Khie m nh ng se c chu a th ng
Download
1 / 16

KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG. Caâu Truyeän Thaùnh Gioan Maria Vianey. * Taïi sao Adong vaø Evaø bò ñuoåi ra khoûi vöôøn ñòa ñaøng?. T. Caû hai kieâu ngaïo khoâng vaâng lôøi Thieân Chuùa. * Haäu quaû cuûa toäi kieâu ngaïo ñoù laø gì?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KHIEÂM NHÖÔØNG SEÕ ÑÖÔÏC CHUÙA THÖÔNG' - halden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Caâu Truyeän Thaùnh

Gioan Maria

Vianey


* Taïi sao Adong vaø Evaø bò ñuoåi ra khoûi vöôøn ñòa ñaøng?

T. Caû hai kieâu ngaïo khoâng vaâng lôøi Thieân Chuùa.


* Haäu quaû cuûa toäi kieâu ngaïo ñoù laø gì? ñòa ñaøng?

T. Maát loøng Chuùa, phaûi ñau khoå vaø phaûi cheát ñôøi ñôøi.


* Theo Chuùa Gieâsu kieâu ngaïo laø gì? ñòa ñaøng?

T. Ñoù laø thay yù Chuùa baèng yù rieâng mình. Vô vaøo cho mình moïi vinh quang thay vì quy höôùng veà Thieân Chuùa

T. Ñaët mình treân ngöôøi khaùc muoán moïi ngöôøi quî luî mình vaø khinh deå ngöôøi khaùc.


* Ñoái vôùi haïng ngöôøi kieâu ngaïo. Chuùa ñaõ laøm gì cho hoï?

T. Chuùa laät ñoå ngöôøi kieâu caêng vaø naâng daäy ngöôøi khieâm toán.


* Chuùa Gieâsu ñaõ daïy vaø treo göông khieâm nhöôøng theá naøo?

T. Haõy hoïc vôùi ta vì ta hieàn laønh vaø khieâm nhöôøng trong loøng.


T. Ngaøi laø Thieân Chuùa maø ñaõ töï haï mình xuoáng thaân phaän con ngöôøi.


T. Ngaøi coøn lieät mình vaøo haøng toäi loãi. xuoáng thaân phaän con ngöôøi.


T. Nhaát laø coøn saün saøng vaâng phuïc Chuùa Cha cho ñeán cheát vaø cheát treân Thaäp Giaù.


Aùp cho ñeán cheát vaø cheát treân Thaäp Giaù.

Duïng


Nhìn ra thaân phaän toäi loãi cuûa mình ñeå khoâng veânh vang khi thaønh coâng; chaùn naûn khi gaëp ñau khoå, thaát baïiNhìn nhaän Chuùa laø Thieân Chuùa ñeå bieát heát loøng thôø phöôïng kính meán Chuùa cuõng nhö mau maén vaâng lôøi caùc beà treân.


Haõy Tænh Thöùc loøng thôø phöôïng kính meán Chuùa cuõng nhö mau maén vaâng lôøi caùc beà treân.

Adong, Evaø ñöôïc Thieân Chuùa thöông chaêm soùc. Cho höôûng phuùc loäc taïi vöôøn ñòa ñaøng haïnh phuùc. Nhöng do bôûi kieâu ngaïo khoâng vaâng lôøi Chuùa baûo, traùi caám aên vaøo thaáy mình toäi loãixaáu xa


Em ôi haõy nhìn vaøo göông khieâm nhöôøng cuûa Chuùa. Kieâu caêng töï phuï haõy lo laéng maø xa traùnh. Chuùa thöông ngöôøi khieâm nhöôøng, tha thöù moïi loãi laàm. Ban cho nöôùc trôøi, höôûng nhan thaùnh Chuùa muoân ñôøi.


ad