THEME: DEVELOPING INTEGRITY - PowerPoint PPT Presentation

THEME:
Download
1 / 26

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

THEME: DEVELOPING INTEGRITY. Resume of a Christian. ECMI - Cavite. Bible Text. Roma 1:1 “ Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu -Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos .”. ECMI - Cavite. RESUME OF PAUL. TAAS – 4’6”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

THEME: DEVELOPING INTEGRITY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Theme developing integrity

THEME: DEVELOPING INTEGRITY


Theme developing integrity

Resume of a Christian

ECMI - Cavite


Bible text

Bible Text

Roma 1:1

“Mulakay Pablo naisangalipinniJesu-Cristo, tinawagupangmagingapostol at hinirangupangmangaralngMagandangBalitangDiyos.”

ECMI - Cavite


Theme developing integrity

RESUME OF PAUL

TAAS – 4’6”

BUHOK – SHAGGY

KILAY – MEETING EYEBROWS

ILONG – SLIGHTLY HOOKED

BINTI – BOW-LEGGED

PHYSICAL FEATURES


Theme developing integrity

Descriptions from Romans 1:1

APOSTOL PABLO

ALIPIN NI JESU-CRISTO

TINAWAG UPANG MAGING APOSTOL

HINIRANG UPANG MANGARAL NG MAGANDANG BALITA

ECMI - Cavite


His condition

HIS CONDITION

ALIPIN

(SLAVE)

NI

JESU-CRISTO


Batas sa mga alipin

BATAS SA MGA ALIPIN

Exodo 21:1-6

 • "Ito angtuntuningibibigay mo sabayang Israel.

 • Kapagangisangtao'ybumilingalipingHebreo, maglilingkoditosakanyasaloobnganimnataon. Sa ikapito, makalalayanasiyanahindikailangangtubusin.

 • Kung angalipin ay walangasawanangbilhin, aalissiyangwalangasawa. Ngunit kung may-asawasiyanangmabili, kasamaniyasapag-alisangkanyangasawa.

ECMI - Cavite


Theme developing integrity

 • “Kung sakanyangpagkaalipin ay ikinuhasiyangasawa at nagkaanaksila, angbabae at angmgaanak ay maiiwansaamo; siyalamanganglalaya.

 • Ngunit kung ayawnaniyangumalissapagkatmahalniyaangkanyangasawa'tanak, gayon din angkanyangamo

 • patutunayanniyaitosaharapanngDiyos: dadalhinsiyasapintuan, satabinghambang pinto at bubutasanangisaniyangtainga. Sa gayon, magigingalipinsiyahabangbuhay.

ECMI - Cavite


Kalagayan ng alipin

KalagayanngAlipin

PAG-AARI NG AMO

WALANG KARAPATAN

GUMAGAWA PARA SA AMO

HIS WILL BELONGS TO THE MASTER

ECMI - Cavite


Bigyan ng kaukulang pansin

BigyanngKaukulangPansin

 • Tuladni Pablo, tinatanggap mo banaikaw ay pag-aariniJesu-Cristo?

 • Isinuko mo na bang lahatangiyongmgakarapatankayJesu-Cristo?

 • Anglahatbangiyonggawain ay parakayJesu-Cristo?

 • Anglahatbangmga personal mongambisyon ay tinalikuran mo naparakayJesu-Cristo?

ECMI - Cavite


Bilang alipin ni jesu cristo isinuko mo na ba sa kanya ang lahat

BilangalipinniJesu-Cristo, isinuko mo nabasakanyaanglahat?

TRABAHO

MGA ANAK

ARI-ARIAN

ASAWA

KALUSUGAN

PERA

REPUTASYON


Theme developing integrity

I SURRENDER ALL!


Theme developing integrity

 • HIS CALLING

BILANG APOSTOL

AMBASSADOR

‘SENT ONE’

ECMI - Cavite


Theme developing integrity

 • He was a representative of King Jesus and he operated under His Divine authority.

