3 6 22 201 4
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

3 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 201 4 PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 201 4. Σ.Α.Ε. 20 14. Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 201 3. Θωμάς Μ. Γράτσιας, CChem, MRSC , OH&S/EMS Prov. Auditor IRCA cert., Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. Κύριες δράσεις 201 2-2013 Περιεχόμενα.

Download Presentation

3 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 201 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 6 22 201 4

36η Τακτική Γενική Συνέλευση, 22 Ιανουαρίου 2014

Σ.Α.Ε.

2014

Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2013

Θωμάς Μ. Γράτσιας,

CChem, MRSC, OH&S/EMS Prov. Auditor IRCA cert.,

Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ.

ΘΜΓ


201 2 2013

Κύριες δράσεις 2012-2013 Περιεχόμενα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελληνική Προεδρία

  FEA

  2. FEA - Αναθεώρηση Οδηγίας Αεροζόλ 75/324/EEC

  3. FEA - Aerosol Labelling: Αναθεώρηση EU CLP

  4. Ε.Ε. - Αναθεώρηση Κανονισμoύ F-Gases

  5. Ε.Ε. - Πακέτο πολιτικής Καθαρού Αέρα

  6. FEA – (α) Ασφάλεια στη βιομηχανία

  (β) Μεταφορά επικινδύνων αγαθών

  (γ) Εναλλακτικά τέστ θερμού υδρολούτρου

  (δ) Αξιολόγηση ασφάλειας αναπνοής

 • ECHA(α) Κατευθυντήριες οδηγίες προς Μεταγενέστερους Χρήστες

  (β)Συνοπτικές οδηγίες για την σύνταξη Οδηγιών ασφαλείας

  (γ) Contract Fillers υπό τον Κανονισμό REACH

  Πηγές:

 • gr.2014.eu-Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • FEA Newsletter, Dec. 2013, No 140

 • FEA Secretariat, Alain D’ HAESE, FEA Assembly of Delegates,24.09.2013

ΘΜΓ


1 e e 2014

1. E.E.- Ελληνική ΠροεδρίαΑ΄Εξάμηνο 2014

Βασικές Αρχές-Στόχοι Ελληνικής Προεδρίας

 • 1. Ενίσχυση της εμπλοκής της κοινωνίας και των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολιτικών και δράσεων που να ανταποκρίνονται στα καθημερινά προβλήματα, τις ανησυχίες και ανασφάλειες αυτών.…Θα εστιάσουμεστους τομείς της οικονομικής ανάκαμψης, της απασχόλησης, της συνοχής, της κινητικότητας των πολιτών, καθώς και της ασφάλειας της Ένωσης, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής.

 • 2. Εμβάθυνση της Ένωσης, και ειδικά της ΟΝΕ, μέσω της προώθησης πολιτικών και δράσεων για την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος παραμένει η διατήρηση της ακεραιότητας του κοινού νομίσματος, …καθώς και η διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ θα λάβει χώρα με πλήρη σεβασμό προς την Ενιαία Αγορά, μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής σε όλα τα μη-μέλη της Ευρωζώνης.

 • 3. Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ και των δεσμών συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς και βαθμιαία οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διεύρυνση των δικαιωμάτων των πολιτών.

ΘΜΓ


3 6 22 201 4

ΘΜΓ


3 6 22 201 4

Κύριες δράσεις2012-2013

2. FEA - Αναθεώρηση Οδηγίας Αεροζόλ 75/324/EEC

Ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της CLP Labelling Dir.

Η Οδηγία 2013/10/EU (Μάρτ.2013) +τροποποιήσεις (Απρ.2013)

δημοσιεύθηκαν στην Επ. Εφ. Ε.Ε. (OJEU)

Αύξηση εσωτερικής πίεσης στους 50oC και πλαστικά αεροζόλ:

- Η μελέτη των συμβούλων άρχισε Ιούλιο 2013

- Report τον Μάρτιο 2014

Ενέργειες:

- Διατήρηση επαφών με DG ENTR προς αποφυγή καθυστερήσεων

- Παροχή απόψεων όπως χρειάζεται.

H FEA παρέσχε απόψεις στους συμβούλους της Ε.Ε. , οι οποίοι έκλεισαν την μελέτη τους τον Δεκέμβριο 2013.

ΘΜΓ


201 2 20131

Κύριες δράσεις 2012-2013

3. FEA - Aerosol Labelling - Αναθεώρηση EU CLP

Ευθυγράμμιση με UN GHS rev.4 (2011):

 • Ο Κανονισμός ΕΕ 487/2013 (Ιούν.2013)δημοσιεύθηκε στην OJEU

 • Μεταφραστικές διορθώσεις σε εξέλιξη - Σεπτ.2013.

 • Η FEA παρέσχε στους Εθνικούς της Συνδέσμους μερικές διευκρινίσεις σχετικά με χρώματα και διαστάσεις εικονιδίων όπως επίσης και εθνικές (εγχώριες) πληροφορίες αναγραφής προφυλάξεων στην ετικέτα.

 • Αναγραφή ανάγλυφων οδηγιών προφύλαξης επιτυχώς διατηρήθηκε.

 • Καθοδήγηση από το ECHA σχετικά με το PLC.

  • Παροχή ενημέρωσης έτσι ώστε να λάβουμε το σωστό νομικό κείμενο.

  • Οι μεταφράσεις του H229 θα πρέπει να είναι σωστές στις χώρες όπου υπάρχουν Εθνικοί Σύνδεσμοι αεροζόλ.

