IMIĘ: J.K. B AUER ZADANIE: - PowerPoint PPT Presentation

IMIĘ:
Download
1 / 28

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IMIĘ: J.K. B AUER ZADANIE: DOWIEDZIEĆ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY MIASTA PŁOCK. MASZ CZAS DO JUTRA. ZBIERZ WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE. RAPORT MA ZNALEŹĆ SIĘ NA MOIM BIURKU. PILNE. SZEF C.O. PRZYJMIJ MISJĘ. Jest robota….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IMIĘ: J.K. B AUER ZADANIE:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Imi j k b auer zadanie

IMIĘ:

J.K. BAUER

ZADANIE:

DOWIEDZIEĆ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY MIASTA PŁOCK.

MASZ CZAS DO JUTRA.

ZBIERZ WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE.

RAPORT MA ZNALEŹĆ SIĘ NA MOIM BIURKU.

PILNE.

SZEF C.O.

PRZYJMIJ MISJĘ


Imi j k b auer zadanie

Jest robota…

Nazywam się J. K. Bauer…

Zapraszam was do odkrycia wraz ze mną wszystkich informacji związanych z dwudziestoleciem działalności samorządu Płocka…


Imi j k b auer zadanie

IDŹ NA MIASTO

NAPISZ RAPORT

(KONIEC PREZENTACJI)


Imi j k b auer zadanie

Płocki ratusz - zbudowany w latach dwudziestych XIX wieku, zaprojektowany został przez Jakuba Kubickiego – to wszystko można przeczytać w ulotce z punktu.

ul. Grodzka

ul. Tumska

Mój informator dodaje, że od chwili powstania ratusz był zawsze siedzibą władz miejskich.

Po kompleksowej modernizacji obiektu, zakończonej we wrześniu 1998 r., ratusz stał się nowoczesnym, funkcjonalnym obiektem, jedną z wizytówek miasta.

Uzyjwehikulu czasu

raport

(KONIEC PREZENTACJI)


Imi j k b auer zadanie

Turyści… Ci zaciekawieni miastem ludzie z pewnością mogą mi coś o nim powiedzieć…

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

 • TURYŚCI:

 • DO PLUSÓW „NOWEGO” PŁOCKA ZALICZAJĄ:

 • + Otwarcie punktów informacyjnych w urzędzie miasta

 • + Duży wybór atrakcji turystycznych,

 • ZAŚ DO MINUSÓW:

 • - Zły stan dróg

 • Brak dróg dojazdowych do Nowego Mostu

pOWROT


Imi j k b auer zadanie

W czasie ostatnich dwudziestu lat wiele się tutaj zmieniło.

W 1990 roku nie było tu fontanny „Afrodyty”…

Ale także plac przed ratuszem wydawał się bardziej „dziki” – brak np. bruku, który w 2010 roku uprzyjemnia spacer po Starym Mieście.

Uzyjwehikulu czasu


Imi j k b auer zadanie

Artysta malujący obraz ratusza. Z pewnością podzieli się ze mną swoją opinią na temat Płocka. Jego wypowiedź będę musiał tylko przystosować do naszych czasów

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

Malarz

 • PO ROZMOWIE Z NIM MOŻNA DOSTRZEC TAKIE PLUSY PŁOCKA JAK:

 • + Odnowienie starych osiedli

 • + Otwarcie parku „Tumy”

 • + Rozwój handlu i usług

 • ALE TAKŻE MINUSY, JAK:

 • Brak wiaduktów

 • Brak odpowiedniej ilości ścieżek rowerowych

pOWROT


Imi j k b auer zadanie

Ulica Grodzka… Ilość jadłodajni na tej ulicy jest bardzo zachęcająca.

Sprawdźmy, ile się tutaj pozmieniało od 1990 roku.

Wróć pod ratusz

Uzyjwehikulu czasu


Imi j k b auer zadanie

Dziecko stojące przed pizzerią… Może wie coś o mieście, w którym mieszka.

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

Młody chłopak

 • Z JEGO WYPOWIEDZI MOŻNA WNIOSKOWAĆ, ŻE PŁOCK POZYTYWNIE ZMIENIŁA:

 • + Przebudowa Starego Miasta i Ulicy Tumskiej

 • + Budowa hali sportowej

 • ALE BRAKUJE MU W NIM JESZCZE:

 • Miejsc dla młodzieży do spędzania wolnego czasu

 • Mniejszej ilości remontów basenu „Podolanka”

pOWROT


Imi j k b auer zadanie

Tak, jak przypuszczałem…

Przez okres ostatnich 20 lat ulica przeszła kilka małych remontów, jak zmiana kostki brukowej.

No i oczywiście przez ten czas pojawiło się tutaj dużo restauracji…

Uzyjwehikulu czasu


Imi j k b auer zadanie

Tumska… Hm… Według przewodnika, w 2006 roku zakończył się remont tej ulicy.

Uau! Kosztował on ponad 30 mln złotych. Musiały zajść tu spore zmiany!

