E drejta e procedures penale
Download
1 / 6

E Drejta e Procedures Penale - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

E Drejta e Procedures Penale. Dr. Lulzim Lelçaj. Afatet procedurale penale. Afate procedurale tregojne kohen e caktuar er kryerjen e veprimeve te ndryshme procedurale nga subjektet e procedimitpenal Llojet Afate per realizimin e nje te drajte ( anikimet )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' E Drejta e Procedures Penale' - guy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E drejta e procedures penale

E Drejta e Procedures Penale

Dr. LulzimLelçaj


Afatet procedurale penale
Afatetproceduralepenale

 • Afateproceduraletregojnekohen e caktuarerkryerjen e veprimevetendryshmeproceduralengasubjektet e procedimitpenal

 • Llojet

 • Afate per realizimin e njetedrajte (anikimet)

 • Kohezgjatjen e njegjendjejetecaktuarne procedim

 • (arrestit ne flagracedhetendalimit, hetimeveparaprake, gjykimit, etj)

Create your first presentation


Afatet per fazen e hetimeve paraprake
Afatet per fazen e hetimeveparaprake

 • 48 ore per kallezimin penal nent 281, 283

 • 30 diteparaqitja e kerkeses se prokurorit per autorizim per ndjekjepenaleneni 288

 • 5 dite per ankimin ne gjykatekundervendimittemosfillimittendjekjespenaleneni 292

 • Kohezgjatja e hetimeveparaprake, neni 324

 • 24 ore per vleresimin e mases se arestitapondalimitnenet 258, 259

 • 10 dite per afatin e ankimitkundervendimit per caktimin e mases se sigurise. Neni 249

Create your first presentation


Afatet ne fazen e gjykimit
Afatet ne fazen e gjykimit.

 • 10 dite per caktimin e seancesgjyqesoreneni 333

 • 48 ore kerkesen per gjykimtedrejtperdrejteneni 400

 • 10 dite per ankimneni 415

 • 30 dite per rekursinneni 435

 • 5 vjet per tedrejten e rishikimittevendimitteformes se prereneni 449

Create your first presentation


 • Afatatcaktohen me ore, ditemuajosevite

 • Afatifillonngaoraoseditapasardhese

 • Kurmbaron ne ditepushimiosefesteaishtyhet ne ditenpasardhesetepunes.

 • Mbarimi I afatitkonsiderohetora e funditapodita e fundit

 • Per depozitimine dokumeteve ne oren e caktuarngakryetari I institucioninopersherbimin me publikun

 • Kurbehetfjale per pranitepersonave ne nje vend telargetllogaritetedhekohaqe I duhet per udhetim

Create your first presentation


Zgjatja e afateve
Zgjatja e afateve

 • Afatetproceduralemundtezgjatenpervecrastevekurkjoeshte e ndaluarngaligji

 • Zgjatja e afateveproceduralebehet duke e rivendosur ne afatperrastetkursubjektinukkapaturmundesi ta respektoje per njerastfatorapo force madhore

 • Tedrejten per tekerkuarrivendosjen ne afat e kaprokurorimbrojtesi, padtesidhe I padituri civil brenda 10 ditevengazhdukja e shkakutVedimi e merrorganiqekanxjereaktin. Ne rasttepranimitrdherohetperseritja e veprimeveprocedurale.

 • Vendimiunifikuesigjykates se larte nr.2 date 14.10.2002 percaktonrregulatehollesishme ne ketedrejtim

Create your first presentation


ad