โครงงาน (Project ) รายวิชา GEL1101 การใช้ ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน - PowerPoint PPT Presentation

โครงงาน
Download
1 / 9

  • 233 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โครงงาน (Project ) รายวิชา GEL1101 การใช้ ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน. 1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน 2.โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน หรือ การเขียน ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงงาน (Project ) รายวิชา GEL1101 การใช้ ภาษาไทย ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Project gel1101 1

โครงงาน(Project)

รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย

ช่วงที่ 1 นำเสนอโครงงาน

1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คนเท่านั้น สมาชิกต้องอยู่สาขาและหมู่เรียนเดียวกัน

2.โครงงานที่ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน หรือ การเขียน

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น


Project gel1101 1

ตัวอย่างโครงงาน

1. โครงงานอ่านออกเสียง

เช่น โครงงานฝึกอ่านออกเสียงควบกล้ำ หรืออ่านทำนองเสนาะ โครงการอ่านหนังสือบันทึกในแผ่นซีดี ซึ่งนักศึกษาต้องชี้แจงวิธีทำโครงงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ กิจกรรมนั้นต้องมีการดำเนินกิจกรรมจริงกับบุคคลอื่นๆ เช่นกลุ่มนักศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา

กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น


Project gel1101 1

ตัวอย่างโครงงาน

2. โครงงานรักษ์ภาษา

เช่น การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทยทั้งการฟัง

การพูด การอ่านและการเขียน เช่นการรณรงค์เรื่อง

การใช้คำในอินเทอร์เน็ต หรือการใช้ภาษาในสื่อมวลชนเช่น ระดับภาษาในหนังสือพิมพ์ การใช้ภาษาในวิทยุโทรทัศน์ การเล่านิทานให้เด็กในชุมชน หรือเด็กพิการทางสายตาฟัง


Project gel1101 1

ตัวอย่างโครงงาน

3. โครงงานการใช้ภาษาไทย

เช่น การฟังเทศน์ หรือประวัติศาสตร์ หรือ รายการภาษาไทย แล้วนักศึกษานำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิด จากนั้นนำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆได้ เช่น ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ จากนั้นคิดรูปแบบการนำเสนองาน

เป็นมัคคุเทศน์นาเที่ยว แล้วให้นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ผลการดำเนินงาน และบันทึกวิดิโอขณะทำกิจกรรม เป็นต้น


Project gel1101 1

แบบฟอร์ม


Project gel1101 1

กำหนดส่งงานช่วงที่ 1 มีคะแนน 10 คะแนน

กลุ่มเรียน 001-004

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555

ภายในเวลา 08.00 - 16.00 น. เท่านั้น

นำส่งที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

อาคาร 34 ห้อง 3413

หมายเหตุ:

พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นนะค่ะ

หากไม่ส่งตามกำหนด คะแนนจะเป็นศูนย์ทันที


Project gel1101 1

  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

  • ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการอนุมัติโครงงานหน้าเว็บไซต์รายวิชา www.gel1101.ssru.ac.th

วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการส่งโครงงานหน้าเว็บไซต์รายวิชา www.gel1101.ssru.ac.th


Project gel1101 1

ตัวอย่างโครงงาน

ที่ได้รับการอนุมัติจะเปิดให้ดู

ในชั้นเรียนนะค่ะ


  • Login