Tuve 30 november 1977
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Tuve, 30 november 1977 PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tuve, 30 november 1977. Kartläggning av risker för naturolyckor. Susanne Edsgård Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet Räddningsverket. Mitt hem är min borg. Naturolycka?. Naturhändelse som är ovanlig eller har ett snabbt dramatiskt förlopp. Åsknedslag Skred och ras Laviner

Download Presentation

Tuve, 30 november 1977

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tuve, 30 november 1977


Kartläggning av risker för naturolyckor

Susanne Edsgård

Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet

Räddningsverket


Mitt hem är min borg


Naturolycka?

Naturhändelse som är ovanlig eller har ett snabbt dramatiskt förlopp.

 • Åsknedslag

 • Skred och ras

 • Laviner

 • Jordskalv

 • Stormar och hagel

 • Översvämning

 • Snöoväder

 • Extrem nederbörd

 • Vegetationsbrand

  FN:s definition ”naturliga processer eller fenomen som inträffar i biosfären och som kan orsaka skador”


Översvämningar slår hårt mot samhället


Översiktlig översvämningskartering

 • Beräkning av 100-års flödet och beräknat högsta flöde

 • Beräkning av vattenstånd i en hydraulisk modell

 • Kartläggning av översvämmade områden i GIS


Användning av översvämningskartering16 st bostadsfastigheter med 51 personer berörs vid beräknat högsta flöde


Karterade vattendrag


Möjlighet för kommuner att låna den hydrauliska modellen

 • Möjlighet att få låna den hydrauliska modellen för att utföra detaljerade beräkningar.


Översiktlig stabilitetskarteringkarta 1A


Översiktlig stabilitetskartering karta 1B


Översiktlig stabilitetskartering


Brandriskprognos i skog och mark


Kommunala handlingsprogram för skydd mot olyckor

 • för förebyggande arbete

 • för räddningstjänstverksamhet


Statsbidrag till förebyggande åtgärder

Anslag på 40 Mkr/år tillförebyggande åtgärder mot skred, ras och översvämningar.

www.raddningsverket/naturolyckor


Skredförebyggande åtgärd –avschaktning, erosionsskydd


Översvämningsförebyggande åtgärd – skyddsvall

Kristianstad


Alternativ förebyggande åtgärd - flytta eller ta bort det hotade objektet


Arbetsgång

Översiktlig kartering

Detaljerad utredning

 • Området uppfyller kraven,

 • Åtgärd

 • Fördjupad utredning

 • Området uppfyller kraven,

 • Åtgärd

Möjlighet att söka statsbidrag


Framtidens klimat?

 • Förändring i lokal avrinning i Sverige från 1961-1990 till 2071-2100. (Källa: Bergström m.fl. 2006).

  RCAO-E/A2

Förändring i intensiva regn,2071-2100 Echam A2

Procentuell förändring i lokala flöden med 100 års återkomsttid från år 1961-1990 till 2071-2100. Resultatet visas för 4 olika klimatscenarier. (Källa: Carlsson m.fl. 2006). RCAO-E/A2


Kommun

Län

Region

Storm(107)

Översvämning(543)

Ras och skred(150)

Lavin(25)

Extrem nederbörd(200)

Vegetationsbrand(174)

Jordbävning(8)

Fritext

Naturolycksdatabas

Sök


Nationell plattform för arbete med naturolyckor

FN-deklaration

Nationell plattform etablerad senast 2015 i alla länder

Räddningsverket är ansvarig myndighet för inrättandet

I samverkan med berörda myndigheter och organisationer

Huvudsyfte: Reducera naturolyckornas effekter

Bidra till: ökat samarbete, arena för erfarenhetsutbyte,

kunskapsuppbyggnad

Aktörer: myndigheter, regionala och lokala organ,

forskare, företag, andra länders plattformar

www.raddningsverket.se/nationellplattform


Arbete på många fronter – ett axplock i stort och smått

 • Vetenskapligt råd för klimatfrågor

 • Klimat- och sårbarhetsutredningen slutbetänkande 1 oktober

 • FNs klimatrapporter

 • Klimatpolitisk proposition 2008

 • Svenskt EU-ordförandeskap höst 2009

 • Översvämningsdirektiv, Markdirektiv…..

 • Nationell Plattform för arbete med naturolyckor

 • Klimatanpassningsportalen

 • Naturolycksdatabas

 • Forskning och utveckling

 • Älvgrupper

 • Analyser i kommunerna


Ingenkonsekvens -Ingen olycka

 • Sårbarhet

 • Risk

 • Konsekvens

 • Hot

 • Fara

 • Olycka

 • Katastrof

 • Skada

Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till naturens förhållanden – även på lång sikt.

Samhällsplaneringen måste ta till marginaler!!


 • Login