 3. I pandehurimundtëzhvleftësojë, me deklarimtëshprehur, veprimin e kryerngambrojtësipara se tëjetëmarrënjëvendimngagjykatalidhur me këtëveprim.

Create your first presentation


Garancitëpërmbrojtësin

 • 1. Këqyrjetdhekontrollimetnëzyrën e mbrojtësitlejohenvetëm:

 • a - kuraiose persona tëtjerëqëzhvillojnëvazhdimishtveprimtarinëtënjëjtënzyrëjanëtëpandehurdhevetëmbrendaqëllimevepërtëprovuarveprënpenaleqë u atribuohet;

 • b - përtëzbuluargjurmëtoseprovatmaterialetëveprëspenaleosepërtëkërkuarsende a persona tëpërcaktuarnëmënyrëtëposaçme.

 • 2. Para se tëbëjëkëqyrjen, kontrolliminosesekuestriminnëzyrën e njëmbrojtësi, organiproceduesnjoftonkëshillindrejtuestëdhomëssëavokatëve me qëllimqënjëanëtaritijtëketëmundësinëqëtëjetëipranishëmnëveprimet. Nëçdorastnjë kopje e aktitidërgohetkëshillitdrejtuestëdhomëssëavokatëve.

Create your first presentation


 • 3. Këqyrjet, kontrollimetdhesekuestrimetnëzyrat e mbrojtësveibëngjyqtaripersonalisht, kursegjatëhetimeveparaprakeatoibënprokurorinëbazëtënjëvendimiautorizuestëgjykatës.

 • 4. Nuklejohetpërgjimiibisedimeveoseikomunikimittëmbrojtësvedhetëasistentëvetëtyre, as ndërmjetnjëri-tjetritdhe as me personatqëatambrojnë.

 • 5. Ndalohetçdoformëkontrolli e korrespondencësndërmjettëpandehuritdhembrojtësittëtij.

 • 6. Rezultatet e këqyrjeve, tëkontrollimeve, tësekuestrimeve, tëpërgjimevetëbisedaveosetëkomunikimit, tëkryeranëshkeljetëdispozitavetëmësipërme, përveçparagrafit 2, nukmundtëpërdoren.

Create your first presentation


 • Login