Dr. Gani Asllani - PowerPoint PPT Presentation

Dr gani asllani
Download
1 / 28

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dr. Gani Asllani

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr gani asllani

Flukset e parave nga veprimtaria operativeRaportet e përdorimit të aktiveve (raportet e veprimtarisë): a)Qarkullimi i inventarit, Mosha mesatare e inventaritQarkullimi i LL/A, Raporti i qarkullimit të llogarive të arketushemePeriudha Mesatare e Arkëtimit Raporti i qarkullimit të llogarive të pagueshme Periudha Mesatare e PagesësRaporti i qarkullimit të aktiveve totale Qarkullimi i aktiveve gjithsejQarkullimin e aseteveB)Kufirin e fitimit mbi aseteKthimin mbi aseteNormat e rritjes se aseteve Normat e rritjes se te ardhuraveNormat e rritjes se te ardhurave neto

Dr. GaniAsllani


Dr gani asllani

Qarkullimi i Inventarit- matë efikasitetin e shoqërisë në drejtimin dhe shitjen e invenatrit. Ai eshte matës i likuiditetit të inventarit të shoqërisë.Qarkullimi i inventarit mund te jetë: i lartë-shenjë e efikasitetit të fitimit të shoqërisë dheqarkullimi i ulët- shenjë e mbajtjës së stoqeve dhe qarkullimit të ngadalsuar

Qarkullimi i Inventarit

KMSH

Qarkullimi i Inventarit = ----------------------

Inventarët

2,088,000

Qarkullimi i Inventarit =--------------------= 7.2

289,000


Raporti i qarkullimit t inventarit

Raporti i qarkullimit të inventarit

Llogaritja e këtij raporti është e dobishme kur natyra e biznesit kërkon mbajtjën e nivelit të lartë të inventarëve.

Inventarët përbejnë një formë investimi nga i cili pritet të merret një e ardhur në të ardhmen.

Në varësi të nivelit të aktiviteteve shoqëritë duhet të përcaktojnë edhe nivelin e përshtatshem të inventarit që ato duhet të mbajnë gjendje në menyrë që të mbështesin nivelin e aktivitetit.


Mosha mesatare e inventarit

Mosha mesatare e inventarit

Mosha mesatare e invenatrit = 365/qarkullimi i inventarit

Cilësia e invetarit i referohet aftësisë së shoqërisë për të përdorur dhe shitur inventarin.

Nëse qarkullimi i inventarit zvoglohet me kalimin e kohës ose është më i vogël se sa mesatarja e industrisë, kjo sygjeron se në inventar përfshihen edhe elemente të vjetruara, të dala modë, të pashitëshme ose për të cilat ka këresë të ulët në treg.


Dr gani asllani

Raporti i qarkullimit të llogarive të arkëtueshmeRQLL/A ndikon në cilesinë ashtu edhe në likuiditetin e llogarive të arkëtushme.Me cilesi të llogarive të arketueshme kuptojmë probabilitetin e mbledhjes së tyre pa pësuar humbje.RQLL/A është një tregues i moshës së llogrive të arketueshme. Likuiditeti i referohet shpejtësisë së konvertimit të llogarive të arkëtueshme në para.

Qarkullimi i Llogarive të arkëtueshme = shitjet neto me kredi/ gjendja mestare e llogarive të arkëtueshme

Llogrite e arkëtushme neto = llog. arkëtueshme bruto- provizionet për borxhin e keq


Periudha mesatare e ark timit

Periudha Mesatare e Arkëtimit

LlogaritëArkëtueshme

PMA = ------------------------

Shitjet me Kredi/360

503,000

PMA =---------------------= 58.9 ditë

3,074,000/360


Dr gani asllani

Raporti i qarkullimit të llogarive të pagueshmeKrahason blerjet e shoqërisë gjatë një periudhe me llogaritë e pagueshme mesatare të saj.

Qark.llog.pagueshme = blerjet e inventarit me kredi/llogaritë e pagueshme


Dr gani asllani

PeriudhaMesatare e Pagesës

LlogaritëPagueshme

PMP =---------------------------

BlerjetVjetore /360

382,000

PMP =---------------------------= 94.1 ditë

(.70 x 2,088,000)/360


Dr gani asllani

Raporti i qarkullimit të aktiveve totaleQarkulllimi i aktiveveve totale matë efikasitetin e menaxhimit të të gjitha aktiveve të shoqërisë. Zakonisht sa më të larta të jenë keto raporte aq me i vogël është investimi i kërkura për të gjeneruar shitje dhe aq me fitimëprures është shoqëria.

Qarkullimi i aktiveve të gjithësejta = shitjet neto/ aktivet mesatare gjithësjta

Raproti i qarkulllimit të aktiveve totale nuk është një tregues i drejtperdejt i likuiditetetit, por përben një tregues të vlefshëm në analizat e zgjeruara të aktivitetit të ndërmarrjës.


Qarkullimi i aktiveve gjithsej

Qarkullimi i Aktiveve Gjithsej

QarkullimiiAktiveveGjithsej

ShitjetNeto

QarkullimiiAktiveve= ----------------------

TotaliAktiveve

3,074,000

QarkullimiiAktiveve= --------------------= .85

3,579,000


Shembull 1

Shembull 1

Në informacionet e cekura më poshtë të raportit financiar të kompanisë A dhe kompanisë B që konkurojnë për klientë


Shembull 11

Shembull 1

 • Kërkohet:

 • Llogarisnipërtëdykompanitëpërtëdyvitet:

 • Qarkullimin e aseteve

 • Kufirin e fitimit

 • Kthiminmbiasete

 • Normat e rritjessëaseteve

 • Normat e rritjessëtëardhurave

 • Normat e rritjessëtëardhuraveneto

 • b) Vlerësoniecurinëe secilëskompanilidhur me tjetrendhegjithashtunëtermatëndryshimevengavitinëvit. Identifikoniaresyetpërndryshime me ecuri.


