HOÄI THI GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI CAÁP HUYEÄN NAÊM HOÏC 2007 - 2008 - PowerPoint PPT Presentation

HOI THI GIAO VIEN DAY GIOI CAP HUYEN
Download
1 / 13

  • 132 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HOÄI THI GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI CAÁP HUYEÄN NAÊM HOÏC 2007 - 2008. Giaùo vieân: Nguyeãn Ñaïi Hoaøng. Tröôøng tieåu hoïc Traàn Quoác Tuaán. Chaøo möøng quyù thaày coâ trong ban giaùm khaûo cuøng caùc em hoïc sinh veà döï hoäi giaûng. Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2007.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HOÄI THI GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI CAÁP HUYEÄN NAÊM HOÏC 2007 - 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

HOI THI GIAO VIEN DAY GIOI CAP HUYENNAM HOC 2007 - 2008

Giao vien: Nguyen ai Hoang

Trng tieu hoc Tran Quoc Tuan

Chao mng quy thay co trong ban giam khao cung cac em hoc sinh ve d hoi giang.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Th nam ngay 20 thang 12 nam 2007

Chnh ta (Nghe viet)

Kiem tra bai cu:

Bai chnh ta trc, cac em viet bai g?

+ vang trang

Nhan xet.

Cac em lay giay nhap viet cho thay cac ch:

+ ay mat


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Tiet chnh ta hom nay, thay se hng dan cho cac em Nghe viet, trnh bay ung oan t:Hai a ra Cam Pha .............cang thangva lam ung bai tap tm t. Qua bai:

Th nam ngay 20 thang 12 nam 2007

Chnh ta (Nghe viet)

Cac em chu y len man hnh va nghe thay oc bai.

Am thanh thanh pho.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Hai a ra Cam Pha nhan cong tac. Moi dp ve Ha Noi, Hai thch ngoi lang hang gi e nghe ban anh trnh bay ban nhac Anh trang cua Bet-to-ven bang an pi-a-no. Anh cam thay de chu va au oc bt cang thang.

Nhng ch au cau nh: Hai, Moi, Anh. Danh t rieng nh: Cam Pha, Ha Noi, Hai, Bet-to-ven, Anh trang.Phai viet hoa.

Moi dp ve Ha Noi, Hai thch ngoi lang hang gi e nghe ban anh trnh bay ban nhac Anh trang cua Bet-to-ven bang an pi-a-no.

Cam Pha,

Ha Noi,

Anh trang,

Bet-to-ven,

Anh cam thay de chu va au oc bt cang thang.

Moi dp ve Ha Noi, Hai thch ngoi lang hang gi e lam g?

Viet hoa ch cai cua tieng au va co dau gach noi gia cac tieng.

oan viet co 3 cau.

Trong oan viet, nhng ch nao phai viet hoa?

Nhng ch nao trong bai de viet sai?

pi-a-no,

oan viet co may cau?

de chu.

Anh cam thay nh the nao?

Khi viet ten rieng ngi nc ngoai, em can viet nh the nao?


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Cam Pha,

Ha Noi:

Danh t rieng, nen viet hoa ch cai au moi tieng.

- Cam Pha

Anh trang:

Ten tac pham am nhac noi tieng cua nhac sy Bet-to-ven. Viet hoa ch cai au cua tac pham.

- Ha Noi

Bet-to-ven:

Nhac sy noi tieng ngi c (1770 1827). Ten ngi nc ngoai, nen viet hoa ch cai cua tieng au va gia moi tieng co dau gach noi.

- Anh trang

- Bet-to-ven

pi-a-no:

- pi-a-no

Mot loai an ln co phm (con goi la dng cam). T phien am, khi viet co dau gach noi gia cac tieng.

- de chu

de chu:

Co cam giac hoac lam cho co cam giac ve mot tac ong tng oi em du.

chu:

Gom am ch van iu thanh nang.

Luyen viet:

Phan tch tieng: chu


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Luyen viet:

- Anh trang

- Cam Pha

- Bet-to-ven

- Ha Noi

- pi-a-no

- de chu

Hai a ra Cam Pha nhan cong tac. Moi dp ve Ha Noi, Hai thch ngoi lang hang gi e nghe ban anh trnh bay ban nhac Anh trang cua Bet-to-ven bang an pi-a-no. Anh cam thay de chu va au oc bt cang thang.

Cac em lay v ra, ngoi ngay ngan va gi im lang chu y lang nghe thay oc bai lan 2.

Khi viet bai cac em co gang tap trung, chu y lang nghe va phat am lai e viet cho chnh xac. ong thi ngoi ung t the e viet bai. Nh viet hoa danh t rieng, ten ngi nc ngoai va t phien am.

Cac em lay bang con viet cho thay cac ch:

Cac em bat au viet bai.

Cac em nghe oc do lai.

Cha bai: Cac em lay but ch, thc lang nghe thay oc lai tng cau cua bai e t cha loi.

Cac em cat bang con.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Hai a ra Cam Pha nhan cong tac.

Moi dp ve Ha Noi, Hai thch ngoi lang hang gi e nghe ban anh trnh bay ban nhac Anh trang cua Bet-to-ven bang an pi-a-no.

Nhan xet.

Anh cam thay de chu va au oc bt cang thang.

Em nao sai 1, 2 loi?

Em nao sai tren 5 loi?

Em nao sai 5 loi?

Cac em con lai nop v ra au ban.

Em nao sai 3, 4 loi?

Em nao khong sai loi nao?


Luye n ta p

Luyen tap:

Bai tap 2:

Tm 5 t co van ui, 5 t co van uoi.

Bai tap yeu cau g?

10

09

02

06

120

05

00

01

90

04

08

07

20

30

60

03

Cac em thao luan nhom 4 e thc hien.

ai dien 1 nhom len trnh bay ket qua.

Thi gian thao luan 120 giay.

Het thi gian


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Bai tap 3:

Tm cac t co cha tieng bat au bang d, gihoac r, co ngha nh sau:

giong

+ Co net mat, hnh dang, tnh net, mau sac,... gan nh nhau.

ra

+ Phan con lai cua cay lua sau khi gat.

day

+ Truyen lai kien thc, kinh nghiem cho ngi khac.

Cac em lam vao phieu hoc tap.

Mot em oc ngha cua t, mot em neu ket qua.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Cac em chu y len man hnh, thay se cung cap them cho cac em mot so t co van ui/uoi.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

+ suoi:

Dong nc chay t trong nui ra vi dong hep.

+ nui la:

Nui hnh chop non, co mieng nh, thng xuyen hay tng thi ky phun ra nhng chat nong chay t long at.

ca uoi: La mot loai ca song bien.

ruoi: La mot loai bo 2 canh rat co hai, mang vi trung lay benh ng ruot. Can phai tieu diet.

muoi: La mot loai bo 2 canh rat co hai, mang vi trung truyen benh sot ret. Can phai tieu diet.

muoi: Tinh the mau trang, v man, thng tach ra t nc bien, dung e an.

+ cui:

Cay kho dung e un nau.

+ chuoi:

Mot loai cay tro buong va co tng nai.

+ mui dao:

au nhon cua con dao.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

- Cac em ve nha luyen viet lai cac t a viet sai va lam bai tap 3b.

- Chuan b bai: Chnh ta (Nghe viet): Rng cay trong nang.


Ho i thi gia o vie n da y gio i ca p huye n na m ho c 2007 2008

Chan thanh cam n quy thay co trong ban giam khao cung cac em hoc sinh a giup toi hoan thanh tiet day Hoi giang hom nay.

Tran trong knh chao!


  • Login