โครงงาน
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

โครงงาน (Project ) รายวิชา GEL1101 การใช้ ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน PowerPoint PPT Presentation


  • 224 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โครงงาน (Project ) รายวิชา GEL1101 การใช้ ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน. 1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน 2.โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน หรือ การเขียน ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น.

Download Presentation

โครงงาน (Project ) รายวิชา GEL1101 การใช้ ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


โครงงาน(Project)

รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย

ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน

1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน

2.โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน หรือ การเขียน

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น


ตัวอย่างโครงงาน

1. โครงงานอ่านออกเสียง

เช่น โครงงานฝึกอ่านออกเสียงควบกล้ำ หรืออ่านทำนองเสนาะ โครงการอ่านหนังสือบันทึกในแผ่นซีดี ซึ่งนักศึกษาต้องชี้แจงวิธีทำโครงงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ กิจกรรมนั้นต้องมีการดำเนินกิจกรรมจริงกับบุคคลอื่นๆ เช่นกลุ่มนักศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา

กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น


ตัวอย่างโครงงาน

2. โครงงานรักษ์ภาษา

เช่น การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทยทั้งการฟัง

การพูด การอ่านและการเขียน เช่นการรณรงค์เรื่อง

การใช้คำในอินเทอร์เน็ต หรือการใช้ภาษาในสื่อมวลชนเช่น ระดับภาษาในหนังสือพิมพ์ การใช้ภาษาในวิทยุโทรทัศน์ การเล่านิทานให้เด็กในชุมชน หรือเด็กพิการทางสายตาฟัง


ตัวอย่างโครงงาน

3. โครงงานการใช้ภาษาไทย

เช่น การฟังเทศน์ หรือประวัติศาสตร์ หรือ รายการภาษาไทย แล้วนักศึกษานำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิด จากนั้นนำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆได้ เช่น ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ จากนั้นคิดรูปแบบการนำเสนองาน

เป็นมัคคุเทศน์นาเที่ยว แล้วให้นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ผลการดำเนินงาน และบันทึกวิดิโอขณะทำกิจกรรม เป็นต้น


แบบฟอร์ม


กำหนดส่งงานช่วงที่ 1 มีคะแนน 10 คะแนน

กลุ่มเรียน 001-004

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555

ภายในเวลา 08.00 - 16.00 น. เท่านั้น

นำส่งที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

อาคาร 34 ห้อง 3413

หมายเหตุ:

พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นนะค่ะ

หากไม่ส่งตามกำหนด คะแนนจะเป็นศูนย์ทันที


  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

  • ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการอนุมัติโครงงานหน้าเว็บไซต์รายวิชา www.gel1101.ssru.ac.th

วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการส่งโครงงานหน้าเว็บไซต์รายวิชา www.gel1101.ssru.ac.th


ตัวอย่างโครงงาน

ที่ได้รับการอนุมัติจะเปิดให้ดู

ในชั้นเรียนนะค่ะ


  • Login