Rynek kapitałowo - pieniężny - PowerPoint PPT Presentation

Rynek kapita owo pieni ny
Download
1 / 18

 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rynek kapitałowo - pieniężny. 2. Modele systemów finansowych na świecie. Geneza kształtowania systemów finansowych. Zróżnicowana geneza kształtowania systemów finansowych w różnych regionach świata sprawiła, iż szczególnego znaczenia nabrało zróżnicowanie pomiędzy bankami uniwersalnymi a

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rynek kapitałowo - pieniężny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rynek kapita owo pieni ny

Rynek kapitaowo - pieniny

2. Modele systemw finansowych na wiecie


Geneza kszta towania system w finansowych

Geneza ksztatowania systemw finansowych

 • Zrnicowana geneza ksztatowania systemw finansowych w rnych regionach wiata sprawia, i szczeglnego znaczenia nabrao zrnicowanie pomidzy

  • bankami uniwersalnymi a

  • szczeglnym rodzajem specjalizacji bankw bankami inwestycyjnymi


Bank uniwersalny

Bank uniwersalny

 • dokonuje wszystkich czynnoci bankowych.

 • czy

  • operacje depozytowo - kredytowe z

  • transakcjami w zakresie papierw wartociowych i

  • czynnociami emisyjnymi.


Bank inwestycyjny

Bank inwestycyjny

 • bank zajmujcy si bezporednim transferem oszczdnoci na rynek pieniny i kapitaowy.

 • Banki inwestycyjne zajmuj si wszelkimi usugami finansowymi, ktre wykraczaj poza tradycyjn dziaalno depozytowo-kredytow.

 • S to gwnie usugi zwizane z operacjami papierami wartociowymi.


Banki inwestycyjne na wiecie prowadz dzia ania w 3 obszarach

Banki inwestycyjne na wiecie prowadz dziaania w 3 obszarach

 • zarzdzanie finansami i doradztwo w tym zakresie

  • tworz na zlecenie odpowiednie strategie finansowe dla swoich klientw, umoliwiajce pozyskanie optymalnych rde finansowania

  • organizuj sie sprzeday instrumentw kapitaowych dla swoich klientw (akcji, obligacji lub innych instrumentw dunych).

  • podejmuj dziaania zwizane z restrukturyzacj przedsibiorstw, ich prywatyzacj, organizowaniem wykupu przedsibiorstw i ich przej (lub pocze),

  • sporzdzaj biznes plany i analizy, dotyczcych przedsibiorstwa, sektora czy caej gospodarki.

 • dziaania na rynku papierw wartociowych

  • organizuj publiczne emisje papierw wartociowych, gwarantuj emisj, prowadz dziaania w zakresie tzw. private placement (emisje niepubliczne),

  • prowadz dziaalno brokersk i dealersk,

  • zarzdzaj pakietami akcji na zlecenie klienta,

  • zarzdzaj funduszami powierniczymi lub towarzystwami inwestycyjnymi

  • dziaaj na rynku instrumentw pochodnych.

 • dziaania na rynku pieninym

  • prowadz aktywny handel papierami skarbowymi,

  • obracaj poyczkami na rynku midzybankowym,

  • obracaj certyfikatami depozytowymi,

  • dokonuj transakcji terminowych oraz instrumentami pochodnymi


Model b i model m

Model B i model M

 • Uwarunkowania historyczne spowodoway polaryzacj wiatowego systemu finansowego pomidzy

  • model niemiecko-japoski a

  • model anglo-amerykaski

  • (Model B)

  • (Model M)


Model ameryka ski

Model amerykaski

 • oparty jest na wyranym oddzieleniu bankw depozytowo-kredytowych (nie prowadz dziaalnoci inwestycyjnej na rynku finansowym) od bankw inwestycyjnych.

 • Geneza tego stanu siga roku 1929, gdy po krachu na giedzie nowojorskiej, po ktrym zbankrutowa szereg bankw komercyjnych zaangaowanych na rynku papierw wartociowych, uchwalono w 1933 roku tzw. Glass-Steagall Act.

 • Okreli on na dugie dziesiciolecia granice angaowania si bankw komercyjnych w dziaalno inwestycyjn. Midzy innymi na skutek tego do najwikszych amerykaskich bankw zalicza si obecnie wanie banki inwestycyjne: Merrill Lynch, Salomon Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley i First Boston.


Model niemiecko japo ski

model niemiecko-japoski

 • jest powszechnie stosowany w pastwach Unii Europejskiej i

 • uprawnia on banki komercyjne do rozwijania aktywnoci inwestycyjnej aczkolwiek ograniczonej najczciej wymogami prawnymi.

 • Takie banki nazywa si uniwersalnymi.

