Advertisement
/ 33 []

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH - (LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH)


NEUROLEPTYKI-DEFINICJA. to leki znoszace objawy wytwrcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywnosci,uczuciowosci, swiadomosci)niezaleznie od przyczyny powstania.. MECHANIZM DZIALANIA LEKW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH. -blokowanie receptorw dopaminergicznych D2 w mzgowiu,efekt przeciwpsychot

Download Presentation

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Objawy pozapiramidowe po neuroleptykach

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH

(LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH)


Neuroleptyki definicja

NEUROLEPTYKI-DEFINICJA

to leki znoszące objawy wytwórcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywności,uczuciowości, świadomości)niezależnie od przyczyny powstania.


Mechanizm dzia ania lek w przeciwpsychotycznych

MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH

-blokowanie receptorów dopaminergicznych D2 w mózgowiu,efekt przeciwpsychotyczny wynika blokowania tych receptorów w limbice(ukł.mezolimbicznym); niestety blokowane są też receptory D2 w prążkowiu;

-blokowanie receptorów dodaminergicznych D1,D3,D4;

-blokowanie receptorów serotoninergicznych 5HT1A,5HT2A


Neuroleptyki klasyfikacja

NEUROLEPTYKI-KLASYFIKACJA

PODZIAL NEUROLEPTYKÓW NA PODSTAWIE BUDOWY CHEMICZNEJ:

 • FENOTIAZYNY:

  - ALIFATYCZNE,

  - AROMATYCZNE:

  - PIPERAZYNOWE,np.

  flufenazyna,perazyna

  perfenazyna

  - PIPERYDYNOWE,np.

  tiorydazyna


- TIOKSANTENY:- ALIFATYCZNE,np. chlorprotiksen - AROMATYCZNE PIPERAZYNOWE,np. klopentiksol,flupentiksoll


Dibenzoksazepiny np klozapina kwetiapina olanzapina

- DIBENZOKSAZEPINY,np.klozapina, kwetiapina,olanzapina

-POCHODNE BUTYROFENONU,np.

haloperidol

- POCHODNE INDOLOWE*,np.

sertindol

- POCHODNE DIFENYLOBUTYLOAMINY*,np.

fluspirylen,pimozyd

*DOTYCHCZAS NIEDOSTĘPNE W POLSCE


- BENZAMIDY,np.sulpiryd,amisulpiryd

- LEKI BUDOWIE DWUPIERŚCIENIOWEJ,np.risperidon

ziprazidon


Neuroleptyki

NEUROLEPTYKI

PODZIAŁ WG RYZYKA WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ POZAPIRAMIDOWYCH

KLASYCZNE ATYPOWE


Objawy pozapiramidowe podzia

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE-PODZIAŁ:

OSTRE PRZEWLEKŁE


Dystonie ostre reakcje dystoniczne

DYSTONIE(OSTRE REAKCJE DYSTONICZNE)

 • to ruchy skręcające(np.skręty szyi,tułowia,kończyn,języka,twarzy).Pojawiają się m.in.podczas stosowania neuroleptyków(idiosynkrazja), najczęściej u dzieci i młodych ludzi(częściej mężczyzn).Zazwyczaj występują w pierwszych dniach leczenia.


Napady wejrzeniowe

NAPADY WEJRZENIOWE

-to forma dystonii polegająca na przymusowym patrzeniu w jeden punkt przez wiele minut lub godzin.

leczenie:

-cholinolityki;

-leki antyhistaminowe;

- benzodiazepiny.


Parkinsonizm polekowy

PARKINSONIZM POLEKOWY


-częściej u młodych chorych i po 50r.ż.;

-częściej przy stosowaniu klasycznych neuroleptyków;

- częściej przy stosowaniu co najmniej 2 neuroleptyków i w terapii kombinowanej neuroleptyku z litem;

- symptomatologia przypomina parkinsonizm pierwotny;

- występują drżenia w okolicy ust, rytmiczne drżenia palców, mowa monotonna, dyzartryczna,


Wzmo one napi cie mi niowe sylwetka przygarbiona ruchy powolne akineza ojotok linotok zlewne poty

-wzmożone napięcie mięśniowe,sylwetka przygarbiona,ruchy powolne;- akineza,łojotok,ślinotok,zlewne poty;

- L-dopa nie jest skuteczna – prawdopodobnie dochodzi do trwałego zablokowania receptorów dopaminergicznych;

- poprawę można uzyskać stosując cholinolityki i amantadynę;

-odstawienie leku prowadzi do ustąpienia objawów po kilku tygodniach lub miesiącach.


Dyskinezy

PONEUROLEPTYCZNE

INNE

WYWOŁANE PRZEZ LEKI:

- P/WYMIOTNE,P/ZAWROTOM GŁOWY,”ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE”NP.:METOKLOPRAMID

- AGONISTÓW DOPAMINY NP.:L-DOPĘ

- P/MIGRENOWE,”POPRAWIAJĄCE PRZEPŁYW KRWI”,ANTAGONIŚCI WAPNIA TYPU FLUNARYZYNY-CINARYZYNY

DYSKINEZY


Dyskinezy1

OSTRE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

PÓŹNE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

DYSKINEZY


Ostre zespo y dyskinetyczne

OSTRE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE


Zespo y dyskinetyczno dystoniczne

- ZESPOŁY DYSKINETYCZNO-DYSTONICZNE


Ostra akatyzja

- OSTRA AKATYZJA

 • to niemożnośc siedzenia.Subiektywnie oceniana jest jako odczucie wewnętrznego niepokoju.Jest najczęstszym działaniem niepożądanym neuroleptyków.

