Kaedah penyelidikan psm
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Kaedah Penyelidikan PSM PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kaedah Penyelidikan PSM. Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar Iman Bekas Pengarah Pusat Kajian Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia. Pengenalan Kepada Penyelidikan. Takrif Penyelidikan:

Download Presentation

Kaedah Penyelidikan PSM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kaedah Penyelidikan PSM

Prof. Madya Dr. Abd Hamid b. Hj. Mar Iman

Bekas Pengarah

Pusat Kajian Harta Tanah

Universiti Teknologi Malaysia


Pengenalan Kepada Penyelidikan

 • Takrif Penyelidikan:

  ”Suatu proses saintifik mencari jawapan kepada suatu persoalan yang hakikat masalahnya telah dikenal pasti”

 • Ciri penting penyelidikan:

  * Saintifik

  * Objektif

  * Sistematik

  * Boleh uji


Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)

 • Tujuan Penyelidikan:

  * Mencari jawapan kepada persoalan

  * Memberi penerangan sebab-musabab

  * Memerihal alam nyata

  * Membuat kesimpulan

 • Tujuan PSM: melatih pelajar mengguna pakai metodologi penyelidikan dalam mencapai tujuan penyelidikan


Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)

 • Ciri tesis PSM yang dikehendaki:

  * Unsur penyelesaian – bukan setakat

  cerita/”pelaporan surat khabar”

  * Latar belakang teori  berhujah secara ilmiah

  * Metodologi yang betul

  * Analisis yang betul berdasarkan isu dan

  objektif

  * Kesimpulan yang sah


Pengenalan Kepada Penyelidikan (samb.)

 • Kemahiran mesti bagi calon PSM:

   Menyatakan masalah dengan betul

   Mampu menulis objektif dengan betul

   Faham dan tahu menulis kajian literatur

   Mampu memilih dan mengguna kaedah kajian yang sesuai dan betul

   Mampu menganalisis data dengan betul berpandukan isu dan objektif kajian

   Mampu menghasilkan kesimpulan yang relevan

   Mampu menulis laporan ilmiah mengikut garis panduan yang ditetapkan


Langkah-Langkah Penyelidikan

 • Memformulasi masalah

 • Menulis cadangan penyelidikan

 • Menentukan rangka kerja penyelidikan

 • Melaksanakan pengumpulan data

 • Membuat analisis dan persembahan data

 • Menyediakan laporan


Langkah-Langkah Penyelidikan1 - Formulasi Masalah

 • Takrif: jurang antara apa yang sebenarnya berlaku dan yang sepatutnya berlaku

 • Contoh:

  * Pasaraya kosong, sepatutnya penuh

  * Permintaan kurang, sepatutnya banyak

  * Harga jatuh, sepatutnya naik

 • Keperluan penyelesaian dirasai


Langkah-Langkah Penyelidikan Formulasi Masalah (samb.)

 • Mengupas masalah:

   Kenal pasti secara khusus (zero-in)

   Gunakan fakta sokongan

   Kemukakan soalan-soalan khusus

   Kenal pasti sebab-musabab dan pembolehubah

  terlibat

   Bina sangkaan-sangkaan awal tentang perkaitan

  sebab musabab dan penyelesaian

   Evaluasi sama ada masalah mampu diselidiki


Langkah-Langkah Penyelidikan 2 – Cadangan Penyelidikan

 • Penerangan tentang “hasrat” menjalankan kajian

 • Mengandungi idea asas si pencadang.

 • Penyataan tentang apa yang hendak dikaji, mengapa perlu kaji, apa kaedah diguna, tempoh kajian, tempat kajian, pihak terlibat, hasil diharapkan, dll.

 • Alat komunikasi antara penyelidik dan pihak yang meluluskan


Langkah-Langkah Penyelidikan 3 – Rangka Kerja Penyelidikan

 • Rangka kerja teori:

   Sintesis tentang konsep/idea

   Berpandukan literatur

   Model atau paradigma

   Menerangkan sebab musabab

   Menjurus kepada permasalahan kajian


Langkah-Langkah Penyelidikan Rangka Kerja Penyelidikan (samb.)

 • Rangka kerja operasi:

 • Aliran kerja - kumpul data, analisis, dan

  pelaporan.

 • Menyatakan data, pihak terlibat, cara

  mengumpul data,dll.

   Biasanya ada jadual kerja


Langkah-Langkah Penyelidikan 4 – Pengumpulan Data

 • Takrif: proses mengumpul butiran bukti bagi memenuhi tujuan penyelidikan.

