ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ - PowerPoint PPT Presentation

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ
Download
1 / 38

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ. ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ Πρόεδρος Ν.Τ. ΗΛΕΚΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ. ΦΕΚ 118 Α΄ Ν 4483/1965 ΦΕΚ 8 Β΄ /196 6 ΦΕΚ 74 Α΄/17-04-1995 Ν.2302 ΥΠ.Αποφ. Φ.7.5/1816/1988

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5582551

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ

ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ

Πρόεδρος Ν.Τ


5582551

ΗΛΕΚΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


5582551

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

 • ΦΕΚ 118 Α΄ Ν 4483/1965

 • ΦΕΚ 8 Β΄ /1966

 • ΦΕΚ 74 Α΄/17-04-1995 Ν.2302

 • ΥΠ.Αποφ. Φ.7.5/1816/1988

 • ΦΕΚ 470 Β΄/5-03-2004


5582551

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • ΦΕΚ 118 Α΄ Ν. 4483/1985

  Αρθρο 1. παρ. 1 καταργείται ο υποχρεωτικός ελεγχος των ΕΗΕ

  Αρθρο.2 παρ.1 Η ηλεκτροδότηση ακινήτου από την ΔΕΗ γίνεται

  μετά από υποβολή ΥΔΕ από τον Ηλεκτολόγο Κατασκευαστή.

  Αρθρο.2 παρ.2 κάθε ΥΔΕ θεωρείται από τον οικείο φορέα και

  ελείψει τούτου από (Αστυνομική αρχή) και καταργείται από

  τον Ν. 2302/95 άρθρο. 3 παρ.2 όπου η θεώρηση γίνεται από την

  οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία.


5582551

Αρθρο 2. παργρ. 3

Η ΔΕΗ υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή

ηλ. ρεύματος εάν η ΥΔΕ είναι

υπογεγραμμένη από άλλη ειδηκότητα και

άλλο κατασκευαστή.


5582551

Αρθρο. 3 παργρ. 2

Ο ηλεκτρολόγος υποχρεούται στην

αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης

και χωρίς αμοιβή, εάν η βλάβη συμβεί

εντός 2ετίας από την ημερομηνία θεώρησης

της ΥΔΕ.


5582551

Αρθρο. 5 παραγρ.2

Η προσωρηνή παροχή τελεί υπό την

ευθύνη του αιτήσαντος αυτήν Ηλεκτρολόγου.

Για τον λόγο αυτό πρέπει:

1. Η αίτηση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη.

2. Στο τιμολόγιο ως αιτία να γράφεται

Σύνταξη ΗΛ. Σχεδίου εργοταξιακής τριφασικής παροχής.


5582551

Αρθρο. 8 παραγρ. 2

Από το τέλος δικαιώματος σύνδεσης ποσοστό 10 % διατίθεται διά την ίδρυση

Ινστιτούτου Μελέτης Εφαρμογών

Ηλεκτρισμού


5582551

Αρθρο. 12

παραγρ.4 Ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακινήτων

υποχρεούνται να επιτρέψουν στη ΔΕΗ

την εγκατάσταση Υ/Σ Μέσης Τάσης.

παραγρ.5 Σε νέες οικοδομές συνολικού

όγκου 2500 κ.μ και άνω πρίν την έκδοση

της άδειας, ο εργολάβος ερωτά την ΔΕΗ

για την ανάγκη ή μη ύπαρξης Υ/Σ 20 ΚV.


5582551

 • ΦΕΚ 470 Β΄/5-3-2004

  Αντικατάσταση ΚΕΗΕ με το νέο πρώτυπο ΕΛΟΤ HD 384

  1. Αρθρο. 2 Υποχρεωτική θεμελειακή γείωση.

  2. Αρθρο. 5Επανέλεγχοι ΕΗΕ με μεταβατική ισχύ 2 ετη

 • ΦΕΚ57Α/24-1-2007

 • ΦΕΚ 62 Α΄ /23-04-1993 Ν.2130

  1. Αρθρο. 28 Βεβαίωση υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • ΦΕΚ 74 Α΄ /21-04-1975 Ν.25

  Αρθρο.1,6 Εισπραξη δημοτικών τελών.


1222 5 9 2006 a 50 12081 642

ΦΕΚ 1222 Β΄/5-9-2006Aριθ. Φ Α΄50/12081/642

 • Αρθρο 1. Ηεγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται

  υποχρεωτική για προστασία από Ηλεκτροπληξία σε όλες τις ΕΗΕ

  βάσει του άρθρου 103 πρωτύπου ΕΛΟΤ HD 384

 • Αρθρο 2. Για όλες τις νεοεγειρόμενες οικοδομές η θεμελειακή

  γείωση καθίσταται υποχρεωτική.

 • Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι προκατασκευασμένες ή λυόμενες κατασκευές.

 • Τα παραπάνω ορίζει και το άρθρο 30 του κτιριοδομικού κανονισμού.

