katalog kwalifikacji koszt w dla zada dofinansowywanych ze rodk w wfo igw w odzi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Katalog kwalifikacji kosztów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Katalog kwalifikacji kosztów - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI. Katalog kwalifikacji kosztów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katalog kwalifikacji kosztów ' - hakeem-holmes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
katalog kwalifikacji koszt w
Katalog kwalifikacji kosztów

W rozliczeniu kosztów kwalifikowanych udzielonego dofinansowania mogą być uwzględnione rachunki lub faktury, wystawione od daty podjęcia uchwały przez odpowiedni organ Funduszu o przyznaniu dofinansowania

katalog kwalifikacji koszt w1
Katalog kwalifikacji kosztów

Za koszty niekwalifikowane tj. mogące stanowić wyłącznie udział własny uznaje się koszty:

 • wydatkowane na zakup używanych środków trwałych:

- których okres użytkowania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi powyżej 5 lat,

- których zakup uprzednio dofinansowano ze środków krajowych lub zagranicznych;

 • związane z opracowaniem dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obsługi geodezyjnej wykonania audytów wraz z opinią o planowanych efekcie ekologicznym, itp.;
 • związane z opracowaniem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn, urządzeń i instalacji itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie;
 • doradztwa inwestycyjnego, usług doradczych dotyczących opracowania dokumentacji oraz koszty promocji i obsługi projektu (z wyłączeniem zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna);
 • nagród pieniężnych;
katalog kwalifikacji koszt w2
Katalog kwalifikacji kosztów

Za koszty niekwalifikowane tj. mogące stanowić wyłącznie udział własny uznaje się koszty:

 • odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót, odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników;
 • dotyczące realizacji zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję (np.: ogrodzenie na czas realizacji robót, drogi dojazdowe, zagospodarowanie terenu, oświetlenie zewnętrzne);
 • robót towarzyszących inwestycji (np.: instalacja odgromowa, elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów);
 • rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń;
 • uporządkowania terenu, w tym wywiezienia materiału powstałego w wyniku przeprowadzanych prac;
 • przygotowanie gruntu pod nasadzenia i zakupu bylin;
 • rozbiórek budynków, budowli i urządzeń niezbędnych do zrealizowania inwestycji;
 • zakupu środków transportu dowodzenia i łączności oraz kwatermistrzowskich.
katalog kwalifikacji koszt w3
Katalog kwalifikacji kosztów

Do kosztu całkowitego zadania nie mogą być wliczone niżej wymienione koszty:

 • nabycia lub dzierżawy nieruchomości niezbędnej do realizacji planowanej inwestycji;
 • odszkodowań z tytułu wywłaszczeń;
 • poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, w ramach obowiązującego czasu pracy, zatrudnionych przez Wnioskodawcę;
 • administrowania siedzibą Wnioskodawcy oraz innych jego budynków (czynsz, energia, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe itp.);
 • zabezpieczeń wynikających z zawartych umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz koszty wadiów i odszkodowań;
 • opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych;
 • opracowania wniosku o dofinansowanie i sporządzenia rozliczenia przyznanych środków.
slide6

KOSZTY KWALIFIKOWANE W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ŚRODOWISKA

badania naukowe i ekspertyzy monitoring rodowiska
Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • opracowania: programów, planów, opracowań i ekspertyz, w tym opracowania projektów gospodarowania wodami, map akustycznych i ich aktualizacji oraz uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 • realizacji prac naukowo-badawczych i monitoringu przyrodniczego;
 • opracowania dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewitalizacyjnych lub rewaloryzacyjnych w obiektach objętych ochroną lub w obiektach poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody lub o ochronie i opiece nad zabytkami (niezbędne inwentaryzacje, ocena dendrologiczna drzewostanu, gospodarka drzewostanem, projekt rewaloryzacji, projekt techniczny, projekt układu komunikacyjnego, projekt zieleni, projekt układu wodnego);
 • zakupu materiałów, sprzętu i oprogramowania do prowadzenia pomiarów, badań i analiz w ramach państwowego monitoringu środowiska;
edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • zakupu pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej;
 • zakupu materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, eksploatacyjnych i fotograficznych oraz związanych z nimi usług;
 • wynagrodzeń z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło będących przedmiotem opracowań autorskich, wykładów autorskich i prowadzenia specjalistycznych zajęć edukacyjnych,
 • wynajmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem, wykorzystywanych do realizacji zadania w celu przeprowadzenia szkoleń, konferencji itp.;
 • składu i druku publikacji rozpowszechnianych nieodpłatnie oraz składu i druku materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych;
 • składu i druku bezpłatnych wkładek lub stron ekologicznych w publikacjach nie poświęconych w całości sprawom ekologii i ochrony środowiska;
 • produkcji oraz emisji filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych wraz z tłoczeniem lub powielaniem nośników audiowizualnych;
edukacja ekologiczna1
Edukacja ekologiczna

