Turystyka a rodowisko naturalne
Download
1 / 148

TURYSTYKA A ŚRODOWISKO NATURALNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 502 Views
 • Uploaded on

TURYSTYKA A ŚRODOWISKO NATURALNE. Wykłady - 10 h Ćwiczenia - 10 h Projekt - 24 h AFD Stacjonarne. Konsultacje. Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa Wtorek (według dat) w godz. 11.30-13.00 Czwartek (według dat) w godz. 11.00 – 12.30 pok. KA110A

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TURYSTYKA A ŚRODOWISKO NATURALNE' - gwylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Turystyka a rodowisko naturalne
TURYSTYKA A ŚRODOWISKO NATURALNE

Wykłady - 10 h

Ćwiczenia - 10 h

Projekt - 24 h

AFD

Stacjonarne


Konsultacje
Konsultacje

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa

Wtorek (według dat) w godz. 11.30-13.00

Czwartek (według dat) w godz. 11.00 – 12.30

pok. KA110A

i w czasie zjazdów – sobota i niedziela

według dat (przed lub po zajęciach)

tel. (0-17) 866 15 23

[email protected]


Egzamin
Egzamin:

Wykłady – egzamin ustny

3LTD-2012

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną

Projekt - zaliczenie z oceną

Kryteria oceny z egzaminu/ćwiczeń/ projektu podano

w Karcie Przedmiotu (dysk S) i w syllabusie


Literatura
Literatura

 • Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość

  ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek,

  Toruń 2006.

 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań

  XXI wieku. Wydanie drugie, Albis, Kraków

  2000.

 • Zaręba D., Ekoturystyka, Wyd. PWN,

  Warszawa 2010.


4. Kozłowski S., Ekorozwój: wyzwanie XXI wieku.

PWN, Warszawa 2002.

5. Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość

ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek,

Toruń 2006.

 • GaworeckiW. W., Turystyka, Polskie

  Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

 • Kurek W., (red.) Turystyka, Wydawnictwo

  Naukowe PWN, Warszawa 2007.


Literatura uzupe niaj ca
Literatura uzupełniająca

 • Staniewska-ZątekW., Turystyka a przyroda

  i jej ochrona, Bogucki Wydawnictwo

  Naukowe, Poznań 2007.

 • Wnuk Z., Ziaja M. (red.), Turystyka

  w parkach krajobrazowych, Uniwersytet

  Rzeszowski, Rzeszów 2009.


10. Ekologia i ochrona środowiska a wybrane

aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego.

(red.) J. Krupa, J. Strojny, W. Tabasz,

Wyd. Mitel, Rzeszów 2005.

11. „Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-

gospodarczym”(red.) L. Woźniak, J. Krupa,

J. Grzesik), Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.


12. Turystka wiejska, ochrona środowiska

i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego,

(red.) J. Krupa i T. Soliński, Wyd. Związek

Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,

Dynów 2011.

13. Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego

rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza

Dynowskiego, (red.) J. Krupa i T. Soliński, Wyd.

Związek Gmin Turystycznych Pogórza

Dynowskiego, Dynów 2012.


14. Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy

i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój

turystyki, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek

Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,

Dynów 2013.

15. Krupa J., Krupa K. 2010. Ochrona przyrody

i krajobrazu na Roztoczu Środkowym a rozwój

turystki, [w:] M. Jalinik (red.), Turystyka na

obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Białostockiej,

Białystok, s. 210-229.


16. Krupa J., Hałys J. 2011. Problematyka ochrony

środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej,

[w:] J. Krupa i T. Soliński (red.), Turystyka wiejska,

ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe

Pogórza Dynowskiego, Wyd. Związek Gmin

Turystycznych Pogórza Dynowskiego, s. 107-129.

17. Krupa J., Dec B. 2012. Proekologiczne działania

w usługach turystycznych, [w:] Ochrona środowiska

w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.)

J. Krupa, T. Soliński, Wyd. Związek Gmin

Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 15-33.


18. Krupa J., Dec B. 2012. Ochrona przyrody

w Bieszczadzkim Parku Narodowym, a rozwój

turystyki, [w:] Problemy ochrony przyrody,

korzystania ze środowiska i promocji walorów

turystycznych południowo-wschodniej Polski,

wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy,

(red.) J. R. Rak, Wydawnictwo Muzeum

Regionalnego im. Adama Fastnachta

w Brzozowie, Brzozów, s. 35-58.


Tematyka wykładów:

Wstęp do problematyki turystyki

Walory turystyczne

Pojęcia: EKOLOGIA i SOZOLOGIA

Biosfera i jej elementy

Ekosystem i jego elementy


Tematyka wykładów:

Środowisko naturalne – pojęcie i składowe

Zagrożenia dla środowiska naturalnego

Eufunkcje i dysfunkcje turystyki

Działania prośrodowiskowe w turystyce


Ludzie, którym leży na sercu dobro świata,sądzą, że los samej Ziemi zależy od przetrwaniajej przyrody w nienaruszonym stanie


Nadszed czas aby zrozumie e przyroda bez cz owieka b dzie istnia a ale cz owiek bez przyrody ju nie
„Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody już nie”


Poj cie turystyki
Pojęcie turystyki człowieka

Turystyka – jest to ogół wszystkich czynności

osób, które podróżują i przebywają w celach

wypoczynkowych, służbowych lub innych

nie dłużej niż rok bez przerwy, poza swoim

codziennym otoczeniem oraz mają styczność

ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym,

kulturowym, bądź społecznym).


Istota turystyki
Istota turystyki człowieka

Turystyka jest rodzajem podróży.

Nie każda jednak podróż jest

turystyką.

Definicja wyłącza podróże w celach

dojazdu do pracy i czysto lokalne,

np.  do szkół czy sklepów.


Wyr nia si trzy kategorie turystyki
Wyróżnia się trzy kategorie turystyki: człowieka

 • turystykę wewnątrzkrajową – obejmującą

  turystykę krajową i przyjazdową;

 • turystykę narodową – obejmującą turystykę

  krajową i wyjazdową (emigracja);

 • turystykę międzynarodową –obejmującą

  turystykę przyjazdową i wyjazdową.


Turystyka narodowa człowieka zwana również turystyką etnicznąjest ściśle związana z pojęciem diaspora i skupisk etnicznych. Możemy poznać elementy i zjawiska kulturowe innych grup etnicznych, ich literaturę, dzieła sztuki, talenty artystyczne i obyczaje.


Rodzaje turystyki o du ym potencjale rozwojowym
Rodzaje turystyki o dużym potencjale rozwojowym człowieka

 • Turystyka przyrodnicza (głównie na obszarach

  chronionych);

 • Turystyka piesza (łączy w sobie t. przyrodniczą,

  kulturową i agroturystykę);

 • Turystyka rowerowa (ścieżki rowerowe);

 • Turystyka wodna (żeglarstwo, kajakarstwo);

 • Turystyka konna (obszary leśne i łąki);

 • Turystyka wiejska (i agroturystyka);

 • Ekoturystyka (i turystyka ekologiczna);


 • Turystyka człowieka zdrowotna (i uzdrowiskowa);

 • Turystyka biznesowa;

 • Turystyka szkoleniowa (kongresowa,

  konferencyjna);

 • Turystyka morska (wycieczki morskie);

 • Turystyka narodowa (etniczna);

 • Turystyka polonijna (powrót do ojczyzny);

 • Turystyka socjalna (urlopowa);

 • Turystyka pielgrzymkowa (i religijna);

 • Turystyka kulturowa (i kulturalna).