 • Rwnie w polskim prawiebankowym znajduj si limity dopuszczalnego angaowania si bankw (uniwersalnych) w dziaalno inwestycyjn.


Modele system w finansowych wed ug zaanga owania sektora bankowego 1

Modele systemw finansowych wedug zaangaowania sektora bankowego (1.)


Modele system w finansowych wed ug zaanga owania sektora bankowego 2

Modele systemw finansowych wedug zaangaowania sektora bankowego (2.)


Modele system w finansowych wed ug zaanga owania sektora bankowego 3

Modele systemw finansowych wedug zaangaowania sektora bankowego (3.)


Aktualne trendy

Aktualne trendy

 • Konwergencja systemw finansowych

  • w USA odchodzenie od sztywnego podziau

  • w Europie specjalizacja bankw.

 • Mwi si ponadto o:

  • atwiejszym utrzymywaniu stabilnoci systemu bankowego w przypadku bankw uniwersalnych

  • moliwoci efektywniejszego wykorzystania rynku kapitaowego dziki dogodniejszemu (gsta sie oddziaw) wykorzystaniu rde kapitau

  • atwiejszej promocji nowych produktw i niszej (jednostkowej ich cenie)


Gazeta prawna 23 09 2008

(Gazeta Prawna/23.09.2008)

Znikaj dwa ostatnie banki inwestycyjne na Wall Street

 • Wczoraj dwa ostatnie niezalene wielkie amerykaskie banki inwestycyjne Goldman Sachs i Morgan Stanley uznay, e kontynuowanie dziaalnoci w dotychczasowym ksztacie nie ma sensu i podjy decyzj o przeksztaceniu w holdingi bankowe. Zarzd Rezerwy Federalnej (Fed), czyli amerykaski bank centralny, zaakceptowa t decyzj.

 • Tym samym po 75 latach od wczesnej decyzji Kongresu USA o wydzieleniu dziaalnoci inwestycyjnej z bankw depozytowo-kredytowych skoczya si era bankw inwestycyjnych. Po przeksztaceniu w holding oba banki znajd si w czowce amerykaskich holdingw bankowych.

 • Decyzja Morgan Stanley i Goldman Sachs o przeksztaceniu w holdingi to kolejny akord w trwajcym od ponad tygodnia chaosie na rynkach finansowych. Kolejna faza kryzysu finansowego, ktry coraz czciej porwnywany jest z Wielkim Kryzysem z lat 30. XX wieku, zacza si dwa tygodnie temu od bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers i przejciu przez Bank of America innego banku inwestycyjnego Merrill Lynch.


Rynek kapita owo pieni ny

 • Ta fala kryzysu kosztowaa inwestorw co najmniej 1 bilion dolarw. Podatnicy amerykascy zapac za ni 700 mld dolarw, ktre amerykaski rzd chce wyasygnowa na wykup zych dugw amerykaskich bankw.

 • Decyzja Goldman Sachs i Morgan Stanley oznacza, e ich dziaalno po przeksztaceniu w holdingi bdzie regulowana i kontrolowana przez bank centralny.

 • Fed nie mia wpywu na to, co robi banki inwestycyjne, a te jak dowodzi wywoany zapaci na rynku amerykaskich kredytw hipotecznych kryzys finansowy podejmoway nadmierne ryzyko, dc do osigania jak najwyszych zyskw.


Rynek kapita owo pieni ny

 • Od chwili wybuchu kryzysu kredytw hipotecznych w 2007 roku Morgan Stanley musia do koca I procza spisa na straty 15,7 mld dolarw. Straty Goldman Sachs spowodowane kryzysem byy mniejsze i wyniosy ok. 4,9 mld dolarw.

 • Goldman Sachs i Morgan Stanley bd musiay teraz zbudowa baz depozytow. Analitycy oceniaj, e zapewne odbdzie si to przez przejcia bankw komercyjnych. Morgan Stanley ma obecnie 36 mld dolarw depozytw i 3 mln detalicznych kont. Depozyty w grupie Goldman Sachs wynios ok. 20 mld dolarw.

  • Co uzyskaj te banki dziki przeksztaceniu?

  • Czy nadzorowi nie powinny zosta poddane take fundusze wysokiego ryzyka (hedge funds)?

  • Jakie banki znikny ju z rynku w wyniku przejcia, a kto zbankrutowa?


Literatura

Literatura

 • KULHNEK, L., POLOUEK, S., STAVREK, D.: The Financial and Banking Sectors in Transition Countries. In: POLOUEK, S. (ed.): Reforming the Financial Sector in Central European Countries.Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 1-4039-1546-6.

 • Rozdial: 1.


 • Login