Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky
Download
1 / 12

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Partnerstvo pre rozvoj CR – Organizácie CR, úlohy, poznatky, skúsenosti. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Quo Vadis turizmus v Slovenskom raji? Sekcia CR, MDVRR SR Ing. Marián Bujna , sekcia CR, MDVRR SR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ' - gzifa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky

Partnerstvo pre rozvoj CR – Organizácie CR, úlohy, poznatky, skúsenosti

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

QuoVadis turizmus v Slovenskom raji?

Sekcia CR, MDVRR SR

Ing. Marián Bujna, sekcia CR, MDVRR SR


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenosti

Slovenskej republiky

Cestovný ruch – „perspektívne“ odvetvie avšak so silným prierezovým charakterom a vysokou závislosťou na spoluprácu a koordináciu

Súkr.sektor - podnikatelia

Samospráva

NGO

Štátna správa

CR

Zahraničie

Sekcia CR MDVRR SR

SACR

Verejnosť

Turisti


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky1
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

systémový prvok podpory CR na Slovensku

 • vytvára systém riadenia CR na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni

 • určuje kompetencie riadenia

 • vytvára legislatívny rámec pre združovanie verejnej správy s podnikateľskými subjektmi a záujmovými organizáciami

 • umožňuje registrovať OOCR a KOCR

 • definuje spôsob financovania organizácií za účasti štátu


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky2
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Registrované organizácie cestovného ruchu


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky3
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky4
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

na dotácie

 • 31 organizácií cestovného ruchu požiadalo o poskytnutie dotácie, z toho 29 oblastných organizácií a 2 krajské organizácie cestovného ruchu

 • Všetky organizácie splnili podmienky na poskytnutie dotácie a bola im poskytnutá dotácia v požadovanej výške v zmysle zákona

 • V roku 2012 boli organizáciám poskytnuté dotácie v celkovej výške 3 281 302,64 eur, z toho predstavujú BV 3 071 902,64 eur a KV 209 400,00 eur

 • V roku 2013 sa predpokladá poskytnúť dotácie už 32 organizáciám v sume 3 551 922,04 eur


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky5
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Hlavné poslanie organizácií cestovného ruchu

Spoločný cieľ pre všetkých (samosprávu, podnikateľov, existujúce združenia, neziskové organizácie, ale aj štát

 • dostať turistov do destinácie

 • udržať ich v destinácii

 • presvedčiť turistov, aby sa vrátili


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky6
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Poznatky z procesu poskytovania dotácií

 • V termíne najneskôr do 10. apríla 2013 predložia organizácie cestovného ruchu vyúčtovanie použitia dotácie z roku 2012; predpoklad získania podrobnejších poznatkov, hlavne z oblasti vecného použitia dotácií

 • Formálne aj vecné nedostatky pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie dotácie:

  • chýbajúce prílohy k žiadosti, niektoré nevyplnené údaje

  • chýbajúce komplexné poznatky o destinácii pri vypracovaní projektov

 • Nedostatočné skúsenosti zástupcov organizácií cestovného ruchu s použitím prostriedkov štátneho rozpočtu; za použitie zodpovedajú organizácie

 • Výška členských príspevkov ako zdroj získania dotácie zo štátneho rozpočtu; obchádzanie princípu spolufinancovania projektov ako hlavného účelu zákona o podpore cestovného ruchu

 • Poskytovanie 100 % výšky zálohových platieb

 • Poskytovanie priamych finančných príspevkov svojim členom, prípadne iným subjektom – porušenie rozpočtovej disciplíny

 • Nedostatočné uvedomenie si vlastného postavenia, právnej formy a úloh, ktoré zabezpečujú; samospráva nie je zakladateľom, resp. zriaďovateľom organizácií; je jedným z ich zakladajúcich členov


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky7
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Najviac sa vyskytujúce aktivity podporené z dotácie v roku 2012

 • Tvorba webovej stránky

 • Tvorba loga a značky

 • Návrh a tlač propagačných a informačných materiálov

 • Návrh a zhotovenie informačných tabúľ a smerovníkov

 • Značenie turistických cyklotrás, turistických chodníkov a bežkárskych trás pre turistov

 • Zabezpečenie miestnej prepravy turistov do cieľového miesta v rámci destinácie

 • Zavedenie systému zľavovej regionálnej karty

 • Účasť na veľtrhoch, výstavách, workshopoch a prezentáciách cestovného ruchu

 • Info cesty pre novinárov a tour operátorov z krajín vysielajúcich turistov

 • Podpora produktu organizovaním alebo spoluúčasťou na podujatiach

 • Vypracovanie strategických a koncepčných materiálov

 • Získavanie údajov o návštevníkoch destinácie, ich vyhodnocovanie


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky8
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Prioritné oblasti činnosti pre r. 2013

 • metodická podpora registrácii OOCR a KOCR

 • príprava na dotačnú politiku OOCR a KOCR

 • metodická podpora destinačného manažmentu (OOCR a KOCR)

 • usmerňovanie činnosti OOCR a KOCR v súlade so stratégiou rozvoja CR na roky 2014 - 2020

 • definovanie potrieb a smerovanie finančnej podpory v novom programovacom období na r. 2014 – 2020

 • zabezpečenie „systémovej“ finančnej podpory zostavenia satelitného účtu


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky9
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Riziká udržateľnosti DMO a v destinačnom manažmente

 • Registrácia OOCR a KOCR (nedostatočná pripravenosť vzniku, napr. KOCR)

 • Iba postupne sa tvoriaci manažment

 • , Možné sklamania zo strany podnikateľského sektora, nevôľa platiť členské príspevky

 • Očakávania väčšie ako skutočne dosiahnuté výsledky

 • Nastavenie nevyváženej stratégie pre všetkých členov OOCR & KOCR

 • Orientácia iba na marketingové aktivity

  (Odsúvanie riešení fundamentálnych nedostatkov na ďalšie roky)

 • Prichádzajúca recesia, možný „negatívny“ vplyv na kvalitnú činnosť DMO


Ministerstvo dopravy v stavby a region lneho rozvoja slovenskej republiky10
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poznatky, skúsenostiSlovenskej republiky

Ďakujem za Vašu pozornosť!

Sekcia cestovného ruchu

MDVRR SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

T: 02/ 59494488

F: 02/ 5263 5674

E-mail: [email protected]

Web.: www.mindop.sk


ad