  - PSEUDOAKATYZJA – niepokój ruchowy bez objawów subiektywnych.


Post powanie

postępowanie:

- propranolol-30-160mg/dobę;

 • benzodiazepiny;

 • pmantadyna;

 • przy uporczywej akatyzji skuteczne bywają też:klonidyna,selegilina lub małe dawki amitriptyliny.


P ne zespo y dyskinetyczne p ne dyskinezy

PÓŹNE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE(PÓŹNE DYSKINEZY)


Dyskinezy ust polczk w j zyka polekowy zesp meige a

- DYSKINEZY UST,POLCZKÓW,JĘZYKA(POLEKOWY ZESPÓŁ MEIGE’A)


Nieregularne mimowolne choreoatetotyczne ruchy hiperkinetyczne

-nieregularne, mimowolne, choreoatetotyczne ruchy hiperkinetyczne;

- obejmują mięśnie mimiczne, mięśnie policzków, powiek,ust,języka;

- powodują układanie ust w ryjek, cmokanie, zgrzytanie zębami(bruksizm), chrząkanie, wysuwanie żuchwy;

-wysuwanie języka;


- ruchy mimowolne mogą dotyczyć także: miednicy, kończyn, szyi.

postępowanie:

- powolne odstawianie stosowanego neuroleptyku i zamiana na atypowy;

-diltiazem, nifedypina;

-cholinolityki;

-amantadyda, bromokryptyna;


P ne dyskinezy post powanie c d

późne dyskinezy- postępowanie- c.d.

- podawanie dużych dawek witaminy E, leków gabaergicznych(benzodiazepin,kwasu walproinowego);

- obserwacja chorego;

- najwłaściwsze jest zapobieganie.


Rzadziej wyst puj ce rodzaje p nych dyskinez

- rzadziej występujące rodzaje późnych dyskinez:

-PÓŹNA DYSTONIA;

- PÓŹNE TIKI;

- PÓŹNE MIOKLONIE;

- DRŻENIE


Przewlek a akatyzja rodzaj p nych dyskinez

- PRZEWLEKŁA AKATYZJA- rodzaj późnych dyskinez


- w przeciwieństwie do ostrej akatyzji nasila się po odstawieniu neuroleptyku;

- może trwać wiele lat;

- zazwyczaj towarzyszy dyskinezom ust;

- wrażenie wewnętrznego napięcia, chęć wyskoczenia ze skóry, przymus np. pojękiwania.


Zzn z o liwy zesp neuroleptyczny

ZZN-ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY

to poważne i zagrażające życiu powikłanie farmakoterapii neuroleptykami,powstające w wyniku blokady receptorów dopaminergicznych w mózgu(pdwzgórze, zwoje podstawy mózgu,układ nigrostriatalny-istota czarna i prążkowie) przez leki LPP.

Częstość występowania-zależnie od kryteriów rozpoznania-od 0,02% do 3% leczonych neuroleptykami.Śmiertelność waha się od 5% do 20%.


Objawy

objawy:

 • pierwsze pojawiają się już w kilka godzin po podaniu neuroleptyku,pełny obraz rozwija się w przeciągu 2-9 dni, ale może też powstać po kilku tygodniach stosowania;

 • wysoka temperatura(hipertermia);

 • OBJAWY POZAPIRAMIDOWE-akineza, sztywność mięśniowa, drżenie mięśniowe, objaw „scyzorykowy”,dystonia;

  - objawy wegetatywne-tachykardia,tachypnoe,


Zzn c d

ZZN – c.d.

- wzrost ciśnienia tętniczego, przekrwienie płuc, bladość, potliwość, ślinotok, bezmocz;

 • wzrost aktywności transaminaz, kwasica metaboliczna, mioglobinuria, leukocytoza ponad 15000/ml; wzrost kinazy fosfokreatyninowej(CPK)powyżej400j.M/l;

 • zaburzenia świadomości od przymglenia do śpiączki włącznie

 • Może prowadzić do zgonu, zazwyczaj w wyniku późnego rozpoznania ZZN wskutek powikłań ze strony ukł.krążenia, oddechowego i niewydolności nerek.


Post powanie1

postępowanie:

- odstawienie LPP;

- monitorowanie podstawowych funkcji życiowych;

- dożylne nawadnianie;

- ochładzanie;

- dantrolen;

- bromokryptyna, amantadyna, L-dopa, pergolid, lizurid

- CBZ;


Post powanie c d

postępowanie-c.d.

- lorazepam, klonazepam;

 • profilaktyka DIC-deksametazon,Fraxiparine;

 • leczeniem z wyboru są elektrowstrząsy;

 • leczenie chorób współistniejących;

 • ponowne zastosowanie neuroleptyku łącznie z benzodiazepiną lub zmiana na atypowy.