Selektivitet og integrasjon i logistikknettverk  for butikkonsentrasjoner

Selektivitet og integrasjon i logistikknettverk for butikkonsentrasjoner PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prosjektet. Utreder effektiviseringspotensial, privat

Download Presentation

Selektivitet og integrasjon i logistikknettverk for butikkonsentrasjoner

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Logitrans Samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og ECON Senter for økonomisk analyse Selektivitet og integrasjon i logistikknettverk for butikkonsentrasjoner

2. Prosjektet Utreder effektiviseringspotensial, privatøkonomisk og miljømessig, i helhetlig leveringskjede fra import til butikk Fokus på kjøpesentre og butikkonsentrasjoner i byene Tre varedistributører, en logistikkoperatør, en eier / utvikler av kjøpesentre To kompetansemiljøer Faghandelsvarer: Fokus på klær

3. Prosjektet

4. Utvikle effektive logistikkmonopoler Logistikkoperatøren er horisontalt ineffektiv og vertikalt innflytelsesløs For å endre situasjon må logistikkoperatøren utvikle betydelig latent markedsmakt Det er to mulige løsninger på det horisontale og vertikale tilpasningsproblemet

5. Ineffektiv og innflytelsesløs

6. Ineffektiv Enkelte sentrale strategiske dimensjoner Flere alternative strategier Uutnyttede fordeler ved stordrift og konsentrasjon

7. Strategiske dimensjoner Markedsfokus Klær; heng og kartong Klær og annen faghandel Systemløsninger / konsepter Direkte levering til butikk Levering via regionale terminaler Levering til felles sentermottak; terminal i butikkonsentrasjonen Tilleggstjenester; lager, plukk og pakking

8. Markedsfokus og systemløsning

9. Fem strategiske alternativer

10. Fordeler ved stordrift og konsentrasjon

11. Fordeler ved stordrift og konsentrasjon

12. Ineffektiv og innflytelsesløs

13. Innflytelsesløs Ulike distributørstrategier Logistikkoperatørens tilpasning Svak vertikale samordning i leveringskjeden

14. Ulike distributørstrategier

15. Logistikkoperatørens tilpasning

16. Svak vertikal samordning i leveringskjeden Vertikal systemtilpasning / integrasjon Informasjon Teknologi Rutiner og prosedyrer Operative koordineringsproblemer Feil/utilstrekkelig informasjon Avvikende kolliinnhold Tidkrevende varekontroll Tidspunktavtaler Kjøpesentre med svake logistikkfasiliteter

17. Kjøpesentre med svake logistikkfasiliteter Vanskelig tilgjengelige varemottak Uhensiktsmessig utforming av varemottak Lange og tungvinte interne transportveier Interne transportveier er ikke robuste Konflikt med publikum

18. Ineffektiv og innflytelsesløs

19. Må (trolig) utvikle latent markedsmakt Vesentlig økt markedsandel, sikkert over 40 prosent. Konkurrentenes eksistens vil bli truet Høy sannsynlighet for priskrig og negative reaksjoner fra brukerne

20. To mulige løsninger Vertikalt integrerte oligopolister (partnering løsninger) Innovasjon i verdikjeden Alternativt; kan dette reguleres frem?

21. Markedsstrukturen gjør strategiske endringer krevende Høy grad av skreddersøm Høy konsentrasjon i detaljhandelen Høy konsentrasjon i logistikkmarkedet Ekspansjon vil medføre reaksjoner i markedet

22. Høy grad av skreddersøm

23. Høy konsentrasjon i detaljhandelen

24. Høy konsentrasjon i logistikkmarkedet

25. Ekspansjon vil medføre reaksjoner i markedet Høy konsentrasjon gir at ekspansjon innebærer store volumendringer Markedet vil bli preget av oligopolistisk konkurranse Få aktører Aktørenes handlinger vil direkte påvirke prisene i markedet og konkurrentenes profitt Risiko for store pris- og marginvariasjoner over tid Sannsynlig at markedet reagerer på store endringer i strukturen i markedet

26. Ekspansjon krever nye relasjoner mellom logistikkbruker og operatør Koordinering og fleksibilitet Faktorer bak koordineringsbehovet Koordineringsbehov og -form Fare for priskrig Løsninger Alternative implementeringsstrategier

27. Koordinering og fleksibilitet

28. Faktorer bak koordineringsbehovet

29. Koordineringsbehov og -form

30. Fare for priskrig

31. Løsninger Oppkjøp Incentivavtale Aggressiv kamp om markedsmakt Utnytte kjøpesentermottak som implementeringsstrategi

32. Alternative implementeringsstrategier

35. Redusere antall operasjoner

36. Endre tid og sted for sortering

37. Effektivisering av sentermottak

38. Evaluering av nøkkelområdene

39. Neste steg

40. Verdikjede, ideell

41. Markedspotensial

42. Mulige strategiske posisjoner

43. Karakteristika av forretnings-systemer

44. Dekningsbidrag pr. m3 for nåvær-ende strategi, A, B, B-auto, C og D

45. Dekningsbidrag pr. m3 for nåvær-ende strategi, A, B, B-auto, C og D

46. Relevante kategorier non food-varer, 1998

47. Markedsandeler detaljhandel med klær, verdi 1998

48. Markedsandeler målt etter om-setning i utvalgte bransjer 1999

49. Anslag for markedsandeler for terminalbehandlet stykkgods-transport i Norge

50. Markedsandeler i stykkgods-markedet for klær, heng og kartong, andeler av totalt volum, 1999

51. Strategi A – mulige steg

52. Strategi B (begge alt) – mulige steg

53. Strategi D - mulige steg

54. Grad av koordinering og fleksibilitet i ulike typer vertikale relasjoner

55. Ulike typer logistikktjenester karakterisert ut fra grad av spesifikke aktiva og kompleksitet i logistikksystemet

56. Mulige sammenhenger mellom egenskapene ved logistikk-tjenestene og relasjonstyper

  • Login