Välkommen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Välkommen till Rönnbyskolan PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Välkommen till Rönnbyskolan. proAros. välkomnar alla elever är öppet för insyn är icke-vinstdrivande styrs av våra politiker. I proAros skolor. har vi alltid elevens bästa för ögonen har vi en helhetssyn på lärande, från 1 till 20 år skapar vi smidiga övergångar

Download Presentation

Välkommen till Rönnbyskolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V lkommen till r nnbyskolan

Välkommen tillRönnbyskolan


Proaros

proAros

 • välkomnar alla elever

 • är öppet för insyn

 • är icke-vinstdrivande

 • styrs av våra politiker


I proaros skolor

I proAros skolor

 • har vi alltid elevens bästa för ögonen

 • har vi en helhetssyn på lärande,

  från 1 till 20 år

 • skapar vi smidiga övergångar

 • kan föräldrar och elever påverka

 • arbetar lärarna i arbetslag


Dokument som styr proaros grundskolor

Dokument som styr proAros grundskolor

Skollag

(Riksdagen beslutar)

Läroplan

(Regeringen beslutar)

Lokal

arbetsplan

(skolan beslutar)

Kommentarmaterial

(Skolverket beslutar)

Kursplaner

(Regeringen beslutar)

Utbildningsplan

för Västerås stad

(Kommunfullmäktige och PN beslutar)

Styrdokument

från proAros


Skolans v rdegrund enligt skollagen

Skolans värdegrund enligt skollagen

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Särskilt skall den som verkar inom skolan

 • främja jämställdhet mellan könen samt

 • aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.”


V lkommen till r nnbyskolan

Rönnbyskolan

Den lilla skolan med de stora möjligheterna!

Vill Du vara med och skapa vår skola?


R nnbyskolan proaros skolor norr

RönnbyskolanproAros skolor Norr


Proaros vision alltid b sta m jliga m te

proAros vision:Alltid bästa möjliga möte

Kunskap

Omtanke


Som en del av v r vision st r orden

Som en del av vår vision står orden

 • Valfrihet

 • Engagemang

 • Trivsel

 • och vi försöker leva upp till dem i det dagliga arbetet!


V lkommen till r nnbyskolan

För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling använder vi

 • Trygghetsteam som består av lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och skolsköterska.

 • Handlingsplan för mobbning, rasism och annan kränkande behandling, som omfattar både förebyggande och akuta åtgärder.

 • Fadderverksamhet för de yngre eleverna, och temaarbeten för alla, som gör att eleverna känner sig trygga med varandra.

 • Kamratstödjare

 • Rastaktiviteter

 • Fritidsledare under dagtid

 • Trivselregler (ordningsregler)


V lkommen till r nnbyskolan

Likabehandlingsplanen innebär krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers rättigheter oavsett

 • Kön

 • Etnisk tillhörighet

 • Religion eller annan trosuppfattning

 • Sexuell läggning

 • Funktionshinder

  Planen ställer krav på att förebygga och förhindra trakasserier

  och annan kränkande behandling, samt skyldigheter för

  skolan att utreda omständigheterna ifall detta händer.


F r att ka inflytandet f r dig som f r lder har vi

För att öka inflytandet för dig som förälder har vi

 • Lokal styrelse med föräldramajoritet

 • Miljöråd där elever och föräldrar ingår.

 • Öppet hus.

 • Föräldramöten av olika slag.

 • Dessutom är du alltid välkommen att besöka skolan !


V lkommen till r nnbyskolan

FRAMTIDEN ?

Kunskapssamhälle

social kompetens

kunna samarbeta

självständig

initiativrik

ta ansvar

Kommunikation

Kommunikation

LIVSLÅNGT

LÄRANDE


Tematiskt arbete p r nnbyskolan

Tematiskt arbete på Rönnbyskolan


Varf r arbeta tematiskt

VARFÖR arbeta tematiskt?

 • Vi vill skapa en helhet, världen är inte uppdelad i olika ämnen utanför skolans dörrar.

 • Eleverna får ett reellt inflytande över sin inlärning när det gäller stoff och metod.

 • Vi väver ihop teori och praktik

 • Vi tränar eleverna i olika sociala situationer, vi uppmuntrar dem att söka kunskap utanför skolan väggar.

 • Vi ser en långsiktig utveckling hos eleverna när det gäller att söka information, kritiskt granska den samt redovisa sina nya kunskaper i olika uttrycksformer.

 • Allt detta tror vi ger en ökad måluppfyllelse!


Tema s funkar det

Tema – så funkar det

Röd tråd

Provokation

Elever och lärare diskuterar

Vi utvärderar provokationen

Lärande (lärare och elever)

Projektarbete

___ ______


Theachers planning

TheachersPlanning

Bakgrund

Diskussionsfrågor

Uppstart

Dokumentation

Projektarbete

Presentation/rapport

Avslutning

Förslag på tema -

Lärarens egen planering

Presentation av olika idéer

Vi fastställer de

Övergripande målen

Ämnesgrupper


Temastart genom en upplevelse

Temastart genom en upplevelse


Den r da tr den arbetet i olika mnen

Den rödatråden – arbetet i olika ämnen

 • Innehållet i vårtlärandeärbaseratpåelevernasönskningarinomdetgivnatemat. Detärsjälvklartrelaterat till målen i läroplanochkursplaner

 • Förattförsäkraossomattsyftet med arbetetärsåklartsommöjligtsådelar vi utett “målpapper” med målen i de olikaämnena.


Projektarbete

Projektarbete

 • Syftetäratteleverna, baseratpåderasinterssen, ska ha en möjlighetattfördjupasinakunskapergenomattgöraettsärskiltprojektarbete.

 • Vi brytarschematochlåterelevernaarbete med ettegenvaltprojekt. Vanligen

  under tvåveckor.

 • Eleverna som är mellan 6 och 11 år arbetar i verkstäder. Fritidspersonalen

  är i högsta grad inblandade i detta arbete.

  Eleverna tränas också att

 • ta eget ansvar

 • genomföra en studie med intervjuer

 • använda olika presentationstekniker

 • samarbeta med andraelever– bådeklasskompisarochandra


Brainstorming i klassrummet

Brainstorming i klassrummet

 • Vilka tankar, frågor och funderingar har väckts hos eleverna under upplevelsen?

 • Vad vill eleverna arbeta med inom temat?


Ppet hus

Öppet hus


V lkommen

VÄLKOMMEN


 • Login