ÐÐ ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ ÎðÂ²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ²¼¶²ÚÆÜ ÎºÜîðàÜ - PowerPoint PPT Presentation

ÐÐ  ÎðÂàôÂÚ²Ü  ºì  ¶ÆîàôÂÚ²Ü  ܲʲð²ðàôÂÚàôÜ
Download
1 / 15

  • 115 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ÐÐ ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ ÎðÂ²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ²¼¶²ÚÆÜ ÎºÜîðàÜ. ÎáÉ»·Ç³É ϳé³í³ñÙ³Ý ËáñÑñ¹Ç 30.01.2007Ã. ÝÇëïÇ ÝÛáõûñ URL: //WWW.KTAK.AM E-Mail: ktak@arminco.com Ñ»é.` 578455, ý³ùë` 578456. ú ð ² Î ² ð ¶.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÐÐ ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ ÎðÂ²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ²¼¶²ÚÆÜ ÎºÜîðàÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4849292

ÐÐ ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜÎðÂ²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ²¼¶²ÚÆÜ ÎºÜîðàÜ

ÎáÉ»·Ç³É ϳé³í³ñÙ³Ý ËáñÑñ¹Ç

30.01.2007Ã. ÝÇëïÇ ÝÛáõûñ

URL: //WWW.KTAK.AM

E-Mail: ktak@arminco.com

Ñ»é.` 578455, ý³ùë` 578456


4849292

ú ð ² Î ² ð ¶

• 2006Ã. βî²ðì²Ì ²Þʲî²ÜøܺðÆ Ð²ÞìºîìàôÂÚ²Ü øÜܲðÎàôØ ºì вêî²îàôØ

• 2007Ã. ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ Ìð²¶ðÆ øÜܲðÎàôØ ºì вêî²îàôØ

• 2007Ã. ܲʲвÞìÆ Ð²êî²îàôØ

• 2007Ã. вêîÆø²òàôò²ÎÆ Ð²êî²îàôØ


4849292

¶ º ð ² Î ² Ú àô Â Ú àô Ü Ü º ð


4849292

¶ º ð ² Î ² Ú àô Â Ú àô Ü Ü º ð


4849292

2006Ã. βî²ðì²Ì ²Þʲî²Üøܺð

вÞìºîìàôÂÚàôÜÎðÂ²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ²¼¶²ÚÆÜ ÎºÜîðàÜÆ2006Ã. βî²ð²Ì ²Þʲî²ÜøܺðÆ Ø²êÆÜ

ÎñÃ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹñÇ` <<г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »õ ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ áõ ¹ñ³ ß³ñáõݳϳϳÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ>> ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 2006Ã. ÁÝóóùáõ٠ϳï³ñ»É ¿ Ñ»ï»õÛ³É ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.


4849292

2006Ã. βî²ðì²Ì ²Þʲî²Üøܺð


4849292

2006Ã. βî²ðì²Ì ²Þʲî²Üøܺð


4849292

2006Ã. βî²ðì²Ì ²Þʲî²Üøܺð


4849292

2006Ã. βî²ðì²Ì ²Þʲî²Üøܺð


200 7

2007Ã. Ìð²¶Æð

ÎðÂ²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ²¼¶²ÚÆÜ ÎºÜîðàÜÆ2007Ã. ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ Ìð²¶Æð


200 71

2007Ã. Ìð²¶Æð


200 72

2007Ã. Ìð²¶Æð


200 73

2007Ã. Ìð²¶Æð


4849292

Þ Ü à ð Ð ² Î ² È àô Â Ú àô Ü


4849292

Þ Ü à ð Ð ² Î ² È àô Â Ú àô Ü


  • Login