Ka da forma turystyki ingeruje w rodowisko przyrodnicze i zagra a jego jako ci
Każda forma turystyki ingeruje w człowieka środowiskoprzyrodnicze i zagraża jego jakości

EKOTURYSTYKAto ruch turystyczny, którego

głównym celem jest zachowanie trwałego,

zrównoważonego rozwoju, zasobów i walorów

turystycznych poprzez:

integrację działalności turystycznej z celami

ochrony przyrody oraz życiem społeczno-

gospodarczym, kształtowanie nowych postaw

i zachowań turystów i organizatorów ruchu

turystycznego.


TURYSTYKA człowieka EKOLOGICZNA– forma

ruchu turystycznego, minimalizująca

negatywny wpływ turystyki na stan

środowiska przyrodniczego (miejsca

recepcji turystycznej), bez względu na

motywy podjęcia podróży:

 • wypoczynek, leczenie, sport, rozrywka,

 • odwiedziny krewnych, t. krajoznawcza,

 • t. kulturowa, oświatowa, religijna itp…


Przestrze turystyczna
Przestrzeń człowieka turystyczna

to przestrzeń geograficzna (fizyczno-

geograficzna), obejmuje powierzchnię ziemi

zróżnicowaną jakościowo pod względem

fizycznym, biologicznym i geochemicznym.

Przestrzeń geograficzna jest wyznaczana

przez środowisko geograficzne, rozumiane jako

ogół elementów przyrodniczych, wśród których

żyje i funkcjonuje człowiek.


Przestrze turystyczna1
Przestrzeń człowieka turystyczna


Walory turystyczne
Walory turystyczne człowieka

1.toelementy środowiska przyrodniczego lub

kulturowego, które stanowią lub mogą stanowić

cel ruchu turystycznego.

Jest to zarówno główny cel (motyw), jak i cel

poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu, bądź

pobytu w danym regionie czy miejscowości

(turystyka zdrowotna, biznesowa, pielgrzymkowa).


Walory turystyczne1
Walory turystyczne człowieka

2. to zespół elementów środowiska naturalnego

oraz elementów poza przyrodniczych, które

wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem

zainteresowań turysty.

Jest to suma składników, stworzonych przez

naturę (walory przyrodnicze),

ukształtowanych przez historię i tworzonych

przez współczesność (walory kulturowe).


Walory turystyczne mo na r wnie podzieli ze wzgl du na punkt po o enia
Walory turystyczne można również podzielić ze względu na punkt położenia:

 • punktowe (np. dany obiekt, miasto);

 • powierzchniowe (np. obszar parków

  narodowych);

 • liniowe (np. trasa szlaków

  turystycznych).

http://www.google.pl


Wyr niamy walory
Wyróżniamy walory: na punkt położenia:

 • wypoczynkowe (tereny o atrakcyjnym

  środowisku przyrodniczym, urozmaiconym

  ukształtowaniu powierzchni);

 • osobliwości przyrodnicze oraz elementy

  kulturymaterialnej i duchowej;

 • specjalistyczne:obszary umożliwiające

  uprawianie wędkarstwa, myślistwa,

  jeździectwa, kajakarstwa.


Walory krajoznawcze dziel si na
Walory krajoznawcze dzielą się na: na punkt położenia:

1.WALORY PRZYRODNICZE:

- naturalne, powstałe bez udziału człowieka (żywe

i martwe – skałki, wąwozy, jaskinie, wodospady);

- powstałe przy udziale człowieka (muzea, ogrody);

- mała ingerencja człowieka (parki, punkty widok.).

2.WALORY KULTUROWE (antropogeniczne):

np. muzea i rezerwaty archeologiczne, zabytki

architektury i budownictwa, imprezy kulturowe,

miejsca pielgrzymkowe.


Walory przyrodnicze
WALORY PRZYRODNICZE: na punkt położenia:

Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne)obejmuje następujące elementy:

 • Budowa geologiczna;

 • Rzeźba terenu;

 • Klimat;

 • Stosunki wodne;

 • Gleba;

 • Organizmy żywe.


Rodowisko przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze na punkt położenia:

 • Jedną z zasadniczych właściwości

  środowiska przyrodniczego jest

  równowaga naturalna, która zachodzi,

  gdy odpływ i dopływ energii i materii

  w przyrodzie są zrównoważone.

 • Środowisko przyrodnicze znajduje się

  w ciągłej interakcji z człowiekiem.


Granice odporno ci rodowiska na dzia alno turystyczn
Granice odporności środowiska na działalność turystyczną

Naturalne („zdrowe”) środowisko przyrodnicze

charakteryzują dwie podstawowe właściwości:

- bioróżnorodność i

-zdolność do zachowania równowagi ekologicznej.

W turystyce granice odporności środowiska

przyrodniczego i kulturowego oraz infrastruktury

na obciążenia inwestycyjne i eksploatację obiektów

określa się 2 wskaźnikami: chłonności naturalnej

i pojemności turystycznej.


Ch onno naturalna
Chłonność naturalna turystyczną

odnosi się do środowiska przyrodniczego

i oznacza maksymalną liczbę turystów, która

może swobodnie penetrować dany obszar,

bez obawy powstania w nim ujemnych

zmian ekologicznych - wyrażona wskaźnikiem

dopuszczalnego obciążenia na jednostkę

powierzchni, przy zachowaniu komfortu

wypoczynku turyście i nie powoduje

degradacji degradacji środowiska.


Ch onno naturalna1
Chłonność naturalna turystyczną

określanie tego wskaźnika wiąże się

w szczególności z badaniem roślinności,

która stanowi najważniejszy element

środowiska rekreacyjnego i wyznacznik

atrakcyjności turystycznej danego obszaru.

http://www.google.pl


Pojemno turystyczna
Pojemność turystyczna turystyczną

dotyczy bezpośrednio infrastruktury

turystycznej i paraturystycznej, obiektów

muzealnych i zabytków, regionów recepcji

turystycznej.

Oznacza maksymalną liczbę turystów,

jaka w tym samym czasie może korzystać

z infrastruktury turystycznej, komunalnej

regionu nie powodując obniżenia się jakości

usług i zakresu produktów turystycznych.


Pojemność turystyczna turystycznąokreśla granice

odporności środowiska przyrodniczego,

regionu recepcji oraz infrastruktury na

działalność turystyczną w zakresie:

-ekologicznej pojemności turystycznej

(ekosystem, krajobraz mogą jeszcze tolerować skutki

rozwoju turystyki);

- kulturowej i społecznej pojemności turystycznej

(szkodliwy wpływ na społeczność lokalną);

- psychologicznej pojemności turystycznej

(wartości estetyczne i rekreacyjne zostają zniszczone).


