Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C - PowerPoint PPT Presentation

Our Lord Jesus Christ, King of the
Download
1 / 12

  • 45 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C. Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm C. 24/11/2013 H ùng Phương & Thanh Quảng thự c hiện. Gospel Luke 23:35-43 Phúc Âm theo Thánh Luca 23:35-43.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Our lord jesus christ king of the universe year c

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Năm C

24/11/2013

HùngPhương & ThanhQuảngthựchiện


Our lord jesus christ king of the universe year c

Gospel

Luke 23:35-43

PhúcÂmtheo

ThánhLuca

23:35-43


Our lord jesus christ king of the universe year c

The people stayed there before the cross watching Jesus. As for the leaders, they jeered at him. ‘He saved others,’ they said, ‘let him save himself if he is the Christ of God, the Chosen One.’

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn".


Our lord jesus christ king of the universe year c

The soldiers mocked him too, and when they approached to offer him vinegar

Quân lính đều

chế diễu Người

và đưa dấm cho Người uống


Our lord jesus christ king of the universe year c

they said, ‘If you are the king of the Jews, save yourself.’

và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi".


Our lord jesus christ king of the universe year c

Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái".

Above him there was an inscription: ‘This is the King

of the Jews.’


Our lord jesus christ king of the universe year c

One of the criminals hanging there abused him. ‘Are you not the Christ?’ he said. ‘Save yourself and us as well.’

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa".


Our lord jesus christ king of the universe year c

But the other spoke up and rebuked him. ‘Have you no fear of God at all?’

Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao?


Our lord jesus christ king of the universe year c

he said. ‘You got the same sentence as he did, but in our case we deserved it: we are paying for what we did. But this man has done nothing wrong.

Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?"


Our lord jesus christ king of the universe year c

Jesus,’ he said, ‘remember me when you come into your kingdom.’

Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng:

"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".


Our lord jesus christ king of the universe year c

‘Indeed, I promise you,’ he replied, ‘today you will be with me in paradise.’

‘Indeed, I promise you,’ he replied, ‘today you will be with me in paradise.’

Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".


Our lord jesus christ king of the universe year c

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Year C

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm C

24/11/2013


  • Login