Bibliografija l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

BIBLIOGRAFIJA PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BIBLIOGRAFIJA. Marjeta Šušterčič. LITERATURA. 1. Janez Logar: Uvod v bibliografijo Ljubljana, 1970 2. Jože Munda: Knjiga (Literarni leksikon, zv. 22) Ljubljana, 1983 3. Maks Veselko: Osnove bibliologije in bibliografije Ljubljana, 1984

Download Presentation

BIBLIOGRAFIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BIBLIOGRAFIJA

Marjeta Šušterčič


LITERATURA

1. Janez Logar: Uvod v bibliografijo

Ljubljana, 1970

2. Jože Munda: Knjiga (Literarni leksikon, zv. 22)

Ljubljana, 1983

3. Maks Veselko: Osnove bibliologije in bibliografije

Ljubljana, 1984

4. članki v reviji Knjižnica, predvsem v letu 1977


Kaj je bibliografija?biblion = knjigagrafein = pisati

Definicija po L. N. Malcles (Course de bibliographie, 1954):

Bibliografija je strokovno-znanstvena dejavnost, ki tiskana ali

drugače razmnožena besedila:

 • zbira, vrednoti, izbira in vsebinsko analizira

 • opisuje (formalni bibliografski opis)

 • klasificira (vsebinski opis)

 • ureja (abecedno, vsebinsko, kronološko)

 • publicira (s tem postane bibliografija informacijski vir)

 • informira.


VRSTE BIBLIOGRAFIJso vedno vezane naizbor gradiva

VSEBINA: splošne bibliografije

strokovne (specialne) bibliografije

GEOGRAFSKO OBMOČJE: mednarodne

nacionalne – narodnostni,

državni,

jezikovni princip

pokrajinske

krajevne


VRSTE BIBLIOGRAFIJ

VRSTA GRADIVA: knjige

serijske publikacije

članki

rokopisi

neknjižno gradivo

gledališke predstave …

IZBOR GRADIVA: izčrpne (vse gradivo)

izbirne (selektivne - določena vrsta

gradiva)


VRSTE BIBLIOGRAFIJ

NAČIN OPISOVANJA: primarne (de visu)

sekundarne

BIBLIOGRAFSKI OPIS: popisne (osnovni elementi)

opisne (dodatni elem. bibl. opisa)

analitične (kritične)

ČAS: tekoče - izhajajo kontinuirano

zaključene (retrospektivne) – npr. 1900-1941

kumulativne – novo gradivo dodamo predhodni bibl.


VRSTE BIBLIOGRAFIJ

POSEBNE BIBLIOGRAFIJE

 • osebne bibliografije (dela enega avtorja)

 • skupinske osebne bibliografije

 • biobibliografije (dela o nekem avtorju)

 • založniške bibliografije

  BIBLIOGRAFSKA POMAGALA

 • enciklopedije, leksikoni

 • bibliografska kazala, katalogi …


BIBLIOGRAFSKI OPIS

FORMALNI OPIS GRADIVA - ELEMENTI, POTREBNI ZA

IDENTIFIKACIJO DOKUMENTA:poljubno izbrani

drugače: nacionalna bibliografija

VSEBINSKA ANALIZA

 • PREDMETNE OZNAKE, GESLA, KLJUČNE BESEDE

 • ŠTEVILČNE OZNAKE (UDK, DEW-jeva, gozd., matemat. …)

 • ABSTRAKTI, POVZETKI


UREDITEV BIBLIOGRAFIJ

 • ABECEDNA: avtorji

  naslovi

 • VSEBINSKA: predmetne oznake

  številčne oznake - klasifikacija

  3. KRONOLOŠKA: posamezna leta

  časovna obdobja (npr. 10 let)