 • Komponen utama:

   Temubual

   Pemerhatian

   Eksperimen

   Analisis kandungan

   Kolasi data sekundar

 • Perlu perancangan dan pelaksanaan yang teratur.


Langkah-Langkah Penyelidikan 5 – Analisis & Persembahan Data

 • Takrif: suatu proses memperlakukan sekumpulan data/keterangan untuk mendapatkan output, bentuk, dan cara yang diingini dan bermakna.

 • Memperlaku: menyunting dan menyediakan data dalam bentuk dan cara yang dikehendaki

 • Menyunting: menyemak, meneliti, memperbetul, memperkemas, meringkas, menyusun data/

  keterangan dalam bentuk yang dikehendaki

 • Menyediakan: menginput data ke dalam alat olahan


Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

 • Data: ukuran kepada pembolehubah

 • Keterangan: saranan yang digunakan sebagai asas membuat pertimbangan, keputusan, pembuktian, pengujian, dll.

 • Data & keterangan perlu diolah untuk mencari “kebenaran” berdasarkan persoalan kajian.

 • Olahan mempunyai prinsip-prinsip penting: berasaskan permasalahan kajian, bersistematik, cara olahan mesti dikenal pasti, tujuan mendapat output.


Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

 • Analisis: menghurai pemerihalan sesuatu fenomenon kepada beberapa elemen yang lebih kecil untuk menjawab persoalan kajian.

 • Analisis bersifat deduktif dan induktif.

 • Pendekatan analisis: kuantitatif, tak-kuantitatif.


Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

 • Prinsip analisis:

   Data tidak boleh “bercakap”.

   Analisis memenuhi tujuan penyelidikan.

   Analisis mempunyai empat unsur:

  - data

  - pemerihalan/penceritaan

  - penemuan

  - pengajaran


Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

 • Panduan analisis:

   Bezakan “analisis” dan “penceritaan” data.

   Semak semula carta alir pengoperasian kajian.

   Pecahkan susunan analisis berdasarkan isu dan

  objektif kajian.

   Kenal pasti fenomenon yang hendak dikaji.

   Kenal pasti perkaitan sebab musabab berkaitan isu.

   Tentukan jawapan yang dicari.

   Sahkan jawapan kepada isu dengan data.

   Asingkan fakta dari pendapat.


Langkah-Langkah Penyelidikan Analisis & Persembahan Data (samb.)

 • Persembahan data:

  * Berkisar pada format mempamer output kajian.

  * Pelajar harus kreatif tetapi ekonomi.

  * Sesuatu persembahan mempunyai tujuan yang jelas

  * Cara-cara biasa:

  - Jadual

  - Gambarajah

  - Carta pie

  - Graf bar

  - Graf garisan

  - Kawaan

  - Kombinasi di atas.


Metodologi Penyelidikan

 • Takrif:

  “Kaedah menyiasat sebab-musabab untuk mencari

  jawapan kepada persoalan”

 • Komponen-komponen penting:

   Pengoperasian masalah, objektif, dan

  hipotesis

   Mengenal pasti dan mengukur

  pembolehubah

   Menentukan kaedah dan instrumentasi kumpul data

   Menentukan kaedah analisis data


Metodologi Penyelidikan1 - Pengoperasian Masalah

 • Langkah-langkah penting:

  * Mengenal pasti dan menakrif masalah

  * Sumber pengenal pastian masalah

  * Pernyataan masalah

  * Evaluasi masalah:

  - Feasible?

  - Worthwhile?

  * Perincikan dalam operasi kajian (lihat rajah)


Metodologi PenyelidikanPengoperasian Masalah


Metodologi Penyelidikan2 – Pengoperasian Objektif

 • Dari umum jadi khusus

 • Jelas, rasional, dan boleh operasi

 • Boleh operasi: dapat diterangkan berdasarkan sesuatu kriteria, pembolehubah, dan ukuran

 • Mencerminkan persoalan dikaji


Metodologi Penyelidikan3 – Pengoperasian Hipotesis

Masalah khusus

Objektif khusus

Soalan khusus

Hipotesis


Metodologi Penyelidikan4 – Mengenal pasti dan Mengukur & Pembolehubah

 • Bolehubah bersandar, penerang, intervening.

 • Pembolehubah mesti boleh dioperasi: ditakrif dan diukur.

 • Perkaitan di antara pembolehubah mesti jelas.

 • Tentukan perkaitan pembolehubah yang hendak dikaji


Metodologi Penyelidikan5 – Kaedah & Instrumentasi Data

Pengumpulan Data


Metodologi Penyelidikan6 – Kaedah Analisis Data

 • Analysis Data


Sekian, terima kasih


 • Login