Remembering Together
Download
1 / 29

Remembering Together - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

Remembering Together. Učiace sa partnerstvá Grundtvig Program celoživotného vzdelávania G RUNDTVIG. O čom budem hovoriť? O našej organizácii Dôvody zapájania sa do medzinárodných aktivít SOKRATES/Grundtvig 2 Projekt „Remembering Together“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Remembering Together' - hailey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Remembering Together

Učiace sa partnerstvá Grundtvig

Program celoživotného vzdelávaniaGRUNDTVIG


O čom budem hovoriť?

 • O našej organizácii

 • Dôvody zapájania sa do medzinárodných aktivít

 • SOKRATES/Grundtvig 2

 • Projekt „Remembering Together“

  - cieľ, doterajšie aktivity, výsledky a prínosy, úskalia


Centrum memoryn o
Centrum MEMORYn.o.

Preventívne, diagnostické, špecializované a vzdelávacie zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou


D vody zap jania sa do projektov
Dôvody zapájania sa do projektov

 • Získavame skúsenosti pri riešení podobných otázok

 • V rámci mobility prezentáciou našej práce porovnávame prístup k problému

 • Návštevy umožnia, aby zúčastnené krajiny videli navzájom svoju prácu v teréne, uvedomili si konkrétne miestne podmienky a vytvárali vzájomné kultúrne porozumenie

 • Informácie o živote zúčastnených krajín

 • Odmena pre pracovníkov

 • Finančný prínos pre organizáciu


Eur pska dimenzia v u en sa a tr ningu pam ti seniorov
„Európska dimenzia v učení sa a tréningu pamäti seniorov“

Projekt SOKRATES/Grundtvig 2

2005 – 2007 (dvojročný projekt)

Výsledky: medzinárodné semináre, edukačné materiály pre tréning pamäti seniorov, výmena skúsenosti pri učení sa seniorov...


Remembering together
Remembering Together“


Remembering together1
Remembering Together“

 • Reminiscence Trainingfor family carers of people with dementia

 • Realizácia: 2010 – 2012

 • Koordinátor:

 • European Reminiscence Network npo,

 • London, Mrs. Pam Schweitzer

 • Projektoví partneri:

 • Severné Írsko, Írsko, Fínsko, Španielsko, Holandsko,

 • Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko

 • Oslovenie organizácie do partnerstva koordinátorkou

 • Podanie projektu

 • Schválenie partnerstva a počtu mobilít pre SR (12)


V chodiskov situ cia projektu
Východisková situácia projektu

Počet ľudí s demenciou v celej Európe rastie

Keďže k dispozícii nie je zatiaľ žiaden liek, každá krajina reaguje vlastnou národnou stratégiou a vlastnými cennými lokálnymi iniciatívami na zlepšenie kvality života postihnutých ľudí

Spolupráca v rámci európskeho partnerstva umožňuje spojiť zdroje, nástroje a schopnosti a tak sa spolu učiť vyrovnať sa s týmto mimoriadnym javom


Cie projektu
Cieľ projektu

 • posilniť postavenie rodinných opatrovateľov starajúcich sa o príbuzných s demenciou predstavením potenciálu spomienok na zlepšenie komunikácie

 • zoznámiť rodinných opatrovateľov s myšlienkou práce s ich príbuznými s demenciou, ešte kým sú v domácom prostredí. Myšlienka spočíva vo vytváraní obrazov či krabíc životného príbehu, kníh alebo koláží

 • - posilniť identitu a zníženie sociálnej marginalizácie osôb s demenciou


Reminiscencia v chodisk
Reminiscencia - východiská

 • Pre ľudí s demenciou je často jednoduchšie spomenúť si na časy dávno minulé ako na nedávne, takže Reminiscencia zapája ich silné stránky a poskytuje iné prostriedky komunikácie a sociálneho začlenenia

 • nie je to nostalgické spomínanie na minulosť ale aktivita v súčasnosti

 • spomienka z minulosti oživuje prítomnosť a pripomína pacientom aj ich opatrovateľom kým stále sú napriek svojmu postihnutiu.


Pl novan aktivity
Plánované aktivity

 • spolupráca na vývoji nového reminiscenčného

  vzdelávacieho balíka pre rodinných opatrovateľov ľudí

  s demenciou v každej z partnerských krajín

 • V rámci partnerstva vytvorenie webovej stránky, doplnenie vizuálnymi produktmi projektu, napr.filmami, fotografiami a filmovými zábermi - k dispozícii širšej komunite.


Projektov stretnutia
Projektové stretnutia

1. stretnutie - September 2010 Belfast

Workšop na kľúčovú tému - zážitok spomínania, upresnenie plánov projektu, vyjasnenie si a potvrdenie spoločných cieľov a zámerov, ktorými budeme merať úspešnosť projektu, hudobné divadlo

- elektronická komunikácia


Projektov stretnutia1
Projektové stretnutia

2. stretnutie - apríl 2011 Fínsko - Kotka

prezentácia vlastných reminiscenčných

podujatí – prínosy,

3. stretnutie – november 2011 Barcelona

Prezentácia aktivít partnerov, odborný seminár, návšteva domova pre seniorov,

4. stretnutie – jún 2012 Nemecko – Kessel

Záverečné stretnutie, prezentácia spoločného produktu - web stránka, seminár.