  KRIŽNO ISKANJE OMOGOČAJO KAZALA: imenska

  predmetna


PUBLICIRANJE IN INFORMIRANJE

- bibliografija ima svoj namen

 • s publiciranjem postane dostopna širšemu krogu uporabnikov

 • omogoča iskanje informacij in

 • s tem postane informacijski vir


OBLIKE BIBLIOGRAFIJ

1. Listkovni katalog

2. Objavljena bibliografija - samostojna publikacija

- samostojni prispevek

- del prispevka

3. Računalniške baze - dostopne on-line (vz. kat., itd.)

- CD romi

4. Drugi mediji - mikrofilmi

- računalniške diskete


NACIONALNA BIBLIOGRAFIJA

Enotna pravila za vse države – smernice UNESCO (IFLA 1977)

za izdelavo tekočih nacionalnih bibliografij

1. Priporoča državni princip zbiranja gradiva (obvezni izvod)

2. Standardi za izdelavo nacionalnih bibliografij:

- izbor gradiva: - monografije (obvezno v celoti)

- serijske publikacije (v letu, ko prvič

izidejo)


NACIONALNA BIBLIOGRAFIJA

- bibliografski opis: ISBD standard

- klasifikacija: mednarodno priznani sistem številčnih oznak (npr. UDK, DEW, …)

- ureditev: vsebinska (po neki klasifikaciji)

- oblika: katalog in

publiciranje vsaj vsake 3 mesece


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA

VRSTE GRADIVA:

 • KNJIGE

 • SERIJSKE PUBLIKACIJE

 • ČLANKI

 • NEKNJIŽNO GRADIVO


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

 • Princip zbiranja gradiva

  NARODNOSTNI:avtor Slovenec ali

  slovenski jezik ali

  slovenska založba

 • Bibliografski opis

  ISBD (M)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

ISBD (M)

ZNAČNICA

Naslov = vzporedni naslov : podnaslov / primarna

odgovornost ; sekundarna odgovornost. – Izdaja. – Kraj :

Založba, letnica (kraj tiskanja : tiskarna). – Str. : ilustr. ;

cm. – (Zbirka ; št.)

Opombe


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

3. Vsebinska analiza – klasifikacija

- UDK

- predmetne oznake (gesla)

4. Ureditev

- vsebinska (UDK) - od 1985 dalje

začne izhajati tromesečno

- abecedna - do 1984

izhajala letno


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

5. Publiciranje in informiranje (oblike bibliografije)

- katalog - AIK

- UDKod 1992 dalje so katalogi NUK zaprti

- tiskana oblika - mesečna v reviji Knjiga

- letna 1945-1984

- tromesečna od 1985 dalje

- elektronska oblika - vzajemni katalog

(COBIB, on line)

- CD ROM


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

TEKOČA SB

 • 1868 – 1897 izhajala v Letopisu Slovenske matice,

  ni samostojna publikacija

  - 1898 - 1906 izhajala v Zborniku Slovenske matice,

  ni samostojna publikacija

 • 1907 - 1912 Janko Šlebinger: Slovenska bibliografija

  - 1929 - 1930 Janko Šlebinger: Slovenska bibliografija


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAKNJIGE

RETROSPEKTIVNA SB

1. Primož Trubar: Register und summarischer Innhalt aller

der Windischen Bücher, 1550-1561

(Tübingen 1561)

(osebna, splošna, retrospektivna, nacionalna bib.)

2. France Simonič:Slovenska bibliografija. Knjige 1550-1900

3. Slovenska knjiga 1901-1939

(založniška bibl., popis zaloge knjigarn v Dravski banovini l. 1939)


ZGODOVINA BIBLIOGRAFIJE

1.KALLIMAH (3. st. pr. n. št.)

- knjižničar v Aleksandriji

- Pinakes – popis fonda knjižnice na tablicah

- splošna bibliogr. stare grške literature

2. JOHN BALE (16. st.)

- 1548 prva splošna nacionalna bibliografija v svetu

- angleški avtorji, kronološka ureditev

3. 1811 prva tekoča nacionalna bibl. v svetu

- Bibliografija francoskega cesarstva (Napoleon I.)

- Bibliographie de la France(od 1814 dalje)

- brez prekinitev izhaja še danes (tedensko)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

 • KAKO JIH SPOZNAMO?

  - značilni kolofon (nasl., izdajatelj, založnik, uredniki, naklada,

  pogostost izhajanja)

  - bibliografski trak (letnik, št., letnica, ISSN)

 • ZNAČILNOSTI

  - kontinuirano izhajanje v zaporednih zvezkih

  - številčna oznaka

  - izhajajo nedoločen čas

  - ISSN številka


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE - VRSTE

1. ČASOPISI

- strokovne in znanstvene revije, izhajajo redkeje

2. ČASNIKI

- splošna, aktualna vsebina, dnevne novice

- večji format, stalne rubrike, izh. pogosto (dnevn., tedn.)