Uzyjwehikulu czasu

Wróć pod ratusz


Imi j k b auer zadanie

Tak jak myślałem, remont zmienił wiele

Patrząc na ul. Tumską w 1990 roku widać tutaj znacznie mniejszą różnorodność.

Zmiany, które tu dostrzegam, to m. in. inna nawierzchnia kostki brukowej i elementy tzw. „małej architektury”, np. 4 fontanny.

Uzyjwehikulu czasu


Imi j k b auer zadanie

Uliczny grajek… Jako że nikt przesadnie nie interesuje się jego muzyką, może znajdzie czas, by odpowiedzieć mi na parę pytań.

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

Uliczny grajek

 • Z DZISIEJSZEGO PUNKTU WIDZENIA WEDŁUG NIEGO NA PLUS LICZY SIĘ:

 • + Wybudowanie i utwardzenie dróg (ul. Mickiewicza i ul. Dobrzyńska)

 • A NA MINUS:

 • Korki na drogach z powodu złej organizacji ruchu

 • Słaba organizacja ochrony przy imprezach masowych

pOWROT


Imi j k b auer zadanie

Co zrobić?

Przejrzyj raport

Przerwij pisanie (powrót do kryjówki)


Imi j k b auer zadanie

 • Dokument nr. 1

 • Samorząd kieruje wieloma sprawami, do jego zadań należą sprawy dotyczące:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,

 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 • ochrony zdrowia,

 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 • edukacji publicznej,

 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

 • Udało mi się dowiedzieć wielu rzeczy odnośnie samorządu gminy Płock.


Imi j k b auer zadanie

Ustawa o założeniu gminy Płocka została uchwalona dn. 8 marca 1990 r.

Dzięki lisiej zręczności i przebiegłości godnej ninja udało mi się zdobyć kopię tej ustawy.

USTAWA

z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym.

(tekst jednolity)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Gmina posiada osobowość prawną.

3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Art. 3. 1. O ustroju gminy stanowi jej statut.

2. Projekt statutu gminy powyżej 300.000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.

Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice,

2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice,

3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy.

3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.

KLIKNIJ!

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

Dokument nr 2

Od czasu swojego powstania, samorząd zrealizował prawie 70 inwestycji.

Dogłębna analiza pozwoliła mi zdobyć wszelkie informacje na ich temat. Album, który z nich przygotowałem, znaleźć można w załączniku do dokumentu nr 2.

KLIKNIJ!

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

Dokument nr 3

„Przeciek”, który udało mi się zlokalizować zapewnił mi

najnowsze informacje odnośnie planowanych inwestycji samorządu.

TAJNE!

Znaleźć je możne w załączniku do dokumentu nr 3.

Kamienice Stary Rynek 5

Płockie Towarzystwo Wioślarskie

Obwodnica Północna

Invest Bud

Obwodnica wschód-zachód

Port jachtowy

Przebudowa III-go LO

Galeria Mosty

KLIKNIJ!

Kompleks hodowlany dla słoni w zoo

Hala Mistrzostwa Sportowego

Galeria Nowy Cotex

Płock Arena

Salon meblowy „Agata Meble”

Rezydencje Eko- Park

Adaptacja Wieży Ciśnień

KLIKNIJ!

Płockie Centrum Biznesu

Parkingi wielopoziomowe

Synagogalna Office Center

Złoty Róg

Wiadukt kolejowy


Imi j k b auer zadanie

Obwodnica wschód-zachód

Obwodnica Północna

Kamienice Stary Rynek 5

Kompleks hodowlany dla słoni w zoo

Płockie Towarzystwo Wioślarskie

Port jachtowy

Galeria Mosty

Invest Bud

Płock Arena

Galeria Nowy Cotex

Przebudowa III-go LO

Adaptacja Wieży Ciśnień

Hala Mistrzostwa Sportowego

Rezydencje Eko- Park

Parkingi wielopoziomowe

Salon meblowy „Agata Meble”

Płockie Centrum Biznesu

Złoty Róg

Synagogalna Office Center

Wiadukt kolejowy

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

Dokument nr 4

Przeprowadzona ankieta pozwoliła mi dowiedzieć się, co mieszkańcy Płocka sądzą na temat działalności samorządu miasta.

Udział w niej wzięło 211 osób.

Wyniki dołączam do dokumentu nr 4.

KLIKNIJ!

KLIKNIJ!


Imi j k b auer zadanie

Dokument nr 5

Pracę samorządu Płockiego można podsumować jako bardzo zadowalającą.

Przez ostatnie 20 lat dzięki niemu Płock stawał się coraz bardziej nowoczesnym miastem.

Inwestycje, które podejmuje, choć niekiedy nie do końca przemyślane, zawsze w końcu się zwracają.

Obserwując jego działalność na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, na myśl przychodzi mi tylko jedno:

J. K. Bauer

STO LAT, PŁOCKI SAMORZĄDZIE!


Imi j k b auer zadanie

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Pracę przygotowali uczniowie z:

Gimnazjum nr 6 Jachowicza 20

09-402 Płock


 • Login