Suomen Tilaajavastuu Oy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Johannes Albäck [email protected] +358 40 753 6788 PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Suomen Tilaajavastuu Oy. Johannes Albäck [email protected] +358 40 753 6788. Suomen T ilaajavastuu Oy.

Download Presentation

Johannes Albäck [email protected] +358 40 753 6788

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Suomen Tilaajavastuu Oy

Johannes Albäck

[email protected]

+358 40 753 6788


Suomen Tilaajavastuu Oy

FinsktBeställaransvarAberbjuderverktygförföretagavolikastorlekattpåettenkeltsättuppfylla de lagstadgadeskyldigheternasomkommeravbl.aLagenombeställarensutredningsskyldighetochansvar vid anlitandeavutomståendearbetskraftochlagenomskattenummer I byggbranschen.

 • Tilaajavastuu.fi - Beställaransvar

  Tilaajavastuu.fiärFinlandsstörstaochmestomfattanderegistertjänstgällandeföretagsrapporterochbeställaransvarinombyggbranschen.

  Från Rapport-tjänstenärdetmöjligtattkostnadsfritterhållabeställaransvarsrapporterpåsamtligaföretagsomgått med iPålitlig Partner –programmet.

 • Veronumero.fi -Skattenummer

  Oavsettvilken roll du har: Byggherre, BeställareellerEntreprenör. Skattenummer.fierbjuderlösningenförhur du enklastsköter de lagstadgadeskyldigheternasomkrävs under lagarnaomSkattenummer, BeskattningsförfarandeochlagenomArbetarskydd.

  SuomenTilaajavastuuOyägsavavByggandetsKvalitet BYKVA RF, Elentreprenörsförbundet STUL rf, FinlandsSvenskaFastighetsföreningrf, ochFinskByggindustri rf.


PålitligPartner - Luotettava Kumppani

PålitligPartner –programmetinhämtar all information krävdenligtLagenombeställaransvarochpublicerarden irapportformatitjänstenBeställaransvar.fi.

Informationenupprätthållsautomatisktochföretagetbehöverintelängreförnyadokumentenmanuellt, beställarenkansjälvkostnadsfrittinhämtaunderleverantörenslagenliga rapport. Årsavgiftenförprogrammetär 95 € + moms

Programmetär en del av

Tilaajavastuu.fi –tjänsten.


Byggvakt - Valvoja

“Byggvakt” övervakarautomatisktsamtligaavanvändarensföretagochunderleverantörerochinformeraranvändaren per e-post omeventuellaändringariPålitlig Partner -företagensrapporter.

Byggvakteneliminerar den tidsomanvändspåattmanuelltuppdateraochtolka de dokumentsomenligtlagenkrävsvartredjemånad. Rapportenbehöverinteutskrivasellerarkiveras, deträckerattPålitlig Partner-företagetärinsattiByggvaktendåkontraktingås.

Tjänstenär en del av

Tilaajavastuu.fi –helheten.


Registret - Ilmoita


Byggregistret - Työmaarekisteri


ByggarensTrumfkort– VALTTI


Byggvakt - Vahti


Prosessen: Byggregistret


Beställare / Kontraktsparten

Bas

information

Byggplats

Rapportering

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil

 • Arbetstagarinformation.

 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.

 • Skapande av denvirtuellabyggplatsen i Byggregistret..

 •  ByggIDskapasautomatiskt.

 • Distribuering av ByggIDgenombyggkedjan.

AllrapporteringsomskergenomByggregistretarkiveras för senarebruk

 • Rapportering.

 • Kontraktsinformation

Upprätthållande av data


Huvudentreprenören

Bas

information

Byggplats

Raportering &

Personlista

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil

 • Arbetstagarinformation

 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.

 • Skapande av denvirtuellabyggplatsen i Byggregistret..

 • ByggIDskapasautomatiskt.

 • Distribuering av ByggIDgenombyggkedjan.

 • RegistreringpåplatsmedByggID.

 • Rapportering.

 • Kontraktsinformation

 • Arbetstagarinformation

 • Arbetsplatsorienteringochupprätthållande av personlistan medpersonersomrörsigpåbyggplatsen.

AllrapporteringsomskergenomByggregistretarkiveras för senarebruk

Upprätthållande av data


Kontraktsparten / Beställaren

Bas

information

Byggplats

Raportering

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil

 • Arbetstagarinformation

 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.

 • Skapande av denvirtuellabyggplatsen i Byggregistret..

 • ByggIDskapasautomatiskt.

 • RegistreringpåplatsmedByggID.

AllrapporteringsomskergenomByggregistretarkiveras för senarebruk

 • Rapportering.

 • Kontraktsinformation

Upprätthållandeav data


Underleverantör

Bas

information

Byggplats

Raportering

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil

 • Arbetstagarinformation

 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.

RegistreringpåplatsmedByggID.

Ejaktuellt.

Ejaktuellt.

Upprätthållande av data


 • Login