Khie m nh ng se c chu a th ng
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG. Caâu Truyeän Thaùnh Gioan Maria Vianey. * Taïi sao Adong vaø Evaø bò ñuoåi ra khoûi vöôøn ñòa ñaøng?. T. Caû hai kieâu ngaïo khoâng vaâng lôøi Thieân Chuùa. * Haäu quaû cuûa toäi kieâu ngaïo ñoù laø gì?.

Download Presentation

KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KHIEM NHNG SE C CHUA THNG


Cau Truyen Thanh

Gioan Maria

Vianey


* Tai sao Adong va Eva b uoi ra khoi vn a ang?

T. Ca hai kieu ngao khong vang li Thien Chua.


* Hau qua cua toi kieu ngao o la g?

T. Mat long Chua, phai au kho va phai chet i i.


* Theo Chua Giesu kieu ngao la g?

T. o la thay y Chua bang y rieng mnh. V vao cho mnh moi vinh quang thay v quy hng ve Thien Chua

T. at mnh tren ngi khac muon moi ngi qu lu mnh va khinh de ngi khac.


* oi vi hang ngi kieu ngao. Chua a lam g cho ho?

T. Chua lat o ngi kieu cang va nang day ngi khiem ton.


* Chua Giesu a day va treo gng khiem nhng the nao?

T. Hay hoc vi ta v ta hien lanh va khiem nhng trong long.


T. Ngai la Thien Chua ma a t ha mnh xuong than phan con ngi.


T. Ngai con liet mnh vao hang toi loi.


T. Nhat la con san sang vang phuc Chua Cha cho en chet va chet tren Thap Gia.


Ap

Dung


Nhn ra than phan toi loi cua mnh e khong venh vang khi thanh cong; chan nan khi gap au kho, that bai


Khong ch trch, phe bnh, noi xau ngi khac.


Nhn nhan Chua la Thien Chua e biet het long th phng knh men Chua cung nh mau man vang li cac be tren.


Hay Tnh Thc

Adong, Eva c Thien Chua thng cham soc. Cho hng phuc loc tai vn a ang hanh phuc. Nhng do bi kieu ngao khong vang li Chua bao, trai cam an vao thay mnh toi loixau xa


Em i hay nhn vao gng khiem nhng cua Chua. Kieu cang t phu hay lo lang ma xa tranh. Chua thng ngi khiem nhng, tha th moi loi lam. Ban cho nc tri, hng nhan thanh Chua muon i.


  • Login