Ochrona rodowiska
Ochrona środowiska turystyczną

definiowana jest jako zespół działań

prawnych, organizacyjnych i technicznych

mających na celu kontrolę i poprawę warunków

życia ludzi (zachowanie czystości powietrza

i wód, ochronę powierzchni ziemi i jej zasobów

surowcowych, zagospodarowanie odpadów,

oczyszczanie ścieków, itp.) oraz ochrona dóbr

antropogenicznych (infrastruktury socjalnej,

przemysłowej, komunikacyjnej, kulturowej itp.).


Ochrona elementów antropogenicznych turystyczną

środowiska

„Nie wystarczy tylko coś chronić,

trzeba to użytkować,

bo inaczej ulegnie zniszczeniu”

http://itvleszno.pl/ochrona-posiadanych-dobr-materialnych

http://www.wss.edu.pl


Chiny nowoczesno i tradycja
Chiny – nowoczesność i tradycja turystyczną

http://turystyka.interia.pl/galerie/galeria/wielki-mur-chinski


Ochrona przyrody
Ochrona przyrody turystyczną

definiowana jest jako działalność

zmierzająca do zachowania i restytuowania

zasobów przyrody żywej i nieożywionej.

http://www.google.pl


E u f u n k c j e pozytywne skutki turystyki
E U F U N K C J E turystyczną(pozytywne skutki turystyki):

Funkcje:

 • wypoczynkowa i zdrowotna,

 • wychowawcza i kształceniowa,

 • miastotwórcza i ekonomiczna,

 • etniczna i polityczna,

 • kształtowania świadomości ekologicznej,

 • edukacji kulturowej.


1 zdrowotna
1. ZDROWOTNA turystyczną

 • lecznicza,

 • rehabilitacyjna,

 • profilaktyczna (wczasy zdrowotne,

  uzdrowiskowe, geriatryczne).

  Turystyka może wpływać na ogólny rozwój

  sprawności i wydolności fizycznej organizmu

  (następuje regeneracja sił fizycznych, ale również

  oddziałuje ona na siły psychiczne).


Zdrowotna
ZDROWOTNA turystyczną

przeciwdziała procesom starzenia się organizmu,

poprzez kontakt z naturalnym środowiskiem

przyrodniczym następuje pozytywne

oddziaływanie na organizm ludzki różnorodnych

bodźców fizycznych, takich jak: słońce, las,

śnieg, morze, jezioro.

http://www.google.pl


2 wypoczynkowa
2 turystyczną. WYPOCZYNKOWA

 • rekreacyjna i

 • usportowiona.

  Na walory wypoczynkowe składa się zespół

  cech niezbędnych, jak:czyste powietrze, cisza,

  niski stopień urbanizacji, walory estetyczne

  krajobrazu oraz brak

  przeciwwskazań klimatycznych.

http://www.google.pl


Wypoczynkowa
WYPOCZYNKOWA turystyczną

Cechy korzystne wypoczynku to: walory

lecznicze, korzystne warunki bioklimatyczne,

szczególne walory widokowe krajobrazu oraz

warunki do uprawiania czynnego wypoczynku,

które podnoszą wartości wypoczynkowe

terenu.

http://www.google.pl


3 kszta ceniowa
3. turystyczną KSZTAŁCENIOWA

 • edukacyjna i

 • poznawcza.

  W miejscu tymczasowego pobytu poznajemy

  zabytki, dzieła sztuki, instytucje kulturalne,

  obszary pamięci narodowej,

  kulturę ludową kształtując

  tym samym odpowiedni

  stosunek do dóbr

  kulturalnych i sztuki.

http://www.google.pl


4 wychowawcza
4. turystyczną WYCHOWAWCZA

kształtowanie osobowości człowieka oraz

przygotowanie go do życia w społeczeństwie.

Turystyka skłania do samodzielnego zdobywania

wiedzy oraz wdraża do racjonalnego

spożytkowania czasu wolnego.

Kształtuje postawy międzyludzkie,

postawy społeczne.


5 poznawcza
5. POZNAWCZA turystyczną

 • kształcąca.

  Turystyka daje możliwości do zdobycia

  umiejętności potrzebnych do rozwoju

  określonych uzdolnień lub zainteresowań czy

  nawet ogólnej sprawności umysłowej.

  Kształtowanie umiejętności obserwacji,

  aktywnego, świadomego zdobywania wiedzy

  czy naukowego poglądu na świat.


6 kszta towania wiadomo ci ekologicznej
6. turystyczną KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

polega ona na kontakcie ze środowiskiem

przyrodniczym.

Obowiązują dwie zasady: etyczna i operacyjna.

Etyczne: świat posiada ograniczone zasoby,

które muszą służyć wszystkim, a sposób życia

musi być dopasowany do środowiska.

Operacyjne: wielokrotne wykorzystanie tych

samych zasobów (recycling), zwiększanie

wykorzystywania zasobów odnawialnych.


7 spo eczna
7. turystyczną SPOŁECZNA

potrzeba przebywania w grupach społecznych,

przekaz kultury, element przemian kulturowych,

element niszczenia kultury, niszczy tradycję

miejscową.

http://www.google.pl


8 ekonomiczna
8. turystyczną Ekonomiczna

obecność we wszystkich sferach gospodarowania:

produkcji dóbr i usług, podziału, wymiany i

konsumpcji.

Turystyka krajowa stanowi przede wszystkim ważny

czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów

recepcji turystycznej. Jest też narzędziem do zmian

w przestrzennej strukturze podziału dochodu

narodowego.

Turystyka zagraniczna jest elementem handlu

zagranicznego.


9 etniczna
9. Etniczna turystyczną

funkcja wyrażająca tendencję do szukania

przez turystów swoich korzeni. U podstaw

leżą liczne związki krajów emisji i krajów

przyjmujących turystów w płaszczyźnie

historyczno-kulturowej, a także wspólne

dziedzictwo historyczne i kulturowe.

 • turystyka sentymentalna – powrót do korzeni.


10 polityczna
10. Polityczna turystyczną

na skutek migracji międzynarodowych państwa

są automatycznie włączane w sferę polityczną.

W turystyce międzynarodowej może stanowić

instrument osiągania innych celów politycznych,

m.in. poszerzania międzynarodowych stosunków

z innymi krajami, budowania wizerunku swojego

kraju za granicą, aktywizacji turystyki etnicznej.

Polityczne aspekty turystyki pogłębiają się wraz

z postępami procesów integracyjnych, jakie

obserwuje się w Europie.


11 miastotw rcza
11. Miastotwórcza turystyczną

oddziaływanie turystyki na proces urbanizacji

(rozwój ośrodków miejskich).