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • transportu uczestników wycieczek trwających do 3 dni oraz transportu na jednodniowe warsztaty i zajęcia ekologiczne;
 • wstępów do obiektów przyrodniczych wraz z usługami przewodników podczas zajęć, o których mowa w pkt 8;
 • zakupu lub wykonania tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach edukacyjnych i rowerowych, w ogródkach przyszkolnych, punktach dydaktycznych, miejscach o szerokiej dostępności publicznej;
 • zakupu sprzętu audio-video i sprzętu fotograficznego dla szkół i przedszkoli;
 • zakupu nagród rzeczowych i upominków: indywidualnych oraz zbiorowych, a w szczególności:
   • wydawnictwa, art. szkolne i plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, sprzęt ogrodniczy, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny, komputerowy, audio-video i RTV oraz gry dydaktyczne, jednodniowe wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu), drobne gadżety i upominki,
   • organizacji kilkudniowych wycieczek z programem edukacji ekologicznej będących nagrodą zbiorową na wojewódzkim etapie konkursu;
edukacja ekologiczna2
Edukacja ekologiczna

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • worków na odpady i rękawic;
 • udziału w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej, których zasięg działania obejmuje teren województwa łódzkiego;
 • wykonania artykułów promocyjnych związanych z realizowanym zadaniem;
 • tworzenia i aktualizacji stron internetowych oraz podstron bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania edukacyjnego;
 • przedstawień teatralnych o tematyce ekologicznej oraz biletów wstępu na seanse filmowe o tematyce związanej z ochroną środowiska;
 • ogłoszeń w mediach dotyczących realizowanego zadania.
ochrona powietrza
Ochrona powietrza

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • zakupu oraz montażu instalacji i urządzeń takich jak.: kotły c.o., kolektory słoneczne, pompy ciepła, jednostki kogeneracyjne, rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne, instalacje służące do pozyskiwania biogazu i inne urządzenia do produkcji energii odnawialnej;
 • zakupu materiałów związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych np.: okna, drzwi zewnętrzne, materiały termoizolacyjne;
 • robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją obiektów budowlanych, rozbudową lub modernizacją sieci ciepłowniczej, gazowej oraz tym podobnych z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie);
 • zakupu, wykonania i modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;
 • instalacji sieci cieplnych i gazowych międzyobiektowych;
 • zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych wykorzystywanych w infrastrukturze publicznej;
 • modernizacji procesów technologicznych prowadzącej do zmniejszenia energochłonności i uciążliwości dla środowiska;
 • budowy ekranów akustycznych chroniących przed hałasem.
ochrona przyrody i krajobrazu
Ochrona przyrody i krajobrazu

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • prac pielęgnacyjno-leczniczych, prac zabezpieczających drzew tj. założenie wiązań i podpór.
 • przesadzenia drzew i krzewów ze względów zdrowotnych;
 • zabiegów zwalczających szkodniki np.: założenie opasek, opryski;
 • zakupu drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska w którym będą wzrastały;
 • urządzenia/przywrócenia łąk kwietnych, runa parkowego, nasadzeń w obiektach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • poprawy warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich) i zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz w schroniskach, w ośrodkach rehabilitacji i przytuliskach prowadzonych przez podmioty samorządowe lub państwowe, w tym:
ochrona przyrody i krajobrazu1
Ochrona przyrody i krajobrazu

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

- robót budowlano-montażowych (budowa, rozbudowa i modernizacja budynków, boksów, wolier, zagród, wybiegów) wpływające bezpośrednio na poprawę warunków bytowych zwierząt,

- zakupu nowych klatek/bud/gniazd i podestów dla zwierząt,

- prac modernizacyjnych pomieszczeń, wpływające bezpośrednio na poprawę warunków bytowych zwierząt,

- wyposażenia laboratoriów w specjalistyczny sprzęt medyczny służący do poprawy warunków bytowych zwierząt,

- w przypadkach epidemiologicznych – koszty zakupu leków;

 • czynnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk (w szczególnych przypadkach zagrożenia wyginięciem gatunków nie objętych ochroną gatunkową, dopuszcza się pomoc finansową na restytucję i zachowanie tych gatunków);
 • ochrony przed chorobami i szkodnikami rodzin pszczelich, zakładanie pożytków dla pszczół i trzmieli;
 • dokonania nasadzeń do 20 % wartości sadzonego materiału;
 • budowy urządzeń wodnych niezbędnych do utrzymania ekosystemów wodnych  w obiektach przyrodniczych oraz ich naprawa i modernizacja.
ochrona zasob w wodnych
Ochrona zasobów wodnych

