stanbul ayd n niversitesi teknoloji transfer ofisi
Download
Skip this Video
Download Presentation
İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. Programın Amacı Nedir?. Y eni bilgiler üretilmesi , B ilimsel yorumların yapılması , T eknolojik problemlerin çözümlenmesi için ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi' - hagen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stanbul ayd n niversitesi teknoloji transfer ofisi

İstanbul Aydın ÜniversitesiTeknoloji Transfer Ofisi

TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

program n amac nedir
Programın Amacı Nedir?
 • Yenibilgilerüretilmesi,
 • Bilimselyorumlarınyapılması,
 • Teknolojikproblemlerinçözümlenmesiiçin,

bilimselesaslarauygunolarak,

yurtiçinde*

yapılan projeleri desteklemektir.

* Yurtdışından araştırmacı da projede yer alabilmektedir.

Not: Projelerin uzun soluklu olması tercih edilmektedir. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

kimler projede yer alabilir
Kimler Projede Yer Alabilir?
 • Projeyürütücüsü,
 • Araştırmacılar,
 • Danışmanlar,
 • Bursiyerler

Projede yer alabilirler.

Not: Görev alınabilecek proje sayısı konusunda limitler bulunmaktadır.

kimler proje y r t c s ara t rmac veya dan man olabilir
Kimler ‘Proje Yürütücüsü’, ‘Araştırmacı’ veya ‘Danışman’ Olabilir?
 • Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;
  • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
  • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
  • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla  proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Ancak, emeklilerin, projeyürütücüsüolarakgörevalabilmeleriiçintamzamanlıolarakçalışıyorolmalarıgerekmektedir.
kimler proje y r t c s ara t rmac veya dan man olabilir1
Kimler ‘Proje Yürütücüsü’, ‘Araştırmacı’ veya ‘Danışman’ Olabilir?
 • Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)
 • Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
 • Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.
kimler bursiyer olabilir
Kimler ‘Bursiyer’ Olabilir?
 • Türkiye’dekiyükseköğretimkurumlarındalisansüstüeğitimlerinedevametmekteolan "öğrenciler" veyaöğrencistatüsündeki "AraştırmaGörevlileri" bursiyerolarak görev alabilirler.
 • Doktoralıolupherhangibirkurum/işyerindeçalışmayan, 40 yaşınıdoldurmamışolanvedoktora/tıptauzmanlıkderecesininalındığıtarihileilgiliprogramın son başvurutarihiarasındakalansürenin 5 yıldanfazlaolmamasıkoşulunusağlayankişilerisedoktorasonrasıbursiyerolarakprojeekibindeyeralabilirler.

Not: TÜBİTAK - BİDEB bursualanlar; projeden burs almamakkoşuluylaprojeekibindebursiyerstatüsündeyeralabilirler. TÜBİTAK’ındesteklediğiherhangibirprojeden burs alanlarise, ikincibirprojedebursiyerolarakgörevalamazlar.

kimler proje y r t c s olamaz
Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
 • Rektör,
 • RektörYardımcısı,
 • BaşhekimveBaşhekimYrd.,
 • GenelMüdürveGenelMüdürYrd.,
 • TÜBİTAK’tagörevliolanGrupYürütmeKomitesiveDanışmaKuruluüyeleri,

başvurusırasındagörevlerinindevametmesidurumundaprojeyürütücüsüolarakgörevalamaz, ancaken fazla 2 projedearaştırmacıolabilirler.

yurtd ndan ara t rmac olarak projede g rev alma ko ullar nelerdir
Yurtdışından Araştırmacı Olarak Projede Görev Alma Koşulları Nelerdir?
 • Desteklenenprojelerde, her ziyaretteyoldahil 30 günveyadahauzunsürelerleprojedegörevalmakşartıyla, yurtdışındaikametedenyabancı/TC uyrukluaraştırmacılar, yasalyükümlülükleriprojeninyürütüldüğükuruluşaaitolmaküzerearaştırmacıolarakgörevalabilirler.
 • Projedegörevalacakyurtdışıaraştırmacının, ülkemizdekiaraştırmacılarınyetkinliğininsınırlıkaldığıprojeninbirbölümünüprojeekibiyleülkemizkurumlarındayürütecekveyönlendireceknitelikteolmasıgerekmektedir.
 • Sözkonusuaraştırmacılarıngeliş-gidişseyahatmasraflarıveprojedegörevaldıklarıdönemeait, yurtdışındaaldıkları tam zamanlıaylıkbrütücretlerinin %50’si kadarıprojedenhizmetalımıolarakkarşılanır. Araştırmacınınkendiülkesindealmaktaolduğuaylıkücretin % 50’sinin, BilimİnsanıDesteklemeDaireBaşkanlığı (BİDEB) tarafındanyürütülen ”KonukBilimİnsanıDesteklemeProgramı” kapsamındasağlanan en yüksekaylıkücretinaltındaolmasıdurumunda, KonukBilimİnsanıDesteklemeprogramıkapsamındasağlanan en yüksekaylıkücretesasalınır.
 • Bu şekilde gelecekolanaraştırmacılar TÜBİTAK tarafındandesteklenenbirdenfazlaprojedegörevalabilirancakbirprojedenücretalabilirler. Birprojedegörevalacakyurtdışıaraştırmacınınsayısıbirkişiilesınırlıdır.
 • Sözkonusuaraştırmacılarayapılacaködemeler, programındesteklimitinindışındatutulur.
ba vuru tarihleri
Başvuru Tarihleri
 • Senede 2 dönembaşvurualınmaktadır. 2013 yılıbaşvurularıiçin son tarihler:
  • I. Dönem:
   • Online: 8 Mart 2013
   • BaslılıKopya: 15 Mart 2013
  • II. Dönem:
   • Online: 6 Eylül 2013
   • BasılıKopya: 13 Eylül 2013
 • Başvurular, elektronik olarak http://ardeb1001.tubitak.gov.tr adresinden yapılacaktır.

