Dlaczego w xxi wieku edukacja b dzie najwa niejsza
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ? PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?. Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki. Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy.

Download Presentation

Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dlaczego w XXI wieku edukacja będzie najważniejsza ?


Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki

Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy

Zmiana sposobu pracy wraz z ofertą nowych produktów i usług wpływa na zmianę stylu życia

Nowe możliwości techniczne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia wpływają na zmianę organizacji społeczeństwa i jego instytucji

Społeczeństwo Informacyjne

Mechanizm przemian


Człowiek

Komputer

Istota zmian

Konfrontacja

maszyna zdolna odtwarzać inteligencję człowieka

a nie inteligentna maszyna do pisania


Historia uczy:

Człowiek w starciu z maszyną,

która może go zastąpić

zawsze przegrywa


Maszyna– Człowiek

Eliminacja

pralka–praczki

siewnik–siewców

maszyna tkacka–tkaczy

na tym polega postęp


W społeczeństwie informacyjnym

Człowiek

Komputer

komputer wyeliminuje

pracowników tzw. „umysłowych”


Eliminacja

każdą pracę „umysłową”,

o której z góry wiadomo jak ją zrobić,

lepiej wykona komputer niż człowiek


tworzenie

wiedzy

przekazywanie

wiedzy

drugiemu człowiekowi

(klientowi)

komputerom

(maszynom)

Co pozostaje człowiekowi?

prace nierutynowe,

czyli to co nowe, lub nietypowe


Czy zanikną kontakty bezpośrednie?

nie

 • ulegną

  • uzupełnieniu

  • przedłużeniu

  • zwielokrotnieniu

  • pogłębieniu

przykładem telefon


Czy praca fizyczna zaniknie?

nie

, ale

 • redukcja pracy produkcyjnej (bo rutynowa)

 • wzrost usług (bo nierutynowe)

  • nastawionych na rzeczy

   • adaptacja

   • indywidualizacja

  • nastawionych na człowieka

   • zdrowie

   • sport

   • rozrywka

   • wiedza


Wiedza

centralną wartością

nie tylko humanistyczną

ale też ekonomiczną


Wiedza

ludzie bez wiedzy

nie znajdą

godnego miejsca

w społeczeństwie informacyjnym


Wiedza nie jest stała

 • ciągły przyrost wiedzy

 • krótki czas życia części wiedzy

 • pojawianie się nowych rodzajów wiedzy, czyli nowych dyscyplin

 • krótki czas wprowadzenia nowych rodzajów wiedzy na rynek

 • szybkie zmiany zapotrzebowania na wiedzę


Zagrożenie

Społeczne wykluczenie

ludzi bez wiedzy


Przyczyna społecznego wykluczenia

nienadążanie za rozwojem

społeczeństwo informacyjne = społeczeństwo rozwoju


Pewna społeczność, która nie nadąża za rozwojem, przestaje rozumieć reguły otaczającego ją świata – wymagania, prawa i możliwości.

Taka społeczność zaczyna się sama izolować – uznawać za ludzi gorszej kategorii, rezygnować z ambicji, rządzić własnymi prawami i żyć własnym życiem.

Ta izolacja jest równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwijającej się części społeczeństwa, która szybko ucieka do przodu, powiększając dystans.

Podwójna frustracja: wykluczonych, bo czują się gorsi i bez nadziei na przyszłość, oraz aktywnych, bo czują się wykorzystywani utrzymując wykluczonych

Społeczne wykluczenie

Mechanizmspołecznego wykluczenia


Społeczne wykluczenie

nie jest zjawiskiem nieznanym

jednak

w globalnym społeczeństwie informacyjnym

społeczne wykluczenie będzie zjawiskiem

dynamicznym


pomiędzy

aktywną i wykluczoną

częścią społeczeństwa

Rozdarcie

niezdolność wzajemnego zrozumienia

rozpad więzi społecznych


Paradoks

Im więcej pieniędzy przeznaczamy

na zasiłki dla grup społecznie wykluczonych

tym bardziej pogłębiamy społeczne wykluczenie

Wykluczeni potrzebują rozwoju !


