Європейський Інвестиційний Банк
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Європейський Інвестиційний Банк PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Європейський Інвестиційний Банк. Кредитні операції у країнах Східного партнерства. Довгострокова фінансова підтримка цілей загальноєвропейської політики. Банк довгострокового кредитування країн Європейського Союзу створений у 1958 році Акціонери : 27 країн-членів ЄС

Download Presentation

Європейський Інвестиційний Банк

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5625414

Європейський Інвестиційний Банк

Кредитні операції у країнах Східного партнерства


5625414

Довгострокова фінансова підтримка цілей загальноєвропейської політики

 • Банк довгострокового кредитування країн Європейського Союзу створений у 1958 році

 • Акціонери: 27 країн-членів ЄС

 • Діяльність Банку спрямована на реалізацію інвестиційних проектів, що відповідають пріоритетам ЄС у цілому та окремих країн зокрема у сферах економічної та соціальної політики

 • Некомерційна фінансова организація

 • Підтримує інвестиційні проекти, спрямовані на соціально-економічний розвиток як всерединіЄС, так і в інших країнах (більш, ніж 150 країн).


5625414

Фінансова Організація Європейського Союзу

 • ЄІБ є найбільшою міжнародною фінансовою організацією :

  • Установчий капітал EUR 232млрд.

  • Усього ліквідних активів (кінець-2011): EUR 472млрд.

  • Об’єм кредитування у 2011 становив EUR 61 млрд (70 країн світу)

 • ЄІБ є найбільшим національним позичальником на фінансових ринках:

  • ЄІБ залучив EUR 76млрд. у 2011

  • Pейтинг Aaa та AAA у відповідності з Moody’s та S&P

  • Атестований емітент на основни х ринках (EUR, USD, GBP, JPY)

  • Відіграє активну роль на ринках облігацій


5625414

Найбільший наднаціональнийкредитор

Об'ем непогашених кредитів, інвестицій у акціонерний капітал і гарантій

EUR млрд.

Source: Standard & Poor’s; Supranationals -Special Edition 2010Data as of 31.12.2009 (World Bank, IFC as of 30.06.2010)

European Investment Bank

5


5625414

Мандат у Країнах Східного Партнерства

 • Мандат на EUR 5,4 млрдна період 2007-2013

 • СхіднаЄвропа (Україна, Молдова, Білорусія*), Росія та

 • Південний Кавказ (Вірменія, Азербайджан, Грузія)

 • Боротьбазізмінамиклімату: EUR 6,5 млрд

  • З жовтня 2011 року 3 основніцілі:

 • Розвиток приватного сектору, зокремапідприємств малого та середньогобізнесу

 • Розвитоксоціальної та економічноїінфраструктури (транспорт, енергетика, об’єктыекологічноїінфраструктури та комунікації)

 • Зниження негативного впливу на клімат та адаптація до кліматичних умов, щозмінюються (відновлювальнаенергетика, енегроефективність, розвитокекологічно чистого транспорту і т.д.)

 • Содействие региональной интеграции стран-партнеров


5625414

Чому ЄІБ

Сильнийістабільний рейтинг (ААА) дозволяєгарантуватинизькувартістьфінансовыхкоштів

Діяльністьбазується на пріоритетнихнапрямкахекономічної та соціальноїполітикияк ЄС, так ікраїн в якихреалізуютьсяпроекти

Великий досвідроботиза різниминапрямками в різноманітнихумовах (з 1963 року)

Знак якості ЄІБ: наявністьвласноїсильноїтехнічноїеспертноїгрупи (технічної, економічної, фінансової, екологічної та соціальної) дозволяєзабезпечитивідбіртареалізаціюпроектівзврахуваннямпрогресивногодосвіду

European Investment Bank

7


5625414

Кредити ЄІБ

Перевагинизькоївартостіфінансовихкоштівповністюпередаютьсяклієнтам:

Великі об’єми (до EUR250 млн)

Прямікредити (зазвичай в рамках EUR 25-100 млн.;такожможливіібільшісуми).

Посередницькікредити: для невеликих проектів, ЄІБ можепроводитикредитування через банки-посредники через кредитнілінії.

Широкий спектр валют

Среднє та довготривалекредитування (до 25 роківзіндивідуальнимильготнимиперіодами)

Привабливіпроцентні ставки

Низькізбори

Можливістьпокриттяполітичнихризиків для кредитів, щобуливидані приватному сектору в рамках мандату

Каталізатордля участііншихбанківськихчифінансовихпартнерів

Мобілізаціясубсидій(грантів та інвестиційTA)

Податковіпільги

European Investment Bank

8


5625414

ЕИБ – Банк ЕС

КРЕДИТУВАННЯ

ФОРМИ

ДОПОМОГА

Кредити

а також:

Гарантії

Дольова участь

Комбінуваннякредитівігрантовихкоштів,

Поєднаннякредитів і бюджетного фінансування

Власнітехнічніексперти та радникиТехнічнітафінансовіконсультаціїНаданнятехдопомоги

Залучення фінансування для довгострокового та стабільного росту

European Investment Bank Group

9


5625414

Необхідні гарантії

 • Державний сектор: державна гарантія

 • Приватний сектор: першокласна банківська гарантія або корпоративна гарантія (рейтинг ВВВ+/Ваа1)