NOT: Basılıolarakgönderilmesigerekenbelgelerin en geç son başvurutarihimesaibitiminekadar, aşağıdabelirtileniletişimadresine ulaştırılmışolmasıgerekmektedir.

İletişimAdresi: TÜBİTAK AraştırmaDestekProgramlarıBaşkanlığıTunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA

proje b t esi
Proje Bütçesi
 • 2013 yılıiçin, Araştırmaprojeleridesteküstlimiti (Burs dahil, ProjeTeşvikİkramiyesi (PTİ), Kurumhissesiveyurtdışıaraştırmacıgiderlerihariç) yıllık 120.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarınıntoplamıaylık 4.800 TL’denfazlaolamaz.
 • Makine-teçhizattaleplerinintoplambütçeiledengeliolmasıgözetilir. Altyapıoluşturmayayönelikolanprojelerdesteklenmez.
ba vuru formlar
Başvuru Formları
 • ElektronikBaşvuruÇıktısı
 • BaşvuruFormu
 • HakSahipliğiBeyanFormları(Elektronikbaşvurusonundasistemtarafındanoluşturulacaktır)
 • ProjeÖnerisiDeğişiklikBildirimFormu (Tekrarsunulanprojeönerileriiçin)
 • ProjeekibindeyabancıaraştırmacıbulunuyorsaTürkiye’deİkamet Eden YabancıUyruklulara PTİ ÖdenebileceğineDairOnayBelgesi
 • YurtdışıAraştırmacıBilgiFormu (Eğergerekliise)
 • EtikKurulOnayBelgesi (Eğergerekliise)
  • EtikKurulBaşvuruBelgesikabuledilmeyipEtikKurulOnayBelgesi’ninaslının son başvurutarihinekadargönderilmesigerekmektedir.
 • Yasal/ÖzelİzinBelgesi (Eğergerekliise)
 • FeragatFormu (Eğergerekliise)
 • DestekMektupları (Eğergerekliise)
ba vuru s ras nda neler dikkat etmek gerekir
Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir?
 • Projeyürütücüsü, araştırmacıvedanışmanların TÜBİTAK - AraştırmacıBilgiSistemi (ARBİS) VeriTabanınakayıtlıolmalarıvekayıtlarınıngüncelolması,
 • ProjeyürütücüsüvearaştırmacılarınTürkiyeCumhuriyetisınırlarıiçerisindeikametetmeleri (YabancıuyruklubirkişiTürkiyesınırlarındakibirkurum/kuruluştagörevyapmakkoşuluileprojedeyürütücü/araştırmacıolarakgörevalabilir. KKTC’denyapılanbaşvurulardaprojeyürütücüsünün KKTC, araştırmacılarıniseTürkiyeCumhuriyetiya da KKTC sınırlarıiçerisindeikametetmelerigerekmektedir.)
 • Başvurununöndeğerlendirmeyealınabilmesiiçin, hem elektronik hem de basılıkopyaolarakgönderilmesigerekenbelgelerineksiksizolarakvebelirtilentarihekadarTÜBİTAK’aulaştırılması, elektronikbaşvurusistemineyüklenendosyalarınaçıldığındanvedoğrubelgeolduğundaneminolunması,
 • BasılıkopyaolarakgönderilmesigerekenProjeKapakSayfasıile Kabul veTaahhütBeyanlarıSayfalarının, elektronikbaşvuruesnasındagirilenbilgilerdoğrultusundasistemtarafındanotomatikolarakoluşturulan‘ElektronikBaşvuruÇıktısı’olması,
 • Kabul veTaahhütBeyanlarıSayfalarında; projeyürütücüsü, araştırmacılar, önerenkuruluşvedestekleyendiğerkuruluşyetkilisiimzalarının tam veorjinalolması, imzalarınmavirenklikalemleatılması,
 • Kuruluşyetkilisiolarak; üniversitelerdeveüniversitelerebağlıenstitülerdeRektörveyayetkiverdiğiRektörYardımcısının, diğerkuruluşlardaGenelMüdürveyayetkiverdiğiGenelMüdürYardımcısınınimzasınınolması,
ba vuru s ras nda neler dikkat etmek gerekir1
Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir?
 • ElektronikbaşvuruesnasındagirilenbilgilerdoğrultusundasistemtarafındanotomatikolarakoluşturulanvebasılıkopyaolarakgönderilmesigerekenHakSahipliğiBeyanFormununtümprojeekibitarafındanimzalanması, imzalarınorjinalolmasıvemavirenklikalemleatılması (Sözkonusu form, projeekibininsadeceprojeyürütücüsündenoluşmasıdurumundadahiimzalanacaktır),