  • Δημοσίευση στο α΄ τρίμηνο του 2013 (Q1 2013)

 • Παράπλευρη συζήτηση:

  • Διατηρήθηκαν με επιτυχία οι πρόνοιες ανάγλυφης ενημέρωσης στην ετικέτα.

 • Ενέργειες:

  • Παροχή σχολίων στα προσχέδια κειμένων.

  • Συμμετοχή στο sub-groupCARACAL (Competent Authorities for REACH and CLP)

ΘΜΓ


201 2 20132

Κύριες δράσεις 2012-2013

4. E.E. Αναθεώρηση Κανονισμού Φθοριωμένων Αερίων (F-gases)

Απειλή: Περαιτέρω απαγορεύσεις των HFCs στα αεροζόλ

 • Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν στον Κανονισμό Φθοριωμένων αερίων.

 • Θα τεθεί ανώτατο όριο στα HFCs το υπάρχον επίπεδο στα 2015 και βαθμηδόν μειούμενα θα εξαλειφθούν.

 • Τεχνικά αεροζόλ που περιέχουν HFCs με Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (GWP) 150 ή περισσότερο (εκτός εξαιρέσεων-Εθνικά πρότυπα ή φαρμακευτικά)θα απαγορευθούν να τίθενται στην αγορά της ΕΕ από 1 Ιαν. 2018.

 • Θα τεθεί σε ισχύ αναγραφή στην ετικέτα των αεροζόλ που περιέχουν φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου εκτός φαρμακευτ.

 • Η συμφωνία πρέπει να σφραγισθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

ΘΜΓ


201 2 20133

Κύριες δράσεις 2012-2013

5. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πακέτο Πολιτικής Καθαρού Αέρα

Η Ε.Ε. Υιοθέτησε το Πακέτο Καθαρού Αέρα που περιλαμβάνει:

 • Επικοινωνία Ε.Ε. σχετικά με το «Πρόγραμμα Καθαρού Αέρα».

 • Πρόταση της Ε.Ε. μείωσης εθνικών εκπομπών ορισμένων ρύπων και τροποποίησης της Οδηγίας 2003/35/ΕΕ (αναθ. “NECD”), ήτοι: ΅Ως % σε σχέση με το 2005:

  - Μείωση κατά 28% των Πτ.Οργ.Εν.(VOCs) της ΕΕ-28 έως 2020 και

  - Μείωση κατά 50% των Πτ.Οργ.Εν.(VOCs) της ΕΕ-28 έως 2030.

 • Πρόταση ΕΕ για Απόφαση του Συμβουλίου αποδοχής της τελευταίας Τροποποίησης ανωτ.ορίων εθνικών εκπομπών 2005.

 • Πρόταση ΕΕ περιορισμού εκπομπών εργοστασ. μεσαίας καύσης.

 • Οδηγία Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα (AAQD): Τα υπάρχοντα όρια είναι ανεπαρκή σύμφωνα με τα όρια του Π.Ο.Υ. (WHO).

  Πολλά Κράτη Μέλη αντιμετωπίζουν παραβάσεις αδυναμίας επίτευξης υπαρχόντων ορίων, πρόταση αυστηρότερων ορίων μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική.

  Συζητήσεις και με άλλα ιδρύματα για το πακέτου. Διαδικασία 1-3 χρόνων.

ΘΜΓ


201 2 20134

Κύριες δράσεις 2012-2013

(α) Ασφάλεια στην Βιομηχανία (Industrial Safety)

- Αναθεώρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών της FEA για τις βασικές απαιτήσεις στην βιομηχανική παραγωγή αεροζόλ

(β)Μεταφορά επικινδύνων αγαθών

- Η Ομάδα Επικινδύνων Αγαθών (DGP) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), επιτυχώς προστάτευσε το καθεστώς της λίστας Καταναλωτικών

Αγαθών (ID 8000).

- H Υποεπιτροπή Ειδικών Μεταφοράς Επικινδύνων Αγαθών (UN SCE-TDG) επιτυχώς εξασφάλισε τις Οδηγίες Συσκευασίας Αεροζόλ.

(γ) Εναλλακτικά τέστ θερμού υδρολούτρου:

Εναλλακτικές προτάσεις για αεροζόλ αλουμινίου

(δ) Αξιολόγηση ασφάλειας αναπνοής:

Δημοσίευση οδηγιών της FEA (Ιούνιος 2013)

ΘΜΓ


201 2 20135

Κύριες δράσεις 2012-2013

7. ECHA – European Chemical Agency, Κατευθυντήριες οδηγίες:

(α) Συνοπτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες (downstream users - DU):

Έχει σκοπό να ενημερώσει συναπτικά τους μεταγενέστερους χρήστες για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το REACH.

(β) Συνοπτικές οδηγίες για την σύνταξη Φύλλων Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets - SDSs):

Παρέχει μία επισκόπηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα SDSs όπως προβλέπεται από το Άρθρο31 και το Παράρτημα ΙΙ του REACH.

(γ) Ενημερωτικό δελτίο – Οι Toll Manufacturers (Contract Fillers) υπό το REΑCH: Εξηγεί την έννοια των contact fillers και τις υπευθυνότητες που έχουν υπό το καθεστώς του Κανονισμού REACH.

ΘΜΓ


201 2 201 3

Κύριες δράσεις 2012-2013

Οι επιτυχίες είναι δυνατές μόνον

Με Γνώσεις και Εμπειρίες

(δηλ. με αφοσιωμένους ειδικούς από τις εταιρείες)

και

Έγκαιρα συντονισμένη παρέμβαση

στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τα Κράτη Μέλη

(Με πόρους και βοήθεια από την FEA και τους Εθνικούς Συνδέσμους)

ΘΜΓ


 • Login