Remediumna zjawisko społecznego wykluczenia

Edukacja

całego społeczeństwa

w ciągu całego życia


Zasady kształcenia

 • Zasada:

  • Uczę się przez 20 lat

  • Korzystam z nabytej wiedzy przez 40 lat

   przestaje być aktualna

 • Co 5 - 10 lat każdy będzie musiał zmienić zawód, a wcześniej się do niego przygotować

Konieczna radykalna przebudowa modeli kształcenia


Czego uczyć?

Tego, czego potrzebuje rynek pracy

a nie tego, co umieją nauczyciele !


Wymagane cechy pracowników

 • komunikatywność

 • kreatywność

 • aktualizacja wiedzy

muszą być zatem celami kształcenia


Komunikatywność

Żadnego wartościowego wyniku

nie osiąga się dzisiaj w pojedynkę

 • komunikatywność między-dyscyplinarna

 • komunikatywność między-kulturowa

Wymaganie bardziej

horyzontalnego wykształcenia

i pracy zespołowej


Technologia

Ekonomia

Produkt

Sztuka


Kreatywność

Nie rynek pracowników

tylko rynek kompetencji

 • Wiedza konwencjonalna będzie warunkiem istnienia na rynku pracy

 • Wiedza niekonwencjonalna będzie warunkiem konkurencyjności na rynku pracy

Szkoła musi uczyć oryginalności


Aktualizacja wiedzy

 • Ponieważ część wiedzy bardzo szybko dezaktualizuje się

  czas połowicznego rozpadu wiedzy

 • to jedną z najważniejszych umiejętności jest zdolność do samouczenia się w ciągu całego życia

Szkoła musi przygotowaćuczniów do samuczenia się


Jaki system edukacji?

Nie można całego społeczeństwa,

wielokrotnie w ciągu życia

kształcić wyłącznie metodami stacjonarnymi


dla nauczycieli i edukatorów

dla chcących kształcić się samodzielnie

Internet

Konieczne jest zbudowanie

uzupełniającego systemu kształcenia

zdalnego przez Internet

Internet

Kluczem sukcesu jest przygotowanie

w szkole do zdalnego samouczenia się


Internet w szkole

Nauczenie posługiwania się Internetem

 • uczenie się z Internetu

 • komunikowanie się przez Internet

 • prezentowanie się przez Internet

Technika nie wystarcza !


Internet w szkole

Internet narzędziem pedagogicznym

 • Internet narzędziem integracji przedmiotów

  • strony WWW zamiast wypracowań

 • Internet narzędziem współpracy

  • krajowej i międzynarodowej

  • zinstytucjonalizowanej i spontanicznej

  • udział w wirtualnych społecznościach

 • Internet narzędziem uaktywniania i przedsiębiorczości


Internet w szkole

Internet składnicą zasobów informacyjnych

 • Materiały dydaktyczne

  • dla uczniów

  • dla rodziców

  • dla nauczycieli

 • Gromadzenie na serwerze szkolnym lokalnych, oryginalnych zasobów informacyjnych

  • teksty

  • zdjęcia, filmy

  • nagrania


Największe wyzwanie

Jak włączyć wszystkich nauczycieli

do procesów transformacji

do globalnego społeczeństwa informacyjnego?

Wykorzystajmy szansę integracji

Polski z Unią Europejską !

Nie pozwólmy zabetonować miliardaEuro przeznaczonego na edukację !


Wnioski

Internetdrogą dowiedzy

Wiedzadrogą dorozwoju

Rozwójdrogą doglobalnego

społeczeństwa informacyjnego


Dziękuję

Raport:

www.kti.ae.poznan.pl


 • Login