W roli miastotwórczej występuje głównie na

obszarach wyposażonych w walory turystyczne,

stanowiące przyrodniczo-kulturowe podstawy

rozwoju turystyki, czyli

ruchu turystycznego

i gospodarki turystycznej.

http://www.google.pl


Inne pozytywne skutki turystyki
Inne pozytywne skutki turystyki: turystyczną

 • Zapewnienie harmonii ekosystemów

  przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych

  społeczności, ochrona tradycji i zwyczajów,

  kreowanie wrażliwości na sprawy przyrody;

 • Źródło środków finansowych przeznaczonych na

  ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

  (pobieranie opłat za wstępy do parków, sprzedaż

  pamiątek, przewodników, fundusze

  przekazywane przez biura podróży itp.);


 • Źródło korzyści ekonomiczno- społecznych turystycznąludności miejscowej,

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród turystów, zwiększanie poparcia społecznego dla terenów chronionych. angażowanie turystów w działanie na rzecz ochrony środowiska, wspieranie programów ochronnych, wydawanie broszur informacyjno-edukacyjnych;

 • Ustalenie granic zagospodarowania obszarów„dzikich”, wyznaczanie szlaków do poruszania się, wprowadzanie technologii proekologicznych, określanie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń wody, powietrza;

 • Tworzenie rezerwatów, parków narodowych.


D y s f u n k c j e negatywne skutki turystyki
D Y S F U N K C J E turystyczną(negatywne skutki turystyki):

Turystyka przynosi nie tylko pozytywne, ale

także ujemne skutki dla obszarów recepcyjnych

(krajów, regionów i innych obszarów

odwiedzanych przez turystów).

http://www.google.pl


Rodowisko spo eczno kulturowe
ŚRODOWISKO SPOŁECZNO-KULTUROWE turystyczną

Może nastąpić przejęcie obyczajów, zachowań od

przyjezdnych, co spowoduje zanik tradycyjnych

wartości. Dewastacja obiektów zabytkowych,

zbiorów muzealnych.

Pogorszenie jakości życia lokalnych mieszkańców

i wzrost zjawisk patologicznych (utrudnienia

komunikacyjne, brud, hałas, zanieczyszczenia

środowiska, transfer groźnych chorób oraz wzrost

przestępczości).


Rodowisko przyrodnicze1
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE turystyczną

Rozwój turystyki prowadzi do zmian środowiska

naturalnego. Powstają hotele, drogi, tereny

sportowe. Infrastruktura zajmuje ogromne obszary.

Następuje karczowanie lasów, biwakowanie

w miejscach niedozwolonych oraz płoszenie

miejscowej zwierzyny.

Powstają różnego rodzaju szkody takie, jak:

zubożenie krajobrazu, zanieczyszczenia powietrza

i wód, niszczenie roślinności, degradacja gleb

(erozja, osuwanie się zboczy).


Sfera gospodarcza
SFERA GOSPODARCZA turystyczną

Wiąże się ona z uzależnieniem państw

przyjmujących od państw wysyłających

turystów.

Znaczna część hoteli należy do organizacji

ponadpaństwowych.

Negatywnymi skutkami są również wyższe

ceny dóbr i usług, które obniżają standard życia

miejscowej ludności.


Dysfunkcje
Dysfunkcje: turystyczną

 • zakłócenie harmonii, dewastacja krajobrazu

  związana jest z „dziką zabudową”,

  niezgodnością z planowym zagospodarowaniem

  przestrzennym, nadmierna urbanizacja;

 • brak troski o ochronę naturalnego środowiska

  człowieka, segregacji odpadów, oczyszczania

  ścieków;

 • szkody spowodowane przez budowę tras

  narciarskich, wyciągów, skoczni itp.;


 • nadmierne turystycznązaludnienie miejscowości

  wypoczynkowych – turystycznych (przekraczanie

  pojemności turystycznej);

 • zwiększenie zagrożenia dla turystów i dla

  ludności miejscowej, np. narasta zjawisko

  patologii, kradzieży, rozboje i handel

  narkotykami, pijaństwo;

 • zagrożenie zdrowia, a nawet życia turystów

  (zwłaszcza w turystyce międzynarodowej, np.

  niebezpieczeństwo zachorowań na choroby:

  malaria, tyfus, czarna ospa, cholera oraz zatrucie

  pokarmowe salmonellą i włośnicą);


 • zaśmiecanie turystycznąplaż, ulic, parkingów,

  zbiorników wody;

 • hałas jest wynikiem dużego natężenia

  ruchu turystycznego, ale również wiąże się

  z używaniem hałaśliwego sprzętu np.

  motorówek;

 • turyści zmotoryzowani stają się plagą –

  wzrasta liczba wypadków drogowych, coraz

  większe jest przeciążenie dróg (szczególnie

  w szczytach sezonu).


 • szkody turystycznąw stosunkach międzyludzkich,

  dotyczy to szczególnie relacji: turyści – stali

  mieszkańcy.

  Złe zachowanie turystów za granicą wywołuje

  niekorzystne opinie o ich kraju, chociaż

  stanowią oni znikomą cząstkę swego

  społeczeństwa.Turyści z bogatych krajów

  demonstrują zachowania i postawy, które

  u miejscowej ludności mogą wywołać uczucie

  rezygnacji lub agresywnego niezadowolenia.


Inne negatywne skutki podsumowanie
Inne negatywne skutki: turystyczną(podsumowanie)

 • Zabór ziemi i wody;

 • Ubożenie krajobrazu (np. Podtatrze);

 • Zanieczyszczenie powietrza;

 • Zanieczyszczenie wody (eutrofizacja);

 • Degradacja gleb;

 • Niszczenie roślinności;

 • Szkody w świecie zwierząt (wyparcie

  gatunków rodzimych, płoszenie zwierząt).


Skala turystycznąprzeobrażenia przez turystykę

środowiska przyrodniczego zależy głównie od:

 • poziomu rozwoju zagospodarowania turystycznego;

 • natężenia oraz charakteru form ruchu turystycznego;

 • kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej;

 • zarządzania oraz organizacji ruchu turystycznego;

 • odporności środowiska przyrodniczego na presję ze strony działalności ludzkiej;

 • świadomości ekologicznej usługodawców, turystów, organizatorów turystyki, mieszkańców.


Przyroda ma w sobie harmonię, niezwykłe turystyczną

piękno, moc i tajemniczość.

Może pomóc człowiekowi, niekiedy bardziej

niż ktoś bliski. Bardzo często uczy szacunku

i pokory, jakże potrzebnej tak pewnemu siebie

człowiekowi, w tak bardzo skomercjalizowanych

czasach.

Należy pamiętać, że przyroda bez człowieka jest

w stanie sobie poradzić, natomiast człowiek bez

różnorodnej dzikiej przyrody może nie przetrwać.


Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystycznąturystyki

były istotnymi przesłankami powstania koncepcji

turystyki zrównoważonej.

Zrównoważony rozwój turystyki określa się jako

rozwój, pozwalający na zrealizowanie potrzeb

współczesnych turystów oraz regionów

turystycznych, który równocześnie chroni

i wzmacnia możliwości przyszłych organizatorów

oraz konsumentów na rynku turystycznym

w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym,

społecznym i kulturowym.


Organizacja ochrony rodowiska
ORGANIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA turystyczną

Minister Środowiska,jest głównym

organem rządowym (administracji publicznej)

odpowiedzialnym za gospodarowanie

środowiskiem.