Shembull 12

Shembull 1

Zgjidhja: a)


Shembull 13

Shembull 1

Zgjidhja: a)


Shembull 14

Shembull 1

Zgjidhja: a)


Shembull 15

Shembull 1

Zgjidhja: a)


Shembull 16

Shembull 1

Zgjidhja: a)


Shembull 17

Shembull 1

Zgjidhja: a)


Shembull 18

Shembull 1

Zgjidhja: a) Permbledhja


Shembull 19

Shembull 1

Zgjidhja: b) Kthimimbiasetekompania A karritje, ndersakompania B karenjeedhepse per tedyvitetkompaia B e kaketekthim me telarteqenukponenkupton se poperdorasetet me mire per tegjeneruarfitime. Rritja e asetevendikon ne rritjen e shitjeve, kompania A karritje me telartetekufirittefitimitpraleven me telarte operative duke pasurkosto me teulet.


Detyra nr 2

Detyra nr.2

Me posht jepet informacioni për dy kompani

(Në milion)Ujana Shpati

2004 200320042003

Totali aseteve 48,344,7120,6118,4

Te ardhurat67,961,0159,1143,2

E ardhura neto 5,3 4,2 9,5 10,0

Kërkohet :

 • Llogaritni qarkullimin e aseteve, kufirin e fitimit dhe kthimin mbi asetet për secilin vit dhe secilen kompani. Llogaritni gjithashtu normat e rritjes se aseteve të të ardhurave dhe të ardhurave neto për secilën kompani nga viti 2003 në vitin 2004.

  b) Vlerësoni ecurin e seciles kompani lidhur me tjetren nga viti 2003 ne vitin 2004.


Dr gani asllani

A

Zgjedhja e detyrës

Ujana Shpati

20042003 2004 2003

Qark. i aseteve 67,9/48,3=1.41 61,0/44,7=1.37 159,1/120,6=1.32 143,2/118,4=1.21

Kufiri i fitimit 5,3/67,0=0.08 4,2/61,0=0.07 9,5/159,1=0.06 10,0/143,2=0.07

Kth. mbi asete 1,406x0,09=0.11 1,265x0.07=0.09 1,319x0,06=0.08 1,209x0,07=0.09

Rritja e aseteve (48,3-44,7)/44.7=0.081 (120,6-118,4)/118,4=0.019

Rritja e te ardh. (67,9-61,0)/61,0=0.113 (159,1-143,2)/143,2=0.111

Rritja e te ardh.neto (5,3-4,2)/4,2=0.262 (1,319-1,209)/1,209=0.091


Dr gani asllani

B

Kthimi mbi asetet i Ujanes u rrit nga 2003 në vitin 2004, ndërsa kthimi mbi asetet i Shpatit u ulë. Kthimi mbi asetet i ujanes eshte me i lartë per te dy vitet se sa ai i shptatit prandaj ujana është duke i përdorur më mirë asetet e saj për të krijuar fitime.

Qarkullimi i aseteve i ujanes u rrit nga viti 2003 ne vitin 2004, sikurse qarkullimi i aseteve të shpatit. Prandaj, të dyja kompanitë u bënë me të efekshme në përdorimin e aseteve te tyre për të prodhuar shitje. Rritja e aseteve të ujanes ishte më e lartë se ajo e shpatit. Prandaj ujana ishte më e sukseshme në investimin në asete prodhimi duke rritur shitjet dhe fitimin.


Dr gani asllani

Problemi kryesor i shpatit ishte rënja e kufirit të fitimit. Shpatit u bë me pak efikase se sa Ujana. Kufiri i fitimit i Ujanes u rrit. Rritja ne kufirin e fitimit të Ujanes mundë të rezultojë në një levë operative me të lartë.

Kompania Ujana kishte më shumë kosto fikse që nuk u rriten ne përpjestim me shitjet.

Një arsye tjeter mund të jet kontrolli më i mirë i kostove. Disa nga kostot e kompanisë shpati u rritën me shpejtë se sa shitjet e saj, duke u ulur fitimet


Detyr sht pie 1

Detyrë shtëpie 1


Detyr sht pie nr 1

Detyrë shtëpie nr.1

Me posht jepet informacioni për dy kompani

(Në milion)“X”“Y”

2004 200320042003

Totali aseteve 46,343,7125,6110,4

Te ardhurat 66,960,0150,1140,2

E ardhura neto 5,5 4,3 8,5 10,0

Kërkohet :

 • Llogaritni qarkullimin e aseteve, kufirin e fitimit dhe kthimin mbi asetet për secilin vit dhe secilen kompani. Llogaritni gjithashtu normat e rritjes se aseteve të të ardhurave dhe të ardhurave neto për secilën kompani nga viti 2003 në vitin 2004.

  b) Vlerësoni ecurin e seciles kompani lidhur me tjetren nga viti 2003 ne vitin 2004.


Detyra nr 21

Detyra nr. 2

Ngatëdhënat e mëposhtmellogaritni:

Qarkullimin e aseteve

Kufirin e fitimit

Kthiminmbiasete


 • Login