Pp reform ja n ustamine kokkuv te taani eesti n ustamisprojektist n uetele vastavus
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

ÜPP reform ja nõustamine & kokkuvõte Taani-Eesti nõustamisprojektist (nõuetele vastavus) PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ÜPP reform ja nõustamine & kokkuvõte Taani-Eesti nõustamisprojektist (nõuetele vastavus). PMAN istung 29.11.2005 Ove Põder, teadus- ja arendusosakond. ÜPP reformi määrus est. NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1782/2003 : Artikkel 3 Põhinõuded /…/

Download Presentation

ÜPP reform ja nõustamine & kokkuvõte Taani-Eesti nõustamisprojektist (nõuetele vastavus)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pp reform ja n ustamine kokkuv te taani eesti n ustamisprojektist n uetele vastavus

ÜPP reform ja nõustamine & kokkuvõte Taani-Eesti nõustamisprojektist (nõuetele vastavus)

PMAN istung 29.11.2005

Ove Põder, teadus- ja arendusosakond


Pp reformi m rus est

ÜPP reformi määrusest

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1782/2003:

Artikkel 3

Põhinõuded

/…/

1. Põllumajandustootja, kellele makstakse otsemakset, täidab III lisas osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid kõnealuses lisas kehtestatud ajakava kohaselt ning artikli 5 alusel kehtestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi.

/…/


Pp reformi m rus est1

ÜPP reformi määrusest

Kohustuslikud majandamisnõuded:

18 Euroopa Parlamendi, Komisjoni või Nõukogu direktiivi & määrust keskkonna- ja looduskaitse, inimeste ja loomade tervishoiu, taimetervise, loomataudide ja loomade heaolu valdkondade kohta

Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused: meetmed mida põllumajandustootjad peavad järgima maakasutuse miinimumstandarditega seonduvalt

Kohustuslikud majandamisnõuded + head põllumajandus- ja keskkonnatingimused = nõuetele vastavus


Pp reformi m rus est2

ÜPP reformi määrusest

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1782/2003:

/…/

Kui konkreetsele põllumajandustootjale omistatava tegevuse või tegevusetuse tulemusel on rikutud kohustuslikke majandamisnõudeid või häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, vähendatakse sellel kalendriaastal makstavate otsetoetuste kogusummat, mil tingimusi ei täidetud, või tühistatakse see summa vastavalt artiklis 7 sätestatud üksikasjalikele eeskirjadele, pärast artiklite 10 ja 11 kohaldamist.

/…/


Pp reformi m rus est3

ÜPP reformi määrusest

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1782/2003:

Artikkel 13

Põllumajandusnõuande süsteem

1. Liikmesriigid kehtestavad 1. jaanuariks 2007 süsteemi, mille alusel hakatakse põllumajandustootjaid nõustama põllumajandusmaaga ja ettevõtte juhtimisega seotud küsimustes (edaspidi “põllumajandusnõuande süsteem”) ja mida korraldab üks või rohkem määratud riigiasutust või eraasutust.

2. Nõuandetegevus hõlmab vähemalt 1. peatükis osutatud kohustuslikke majandamisnõudeid ning häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi.


Pp reformi m rus est4

ÜPP reformi määrusest

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1782/2003:

Artikkel 14

Tingimused:

1. Põllumajandustootjate osalemine põllumajandusnõuande süsteemis on vabatahtlik.

2. Liikmesriigid annavad eelisseisundi põllumajandustootjatele, kes saavad rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi aastas.

Ülevaatamine:

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 2010 põllumajandusnõuande süsteemi kohta aruande, millele vajadusel lisatakse asjakohased ettepanekud süsteemi kohustuslikuks muutmise kohta.


Mak 2007 2013

MAK 2007-2013

Paralleelselt toimub ka uue Maaelu Arengu Kava väljatöötamine.

Uus maaelu arengu määrus (MAM):

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 “Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta”


Mak 2007 20131

MAK 2007-2013

MAM 2007-2013:

Artikkel 20. Meetmed:

“nõuandeteenuste kasutamine põllumajandustootjate ja metsa valdajate poolt”

/…/

Artikkel 24. Nõuandeteenuste kasutamine:

“Toetust antakse selleks et aidata põllumajandustootjatel ja metsa valdajatel katta kulusid, mis tulenevad nõuandeteenuste kasutamisest ettevõtte üldise tulemuslikkuse parandamiseks”


Mak 2007 20132

MAK 2007-2013

MAM 2007-2013:

Põllumajandustootjate nõuandeteenus hõlmab vähemalt järgmist:

a) määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 4 ja 5 ning III ja IV lisas sätestatud kohustuslikud majandamisnõuded ja head põllumajandus- ja keskkonnatingimused”

b) ühenduse õigusaktidel põhinevad tööohutusenõuded.


