Energetická legislativa - PowerPoint PPT Presentation

Energetick legislativa
Download
1 / 14

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Energetická legislativa. Příprava zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace. Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura. Poděbrady 19. března 2003.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Energetická legislativa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energetick legislativa

Energetickálegislativa

Příprava zákona o výkupu energiez obnovitelných zdrojů a kogenerace

Ing. Miroslav DOSTÁLČeská energetická agentura

Poděbrady19. března 2003


Energetick legislativa

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/77/ES ze dne 27. září 2001o podpoře elektrické energie vyrobenéz obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhus elektrickou energií

Tato Směrnice ukládá členským zemím, aby:

 • - stanovily cíle u spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na nejbližších 10 let a přitom vycházely z indikativních cílů uvedených v příloze Směrnice;

 • - každých 5 let referovaly Komisi EU o plnění těchto cílů, přitom první termín byl 27.října 2002 a nejbližší další termín je tedy říjen 2007,

 • - nejpozději k 27.říjnu 2003 referovaly o politice pro podporu OZE, cestách vedoucích k odstranění překážek a zajištění nediskriminujících a průhledných podmínek na trhu pro jednotlivé technologie na využití OZE.


Sm rnice eu 2001 77 es

SMĚRNICE EU 2001/77/ES

Celkový indikativní cíl:

 • 12 % OZE na krytí tuzemské spotřeby energie v roce 2010

 • 22,1% podíl OZE na krytí spotřeby elektřiny v roce 2010 v EU jako celku

  Směrnice se nezabývá celkovým užitím OZE, ale pouze užitím OZE na výrobu elektrické energie.

  Jedná se o hrubou tuzemskou spotřebu elektřiny


Z kon 458 2000 sb energetick z kon

Zákon č.458/2000 Sb.,energetický zákon

 • Upravuje podmínky podnikání

 • Výkon státní správyMinisterstvo průmyslu a obchoduEnergetický regulační úřadStátní energetická inspekce

 • Definuje obnovitelné zdroje energie- vodní do výkonu 10MWe- sluneční energie- větrná energie- geotermální energie- biomasa a bioplyn


Z kon 406 2000 sb o hospoda en energi

Zákon č.406/2000 Sb.,o hospodaření energií

 • účinnost od 1.1.2001

 • stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií

 • 9 prováděcích vyhlášek + 2 nařízení vlády


Vyhl ka 252 2001 sb o zp sobu v kupu elekt iny

Vyhláška 252/2001 Sb.,o způsobu výkupu elektřiny

 • povinný výkup elektřiny z OZE (mimo vodních >10MW)

 • vztahuje se na elektřinu dodanoudo distribuční soustavy

 • zpracování měsíčních výkazů

 • výkupní ceny stanoveny podle druhu a velikosti zdroje zvl.předpisem


Energetick legislativa

Cenové rozhodnutí ERÚč. 1/2002., ze dne 27.11.2001 kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

 • upravuje ceny elektřinya systémových služeb

 • vztahuje se na elektřinu dodanoudo distribuční soustavy

 • výkupní ceny stanoveny podle druhu a velikosti zdroje zvl.předpisem

 • zpracování měsíčních výkazů


Minim ln v kupn ceny

Minimální výkupní ceny


Obnoviteln zdroje v r

Obnovitelné zdroje v ČR


Aplikace sm rnice ue 77 2001 ec

Aplikace Směrnice UE 77/2001 EC

Možné postupy:

 • samostatný zákon na podporu výroby energiez obnovitelných zdrojů

 • samostatný zákon a částečné zapracování do zákonů 458 a 406/2000 Sb.

 • zapracování celé Směrnice do zákonů 458 a 406/2000 Sb.


Aplikace sm rnice ue 77 2001 ec1

Aplikace Směrnice UE 77/2001 EC

Legislativní plán vlády - vypracovat návrh zákonaa harmonizovat energetickou legislativu se Směrnicí

Z původního zadání „Zákon na podporu výroby elektrické energie obnovitelných zdrojů“ bylo vypuštěno slovo elektrické

Paragrafové znění má být předloženo do vlády ČRk 31.12.2003, tj. návrh do 30.6.2003

Expertní pracovní skupina:

 • MPO

 • MŽP

 • Přizváni zástupci MZe a ERÚ


C l z kona

Cíl zákona

Zvýšit podíl výroby elektřiny z OZE na hodnotu 6,2%v roce 2010

Zvýšit podíl OZE na primární spotřebě na hodnotu 4,6% v roce 2010

Přispět ke snížení emisí skleníkových plynů

Snížení závislosti na dovozu energetických surovin

Zvýšit diverzifikaci a decentralizaci zdrojů – zvýšení bezpečnosti dodávek

Vyšší zaměstnanost v regionech


Z kladn ot zky

Základní otázky

Minimální výkupní ceny

Povinné kvóty

Zelené certifikáty

Rozdělení nákladů na připojení


Esk energetick agentura

U Sovových mlýnů 9Praha 1

Tel.: 257 099 011

www.ceacr.cz

cea@ceacr.cz

dostal@ceacr.cz

Česká energetická agentura


 • Login