Do kompetencji Ministra Środowiska

należą w szczególności:

 • ochrona środowiska oraz zapobieganie

  i ograniczanie zanieczyszczeń,


Organizacja ochrony rodowiska1
ORGANIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA turystyczną

 • ochrona przyrody,

 • gospodarka wodna i ochrona

  przeciwpowodziowa,

 • ochrona lasów i gospodarka leśna,

 • gospodarowanie zasobami mineralnymi,

  w tym przyznawanie koncesji na prace

  badawcze i wydobywanie kopalin.


Ochrona rodowiska1
Ochrona środowiska turystyczną

sprowadza się do:

 • zachowania;

 • ochrony i

 • poprawy jakości środowiska

  dla obecnego i przyszłych

  pokoleń.


Ustawa określa: turystyczną

 • zasady ochrony środowiska,

 • warunki korzystania ze środowiska,

 • obowiązki administracji związane

  z ochroną środowiska.

http://ecoportal.com.pl/prawo/ustawy-akty-rozporzadzenia


Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy ochrona turystyczną

polega, przede wszystkim na:

 • racjonalnym kształtowaniu środowiska

  i gospodarowaniu jego zasobami zgodnie

  z zasadą zrównoważonego rozwoju;

 • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom;

 • przywracaniu elementów przyrodniczych

  do stanu właściwego.

http://www.tvr24.pl/wiadomosc-Koalicja_Klimatyczna


Zr wnowa ony rozw j
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ turystyczną

W ustawie Prawo ochrony

środowiska z dnia 27 kwietnia

2001 roku zapisano definicję

zrównoważonego rozwoju.


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ turystyczną -to rozwój

społeczno-gospodarczy, w którym następuje

proces integrowania działań politycznych,

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem

równowagi przyrodniczej oraz trwałości

podstawowych procesów przyrodniczych,

w celu zagwarantowania możliwości

zaspokajania podstawowych potrzeb

poszczególnych społeczności lub obywateli

zarówno współczesnego pokolenia,

jak i przyszłych pokoleń.


Zadania dla polski w dziedzinie ochrony rodowiska
Zadania dla Polski turystycznąw dziedzinie ochrony środowiska

Obowiązek zwiększenia produkcji

energii ze źródeł odnawialnych (z 2% obecnie

do 7% w 2012 r., oraz do 20% w 2020 r.);

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

o połowę ich obecnej emisji.

Ograniczenie zużycia energii.


Tradycyjne surowce energetyczne
Tradycyjne surowce energetyczne turystyczną

Twierdzi się, że światowe zasoby paliw

kopalnych są na wyczerpaniu. Przy założeniu

utrzymania dotychczasowego wydobycia

wskaźnik wystarczalności zasobów 

(International Energy Outlook 2002) wynosi:

dla ropy 30 lat, gazu ziemnego 60 lat, węgla

kamiennego 220 lat,  zaś paliw

rozszczepialnych (uran) 210 lat.


Zasoby surowcowe
Zasoby surowcowe turystyczną

 • Wyczerpywalne

 • Niewyczerpywalne

  Ad. 1.

 • Odnawialne (rośliny, zwierzęta, woda, gleba)

 • Nieodnawialne (węgiel, ropa, gaz, torf, uran, siarka,

  sól).

  Ad. 2.

  Energia słoneczna, wiatr, siła wody, geotermia,

  biogaz, biopaliwa, biomasa


Energia przysz o ci
Energia przyszłości turystyczną

Źródło: www.oze.opole.pl


dostępne). turystyczną

 • Ogniwa fotowoltaiczne – pozwalają dzięki

  promieniowaniu słonecznemu, wytwarzać energię

  (prąd) niezbędną np. do ładowania samochodów

  z napędem elektrycznym.

Fotowoltaiczne „drzewo” wStyrii (Austria) Parkomat na fotoogniwa

http://pl.wikipedia.org/w/index


Produkcja energii elektrycznej w polsce
Produkcja energii elektrycznej w Polsce turystyczną

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=861928


Z o a z mineralnych w polsce
Złoża złóż turystycznąmineralnych w Polsce

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=861928


Innowacyjno w gospodarce a ochrona rodowiska
Innowacyjność w gospodarce a ochrona środowiska turystyczną

 • Elektroniczne wydania prasy, książki, np.

  kupujemy gazetę, lecz nie w kiosku i nie papierową,

  ale przyjazną dla środowiska, taką której nie trzeba

  utylizować ani przetwarzać.

 • Segregacja odpadów (pojemniki do segregacji

  odpadów, kompostowniki) i oszczędzanie wody

  (fotokomórki w instalacji wodnej).

 • Stosowanie oświetlenia energooszczędnego

  (żarówki energooszczędne, oświetlenie z czujnikiem

  ruchu).


Dzia ania edukacyjne
Działania edukacyjne turystyczną

 • Programy edukacyjne oraz rekreacyjne

  przybliżające tematykę ochrony środowiska

  (walorów przyrodniczych i kulturowych),

  w celu praktykowania zachowań

  prośrodowiskowych.

  Edukacja powinna objąć organizatorów

  turystyki, turystów oraz mieszkańców regionów

  turystycznych.


 • Duże turystycznąznaczenie może też mieć kształcenie

  miejscowych interpretatorów przyrody

  i ekoprzewodników.

  Przygotowanie materiałów informacyjnych

  (broszur, folderów) dotyczących walorów

  turystycznych danego terenu, jego osobliwości

  przyrodniczych, form ochrony przyrody itp..).

 • Promocja tradycyjnej i regionalnej kuchni

  oraz serwowanie potraw

  z produktów ekologicznych.

  http://www.potrawyregionalne.pl


Program unii europejskiej dotycz cy ochrony przyrody natura 2000
PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ turystycznądotyczący ochrony przyrody NATURA 2000

Program mający na celu ochronę cennych obszarów przyrodniczych. Podstawę do wyboru terenów stanowią przyjęte przez Unię Europejską dwie dyrektywy –

ptasia i siedliskowa.


Natura 2000
NATURA 2000 turystyczną

 • Obszary Natura 2000 to tereny

  najważniejsze dla zachowania zagrożonych

  lub bardzo rzadkich gatunków roślin,

  zwierząt czy charakterystycznych siedlisk

  przyrodniczych, mających znaczenie dla

  ochrony wartości przyrodniczych Europy.

 • Od początku wyznaczania sieci Natura

  2000 budzi ona wiele kontrowersji i obaw,

  np. spowolnienie rozwoju gospodarczego.


Natura 20001
NATURA 2000 turystyczną

 • Jednym z ograniczeń dla działalności

  gospodarczej na obszarach objętych „siecią”

  jest konieczność zachowania chronionej

  populacji czy siedliska w stanie nie gorszym

  niż w chwili wyznaczenia obszaru.

 • Planowane inwestycje muszą zostać

  poddane ocenie oddziaływania na

  środowisko np. budowa dróg, hoteli itp.


Natura 20002
NATURA 2000 turystyczną

Zadanie pogodzenia rozwoju

gospodarczego i zachowania wartości

przyrodniczych wymaga mądrego

zarządzania, a dobrze prowadzone

i realizowane zasady gospodarowania

na obszarach sieci Natura 2000

pozwalająna ochronę zasobów

przyrodniczych przy zaangażowaniu

społeczności lokalnych.