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • robót budowlano-montażowych;
 • zakupu i montażu aparatury, urządzeń i materiałów;
 • budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, stanowiących własność Wnioskodawcy;
 • budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, budowli hydrotechnicznych, urządzeń przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych;
 • prac ziemnych związanych z położeniem sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie);
 • budowy, przebudowy i modernizacji budynków technologicznych;
 • instalacji służących bezpośrednio technologii (np.: sieci międzyobiektowe, instalacje elektryczne);
 • budowy przyłączy doprowadzających media do obiektów technologicznych;
 • robót konserwacyjnych na rzekach i wałach przeciwpowodziowych na terenie województwa Łódzkiego;
 • modernizacji procesów technologicznych prowadzącej do zmniejszenia zużycia wody oraz redukcji odprowadzanych zanieczyszczeń.
gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Gospodarka odpadamii ochrona powierzchni ziemi

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- robót związanych z budową i rozbudową zakładów zagospodarowania odpadów, w tym zakup i montaż urządzeń do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zakup i montaż urządzeń do segregacji odpadów, niezbędną infrastrukturę techniczną, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu.

- robót związanych z budową instalacji do termicznego przekształcania / unieszkodliwiania odpadów,

- robót związanych z budową kompostowni odpadów,

- zakupu pojazdów do selektywnego odbierania odpadów stałych i płynnych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

- budowy składowisk odpadów niebezpiecznych, składowisk balastu i składowisk odpadów posortowniczych,

 • zakupu urządzeń i robót związanych z budową systemu odgazowywania składowisk;
 • robót związanych z zamknięciem i rekultywacją składowisk odpadów (rekultywacja techniczna i biologiczna);
gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi1
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • likwidacji mogilników;
 • usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest tj. demontażu tych wyrobów, przygotowania do transportu, transportu, łącznie z unieszkodliwianiem poprzez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania;
 • likwidacji wyrobów zawierających PCB;
 • budowy instalacji do beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (w części dotyczącej gospodarki osadowej) i innych instalacji do przekształcania osadów ściekowych;
 • związane z niezbędnym wyposażeniem składowisk odpadów w celu dostosowania ich do wymogów obowiązujących przepisów prawa.
pozosta e zadania ochrony rodowiska
Pozostałe zadania ochrony środowiska

Kwalifikowane do dofinansowania są następujące koszty:

 • zakupu pojazdów wraz z wyposażeniem do celów specjalnych (sprzęt gaśniczy, sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego, sprzęt hydrauliczny, sprzęt ewakuacyjny wykorzystywany bezpośrednio w akcjach ratowniczych i innych), innych pojazdów i sprzętu umożliwiających określenie efektu ekologicznego służących do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych, rowów melioracyjnych, zieleni przydrożnej;
 • karosacji pojazdów do celów specjalnych, których okres użytkowania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekracza 8 lat; koszt zmian technicznych związanych z dostosowaniem pojazdu do określonych celów, w tym: przebudowa kabiny, wykonanie zabudowy specjalistycznej, dostosowanie podwozia (niezbędne jest przedstawienie opinii technicznej rzeczoznawcy motoryzacyjnego oraz min. 3 zdjęć samochodu przed zabudową - bok, perspektywa z tyłu, perspektywa z przodu);
 • wyposażenia magazynów do spraw zarządzania kryzysowego, w szczególności w namioty ratownicze, pompy, piły ratownicze, drabiny, plandeki.
postanowienia ko cowe
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy oraz za zgodą Zarządu, dopuszcza się możliwość uznania za kwalifikowane kosztów, których nie wymieniono w niniejszym Katalogu o ile koszty te wpływają znacząco na uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego zadania lub są niezbędne do jego zrealizowania.

slide19

Rozliczenie w ramach udziału własnego kosztów innych niż wymienione w „Katalogi kwalifikacji kosztów…” jako koszty niekwalifikowane jest możliwe, o ile koszty te są niezbędne do zrealizowania zadania i wniosek uzyska w tym zakresie pozytywną ocenę merytoryczną.

slide20

W przypadku złożenia wniosku, którego elementami składowymi są zadania z różnych dziedzin ochrony środowiska, dofinansowanie Funduszu może być realizowane wyłącznie w ramach dziedziny wiodącej. Za dziedzinę wiodącą uznaje się tę, na którą Wnioskodawca przeznacza ponad 50% środków z kosztu całkowitego zadania prezentowanego we wniosku; koszty z pozostałych dziedzin mogą stanowić wyłącznie udział własny i będą kwalifikowane zgodnie z zapisami „Katalogu kwalifikacji kosztów…”

ad