 • When Paul spoke, he spoke for the Lord.

 • When he acted, he acted as a representative of the throne of Heaven.

 • His authority was the very authority of God Himself.


Ano ang kabuluhan nito

AnoangKabuluhanNito?

 • Si Pablo ay tinawagngDiyosupangmaglingkodsaDiyos.

 • 1 Timoteo 1:12-14

  • NagpapasalamatakosaatingPanginoongJesu-Cristo nanagbibigaysa akin nglakas, dahilitinuringniyaakongkarapat-dapatnamaglingkodsakanya,

  • kahitnanoonguna'ynilapastangan, inusig at nilaitkosiya. Sa kabilanito'ynahabagsa akin angDiyossapagkathindikonalalamanangakingginagawanoongako'yhindi pa sumasampalataya.

  • Pinasaganasa akin angkagandahang-loobngatingPanginoon at ipinagkaloobniyasa akin angpananampalataya at pag-ibignanatatagpuansaatingpakikipag-isakay Cristo Jesus.”


Ano ang kabuluhan nito1

AnoangKabuluhanNito?

 • Tuladngpagpili at pagtalagangDiyoskay Pablo, ganoon din angkanyangginawasainyo at sa akin.

 • Angbawatisa ay pinagkaloobanngmahalaganggawainparasakanyangikaluluwalhati.

  • 1 Corinto 12:11 “Ngunitisang Espiritu lamanganggumagawanglahatngito at namamahagingiba'tibangkaloobsabawatisa, ayonsakanyangipinasya.”


Theme developing integrity

 • While we do not hold the office of Apostle, we are the ambassadors of Heaven.

 • God has commissioned us to be His spokespersons to a lost and dying world.

 • In fact, the Bible plainly tells us that we are the very words of God written to speak to the people of the world (2 Cor. 3:2-3).


Theme developing integrity

 • When the world sees you and me, lets ever let them see a people who are sold out and committed to the will of God in the world.

 • Like salt in a bland world, we should flavor our lives with the glory of God and create a thirst in others for the things of God, (Matt. 5:13-16).


Theme developing integrity

 • HIS COMMISSION

HINIRANG UPANG

MANGARAL NG

MAGANDANG

BALITA NG DIYOS


Theme developing integrity

DATING BUHAY NI PABLO BAGO SIYA HINIRANG NG DIYOS

BAGONG BUHAY NI PABLO NANG SIYA AY HINIRANG NG DIYOS

PERSECUTOR OF CHRISTIANS

PROTECTOR OF CHRISTIANS

LIVING A LIFE UNDER GOD’S GRACE

LIVING A LIFE OF LEGALISM

REBELLION AGAINST CHRIST

RADICAL FOLLOWER OF CHRIST

HEADED TOWARD A RELIGIOUS HELL

HEADED TO HEAVEN TO BE WITH THE LORD FOREVER


Theme developing integrity

 • HIS COMMISSION

It is the Gospel of God – hindinagmulasatao, kundipinlanongDiyos.

It is a Gospel born in the heart of God.

It is the only Gospel that will save the lost.

We are the messengers of this Gospel in this present day.


Theme developing integrity

RX

=

MATAAS ANG LAGNAT


Theme developing integrity

RX


Theme developing integrity

RX


Theme developing integrity

RX

SPIRITUALLY SICK


Theme developing integrity

Resume of a Christian

OUTSTANDING QUALIFICATIONS

NAGLILINGKOD NG BUONG KATAPATAN KAY JESU-CRISTO BILANG ALIPIN HABANG BUHAY.

TUMUTUGON SA TAWAG NG DIYOS BILANG KANYANG TAGAPAGSALITA.

BILANG HINIRANG NG DIYOS, PATULOY NA NAG-AARAL NG KANYANG MGA SALITA UPANG MAIBAHAGI SA IBANG TAO NA MAY KARAMDAMANG ESPIRITUWAL.


 • Login