Tereny podkarpacia uj te w sieci natura 2000
Tereny Podkarpacia ujęte turystycznąw sieci Natura 2000

W sumie jest ich 62, o powierzchni

ponad 740 tys. ha.

Stanowi to 33% powierzchni woj.

podkarpackiego (większa część terenów

górskich), jak: Bieszczady i Beskid Niski

oraz Góry Sanocko-Turczańskie.


Tereny podkarpacia uj te w sieci natura 20001
Tereny Podkarpacia ujęte turystycznąw sieci Natura 2000

 • Fragment Pogórza Przemysko-Dynowskiego;

 • część Kotliny Sandomierskiej (Płaskowyż

  Kolbuszowski i Tarnogrodzki);

 • część Równiny Biłgorajskiej;

 • praktycznie całe Roztocze w granicach

  województwa.


Ekologia poj cie zadania
EKOLOGIA - pojęcie, zadania turystyczną

Ekologia - dziedzina nauk przyrodniczych

badająca wzajemne stosunki pomiędzy

organizmami żywymi (lub ich grupami),

a  otaczającym je światem zewnętrznym –

środowiskiem.

Ekologia tonauka o strukturze

i funkcjonowaniu żywej przyrody.

Cechą charakterystyczną ekologii ogólnej jest

zainteresowanie strukturą i  funkcjonowaniem

układów powyżej poziomu pojedynczego

organizmu, np. populacja, biocenoza, biosfera.


Ekologia poj cie zadania1
EKOLOGIA - pojęcie, zadania turystyczną

Duże praktyczne znaczenie, ze względu na wzrastające zagrożenie środowiska życia człowieka, posiada ekologia środowiskowa(sozologia), zbliżająca ekologię do nowocześnie ujmowanej geografii, a  także ekologia człowieka.

Główną zasadą ekologii jest jedność organizmu ze środowiskiem


Ekologia poj cie zadania2
EKOLOGIA - pojęcie, zadania turystyczną

ekologia (gr. oíkos- dom, siedlisko,

gospodarowanie + logos - nauka),

biol. - nauka o  siedlisku oraz

przystosowaniu się do niego

organizmów, wzajemnych

zależnościach pomiędzy nimi.

Współcześnie dotyczy także ochrony środowiska naturalnego


Ekologia termin
EKOLOGIA - termin turystyczną

Termin ekologia wprowadził do

nauki w 1869 r. niemiecki zoolog

Ernest Haeckel.

Ekologia jest dziedziną nauki

o charakterze interdyscyplinarnym


Ekologia patron
EKOLOGIA - patron turystyczną

Prekursorem myślenia

w kategoriach ekologicznych

był św. Franciszek z Asyżu,

ogłoszony 1 listopada 1979 r.

przez Jana Pawła II patronem

ekologów (w 800. rocznicę jego

urodzin w Asyżu).


Zadania edukacji ekologicznej
ZADANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ turystyczną

1. EDUKACJA EKOLOGICZNA

(popularyzacja wiedzy o procesach przyrodniczych,

ich wpływie na życie społeczeństw oraz o ochronie

środowiska).

2.PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

(zdolność do zdawania sobie sprawy z własnego

zachowania i konsekwencji).


Wiadomo ekologiczna
Świadomość ekologiczna turystyczną

Według D. Cichego

„świadomość ekologiczna rozumiana jest jako obszar

świadomości społecznej odniesionej do sfery

środowiska przyrodniczego”.

Świadomość ekologiczna to specyficzny

wyraz stosunku człowieka do przyrody:

współbrzmienie, współodczuwanie,

współdecydowanie.


Zadania edukacji ekologicznej w turystyce
ZADANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ turystycznąW TURYSTYCE

Rozwój turystyki zależy od atrakcyjności

środowiska. Organizatorzy turystyki powinni

mieć świadomość, że dobrze zachowane

środowisko przyrodnicze oraz dziedzictwo

kulturowe są dla turystyki bezcenne (powietrze,

woda, fauna i flora oraz zabytki historyczne,

etniczne, sakralne itp.).


Zadania edukacji ekologicznej w turystyce1
ZADANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ turystycznąW TURYSTYCE

Funkcja kształtowania świadomości ekologicznej współczesnej turystyki nabiera coraz większego znaczenia i sprowadza się do podjęcia trzech ogólnych problemów:

 • Zachowanie jakości środowiska

  przyrodniczego  i   społecznego to

  najważniejsze zagadnienie  współczesnego

  życia;


Zadania edukacji ekologicznej w turystyce2
ZADANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ turystycznąW TURYSTYCE

2. Turyści, organizatorzy i świadczący

usługi turystyczne  powinni mieć właściwy

stosunek do narastających  współcześnie

problemów środowiska;

3. Należy zmniejszyć różnice między

świadomością  ekologiczną, a postępowaniem

ekologicznym podmiotów   turystyki.


E k o r o z w j
E k o r o z w ó j turystyczną

„Zrównoważony rozwój to

rozwój, który zaspokaja potrzeby

obecne, nie zagrażając możliwościom

zaspokojenia potrzeb przyszłych

pokoleń”.

Opiera się na dwóch podstawowych

pojęciach:


Ekorozw j
EKOROZW turystycznąÓJ

„Edukacja dla rozwoju zrównoważonego

to działanie podejmowane przez całe życie, to

wyzwanie dla każdego z nas, dla instytucji

i całych społeczeństw, by na życie patrzeć

z perspektywy jutra jako dnia, który należy

do nas wszystkich, albo…. nie będzie należał

wcale”.


Sozologia poj cie zadania
SOZOLOGIA – pojęcie, zadania turystyczną

Sozologia - dziedzina wiedzy

opisująca zmiany w  środowisku

przyrodniczym (np. zanieczyszczenie

wód, powietrza i  gleby), zachodzące

zwłaszcza pod wpływem czynników

postępu technicznego.


Sozologia poj cie zadania1
Sozologia – pojęcie, zadania turystyczną

sozologia - (gr. sodzo lub sozo -

chronię, ratuję + logos - nauka),

biol. - nauka o  zagrożeniach

środowiska naturalnego oraz

o metodach ich eliminacji lub

ograniczania.


Sozologia poj cie zadania2
Sozologia – pojęcie, zadania turystyczną

Twórcą terminu sozologia (1962 r.)

jest W. Goetel

WaleryGoetel (1889-1972), taternik,

narciarz, działacz sportowy i turystyczny,

geolog. W latach 1939-1950 rektor Akademii

Górniczej w Krakowie, członek PAN.


R o d o w i s k o
Ś R O D O W I S K O turystyczną

Środowisko przyrodnicze- ogólny

termin oznaczający trójwymiarową

powłokę kuli ziemskiej, stanowiącą

miejsce przenikania się:

LITOSFERY,

ATMOSFERY,

HYDROSFERY i 

BIOSFERY.


R o d o w i s k o1
Ś R O D O W I S K O turystyczną

Środowisko przyrodnicze jest miejscem

zachodzenia wszystkich procesów

geograficznych.

Składa się z  komponentów:

budowy geologicznej (geologia - gleby),

klimatu i stosunków wodnych (hydrologia),

rzeźby terenu (krajobraz),

szaty roslinnej (flora) i 

świata zwierzęcego (fauna).


