co je ekologie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Co je EKOLOGIE?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Co je EKOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Co je EKOLOGIE?. Definice, zaměření a úkoly ekologie. Ekologie je definována jako. věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím ; prostředím chápeme soubor všech okolních neživých činitelů, ale i ostatní organismy téhož i jiných druhů. Nejdůležitější řešené problémy:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Co je EKOLOGIE' - hada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co je ekologie

Co je EKOLOGIE?

Definice, zaměření a úkoly ekologie

Co je ekologie?

ekologie je definov na jako
Ekologie je definována jako
 • věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím;
 • prostředím chápeme soubor všech okolních neživých činitelů, ale i ostatní organismy téhož i jiných druhů.

Co je ekologie?

nejd le it j e en probl my
Nejdůležitější řešené problémy:
 • vlivy prostředí na organismy a obráceně
 • příčiny časoprostorových změn aktivity, početnosti a výskytu organismů
 • vzájemné vztahy mezi organismy na úrovni jedinců, populací i společenstev
 • procesy uvnitř populací i celých společenstev
 • produkce a rozklad organické hmoty, koloběhy látek, tok energie, přenos informací
 • člověk jako ekologický faktor
 • analýzy, prognózy a vysvětlování změn v systémech na všech úrovních, možnosti jejich ovlivňování a řízení

Co je ekologie?

mnoh z ekologick ch poznatk maj bezprost edn praktick uplatn n p i
Mnohé z ekologických poznatků mají bezprostřední praktické uplatnění při:
 • pěstování zemědělských plodin
 • chovu hospodářských zvířat
 • lesnictví
 • rybářství
 • integrované ochraně rostlin
 • ochraně přírody
 • atd.

Co je ekologie?

z historie ekologie
Z historie ekologie
 • v roce 1758 položil K. Linné základy zoologické a botanické systematikyJ. B. Lamarck (1744 – 1829) spolu s L. Buffonem odhalují závislost organismů na vnějším prostředí

Co je ekologie?

slide6
A. Humboldt (1769 – 1859) a jeho následovníci hledali příčiny rozšíření rostlinstva na Zemi (pásmovitost a zejména stupňovitost vegetace)

Co je ekologie?

vznik ekologie jako v dn discipl ny podstatn urychlil
Vznik ekologie jako vědní disciplíny podstatně urychlil
 • Ch. Darwin (1809 – 1882); podrobně studoval vzájemné vztahy mezi organismy i působení neživého prostředí;
 • získané poznatky byly rozhodujícím podkladem nejen pro jeho proslulou evoluční teorii, ale také jedním ze základních kamenů pozdější ekologie.

Co je ekologie?

slide8
E. Haeckel (1834 – 1919) předkládá v roce 1866 na základě rozsáhlých morfologických studií organismů definici ekologie:
 • „Ekologií rozumíme soubornou vědu o vztazích organismu k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším smyslu všechny existenční podmínky. Ty jsou částečně organické, částečně anorganické povahy …“

Co je ekologie?

slide9
Mohutný rozvoj ekologie však nastává teprve koncem 50. a v 60. letech minulého století. Hlavní pozornost je věnována zejména studiu ekosystémů, produkčním a energetickým otázkám, koloběhu látek apod.
 • S prudkým zhoršováním životního prostředí od 60. let a narůstáním dalších problémů lidské společnosti se částečně mění i zaměření ekologie na praktickou využitelnost poznatků.
 • K jejímu rozvoji a uznání přispěly významnou měrou i mezinárodně řešené ekologické programy „Mezinárodní biologický program“ (IBP) a „Člověk a biosféra“ (MaB).

Co je ekologie?

n vaznost a d len ekologie
Návaznost a dělení ekologie
 • Za východiska ekologie je nutné považovat systematiku organismů a evoluční biologii.

Co je ekologie?

ekologie je z visl na poznatc ch
morfologie

fyziologie

genetiky

biochemie

biogeografie

etologie

parazitologie

epidemiologie

klimatologie

hydrologie

pedologie

geologie

matematiky

kybernetiky

Ekologie je závislá na poznatcích

Co je ekologie?

ekologii lze rozd lit na
obecnou

speciální, tj.

půdní

tekoucích vod

stojatých vod

lesa

savců

hlodavců

zemědělskou

Ekologii lze rozdělit na:

Co je ekologie?

nauka o ivotn m prost ed environmentalistika nen ekologie
Nauka o životním prostředí (environmentalistika) není ekologie!
 • Řeší současně množství „neekologických“ problémů
 • legislativní otázky ochrany životního prostředí
 • technické problémy související se znečištěním prostředí
 • utváření pracovního, rekreačního a obytného prostředí
 • etické, estetické, zdravotnické, hygienické a výchovné otázky
 • územní plánování
 • apod.

Co je ekologie?

slide15
DÚ:
 • Zjistěte, co je „Mezinárodní biologický program“ (IBP) a „Člověk a biosféra“ (MaB) (viz snímek 9)
 • Využijte literaturu, internet apod.;
 • Vypracování proveďte písemně do sešitu.

Co je ekologie?

ad