Fizic general
Download
1 / 32

Fizic ă General ă - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fizic ă General ă. Curs 11. Magnetostatica. Magnetostatica. Studiaz ă c â mpul magnetic ce apare la trecerea curentului electric continuu prin conductoare, legile la care se supune acesta, cauzele apari ț iei sale precum ș i influen ț a c â mpului asupra substan ț ei. C â mpul magnetic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Fizic ă General ă

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fizică Generală

Curs 11


Magnetostatica


Magnetostatica

Studiază câmpul magnetic ce apare la trecerea curentului electric continuu prin conductoare, legile la care se supune acesta, cauzele apariției sale precum și influența câmpului asupra substanței.

Câmpul magnetic

Câmpul magnetic reprezintăo formă de existență a materiei ce apare în jurul magneților și conductoarelor parcurse de curent electric


Forța de interacțiune dintre 2 conductoare rectilinii parcurse de curent

 • Două conductoare paralele parcurse de curenții I1 si I2 aflate la o distanță d unul de altul sunt supuse unei forțe de:

  • Atracție - dacă sensul curentului este același

  • Respingere - dacă sensul curentului este contrar

  • Mărimea forței depinde de intensitatea curenților și de distanța dintre conductoare:

  • 0=4π*10-7 H/m – permeabilitateaabsolută

   a vidului


Liniile de câmp magnetic

 • Cp. magnetic poate fi descris prin linii de câmp

 • Punerea în evidență (calitativă):

  • Pilitura de fier

  • Mici ace magnetice

  • Mici bucle de curent

 • Conductor liniar parcurs de curent continuu

 • regula mâinii drepte (regula tirbusonului)


Liniile de câmp magnetic

Cazul unei spire circulare

Cazul unui solenoid

=> liniile de câmp magnetic sunt linii închise

=> nu există sarcini magnetice libere sau poli magnetici liberi


Mărimi caracteristice

 • Inducția magnetică B

 • Intensitatea câmpului magnetic H

(Tesla)

 • uzual se foloseste unitatea gauss (G):

  • 1G=10-4T


Mișcareaparticulelor încărcateelectric în câmp magnetic

Forta Lorentz:

Este forța cu care un câmp magnetic de inducție B acționează asupra unei sarcini q ce se deplasează cu viteza v în acel câmp

Este perpendicularăși pe direcția de mișcare a sarcinilor și pe direcția câmpului magnetic

Forta Lorentz pentru câmpul electromagnetic:


A)

B)

C)

Modulul forţei Lorentz este:

unde α este unghiul dintre direcţiile vectorilor Bşi v .

traiectorii ale particulei electrizate

A) v  B => α=0 => F=0, traiectorie rectilinie

B) v  B => α=90 => F=qvB, traiectorie circulară

C) direcție oarecare, traiectorie elicoidală


Legea lui Gauss

Legea lui Gauss pentru magnetostatică

Legea lui Gauss pentru electrostatică

Definim fluxul magnetic printr-o suprafață dS ce marginește un volum dV cu ajutorul relației:

Deoarece numărul liniilor care intră este egal cu numărul liniilor care ies printr-o suprafațăînchisă:


Problema fundamentală a magnetostaticii

,

11

 • Problema evaluarii inducţiei magnetice B când este cunoscută distribuţia de sarcini mobile, descrisă fie prin intensitatea curentului I, fie prin densitatea de curent j .

 • ne propunemcalcularea circulaţiei vectorului inducţie magnetică, de-a lungul unui contur închis:


,

legea lui Ampère

12

Să considerăm un conductor parcurs de curent situat în interiorul unui contur circular.

Se poate scrie:

ceea ce arată că pentru un contur închis conţinând un curent I, circulaţia este nenulă şi nu depinde de forma conturului.

Dacă conturul nu înconjoară curentul, atunci circulația este nulă.

Mai mult, dacă un contur închis este străbătut de mai multe conductoare parcurse de curenţi diferiţi I1, I2, …Ii se poate scrie:

Dacă toate conductoarele ce străpung conturul sunt parcurse de acelaşi curent (de exemplu în cazul unui solenoid) atunci poartă denumirea de tensiune magnetomotoare (solenaţie) prin analogie cu t.e.m.


=>

teorema lui Stokes

13

Intensitatea curentului din legea lui Ampere poate fi înlocuită prin densitatea de curentj

forma diferenţială a legii lui Ampère: cea mai simplă dar totodată cea mai generală lege care exprimă legătura între câmpul magnetic şi sarcinile electrice aflate în mişcare, ce i-au dat naştere.


,

14

legea lui Ampère poate fi exprimată prin:


Legea Biot - Savart şi aplicaţii

legea Biot –Savart

15

Dacă un curent electric străbate un conductor de o formă oarecare, câmpul magentic creat este suma vectorială a tuturor câmpurilor magnetice create de fiecare porţiuneelementară a conductorului.

Intensitatea infinitezimală a câmpului magnetic creat de un element delungime dlla distanţa r de el, este:

Inducția magnetică este=>


Aplicații

 • Cu ajutorul legii Biot - Savart se poate obţine inducţia creată într-un punct de un conductor finit:

sau

unde

este versorul pe direcţia inducţiei

16


 • Inducţia magnetica într-un punct P aflat peaxa unei spire de rază R la distanţa z de planul acesteia este;

 • Pentru un solenoid format din N de spire. Văzut în secţiune, un solenoid de lungime finită poate fi imaginat ca fiind determinat de unghiurile θ1şi θ2 sub care se văd extremităţile sale.