  Βάσει ΦΕΚ 59 Δ΄/1989


5582551

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


5582551

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΕ ΑΠΟ ΔΕΗ

 • Για την ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου από 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

  2011 βασει της Υπ. Απόφασης Φ50/503/168 ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  ΝΕΑ ΥΔΕ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη εις πενταπλούν από αδειούχο Ηλεκτρολόγο θεωρημένη από τον οικείο φορέα

 • Στη ΔΕΗ υποβάλλεται το πρωτότυπο ενώ αντίγραφα παραδίδονται:

 • Ένα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 • Ένα για την αρμόδια Εφορια.

 • Ένα για το αρχείο του Ηλεκτρολόγου.

 • Ένα για το αρχείο της ΕΕΤΕΜ.


5582551

ΝΕΑ ΥΔΕ (βασικό έντυπο )


5582551

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Η.Ε.Η ΕΛΟΤ HD 384


Cenelec

Μονογραμμικό Διάγραμμα Γενικού Ηλ. Πίνακα της ΕΗΕ σε πλήρη ανάπτυξη, σχεδιασμένο κατάcenelec

Το οποίοπρέπει να προσδιορίζει:

1.Την θέση των σταθερών συσκευών,κινητήρων

2. Τη διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών

διατομής 1,5mm2 και άνω.

3. Τη θέση Δ/Κ, R/T,ΦΣ, και λοιπών.

4. Τη θέση του Γεν. Ηλ. Πίνακα και Υποπινάκων


5582551

ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε Η Ε


5582551

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΥΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

 • Για ένα (1) ετος από την έκδοσή τους.

  ΑΝΤΙΚΑΘΗΣΤΑΝΤΑΙ:

  1.Σε περίπτωση επανελέγχου της ΕΗΕ

  2.Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης (π.χ.αυξηση ισχύος)


5582551

Η υποβολή των παραπάνω εντύπων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Οπότε αυτά καταχωρούνται σε ενιαία

βάση δεδομένων.

Αυτό θα προσδιοριστεί από το νέο σχέδιο

προεδρικού Διατάγματος

από τα άρθρα 12,13,14,15,16


5582551

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


5582551

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΗΛ/ΓΟΥ

 • ΦΕΚ. 412 Β΄/ 28-11-1934 Ν.6422

 • ΦΕΚ. 98 Α΄/19-2-1936

 • ΦΕΚ. 420 Α΄/10-11-1971 Β.Δ 699

 • ΦΕΚ. 223 Β΄/12-12-72 Π.Δ 766

 • ΦΕΚ. 72 Α΄/22-4-96 Π.Δ 87

 • ΦΕΚ. 1222 Β΄/5-9-2006


5582551

Γ΄. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • ΦΕΚ. 412 Β΄/28-11-1934 Ν. 6422

 • Κατά το Αρθρο. 3 του παρόντος νόμου επιτρέπεται η

  άσκηση επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου η Μηχανολόγου

  χωρίς την χρήση του τίτλου (Διπλωματούχος)

  2. Κατά το Αρθρο. 3 παραγρ. 2 αυτοδίκαια επιτρέπεται

  και εις τους κατόχους Δίπλωμα Ανώτατης τεχνικής Σχολής.

3. Κατά το Αρθρο.3 παραγρ. γ΄ καθορίζεται o τρόπος

απόκτησης πτυχίου εργολάβου ηλεκτρομηχανολικών έργων.


5582551

Κατά το άρθρο. 6

 • Κάθε αυτοτελής ΕΗΕ μηχανικών κινητήρων προς εξυπηρέτηση της βιομηχανίας.

  2. Κάθε ΕΗΕ μηχανημάτων η λειτουργία των οποίων διενεργείται

  μέσω κινητήρων οιασδήποτε φύσεως (Π.χ τόρνος ) .

 • Κάθε αυτοτελής εγκατάσταση ατμολεβήτων,ατμοδοχείων,λεβήτων

  κλιβάνων οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών.

 • Κάθε εγκατάσταση που σκοπό έχει την παραγωγή,εναποθήκευση

  και διανομή υγρών ή αερίων καυσίμων προς φωτισμόν,θέρμανσιν

  ή κίνησιν και των αυτοματισμών λειτουργίας αυτών.


5582551

5.Κάθε ΕΗΕ εργοστασίων, ανελκυστήρων ανυψωτικώνμηχανών.

6.Κάθε εγκατάσταση Παραγωγής,Μεταφοράς,Μετατροπής,Διανομής

Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε προς ιδίαν χρήσιν, είτε προς χρήση τρίτων.

7.Κάθε εγκατάσταση ηλεκτρικής έλξης και ηλεκτροκίνησης.

8.Κάθε μελέτη και πραγματογνωμοσύνη σχετική με τις παραπάνω

αναφερόμενες εργασίες.


420 10 11 1971 699

ΦΕΚ 420 Α΄/10-11-1971 (Β.Δ 699 )

 • Περί άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών

  Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών και ισοτίμων

  (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ )

  1. ΄Αρθρο 1. Με την κτήση του πτυχίου χορηγείται άνευ εξετάσεων

  άδεια Β΄ Τάξης Ηλεκτρολόγου όπως ορίζεται στο ΒΔ .