Realiz cia projektu
Realizácia projektu

Jeseň 2010

plánovanie programu, kto ?, výber tém, ponuka

aktivity pre verejnosť - oslovenie rodín

Jar 2011

6 stretnutí, 1 x týždenne 2 hod. dopoludnia, 6 párov účastníkov

Témy: detstvo do 6.roku života, školské roky do 15.roku, mladosť a prvé lásky, práca, záľuby a koníčky

Pomôcky: fotografie, rôzne osobné predmety...

Aktivita: spoločná tvorba „Strom života“


Realiz cia projektu1
Realizácia projektu

Jeseň 2011 - ponuka pre verejnosť a výber rodín

10 stretnutí + exteriér ( návšteva múzea školstva), 1 x týždenne 2 hod. dopoludnia, 6 párov

Témy: detstvo, školské roky, mladosť a prvé lásky, práca, záľuby a koníčky,rodinné oslavy.

Aktivita: zhromažďovanie a výber spomienkových predmetov

Tvorba „Spomienkového kufríka“

Jar 2012

Začlenenie reminiscencie do vzdelávania rodín a ďalšieho vzdelávania pracovníkov v sociálnych službách.


Po et stretnut v centre memory
Počet stretnutí v Centre MEMORY

Informačné stretnutie pre rodiny 2010

Osobné oslovenia potenciálnych účastníkov

Počet stretnutí v roku 2011

jar 2011 6 stretnutí

jeseň 2011 10 stretnutí

Čas

Streda 10.00 – 12 hod.


Po et os b zapojen ch v projekte
Počet osôb zapojených v projekte

Počet osôb

12 párov rodín(1+1) , 24 účastníkov

Počet pracovníkov 4 + 1

Počet dobrovoľníkov 3


T my pou van v reminiscen nej met de
Témy používané v reminiscenčnej metóde

- detstvo a mladosť – primárna rodina, školské časy, mladosť, priatelia

- zakladanie rodiny - svadba, manželstvo, narodenie vlastných detí

- zamestnanie – prvé zamestnanie, spolupracovníci, zmeny v zamestnaniach

- zmena bydliska - rodinný život, výchova detí

- dospievanie detí - odchod detí z rodiny

- bilancovanie života - hodnoty v živote, výhry aj prehry, straty a pod.

 • obľúbené jedlá (príprava, miesto, ľudia podieľajúci sa na príprave)

 • detské hry, záľuby, hobby v dospelosti


Predmety pou van v reminiscen nej met de
Predmety používané v reminiscenčnej metóde

fotografie

výber z fotografií seniorov zapojených do projektu „Remembering Together“ 2010 - 2012


Predmety pou van v reminiscen nej met de1
Predmety používané v reminiscenčnej metóde

 • Spomienkové predmety(knihy, spisy, bábiky, kuchynské náčinie, holiace strojčeky, dekoračné predmety a pod. ...)

spomienkové predmety používané v projekte „Remembering Together“ 2010 - 2012


Predmety pou van v reminiscen nej met de2
Predmety používané v reminiscenčnej metóde

predmety z pracovného života seniorov (ručné práce, knihy, ktorých sú autormi, špecifické oblečenie alebo doplnky, pracovné predmety – náradie, učebnice, administratívne dokumenty a pod. ...)

spomienkové predmety používané v projekte „Remembering Together“ 2010 - 2012


V sledn doteraj ie produkty
Výsledné doterajšie „produkty“

1. Vzdelávací program pre rodiny

2. Strom života (Family Tree)

10 posterov o veľkosti 100 x 70 cm  

3. Dokumentárny film „Strom života“

dokument z reminiscenčných stretnutí , ktorý

plánujeme uverejniť v STV


Strom života

pán Pavol


Strom života

Strom života

pani Mária


Strom života

pani Števka


Prek ky a pozit va realiz cie
Prekážky a pozitíva realizácie

Prekážky

Ne/záujem zo strany rodín, ľudia bez príbuzných,

Čas stretávaní

Nedostatok materiálu – foto, predmety...

Príjemné prekvapenia

- dobrovoľníci

- záujem a pretrvávajúce spomienky u ľudí s demenciou na stretnutia

 • Získali sme bez väčších problémov súhlasy pre foto a film od príbuzných


Disemin cia na e pl ny po skon en projektu
DisemináciaNaše plány po skončení projektu

 • Začleniť reminiscenciu medzi edukačné programy pre rodiny – pomôcť podporiť komunikáciu v rodine

 • Začleniť reminiscenciu do ďalšieho vzdelávania pracovníkov rezidenčných služieb

 • zapájať techniky reminiscencie do každodennej starostlivosti o seniorov v Centre MEMORY

 • dokumentárny film natočený počas reminiscenčných stretnutí plánujeme odvysielať vo verejnoprávnej STV

 • vytvorenie edukačnej brožúrky pre profesionálnych opatrovateľov a rodiny .  


Spolupr ca na projekte
Spolupráca na projekte

- príjemná spolupráca všetkých partnerov

 • spoznanie iných kultúr (prímorské krajiny, migranti...)

 • „oslobodenie pohľadu“ na postihnutého človeka (odborníci aj opatrovatelia)

 • spolupráca v budúcnosti...

  nedostatky:

  - faktúry


Ďakujem za pozornosť

Mária Čunderlíková

Centrum MEMORY no.o

www.alzheimer.sk


ad