 • =>

 • Pentru un solenoid infinit de lung:

cu n=N/l

17


RegimulVariabil


Fenomenul inducţiei electromagnetice

 • Eperimente:

  • a) Mişcarea unui magnet permanent liniar (sau a unei bobine alimentate la o sursă de tensiune continuă) într-o bobinăduce la apariţia unui curent indus încircuit (fig. a)

  • b) Închiderea / deschiderea circuitului primar, duce la apariţia unui curent indus încircuitul secundar(fig. b)

  • c) O spiră ce se roteşte într-un câmp magnetic uniform şi constant, este parcursă de un curent indus. (fig. c)


Fenomenul inducţiei electromagnetice

 • Legea inducţiei electromagnetice, legea Faraday - Lenz:

 • unde semnul " - " se referă la sensul curentului indus (regula lui Lenz).


Fenomenul inducţiei electromagnetice

 • De obicei circuitul inductor este un solenoid. Ca urmare se poate detalia expresia legii Faraday-Lenz care devine:

 • unde Sn=S cosαreprezintă suprafaţa normală la liniile de câmp. În funcţie de mărimea modificată se deosebesc aplicaţiile concrete:

  • DacăSn= constant, dB/dt ≠0, rezultă principiul transformatorului;

  • dacă B = constant, dSn/dt ≠0, rezultă principiul generatoarelor de curent continuu sau alternativ.


Legea Faraday - Lenz

si

teorema lui Stokes

forma diferenţială (locală) a legii lui Faraday

=>

forma integrală a legii lui Faraday

Pentru că tensiunea pe un contur închis este egală cu circulaţia vectorului câmp electric, se poate scrie:

Dar

=>

Un câmp magnetic variabil în timp B(t) produce în spaţiul înconjurător un câmp electric. Câmpul electric indus este un câmp turbionar (cu linii de câmp închise). Intensitatea sa este cu atât mai mare cu cât viteza de variaţie a lui B este mai mare.


Autoinducţia

inductanţa bobinei

H - Henry

Legea autoinducției

În cazul legării mai multor bobine acestea se comportă ca şi rezistenţele:

Serie paralel

fenomen ce apare din cauza modificării de flux datorată variaţiei curentului din însuşi circuitul inductor.


Energia magnetică

La trecerea curentului printr-un solenoid în acesta se înmagazinează o energie:

Prin înlocuirea lui L =>

Se defineşte densitatea volumică de energie w= W/V

Expresia densităţii de energie este analoagă expresiei echivalente din electrostatică: semiprodusul intensităţii câmpului cu inducţia câmpului respectiv.


Ecuațiile Maxwell

25


Propagarea câmpului electromagnetic în spaţiu

 • Fie un mediu omogen, izotrop, liniar (, ,) fără sarcinişi nedisipativ.

 • Aplicăm operatorul rotor pentru ecuația:

 • =>

Inlocuind rot H in baza celei de a doua ecuaţii Maxwell

ecuaţia diferenţială a undelor- Componenta electrică E a câmpului electromagnetic se propagă în spaţiu sub forma unei unde

(8)

26

Se introduce notatia pentru viteza undelor:


Propagarea câmpului electromagnetic în spaţiu

 • O ecuaţie similară poate fi stabilită pentru componenta magnetică

 • Pe baza teoriei undelor elastice se pot scrie soluţiile ecuaţiilor (8) si (9):

 • unde este vectorul de undă iar r direcţia după care se propagă componentele în spaţiu. Lungimea de undă este legată de frecvenţa undei prin .

27


E

E

r

r

B

B

Propagarea câmpului electromagnetic în spaţiu

 • unda electromagnetică este o undă transversală, cele două componente şi sunt perpendiculare între ele şi perpendiculare ambele pe direcţia de propagare

28


Energia undelor electromagnetice

 • densităţile de energie ale câmpurilor statice, electric şi magnetic, ce determină o energie totală:

 • Consideram un volum care posedă o energie exprimată de (*). Este de aşteptat ca la propagarea câmpului din aproape în aproape sub formă de undă această energie să părăsească volumul în care se găseşte iniţial. Aceasta reprezintă o scădere a energiei în timp:

(*)

29


Energia undelor electromagnetice

 • In cazulunuimediu omogen şi izotrop ( ) pentru care:

 • =>Din identitateamatematică:

 • =>

 • Considerândlegealui Ohm locală=>

 • unde S este suprafaţa ce încojoară volumul V în care se găsea energia W.

30


Energia undelor electromagnetice

 • Primul termen din membrul drept (în care σ este conductivitatea) exprimă energia degajată sub formă de căldură, datorită lucrului efectuat de câmpul E asupra sarcinilor (mobile).

 • Cel de-al doilea termen exprimă cantitatea de energie care părăseşte suprafaţa S în unitatea de timp sub forma unui flux de energie.

 • Relaţia (#) exprimă o lege de conservare a energiei în fenomenele electromagnetice: energia câmpului electromagnetic scade în timp, viteza de scădere fiind egală cu energia calorică disipată în volumul considerat în unitatea de timp (căldură Joule) plus fluxul de energie care iese prin suprafaţa ce înconjoară volumul dat prin propagarea câmpului sub formă de undă electromagnetică.

(#)

vectorul Poynting

31


Energia undelor electromagnetice

 • Vectorul Poynting permite calcularea intensitatii undeielectromagnetice, definită prin:

 • Efectuând calculul se obţine:

 • Intensitatea undei este proporţională cu pătratul amplitudinii vectorului câmp electric.

32


ad
 • Login