rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013. Olsztyn, 29 listopada 2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Zadania Wojewody wynikające z Ustawy  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013' - hadley-rutledge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013

Olsztyn, 29 listopada 2007 r.

zadania wojewody wynikaj ce z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Zadania Wojewody wynikające z Ustawy  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

slide3
Art. 7 Właściwy Wojewoda powołuje w drodze zarządzania, stałą konferencję współpracy w zakresie spraw objętych ustawą, dot. gmin, powiatów i województwa, w szczególności do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych, zwaną dalej konferencją
 • Art. 20 ust. 8 Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w kontrakcie wojewódzkim, w szczególności dotyczące nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, mogą zostać przekazane właściwemu miejscowo wojewodzie na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, którego kopie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje zarządowi województwa w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia.
slide4
Art. 28 ust. 3 Nadzór nad realizacją regionalnych programów operacyjnych sprawuje właściwy wojewoda, na zasadach określonych w art. 78-80, art. 81-83, art. 86 i 87 oraz art. 88a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • Art. 29 ust 5 W przypadku regionalnych programów operacyjnych, o terminach posiedzeniach komisji konkursowych przeprowadzających konkursy, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, jest zawiadamiany właściwy miejscowo wojewoda, który może wydelegować do prac w komisji w charakterze obserwatora swojego obserwatora
slide5
Art. 30 ust. 3 pkt 2 Protest jest rozpatrywany w przypadku regionalnych programów operacyjnych przez właściwego wojewodę.
 • Art. 35 ust. 9 Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z ust.2 pkt 7 (certyfikacja wydatków) mogą zostać przekazane wojewodzie w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.
slide7
(Wytyczne MRR w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z 14.08.2007r.)

Protest to:

pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6.

Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jego wyników.

slide8
Przykładowe błędy przy ocenie:
 • nieuważne przeanalizowanie wniosku o dofinansowanie (pominięte zostały jego istotne elementy, niewłaściwie zinterpretowano wskazane w nim okoliczności lub załączone

dokumenty itp.),

 • niewłaściwe zsumowanie punktów,
 • rozbieżności w punktacji przyznanej przez poszczególnych członków komisji konkursowej (lub inny zbiorczy podmiot oceniający), jeżeli rozbieżność ta jest większa niż 6 pkt,
 • niewłaściwa ocena projektu z innych, dających się zdefiniować w sposób obiektywny, przyczyn.
slide9
Protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku.

slide10
Co zawiera protest?
 • Dane wnioskodawcy
 • Numer wniosku o dofinansowanie
 • Wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku – wskazanie kryteriów, które zostały naruszone

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię wniosku o dofinansowanie projektu,
 • kopię informacji o wynikach rozpatrzenia wniosku,
 • inne dokumenty, które mogą świadczyć o słuszności podniesionych w proteście zarzutów.
slide11
Protest należy złożyć:
 • Bezpośrednio do wojewody
 • Za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs (IOK)
slide12

Komisja konkursowa

Informacja o wynikach oceny wniosku

wnioskodawca

Wniesienie protestu (14 dni)

Instytucja Organizująca

Konkurs

Wojewoda

5 dni

7 dni

Rozpatrzono negatywnie

Rozpatrzono pozytywnie

Rozpatrzenie sprawy (30 dni)

Projekt włączono do dalszej procedury wyboru

negatywnie

pozytywnie

slide13

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Minister Rozwoju Regionalnego

30 dni

Rozpatrzono pozytywnie

Rozpatrzono negatywnie

slide14
Nie podlega rozpatrzeniu protest, który:
 • został wniesiony do niewłaściwej instytucji,
 • został wniesiony po terminie,
 • został wniesiony przez podmiot nie będący wnioskodawcą,
 • nie został oparty o kryteria wyboru projektów,
 • jest z innych przyczyn niedopuszczalny, w szczególności został wniesiony od wyników ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia uprzednio wniesionego środka odwoławczego.
slide16
Obowiązki wynikające z (art. 70 ust.1)Rozporządzenia WE 1083/2006:

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi i ich kontrolę w szczególności za pomocą następujących działań:

 • Zapewnienia, że systemy zarządzania i kontroli PO są ustanowione zgodnie z art. 58 -62 i funkcjonują skutecznie
 • Zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności
slide17
Podstawa funkcjonowania IPOC:

Porozumienie między Ministrem Rozwoju Regionalnego (pełniącym rolę Instytucji Certyfikującej) a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zawarte 4 lipca 2007r.

slide18
Zadania IPOC:
 • Zadania delegowane wynikające z Porozumienia
 • poświadczanie wydatków dla RPO,
 • weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu służącego realizacji RPO,
 • analiza wyników kontroli systemowych oraz kontroli wydatków dotyczących RPO prowadzonych przez IZ RPO i/lub inne instytucje np. IA, NIK,
 • prowadzenie wizyt sprawdzających systemowych i wizyt sprawdzających dotyczących kontroli wydatków przedstawianych w deklaracjach wydatków
slide19
Zadania IPOC cd.
 • prowadzenie rejestru kwot odzyskanych, wycofanych i anulowanych w ramach RPO,
 • monitorowanie poziomu wydatków dla RPO zgodnie z zasadą n+2/ n+3,określoną w art.93 rozporządzenia 1083/2006
 • wnioskowanie do IC o wstrzymanie procesu certyfikacji dla całości RPO lub wybranego/wybranych jego Priorytetów.
slide20
Wstrzymania procesu certyfikacji wydatków dokonuje Instytucja Certyfikująca w sytuacji:

(pkt.2.2 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji…)

 • rażącego niewypełnienia przez Instytucję Zarządzającą RPO bądź inną instytucję zaangażowaną we wdrażanie programu, nałożonych na nią obowiązków lub
 • w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w realizacji RPO ( w szczególności w przypadku rażącego zaniedbania lub naruszenia systemu zarządzania kontroli lub rażącego naruszenia warunków certyfikacji (nierozliczenie kwot nieprawidłowo wydatkowanych, nieprzeprowadzenie kontroli systemowych lub kontroli projektów),
slide21

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Dyrektor Generalny

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Delegatura w Elblągu-

Oddział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

( 4 osoby)

dzi kuj za uwag

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Dziękuję za uwagę

Opracował:

Oddział Monitoringu i Raportowania WZFE

Olsztyn 29 listopada 2007 r

ad