 • ElektronikolarakgönderilmesigerekenbaşvuruformununistenilenformattahazırlanmasıveTürkçedoldurulmuşolması (İngilizceözetvereferansolarakverilenuluslararasıyayınlarhariç),
 • Başvuruformundayeralantümkonubaşlıklarınıneksiksizdoldurulmasıveprojeyideğerlendirebilecekyeterliliktebilgiiçermesi,
 • Elektronikbaşvuruda ARBİS özgeçmişlerininkullanılacakolmasısebebiileARBİS’tekibilgileringüncellenmesi,
 • Alınmasıtalepedilenmakine-teçhizatlardanherhangibirinintoplamfiyatının, KDV vediğertümvergilerdahil (yurt dışıalımdurumundadiğermasraflardahil) 100.000 TL’ninüzerindeolmaması, 100.000 TL’yiaşmasıhalindeaşankısmınbaşkabirkurum/kuruluştarafındandestekleneceğinibelirtenbirresmiyazıolması, tekbirsisteminparçasıolduklarıhaldeayrıayrıyazılancihazlarınbirleştirildiğindetoplamfiyatının 100.000 TL’yiaşmaması,
 • Alınmasıönerilenmakine-teçhizatvehizmetalımınaaitproformafaturalarınmutlakaolması, sarfmalzemeleriiçinprojedegerekliliğinindeğerlendirilmesineimkanverenayrıntıdalisteverilmesi (Sarfmalzemeleriçinproformafaturayagerekyoktur),
ba vuru s ras nda neler dikkat etmek gerekir2
Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir?
 • Projeyürütücüsüolarakaynıdönemdeaynıprogramabirdenfazlaprojebaşvurusundabulunulmaması,
 • Aynıprojeönerisiileaynıdönemdebirdenfazlaprogramabaşvuruyapılmaması (Birdenfazlabaşvuruyapıldığıtakdirde ilk başvurudikkatealınır, diğerprojebaşvurusudeğerlendirmeyealınmayarakiadeedilir.),
 • Projeyürütücüsüvearaştırmacılariçinyukarıdabelirtilen "ProjelerdeGörevAlabilmeLimitleri"ninaşılmamışolması (KKTC’densunulanprojeönerilerihariç),
 • AynıprojeönerisiiledahaönceTÜBİTAK’abaşvuruyapıldıvedesteklenmesiuygunbulunmadıiseProjeÖnerisiDeğişiklikBildirimFormu’nundoldurularak hem elektronik hem de basılıkopyaolarakgönderilmesiveformun panel raporundabelirtilendeğişiklikvedüzeltmeleriiçermesi,
 • Projenin yurt dışıalançalışmasıolmaması,
 • Projeekibindeyeralankişilerinbenzeriçerikliprojelerininyürürlükte/sonuçlanmışolmaması,
 • Projeninaraştırmaprojesikriterlerineuygunolması,
 • Projeninaltyapıoluşturmayayönelikbirprojeolmaması,
proje de erlendirme kriterleri nelerdir
Proje Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?
 • Özgün Değer
 • Yöntem
 • Yapılabilirlik
  • Proje Ekibi
  • Altyapı ve Ekipman
 • Yaygın Etki
  • Kariyer Geliştirme Potansiyeli ve Yaygın Etkisi
  • Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve Yaygın Etkisi
 • Çağrı Programı Amaç ve Hedeflerine Katkısı

Detaylı bilgi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/degerlendirme_sistemi.pdf

proje ba vurusu s ras nda kullan lacak kaynaklar
Proje Başvurusu Sırasında Kullanılacak Kaynaklar
 • 1001 DestekProgramıYönetmeliği

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_1.pdf

 • AraştırmaProjelerindeUygulanacakİdarive Mali Esaslar

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/esaslar/ESASLAR_V_14_211BK.pdf

t b tak leti im bilgileri
TÜBİTAK İletişim Bilgileri
 • Telefon numaraları
  • (+90 312) 468 53 00/2301 veya 3336 (ProjeEkibiveProjeİçeriğiileİlgiliSorunlar)
  • (+90 312) 468 53 00/1174 veya 1177 (BütçelendirmeveBütçeTablosuileİlgiliSorunlar)
  • (+90 312) 468 53 00/2389 veya 4535 (GönderilmesiGerekenBelgelerileİlgiliSorunlar)
  • (+90 312) 468 53 00/4535 veya 1551 (ElektronikBaşvuruileİlgiliTemelSorunlar)
 • Faks : 0-312-426 92 07
 • E-posta: [email protected]
ad