KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG - PowerPoint PPT Presentation

Khie m nh ng se c chu a th ng
Download
1 / 16

  • 144 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG. Caâu Truyeän Thaùnh Gioan Maria Vianey. * Taïi sao Adong vaø Evaø bò ñuoåi ra khoûi vöôøn ñòa ñaøng?. T. Caû hai kieâu ngaïo khoâng vaâng lôøi Thieân Chuùa. * Haäu quaû cuûa toäi kieâu ngaïo ñoù laø gì?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Khie m nh ng se c chu a th ng

KHIEM NHNG SE C CHUA THNG


Khie m nh ng se c chu a th ng

Cau Truyen Thanh

Gioan Maria

Vianey


Khie m nh ng se c chu a th ng

* Tai sao Adong va Eva b uoi ra khoi vn a ang?

T. Ca hai kieu ngao khong vang li Thien Chua.


Khie m nh ng se c chu a th ng

* Hau qua cua toi kieu ngao o la g?

T. Mat long Chua, phai au kho va phai chet i i.


Khie m nh ng se c chu a th ng

* Theo Chua Giesu kieu ngao la g?

T. o la thay y Chua bang y rieng mnh. V vao cho mnh moi vinh quang thay v quy hng ve Thien Chua

T. at mnh tren ngi khac muon moi ngi qu lu mnh va khinh de ngi khac.


Khie m nh ng se c chu a th ng

* oi vi hang ngi kieu ngao. Chua a lam g cho ho?

T. Chua lat o ngi kieu cang va nang day ngi khiem ton.


Khie m nh ng se c chu a th ng

* Chua Giesu a day va treo gng khiem nhng the nao?

T. Hay hoc vi ta v ta hien lanh va khiem nhng trong long.


Khie m nh ng se c chu a th ng

T. Ngai la Thien Chua ma a t ha mnh xuong than phan con ngi.


Khie m nh ng se c chu a th ng

T. Ngai con liet mnh vao hang toi loi.


Khie m nh ng se c chu a th ng

T. Nhat la con san sang vang phuc Chua Cha cho en chet va chet tren Thap Gia.


Khie m nh ng se c chu a th ng

Ap

Dung


Khie m nh ng se c chu a th ng

Nhn ra than phan toi loi cua mnh e khong venh vang khi thanh cong; chan nan khi gap au kho, that bai


Khie m nh ng se c chu a th ng

Khong ch trch, phe bnh, noi xau ngi khac.


Khie m nh ng se c chu a th ng

Nhn nhan Chua la Thien Chua e biet het long th phng knh men Chua cung nh mau man vang li cac be tren.


Khie m nh ng se c chu a th ng

Hay Tnh Thc

Adong, Eva c Thien Chua thng cham soc. Cho hng phuc loc tai vn a ang hanh phuc. Nhng do bi kieu ngao khong vang li Chua bao, trai cam an vao thay mnh toi loixau xa


Khie m nh ng se c chu a th ng

Em i hay nhn vao gng khiem nhng cua Chua. Kieu cang t phu hay lo lang ma xa tranh. Chua thng ngi khiem nhng, tha th moi loi lam. Ban cho nc tri, hng nhan thanh Chua muon i.


  • Login