Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013
Download
1 / 22

Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013. Olsztyn, 29 listopada 2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Zadania Wojewody wynikające z Ustawy  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013' - hadley-rutledge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rola wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 2013

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Rola Wojewody w ramach nowej perspektywy 2007 -2013

Olsztyn, 29 listopada 2007 r.


Zadania wojewody wynikaj ce z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Zadania Wojewody wynikające z Ustawy  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


 • Art. 7 Właściwy Wojewoda powołuje w drodze zarządzania, stałą konferencję współpracy w zakresie spraw objętych ustawą, dot. gmin, powiatów i województwa, w szczególności do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych, zwaną dalej konferencją

 • Art. 20 ust. 8 Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w kontrakcie wojewódzkim, w szczególności dotyczące nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, mogą zostać przekazane właściwemu miejscowo wojewodzie na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, którego kopie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje zarządowi województwa w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia.


 • Art. 28 ust. 3 Nadzór nad realizacją regionalnych programów operacyjnych sprawuje właściwy wojewoda, na zasadach określonych w art. 78-80, art. 81-83, art. 86 i 87 oraz art. 88a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 • Art. 29 ust 5 W przypadku regionalnych programów operacyjnych, o terminach posiedzeniach komisji konkursowych przeprowadzających konkursy, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, jest zawiadamiany właściwy miejscowo wojewoda, który może wydelegować do prac w komisji w charakterze obserwatora swojego obserwatora


 • Art. 30 ust. 3 pkt 2 Protest jest rozpatrywany w przypadku regionalnych programów operacyjnych przez właściwego wojewodę.

 • Art. 35 ust. 9 Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z ust.2 pkt 7 (certyfikacja wydatków) mogą zostać przekazane wojewodzie w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.


Wojewoda w procedurze odwo awczej

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Wojewoda w procedurze odwoławczej


(Wytyczne MRR w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z 14.08.2007r.)

Protest to:

pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6.

Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jego wyników.


Przykładowe błędy przy ocenie: wszystkich programów operacyjnych z 14.08.2007r.)

 • nieuważne przeanalizowanie wniosku o dofinansowanie (pominięte zostały jego istotne elementy, niewłaściwie zinterpretowano wskazane w nim okoliczności lub załączone

  dokumenty itp.),

 • niewłaściwe zsumowanie punktów,

 • rozbieżności w punktacji przyznanej przez poszczególnych członków komisji konkursowej (lub inny zbiorczy podmiot oceniający), jeżeli rozbieżność ta jest większa niż 6 pkt,

 • niewłaściwa ocena projektu z innych, dających się zdefiniować w sposób obiektywny, przyczyn.


Protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wyniku rozpatrzenia wniosku.


Co zawiera protest? nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • Dane wnioskodawcy

 • Numer wniosku o dofinansowanie

 • Wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku – wskazanie kryteriów, które zostały naruszone

  Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię wniosku o dofinansowanie projektu,

 • kopię informacji o wynikach rozpatrzenia wniosku,

 • inne dokumenty, które mogą świadczyć o słuszności podniesionych w proteście zarzutów.


Protest należy złożyć: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • Bezpośrednio do wojewody

 • Za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs (IOK)


Komisja konkursowa nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Informacja o wynikach oceny wniosku

wnioskodawca

Wniesienie protestu (14 dni)

Instytucja Organizująca

Konkurs

Wojewoda

5 dni

7 dni

Rozpatrzono negatywnie

Rozpatrzono pozytywnie

Rozpatrzenie sprawy (30 dni)

Projekt włączono do dalszej procedury wyboru

negatywnie

pozytywnie


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Minister Rozwoju Regionalnego

30 dni

Rozpatrzono pozytywnie

Rozpatrzono negatywnie


Nie podlega rozpatrzeniu protest, który: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • został wniesiony do niewłaściwej instytucji,

 • został wniesiony po terminie,

 • został wniesiony przez podmiot nie będący wnioskodawcą,

 • nie został oparty o kryteria wyboru projektów,

 • jest z innych przyczyn niedopuszczalny, w szczególności został wniesiony od wyników ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia uprzednio wniesionego środka odwoławczego.


Wojewoda jako instytucja po rednicz ca w certyfikacji

Wojewoda nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Warmińsko-Mazurski

Wojewoda jako Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji


Obowiązki wynikające z (art. 70 ust.1) nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej Rozporządzenia WE 1083/2006:

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi i ich kontrolę w szczególności za pomocą następujących działań:

 • Zapewnienia, że systemy zarządzania i kontroli PO są ustanowione zgodnie z art. 58 -62 i funkcjonują skutecznie

 • Zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności


Podstawa funkcjonowania IPOC: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

Porozumienie między Ministrem Rozwoju Regionalnego (pełniącym rolę Instytucji Certyfikującej) a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zawarte 4 lipca 2007r.


Zadania IPOC: nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • Zadania delegowane wynikające z Porozumienia

 • poświadczanie wydatków dla RPO,

 • weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu służącego realizacji RPO,

 • analiza wyników kontroli systemowych oraz kontroli wydatków dotyczących RPO prowadzonych przez IZ RPO i/lub inne instytucje np. IA, NIK,

 • prowadzenie wizyt sprawdzających systemowych i wizyt sprawdzających dotyczących kontroli wydatków przedstawianych w deklaracjach wydatków


Zadania IPOC cd. nie został wyłoniony do dofinansowania, lub wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej

 • prowadzenie rejestru kwot odzyskanych, wycofanych i anulowanych w ramach RPO,

 • monitorowanie poziomu wydatków dla RPO zgodnie z zasadą n+2/ n+3,określoną w art.93 rozporządzenia 1083/2006

 • wnioskowanie do IC o wstrzymanie procesu certyfikacji dla całości RPO lub wybranego/wybranych jego Priorytetów.


Wstrzymania procesu certyfikacji wydatków dokonuje Instytucja Certyfikująca w sytuacji:

(pkt.2.2 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji…)

 • rażącego niewypełnienia przez Instytucję Zarządzającą RPO bądź inną instytucję zaangażowaną we wdrażanie programu, nałożonych na nią obowiązków lub

 • w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w realizacji RPO ( w szczególności w przypadku rażącego zaniedbania lub naruszenia systemu zarządzania kontroli lub rażącego naruszenia warunków certyfikacji (nierozliczenie kwot nieprawidłowo wydatkowanych, nieprzeprowadzenie kontroli systemowych lub kontroli projektów),


Wojewoda Warmińsko-Mazurski Instytucja Certyfikująca w sytuacji:

Dyrektor Generalny

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Delegatura w Elblągu-

Oddział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

( 4 osoby)


Dzi kuj za uwag

Wojewoda Instytucja Certyfikująca w sytuacji:

Warmińsko-Mazurski

Dziękuję za uwagę

Opracował:

Oddział Monitoringu i Raportowania WZFE

Olsztyn 29 listopada 2007 r


ad