3. MAGAZINI

- zelo splošna vsebina (Jana, Lady, Mladina, …)

4. VRSTNE PUBLIKACIJE

- letniki (koledarji, letopisi, zborniki, almanahi, …)

5. KNJIŽNE ZBIRKE

- imajo vse značilnosti serijskih publikacij


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

 • Princip zbiranja gradiva

  NARODNOSTNI: slovenski izdajatelj ali

  slovenska založba ali

  slovenski jezik

 • Bibliografski opis

  ISBD (S)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

ISBD (S)

NASLOV = vzporedni naslov : podnaslov / odgovornost.

 • Letn. 1, št. 1 (letnica)- . – Kraj : Založba, letnica- (Kraj

  tiskanja : Tiskarna)

  Opombe


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

3. Vsebinska analiza – klasifikacija

- UDK (šifrant UDK skupin)

- predmetne oznake (gesla)

4. Ureditev

- abecedna (po abecedi nasl.)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

5. Publiciranje in informiranje (oblike bibliografije)

- katalog (AIK)

- tiskana oblika:

letno - 1945-1977 v publikaciji skupaj s knjigami

- 1978- samostojna publikacija

- elektronska oblika – vzajemni katalog

(COBIB, on-line)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJASERIJSKE PUBLIKACIJE

RETROSPEKTIVNA SB

1. Janko Šlebinger: Slovenski časniki in časopisi

1797-1936

2. Jože Bajec: Slovenski časniki in časopisi

1937-1945

3. Jože Bajec: Slovensko izseljensko časopisje

1891-1945

4. Marjan Pertot: Bibliografija Slovenskega tiska v Argentini

Časopisje 1945-1990


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

KAJ JE ČLANEK?

 • vsak samostojen prispevek v periodični (serijski)

  publikaciji ali zborniku

 • članki so zelo različni: znanstveni, strokovni, poljudni,

  literarni prispevki, ocene oz. kritike, intervjuji …

  - kaj od tega zbira in vključuje slovenska bibliografija člankov (izbor po določenih kriterijih)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

 • Princip zbiranja gradiva

  DRŽAVNI: slovenska periodika in

  zborniki

 • Bibliografski opis

  ISBD (CP): zadnji med “standardi”

  ni pravi standard, le smernice, katerega

  ISBD se držimo

  bibliogr. opis članka je sestavljen iz štirih

  delov


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

ISBD (CP)

ZNAČNICA

Naslov = vzporedni naslov : podnaslov / primarna

odgovornost ; sekundarna odgovornost. – Ilustr. - Opombe

V: Matična periodična publikacija. – ISSN. – Letn., št.

(letnica ali dat.), str.


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

SKRAJŠANA OBLIKA ISBD (CP)

ZNAČNICA

Naslov = vzp. nasl. : podnaslov / prim. odg. ; sek. odg. //

Matična publikacija. ISSN. Letn., št. (letnica ali dat.), str.


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

ISBD (CP) PRISPEVEK IZ MONOGR. (ZBORNIKA)

ZNAČNICA

Naslov = vzporedni naslov : podnaslov / primarna

odgovornost ; sekundarna odgovornost.

V: Naslov / odgovornost (urednik). – Kraj : Založba, letnica.

- Str.


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

3. Vsebinska analiza – klasifikacija

- UDK

- predmetne oznake (gesla)

4. Ureditev

- vsebinska (UDK)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

5. Publiciranje in informiranje (oblike bibliografij)

- katalog AIK, UDK (od l. 1992 sta kat. zaprta)

- tiskana oblika: 1945-1950 posebna publ.

1951-1978/79 letno izh.

