SYARAT-SYARAT
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 1

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MEMANCING BALOK JORAN SIRKIT PERTAMA GRAND SLAM 2013 PowerPoint PPT Presentation


  • 290 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 1 . Terbuka kepada semua yang berdaftar dan berstiker sahaja 2. Juara berdasarkan ikan terberat . 3. Penggunaan pelampung , mata tiga dan umpan tiruan dilarang 4. 2 mata kail untuk satu joran sahaja .

Download Presentation

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MEMANCING BALOK JORAN SIRKIT PERTAMA GRAND SLAM 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Borang penyertaan pertandingan memancing balok joran sirkit pertama grand slam 2013

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

1. Terbuka kepadasemua yang berdaftardanberstikersahaja

2. Juaraberdasarkanikanterberat.

3. Penggunaanpelampung, matatigadanumpantiruandilarang

4. 2 matakailuntuksatujoransahaja.

Ikanyang dinaikkansebelumdanselepas siren dibunyikantidakditerima

Penyertaanakandibatalkansekiranyaberlakupenipuansewaktupertandinganyuranpenyertaantidakakandikembalikan

Jikaterdapatikan yang samaberat, masaterpantasakandikirajuara.

Sebarangbantahanhendaklahdikemukakan di mejaurusetiasebelumpenyampaianhadiahdenganbayaran RM 150 dantidakakandikembalikan.

PesertaTIDAK DIBENARKAN turunkeair

Masatamatadalahtepatpada jam 1.00 petang. Tiadamasatambahanakandiberikanpadamana-manapeserta.

Pihakpenganjurtidakbertanggungjawabdiataskemalangandankecuriankepadapesertadankeluargasemasapertandinganberlangsung.

12. Ikan yang di perolehimestilahdiserahkankepadamarshall

bersekalidengan sticker.

13. Tangkapan yang matakailnyaterkenabadanikantidak

layakdipertandingkan(mulutsahaja)

14. PertandinganinimerupakansiriBalokJoranpertamadan

seterusnyasirikeduaketigadan Grand Slam bersamamata

-matayang terkumpul. Mata yang paling banyakterkumpul

akan di istiharpemenangdanakanmemenangihadiahberupa

ProduaVIVA padasiri Grand Slam anjuranBalokJoran

15. Setiappenyertaanakanmendapat 5 mata

16. Keputusanpenganjurpertandinganadalahmuktamad.

BORANG PENYERTAAN

PERTANDINGAN MEMANCING

BALOK JORAN SIRKIT PERTAMA

GRAND SLAM 2013

Kepada

UrusetiaPertandinganMemancingBalokJoran

PusatRekreasiBalok

Km17, Balok 26100 Kuantan

Pahang DarulMakmur

Nama : …………………………………………………………

No.K/P: …………………………………………………………

No.Tel: …………………………………………………………

Sayabersetujuuntukmenyertaipertandinganmemancingdanakanmematuhisegalasyaratsertaperaturan yang ditetapkan. Sayajugatidakakanmenuntutsebaranggantirugiataumendakwaataumembuatapa-apatuntutankepadapenganjurjikasekiranyaberlakukemalangan, kematian, kecederaanataukehilangankeatasdiriataubarangsayasamaadasebelum, semasaatauselepaspertandingan. Bersama-samainidisertakanwangtunaisebanyakRM 80.00 (satujoran) atau RM…………………. (tambahanjoran) sebagaibayarantambahan.

** Silasertakanbuktipembayaran ( resitpembayaran ) kepadaurusetiasemasapertandingandijalankan.

………………………………..

(Tandatangan)

Tarikh: ……………………....


  • Login