Mak 2007 20133

MAK 2007-2013

MAM 2007-2013:

Lisa.

Nõuandeteenuse kasutamise toetuse ülemmäär on80 % abikõlblikest kuludest nõuandeteenuse kohta

Maksimaalne abikõlblik summa on 1500 eurot


Mak 2007 20134

MAK 2007-2013

Arutelu objektid

Kui väljapakutud toetusmeedet uue MAK-i raames rakendada, siis:

Milliseid finantseerimise piirmäärasid ja kaasfinantseerimise määrasid rakendada? (näiteks lähtuvalt nõudest, et “liikmesriigid annavad eelisseisundi põllumajandustootjatele, kes saavad rohkem kui 15 000 eurot otsetoetusi aastas”)


Mak 2007 20135

MAK 2007-2013

Arutelu objektid

Kas võiks olla põhjendatud nõuandeteenuse kasutamise kohustuslikuks muutmine ?

Kas peaks jätkuvalt toetama tootja majandusliku efektiivsuse suurendamiseks antavat nõuannet?

Kas antud meetme raames toetada ka põllumajandustootja nõustamist tegelemaks mittepõllumajandusliku ettevõtlusega?


Tegevused 2005

Tegevused (2005)

Euroopa Komisjon pole andnud liikmesriikidele detailseid suuniseid, milline nõuandesüsteem välja nägema peaks

Põllumajandusministeerium sõlmis 2005. a. veebruaris halduslepingu Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, mille kohaselt EPKK on kohustatud looma EL Nõukogu määruses 1782/2003 sätestatud nõuetele vastava nõustamissüsteemi, sh viima läbi nõuandekeskuse tunnustamiseks esitatud taotluste menetlemise.

(alus: “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus”)


Tegevused 20051

Tegevused (2005)

Hetkel tegutsevad nõuandeorganisatsioonid tunnustati nõuandekeskustena 2005. a. juunis (14) ja augustis (1)

Seega igas maakonnas on üks tunnustatud nõuandekeskus, mis tagab maakonna põllumajandustootjate nõustamise vähemalt kõigis 3 põhivaldkonnas (taimekasvatus, loomakasvatus, finantsmajandus)


Tegevused 20052

Tegevused (2005)

Taani-Eesti nõustamisprojekt:

Lisaks süsteemi institutsionaalsele loomisele on 2005. aasta jooksul tehtud eeltööd ka nõustajate ettevalmistamiseks.

Koostöös Taani Põllumajandusnõuande Keskusega viis Põllumajandusministeerium2005. aasta kevadel PHARE programmi abil läbi koolituse nõustajatele, mille läbis 63 atesteeritud nõustajat või nõuandekeskuse töötajat.

Koolituse peamiseks eesmärgiks oli nõuetele vastavuse nõuete tutvustamine ning nõustajate valmisoleku tõstmine töötamaks põllumajandusettevõtte “audiitorina” nõuetele vastavuse osas


Tegevused 20053

Tegevused (2005)

Taani-Eesti nõustamisprojekt:

Koolitustel osalesid lektoritena ka Põllumajandusministeeriumi eksperdid, ministeeriumi allasutuste (kontrolli teostavate asutuste) töötajad ning ka Keskkonnaministeeriumi eksperdid

Koolituse üks lõppjäreldusi: et loodav süsteem hakkaks toimima, vajavad nõustajad vastavaid abimaterjale ehk nõuandetooteid


Tegevused 20054

Tegevused (2005)

2005. aasta suve jooksul töötati koolituse käigus kogutud materjalide põhjal (seadusandlus) välja kõiki nõuetele vastavuse valdkondi hõlmavad nn. kontroll-nimekirjad (ehk checklist’ id), mis on nõustajale abiks tootmisettevõtte nõuetele vastavuse kontrollimiseks ning soovituste tegemiseks ettevõtte nõuetega vastavusse viimiseks

Kontroll-nimekirjade põhi on elektrooniline, et seda saaks jooksvalt uuendada vastavalt muudatustele seadusandluses


Tegevused 20055

Tegevused (2005)

Kontroll-nimekirjade üldine ülesehitus:


Pp reform ja n ustamine kokkuv te taani eesti n ustamisprojektist n uetele vastavus

Tänan tähelepanu eest !


  • Login