- elektronska oblika – vzajemni katalog

(COBIB, on-line)


SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJAČ L A N K I

RETROSPEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

- vključena v: Bibliografija rasprava i članaka

Leksikografski zavod, Zagreb 1956-1986

- članki v jugosl. periodiki do l. 1945

- 14 zvezkov

- vsebinsko urejena: lit. vede, zgod., lik. um., glasba

- NUK ima celoten katalog člankov 1797-1945:

- cca 300.000 enot

- na kat. listkih

- CD ROM


POMEMBNEJŠI SLOVENSKI BIBLIOGRAFI

1. Franc Simonič(retrospekt. bibl. knjig 1550-1900)

2. Janko Šlebinger(retrospekt. bibl. periodike 1797-1936)

3. Jože Bajec(retrospekt. bibl. periodike 1937-1945)

4. Janez Logar(ustanovitelj odd. za slov. bibliografijo v NUK,

učbenik Uvod v bibliografijo, predvsem teoretik)

5. Štefka Bulovec(prva zaposlena v odd. za slov. bibliografijo,

sestavila vrsto bibliografij)

6. Jože Munda(vodja odd. za slov. bibliogr., predavatelj,

sestavil vrsto bibliografij, predvsem založniške

bibliogr. in bibliografska kazala)


ZGODOVINA BIBLIOGRAFIJEBIBLIOGRAFIJA BIBLIOGRAFIJ

1. Philippe Labbé: Bibliotheca bibliothecarum, Pariz 1664

- bibliografije so večinoma izhajale pod imenom “bibliotheca”

- popis okoli 1.500 del (bibliografij) 800 različnih avtorjev

- urejena po abecedi osebnih imen, dodan seznam priimkov

2. Antoine Teissier: Catalogus auctorum, Ženeva 1686

- dopolnil Labbéjev seznam

- katalog avtorjev, ki so popisovali kataloge knjig, sezname …

3. Theodor Besterman: A world bibliography of bibliographies,

London, Ženeva, Lousanne 1939/40–1965/66

- najbogatejši popis bibliografij vseh vrst, raznih narodov

- urejena po vsebini (gesla)

- zajema okoli 117.000 bibliografij


ZGODOVINA BIBLIOGRAFIJEBIBLIOGRAFIJA BIBLIOGRAFIJ

4. ŠTEFKA BULOVEC: Bibliografija slovenskih bibliografij 1561-1973

Ljubljana, 1973

5. Nadaljevanje izhaja letno v reviji Knjižnica


JUGOSLOVANSKI BIBLIOGRAFSKI INŠTITUTJ B I

1. Izdajal različne bibliografije

2. Državni bibliografski center (agencija za ISSN in ISBN za celo

Jugoslavijo): ISSN številke

ISBN številke

3. Izdajal Bibliografijo Jugoslavije:

- državni princip zbiranja gradiva (obvezni izvod)

- splošna bibliografija

- urejena po UDK


BIBLIOGRAFIJA JUGOSLAVIJEJ B I

KNJIGE

- izhajala vsakih 14 dni (zelo ažurne izdaje)

SERIJSKE PUBLIKACIJE

- izhajala letno

ČLANKI

- izhajala mesečno

- Serija A (UDK 0, 1, 2, 3, 9)

Serija B (UDK 5, 6)

Serija C (UDK 7, 8)


VZAJEMNI KATALOG

VK = YUBIB = COBIB skupni katalog večih knjižnic

oblikujejo (dopolnjujejo) katalog

uporabljajo katalog za svoje potrebe

K6 HOST K1 (lokalna baza knjižnice)

K5 COBIB K2

K4 K3

HOST = računalnik gostitelj (IZUM, Maribor)

skupna baza (katalog) vseh vključenih knjižnic

skrbi za - software

- hardware


VZAJEMNI KATALOG

- C I P

- INVENTARNA KNJIGA

- KATALOŽNI LISTKI

- CENTRALNI KATALOGI

VNOS ---- V K: - BILTENI, BIBLIOGRAFIJE

- INFORMACIJE

- KOORDINIRANA NABAVA

- IZPOSOJA

- MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA


VZAJEMNI KATALOG

GRADIVO: - KNJIGE

- SERIJSKE PUBLIKACIJE

- ČLANKI

- NEKNJIŽNO GRADIVO

- IZVEDENA DELA (!)

KREATORJI BAZE:

- v začetku delovanja: nacionalne knjižnice nekdanje Jugoslavije

Jugoslovanski bibliografski inštitut (JBI)

- po razpadu Jugoslavije: NUK

visokošolske knjižnice

specialne knjižnice

splošnoizobraževalne knjižnice


 • Login