R o d o w i s k o2
Ś R O D O W I S K O turystyczną

Środowisko to ogół elementów

przyrodniczych i antropogenicznych

(przyrody martwej i   ożywionej,

pozostających w stanie naturalnym

lub przekształconym przez człowieka),

tworzących otoczenie, w  którym

żyje człowiek.


R o d o w i s k o3
Ś R O D O W I S K O turystyczną

Definicja encyklopedyczna:

„Środowisko jest to ogół czynników

abiotycznych(środowisko fizyczne),

biotycznych(środowisko biologiczne)oraz

społeczno-ekonomicznych (środowisko

społeczne), mających bezpośrednie

znaczenie dla życia i rozwoju organizmów

żywych i społeczności ludzkich”.


R o d o w i s k o ochrona
Ś R O D O W I S K O - ochrona turystyczną

Ochrona środowiska - „działania lub

zaniechanie, zmierzające do ochrony

elementów przyrodniczych: wód, powietrza

i  gleby, a  także krajobrazu, znajdujących

się zarówno w  stanie naturalnym, jak

i  zmienionym przez człowieka”.

Zachowanie lub przywrócenie równowagi

przyrodniczej niezbędnej dla egzystencji

człowieka.


Ochrona r o d o w i s k a
OCHRONA Ś R O D O W I S K A turystyczną

Ochrona środowiska przyrodniczego

stanowitrzeci - po zachowaniu pokoju

i zapewnieniu żywności- główny problem

wymagający rozwiązania przez społeczność

światową. Zagrożenie środowiska

przeistoczyć się bowiem może w dramatyczną

rzeczywistość, jeżeli ludzie nie zrozumieją,

że konieczne jest tworzenie nowej globalnej

cywilizacji opartej na ekoetyce (i ekoturystyce).


Organizacja ochrony rodowiska2
ORGANIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA turystyczną

 • ochrona przyrody,

 • gospodarka wodna i ochrona

  przeciwpowodziowa,

 • ochrona lasów i gospodarka leśna,

 • gospodarowanie zasobami mineralnymi,

  w tym przyznawanie koncesji na prace

  badawcze i wydobywanie kopalin.


Zanieczyszczenie rodowiska
Zanieczyszczenie środowiska turystyczną

rozumiemy jako „stan środowiska wynikający

z wprowadzania do powietrza, wody lub gleby,

substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub

energiiw takich ilościach i takim składzie, że:

może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka,

przyrodę ożywioną, klimat i glebę, wodę lub

powodować inne niekorzystne zmiany, np.

korozję metali”.


R d a zanieczyszcze
Źródła zanieczyszczeń turystyczną

 • źródła naturalne (np. wulkany, erozja wietrzna

  skał, pył kosmiczny, pożary lasów) lub

 • sztuczne(antropogeniczne – spowodowane

  działalnością człowieka), które następuje

  „w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej

  działalności człowieka, polegającej na ciągłej

  emisji czynników degradujących środowisko

  lub jest następstwem awarii będącej przyczyną

  nagłego uwolnienia zanieczyszczeń”.


R d a zanieczyszcze1
Źródła zanieczyszczeń turystyczną

 • Przemysł chemiczny i energetyczny,

 • Przemysł wydobywczy,

 • Motoryzacja,

 • Rolnictwo.


Rodzaje zanieczyszcze rodowiska
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska turystyczną

 • Substancje gazowe, stałe i ciekłe.

 • Punktowe(ściekowe, kopalniane,

  z elektrowni cieplnych, mogilniki,

  składowiska odpadów, promieniowanie).

 • Liniowe(wzdłuż szlaków komunikacyjnych,

  linie energetyczne, rurociągi itp.).

 • Obszarowe (z rolnictwa, sady,

  lasy, odpady przemysłowe,

  komunalne).


 • Zanieczyszczenie turystycznąpowietrza, wody (podziemne,

  lądowe, atmosferyczne, mórz i oceanów) i gleby.

  W morzach i oceanach plamy ropy naftowej i olejów

  opałowych.

 • Zanieczyszczenie hałasem to zanieczyszczenie

  spowodowane dużą emisją hałasu przez urządzenia

  mechaniczne np. maszyny budowlane, środki

  transportu – takie jak samoloty, samochody, głośniki

  nadające muzykę w miejscach publicznych, itp.

  Jest typowe dla środowiska miejskiego.


Ska enie rodowiska
Skażenie środowiska turystyczną

to „zanieczyszczenie środowiska

przyrodniczego (głównie powietrza, wody

i gleby), albo organizmu ludzkiego

i zwierzęcego toksycznymi związkami

chemicznymi, promieniotwórczymi

materiałami lub zakaźnymi biologicznymi

czynnikami, bez względu na ich rodzaj

i czas ich oddziaływania”.


Skażenie środowiska – turystycznąprowadzi do

całkowitego zniszczenia normalnej struktury

danego układu.

Następuje najczęściej na skutek wypadków

np. radiologicznych (najczęściej tam, gdzie

materiały radioaktywne są używane,

składowane lub transportowane).

Przykłady: awarie elektrowni atomowych,

wyciek substancji żrących, odpady szpitalne,

laboratoria badawcze (mikrobiologiczne) itp.

Pierwiastki promieniotw.: rad, polon, pluton, uran.


Ska enie promieniotw rcze
Skażenie promieniotwórcze turystyczną

obejmuje zanieczyszczenie powietrza,

wody, gleby, ciała ludzkiego, przedmiotów itp.

substancjami promieniotwórczymi.

Występuje w wyniku wybuchu jądrowego, awarii

reaktorów jądrowych, podczas pracy

w laboratorium radiochemicznym. Jest bardzo

groźne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Skażenie promieniotwórcze usuwa się metodami

mechanicznymi i chemicznymi.


Ska enie gleb i wody
Skażenie gleb (i wody) turystyczną

polega na zmianie składu gleby (i wody) na skutek

osadzania na jej powierzchni związków emitowanych

przez zakłady przemysłowe, pojazdy i wchłaniania

zanieczyszczeń atmosferycznych i powierzchniowych

w głąb profilu glebowego przez wody opadowe.

Powoduje to zahamowanie obiegu składników

mineralnych i organicznych oraz zmianę właściwości

biochemicznych gleb (siarka, fluor, ołów, cynk,

mangan, miedź, kadm) i pierwiastki

promieniotwórcze.


Ska enie ywno ci
Skażenie żywności turystyczną

bywa niezamierzone lub celowe.

Polega na wprowadzeniu do żywności substancji

chemicznych lub promieniotwórczych, a także

mikroorganizmów chorobotwórczych.

Technologia konserwacji żywności dopuszcza

w Polsce działanie promieniowania jonizującego

(unieszkodliwienie znajdujących się w żywności

drobnoustrojów, wirusów, owadów, powstrzymanie

kiełkowania warzyw, dojrzewania owoców, gnicia itp..).