 • Розміщення ризиків:

  • мандат покриває політичні ризики:неможливість переводу валюти, експропріація, війна і громадянські заворушення, відмова у правосудді при порушенні угоди

  • у той час, коли позичальник захищений гарантією третьої сторони

 • EPF EUR 150млн вікно для операцій, що не мають інвестиційного рейтингу


5625414

Особливості фінансування та критерії

 • Фінансування основних фондів/коштів конкретних проектів

 • Кредит ЄІБ може покривати до 50% загальної вартості проекту

 • Спів-финансування та тісна взаємодія з іншими МФІ

 • Критерії відбору проектів. Проект має бути:

  • Економічно обгрунтованим

  • Технічно якісним/життєздатним

  • Фінансово самодостатнім та стійким

  • Екологічно безпечним

 • Додержуватися процедур закупівель Банку (за необхідності й використовувати процедуру Міжнародних конкурсних торгів)


5625414

Сектори та Бенефіціари

 • Сектори:

  • Енергетика

  • Навколишнє середовище, об'екти екологічної інфраструктури

  • Транспорт

  • Телекомунікації

  • Промислове виробництво

  • Малий і средній бізнес

  • Соціальна інфраструктура

 • Бенефиціари:

  • Держава/органи управління

  • Регіони

  • Муніципалітети

  • Муніципальні підприємства

  • Приватні компанії

  • Проектне фінансування

  • ДПП


5625414

Ключові моменти підготовки та впровадження

 • Індивідуальний підхід, співробітництво з підприємствами, містами та довідченими українськими експертами у сфері розробки проектів

 • Комплексний підхід до системи і сфери послуг з урахуванням національної політики

 • Фокусування на неперервності постачань, вартості грошей та контролю вартості, при вирішенні правових та управлінських аспектів доходів

 • Разробка стратегічного плацдарму для великих інвестицій з гнучким планом і подготовкою можливості для грантової допомоги

 • Співробітництво з іншими урядовими/фін. закладами у сфері правових інструментів, яке визначає роль оператора та зв’язку клієнтов

 • Комбінація короткострокової та довгострокової підтримки з підготовки проектів та їх впровадження

 • Швидкий розгляд і розумні строки для пріоритетних заходів


5625414

Муніципальна програма в Україні: сектори

 • Водопостачання/водоотвідведенняіканалізація/стічні води (як на муніципальномурівні, так іна рівнірегіонів)

 • Твердівідходи (як на муніципальномурівні, так іна рівнірегіонів)

 • Теплопостачання

 • Енергоефективністьбудівель

 • Міськеосвітлення


5625414

План фінансування

 • ЄІБ надаєпозику до 50% відзагальноївартостіПрограми; для окремихпроектів у рамках Програми, фінансуванняЄІБуможеперевищувати 50% (при умовах, щофінансуваннявсієїПрограмине перевищує 50%)

 • Співробітництвозіншимифінансовимиінститутами (наприклад, зВсесвітнім Банком, СІБ і КФВ) у якостіфінансовихпоередників, партнерів при ідентифікаціїіструктуруванніпроектів, іприспів-фінансуванні.


5625414

Умови фінансуровання

 • Средні- и довгостроковіПрограмикредитованнядля комунального сектору ззагальнимоб’ємом400 млн. євро;

 • Довгий строк погашення займу (до 25 років) з великою відстрочкоюпогашення(до 6 років);

 • Формуванняціни :

  • Строк погашення25 років(відстрочкапогашення до 6 років): Euribor + 0,85% (плаваючаставка) або 3,0% (фіксована ставка);

  • Строк погашення15 років(отсрочка погашення5 років): Euribor + 0,72% (плаваючаставка) або 2,4% (фіксована ставка);

 • Комісіяза відкриття кредиту не знімається (оскільки кредит надаєтьсяДержаві);

 • Індивідуальнийрозмір кредиту в рамках програмизазвичай становить від4 млн до 25 млнєвро, великіобсягиможливі на індивідуальнійоснові;

 • Фінансуванняпов'язанихз проектом основнихфондів, підготовка проекту, іпов'язанізцимвидатки, допомога при реалізації проекту такожможуть бути виконані за рахунокпозиковихкоштів.


 • 5625414

  Принципова схема работи

  ЄІБ

  Інестиційні гранти

  (НІФ, E5P)

  ТС

  ТС

  Уряд України

  Міністерство

  регіонального розвитку

  ГУП

  ГРП

  ГРП

  ГРП

  ГРП

  Муніципалітет

  Муніципалітет

  Муніципалітет

  Муніципалітет

  ГУП…Група управління проектом

  ГРП…Група реалізації проекту

  European Investment Bank


  5625414

  Попередні результати

  • Період подачі заявок: до 1/03/2012

  • Отримано всього: 176 заявок

   • Водопостачання/водовідведення: 80

   • Теплопостачання: 70

   • Муніципальніе побутові відходи: 10

   • Енергоефективність будівель: 11

   • Міське освітлення: 5


  L chernyavska@eib org

  Лілія Чернявська – Голова Постійного Представництва ЄІБ в Україніl.chernyavska@eib.org

  http://www.eib.org/


 • Login