t duy t ng t ng
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tö duy Töôûng töôïng

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Tö duy Töôûng töôïng - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

Baøi 8:Nhaän thöùc lyù tính. Tö duy Töôûng töôïng. Muốn cải tạo thế giới, con người phải đạt tới mức độ nhận thức cao hơn nhận thức cảm tính đó là nhận thức lý tính (bao gồm tư duy và tưởng tượng).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tö duy Töôûng töôïng' - halil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t duy t ng t ng

Baøi 8:Nhaän thöùc lyù tính

Tö duy

Töôûng töôïng

slide4
Muốn cải tạo thế giới, con người phải đạt tới mức độ nhận thức cao hơn nhận thức cảm tính đó là nhận thức lý tính (bao gồm tư duy và tưởng tượng)
slide5

I. TƯ DUY:1. Khái niệm:Tư duy là quá trình nhận thức phản ánh một cách gián tiếp, khái quát những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ có tính quy luật của sự vật và hiện tượng mà trước đó ta chưa biết.

slide8

Tính có vấn đề

Tính gián tiếp

Quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính

ĐẶC ĐIỂM

CỦA

TƯ DUY

Tính trừu tượng và khái quát

Liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ

2

Đặc điểm của tư duy

slide9
2. Đặc điểm của tư duy:

A. Tính có vấn đề của tư duy:

Khi gặp những hoàn cảnh, những tình huống mà vốn hiểu biết cũ, phương pháp hành động đã biết của con người không đủ để giải quyết, lúc đó con người rơi vào “ hoàn cảnh có vấn đề “. Khi đó con người phải tư duy.

slide10
B. Tính khái quát của tư duy:

Tư duy có khả năng phản ánh những thuộc tính chung, những mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật của hàng loạt sự vật, hiện tượng.

slide12
C. Tính gián tiếp của tư duy:Trong tư duy, con người phản ánh thế giới một cách gián tiếp – phản ánh bằng ngôn ngữ.
slide13
D. Tư duy có quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính:

- Tư duy và nhận thức cảm tính có quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau, chi phối lẫn nhau trong hoạt động nhận thức thống nhất.

- Tư duy thường được bắt đầu từ nhận thức cảm tính, trên cơ sở nhận thức cảm tính mà nảy sinh hoàn cảnh có vấn đề. Trong quá trình diễn biến, tư duy phải sử dụng nguồn tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại.

slide14

- Ngược lại, tư duy và những kết quả của nó chi phối khả năng phản ánh của cảm giác và tri giác làm cho khả năng cảm giác của con người tinh vi, nhạy bén hơn, làm cho tri giác của con người mang tính lựa chọn, tính ý nghĩa.

slide15
II. TƯỞNG TƯỢNG:

1. Khái niệm chung về tưởng tượng:

Tưởng tượng là quá trình nhận thức phản ánh những cái chưa có trong kinh nghiệm bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những hình ảnh ( biểu tượng ) đã có.

slide17
2. Phân loại tưởng tượng:

Căn cứ vào mức độ của tưởng tượng có thể chia tưởng tượng thành tưởng tượng không chủ định và tưởng tượng có chủ định.

slide18

Tưởng tượng không chủ định: Là loại tưởng tượng không theo một mục đích trước. -Tưởng tượng có chủ định: Là loại tưởng tượng theo một mục đích đặt ra từ trước, có kế hoạch và phương pháp nhất định nhằm tạo ra hình ảnh mới.

slide19
Tưởng tượng có chủ định thể hiện ở hai mức độ: Tưởng tượng tái tạo và tưởng tượng sáng tạo.
slide20

- Tưởng tượng tái tạo là quá trình tạo ra những hình ảnh mới đối với cá nhân người tưởng tượng, dựa trên sự mô tả của người khác hoặc của sách vở, tài liệu… - Tưởng tượng sáng tạo là quá trình xây dựng nên những hình ảnh mới chưa có trong kinh nghiệm cá nhân, cũng như chưa có trong xã hội.

slide23
Ước mơ là một loại tưởng tượng đặc biệt của con người, loại tưởng tượng tổng quát hướng về tương lai, biểu hiện những mong muốn, ước ao, gắn liền với nhu cầu của con người.
slide24

Baøi giaûng ñeán ñaây laø keát thuùc

Caùm ôn söï chuù yù theo doõi cuûa caùc baïn

ad