Co je ekologie l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Co je EKOLOGIE? PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Co je EKOLOGIE?. Definice, zaměření a úkoly ekologie. Ekologie je definována jako. věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím ; prostředím chápeme soubor všech okolních neživých činitelů, ale i ostatní organismy téhož i jiných druhů. Nejdůležitější řešené problémy:.

Download Presentation

Co je EKOLOGIE?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Co je EKOLOGIE?

Definice, zaměření a úkoly ekologie

Co je ekologie?


Ekologie je definována jako

 • věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím;

 • prostředím chápeme soubor všech okolních neživých činitelů, ale i ostatní organismy téhož i jiných druhů.

Co je ekologie?


Nejdůležitější řešené problémy:

 • vlivy prostředí na organismy a obráceně

 • příčiny časoprostorových změn aktivity, početnosti a výskytu organismů

 • vzájemné vztahy mezi organismy na úrovni jedinců, populací i společenstev

 • procesy uvnitř populací i celých společenstev

 • produkce a rozklad organické hmoty, koloběhy látek, tok energie, přenos informací

 • člověk jako ekologický faktor

 • analýzy, prognózy a vysvětlování změn v systémech na všech úrovních, možnosti jejich ovlivňování a řízení

Co je ekologie?


Mnohé z ekologických poznatků mají bezprostřední praktické uplatnění při:

 • pěstování zemědělských plodin

 • chovu hospodářských zvířat

 • lesnictví

 • rybářství

 • integrované ochraně rostlin

 • ochraně přírody

 • atd.

Co je ekologie?


Z historie ekologie

 • v roce 1758 položil K. Linné základy zoologické a botanické systematikyJ. B. Lamarck (1744 – 1829) spolu s L. Buffonem odhalují závislost organismů na vnějším prostředí

Co je ekologie?


 • A. Humboldt (1769 – 1859) a jeho následovníci hledali příčiny rozšíření rostlinstva na Zemi (pásmovitost a zejména stupňovitost vegetace)

Co je ekologie?


Vznik ekologie jako vědní disciplíny podstatně urychlil

 • Ch. Darwin (1809 – 1882); podrobně studoval vzájemné vztahy mezi organismy i působení neživého prostředí;

 • získané poznatky byly rozhodujícím podkladem nejen pro jeho proslulou evoluční teorii, ale také jedním ze základních kamenů pozdější ekologie.

Co je ekologie?


 • E. Haeckel (1834 – 1919) předkládá v roce 1866 na základě rozsáhlých morfologických studií organismů definici ekologie:

 • „Ekologií rozumíme soubornou vědu o vztazích organismu k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším smyslu všechny existenční podmínky. Ty jsou částečně organické, částečně anorganické povahy …“

Co je ekologie?


 • Mohutný rozvoj ekologie však nastává teprve koncem 50. a v 60. letech minulého století. Hlavní pozornost je věnována zejména studiu ekosystémů, produkčním a energetickým otázkám, koloběhu látek apod.

 • S prudkým zhoršováním životního prostředí od 60. let a narůstáním dalších problémů lidské společnosti se částečně mění i zaměření ekologie na praktickou využitelnost poznatků.

 • K jejímu rozvoji a uznání přispěly významnou měrou i mezinárodně řešené ekologické programy „Mezinárodní biologický program“ (IBP) a „Člověk a biosféra“ (MaB).

Co je ekologie?


Návaznost a dělení ekologie

 • Za východiska ekologie je nutné považovat systematiku organismů a evoluční biologii.

Co je ekologie?


morfologie

fyziologie

genetiky

biochemie

biogeografie

etologie

parazitologie

epidemiologie

klimatologie

hydrologie

pedologie

geologie

matematiky

kybernetiky

Ekologie je závislá na poznatcích

Co je ekologie?


obecnou

speciální, tj.

půdní

tekoucích vod

stojatých vod

lesa

savců

hlodavců

zemědělskou

Ekologii lze rozdělit na:

Co je ekologie?


Nauka o životním prostředí (environmentalistika) není ekologie!

 • Řeší současně množství „neekologických“ problémů

 • legislativní otázky ochrany životního prostředí

 • technické problémy související se znečištěním prostředí

 • utváření pracovního, rekreačního a obytného prostředí

 • etické, estetické, zdravotnické, hygienické a výchovné otázky

 • územní plánování

 • apod.

Co je ekologie?


Vztah ekologie a nauky o životním prostředí:

Co je ekologie?


DÚ:

 • Zjistěte, co je „Mezinárodní biologický program“ (IBP) a „Člověk a biosféra“ (MaB) (viz snímek 9)

 • Využijte literaturu, internet apod.;

 • Vypracování proveďte písemně do sešitu.

Co je ekologie?


 • Login