  2. Μετά από 4 τραετή εμπειρία και προϋπηρεσία ένα (1) έτος σε

  τάση (1000 βόλτ) χορηγείται άδεια Α΄ Τάξης

  3. Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • 4 πρόσφατες φωτογραφίες

  • Θεωρημένο αντίγραφο πτυχίου

  • Πιστοποιητικό γέννησης

  • Προϋπηρεσία μόνο για την Α΄ Τάξη


223 12 12 1972 766

ΦΕΚ 223 Β΄/ 12-12-1972 ( Π.Δ 766 )

 • Αρθρο 5 για τηναπόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου απαιτούνται πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τα οποία όταν εκδίδονται από ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι θεωρημένα για την ακρίβεια του περιεχομένου από τον οικείο φορέα.


72 25 4 1996 87

ΦΕΚ 72 Α΄ / 25-4-1996 (Π.Δ 87)

 • Το Π.Δ αναφέρεται στο δικαίωμα έκδοσης

  επαγγελματικής άδειας ψυκτικών εγκαταστάσεων για (Ηλεκτρολόγους )


143 17 6 2011 3982

ΦΕΚ 143 Α΄/ 17-6-2011 Ν. 3982ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 2 παργρ. 3

 • «Επαγγελματικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες

 • Μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 • Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 • Συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 • Επιτήρηση λειτουργία και χειρισμός της ΕΥΕ

 • Παροχή τεχνικής υπηρεσίας

 • Εκτέλεση τεχνικού έργου καθώς και οι συναφείς προς αυτό εργασίες


5582551

Άρθρο 2 παραγ. 4

 • «Αδειοδότηση»: η επίσημη πράξη της αρμόδιας αρχής, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικό πρόσωπο να σκεί συγκεκριμένη

  επαγγελματική δραστηριότητα ή σύνολο δραστηριοτήτων.


5582551

Άρθρο 3 παργ. 1 εδάφια: α, αα, αδ

Στο άρθρο περιγράφονται οι κατηγορίες των ηλεκτρολογικών

Εγκαταστάσεων ανάλογα με τη φύση και το είδος της ΕΥΕ

π.χ εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλ. ρεύματος


5582551

Άρθρο 4 παραγ. 4

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Για την άσκηση δραστηριότητας απαιτείται λήψη άδειας από

αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος

διαθέτει αντίστοιχους τίτλους σπουδών και επαγγελματική εμπειρία όπου απαιτείται

2. Όταν για την απόκτηση άδειας απαιτούνται εξετάσεις αυτές

διενεργούνται από αρμόδια εξεταστική επιτροπή της περιφέρειας

3. Οι μετέχοντες στην εξεταστική επιτροπή πρέπει να κατέχουν

τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ

4. Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών υποστηρίζεται από τον

Εθνικό Οργανισμό Πιστιποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ)


5582551

ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ Άρθρο 9

Επισημάνσεις

 • Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά Ενιαίο Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται σε

  ιδιαίτερες κατηγορίες τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις

  επαγγελματικέςδραστηριότητες του άρθρου 3.

 • Το ενιαίο μητρώο ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

  της περιφέρειας, με τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται

 • Σκοπός του ενιαίου μητρώου είναι η υποστήρηξη των ελέγχων

  που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 και η παρακολούθηση των υποχρεώσεων


5582551

ΆΡΘΡΟ 10

 • Κατ’εφαρμογή του άρθρου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

  του Υπουργείου Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων, είναι 9μελής και

  μετέχει και ένας εκπρόσωπος της ΕΕΤΕΜ. Συγκροτείται με απόφαση Υπουργού και εχει αρμοδιότητα στην πιστή τήρηση του

  νόμου καθώς και την πρόοδο της εφαρμογής.


5582551

ΆΡΘΡΟ 11

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Για την προστασία των καταναλωτών οι ασκούντες επαγγελματική

  δραστηριότητα ελέγχονται για την ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

 • Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση

  καταγγελίας είτε ύστερα από ατύχημα

 • Στους παραπάνω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της

  παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965

 • Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συνίσταται :

  ΜΗΤΡΩΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στο οποίο

  καταχωρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο ΥΔΕ .

 • Οι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η

  Περιφέρεια και με τη συμμετοχή εμπειρογνώμονα συναφούς ειδηκότητας

  ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του ΤΕΕ

  ή από οικεία επαγγελματική ομοσπονδία


5582551

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κατά την εφαρμογή του νόμου όταν η παροχή υπηρεσιών

είναι κακής ποιότητας, όπως αποδεικνύεται μετά από έλεγχο

σύμφωνα με το άρθρο 11,επισύρει διοικητικές κυρώσεις:

 • Προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας

 • Επιβολή προστίμου ύψους 1.000 έως 10.000 ευρώ

 • Τά πρόστιμα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της

 • Περιφέρειας και αποτελούν πόρο για την διενέργεια

  των προβλεπομένων τακτικών ελέγχων


5582551

ΑΡΘΡΟ 15 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Στις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3982/2011

  προβλέπονται:

 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ με Π.Δ και

  υπ. Αποφάσεις των αρμοδίων υπουργείων

  κατά τα λοιπά ισχύει ότι η νομοθεσία ορίζει


 • Login