 • Codzienne czynności często nie są turystyczną

  wolne od kontaktu z promieniowaniem

  jonizującym. Palenie papierosów,

  ogrzewanie gazem(gotowanie), używanie

  nawozów fosforowych i oglądanie telewizji

  kolorowej,to wszystko wiąże się

  z narażeniem na działanie promieniowania

  jonizującego.

http://www.menshealth.pl/zdrowie/Rzuc-palenie-raz-a-dobrze-3770.html


Najbardziej turystycznązanieczyszczonym rejonem

w Polsce jest Wyżyna Śląska.

Jest to spowodowane dużym zagęszczeniem

przemysłu (silne zanieczyszczenia powietrza

i zmniejszone natężenie promieniowania

słonecznego, a zwiększone zachmurzenie).

W Górnośląskim Okręgu przemysłowym na

1 km² opada ok. 1000 t pyłów rocznie. Zgodnie

z przyjętymi normami wskaźnik ten nie

powinien przekraczać 200 t na km².


Przeciwdzia anie zanieczyszczeniom
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom turystyczną

Działania, które należy podjąć by przeciwdziałać

zanieczyszczeniom środowiska naturalnego to:

 • Recykling (i segregacja odpadów).

 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, siarki, pyłów do atmosfery (nowoczesne technologie).

 • Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych.

 • Promowanie odnawialnych źródeł energii (elektrownia słoneczna, wiatrowa itp.).

 • Produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku.


B i o s f e r a
B I O S F E R A turystyczną

 • Pojęcie biosfery i jej elementy

 • Ogólna charakterystyka

  elementów biosfery:

 • Atmosfera

 • Litosfera

 • Hydrosfera


B i o s f e r a1
B I O S F E R A turystyczną

Biosfera - strefa kuli ziemskiej

zamieszkana przez organizmy żywe.

To  wszystkie biocenozy znajdujące

się na powierzchni kuli ziemskiej.

Pojęcie to zostało wprowadzone przez

geologa Eduarda Suessa w roku 1875 r.


B i o s f e r a2
B I O S F E R A turystyczną

Obejmuje ona powierzchnię Ziemi (granicę

trzech elementów):

 • zewnętrzną część skorupy ziemskiej - litosferę

  (ok. 3 m w głąb – gleby i skały),

 • powłokę gazową okalającą Ziemię (dolna

  część atmosfery – troposfera i stratosfera),

 • zasoby wodne naszej planety, czyli hydrosferę.


B i o s f e r a3
B I O S F E R A turystyczną

Ziemia nazywana jest

niekiedy planetą wody,

ponieważ woda pokrywa

większą część jej

powierzchni, tj. ok. 70%


A t m o s f e r a
A T M O S F E R A turystyczną

Atmosfera stanowi zewnętrzną, gazową

strefę Ziemi. W składzie pionowym

atmosfery wyróżnia się 6 warstw:

 • troposfera,

 • stratosfera,

 • mezosfera,

 • termosfera,

 • jonosfera i

 • egzosfera.


L i t o s f e r a
L I T O S F E R A turystyczną

Skorupa ziemska jest zbudowana ze

skał, czyli zespołów mineralnych.

Wśród skał wyróżnia się trzy główne

grupy genetyczne: magmowe,

metamorficzne,

i osadowe.


L i t o s f e r a1
L I T O S F E R A turystyczną

Skały magmowe stanowią podstawowy

element budujący skorupę ziemską,zaś

udział skał wtórnych, tj. osadowych

i metamorficznych w  całości litosfery

jest podrzędny.


Hydrosfera i wody podziemne
HYDROSFERA I WODY PODZIEMNE turystyczną

Wszystkie wody występujące

bezpośrednio na powierzchni

ziemskiej, czyli tzw. wody

powierzchniowe tworzą

h y d r o s f e r ę.


Hydrosfera i wody podziemne1
HYDROSFERA I WODY PODZIEMNE turystyczną

Prawie 98% stanowią wody mórz

i oceanów zajmujących ponad

70% całej powierzchni Ziemi.


Hydrosfera i wody podziemne2
HYDROSFERA I WODY PODZIEMNE turystyczną

Pozostała ilość, tj. ok. 2% przypada na wody lądowe: jeziora, rzeki, morza wewnętrzne, lądolody, lodowce i śniegi.


Hydrosfera i wody podziemne3
HYDROSFERA I WODY PODZIEMNE turystyczną

Średnia głębokość mórz i oceanów

wynosi w przybliżeniu 3 700 m,

a  maksymalnie ponad 11 000 m

(Rów Mariański na Oceanie Spokojnym -

ciśnienie rzędu 1000 atmosfer).

Wyróżnia się wody słone i słodkie

oraz wody podziemne i  atmosferyczne.


E K O S Y S T E M turystyczną


EKOSYSTEM turystyczną

Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii.

Termin ten został sformułowany przez brytyjskiego

ekologa Arthura Tansley’a w 1935 roku.

Stanowi  skrót  od  angielskich  słów  ecological  system

Ekosystem stanowi największą jednostkę

funkcjonalną biosfery.


CECHY EKOSYSTEMU I BIOCENOZY turystyczną

 • Na ekosystem składają się dwa składniki:

 • biocenoza - czyli ogół gatunków występujących

 • na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami (element żywy ekosystemu).

 • 2.biotop- czyli nieożywione elementy obszaru, jak: podłoże, woda, powietrze (czyli środowisko zewnętrzne).


Funkcjonowanie ekosystemu
FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMU turystyczną

Elementami abiotycznymi są:

 •    woda,

 •     gleba,

 •     gazy atmosferyczne (tlen, azot, dwutlenek węgla),

 •     rzeźba terenu,

 •     klimat,

 •     temperatura.

  Tworzą one biotop, czyli nieożywioną część

  ekosystemu.  


Biocenoza
BIOCENOZA turystyczną

Wyróżniamy:

 • Biocenozy naturalne (np. biocenozę

  morza, rzeki, jeziora, sawanny, torfowiska,

  lasu, łąki), w powstanie których człowiek nie

  ingerował.

 • Biocenozy sztuczne(np. biocenozę stawu

  hodowlanego, pola, sadu, pastwiska, parku,

  ogrodu), w powstaniu których uczestniczył

  człowiek.


Biocenoza1
BIOCENOZA turystyczną

Biocenozę tworzą:

 • fitocenoza - organizmy roślinne,

  (PRODUCENCI)

 • zoocenoza- organizmy zwierzęce,

  (KONSUMENCI)

 • drobnoustroje (DESTRUENCI) .


Funkcjonowanie ekosystemu1
FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMU turystyczną

Każdy naturalny ekosystem stanowi układ

otwarty i funkcjonuje dzięki przepływowi energii

i krążeniu materii.

Najważniejszym źródłem energii w ekosystemach

jest energia słoneczna.

Energia przepływa jednokierunkowo

strumieniem w układzie otwartym,

natomiast materia krąży w ekosystemie

w obiegu zamkniętym.


Struktura rodzaje ekosystem w
Struktura (rodzaje) ekosystemów turystyczną

Ekosystemy wodne (np. oceany, morza,

rafa koralowa, rzeki, jeziora).

Ekosystemy lądowe (las, dżungla,

pustynia, łąka, pole, jaskinia).

Ekosystemy wodno-lądowe (bagna,

torfowisko).


ad