Adnoddau d r cynaliadwy yn india
Download
1 / 28

Adnoddau dŵr cynaliadwy yn India - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Adnoddau dŵr cynaliadwy yn India. Amcangyfrif prinder dŵr 2025. Prinder dŵr ffisegol. Prinder dŵr economaidd. Dim prinder dŵr. Dim amcangyfrif. Syniad allweddol o fanyleb CBAC. 1.6 Cwestiwn allweddol : Beth yw’r sialensiau amgylcheddol a’r atebion sy’n wynebu India?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Adnoddau dŵr cynaliadwy yn India ' - gudrun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adnoddau d r cynaliadwy yn india
Adnoddaudŵrcynaliadwyyn India

Amcangyfrif prinder dŵr 2025

Prinderdŵrffisegol

Prinderdŵreconomaidd

Dim prinderdŵr

Dim amcangyfrif


Syniad allweddol o fanyleb cbac
Syniadallweddol o fanyleb CBAC

 • 1.6 Cwestiwnallweddol: Beth yw’rsialensiauamgylcheddola’ratebionsy’nwynebu India?

 • Achosion a chanlyniadau y defnyddcynaliadwy o adnoddaudŵr


Astudiaethau achos
Astudiaethauachos

 • TrydandŵrarafonGanga-ProsiectArgaeTehri

 • GwrthdarodrosadnoddaudŵrynNeheudir India

 • RheolaethDdŵrGynaliadwy a phrosiectSwajal

 • CynllungweithreduGangailanhauAfonGanga a phrosiect Yamuna

 • Cynaeafudŵrglaw


Rheolaeth dd r gynaliadwy yn india persbectif

DiffinioRheolaethDdŵrGynaliadwy= DibenRheolaethDdŵrGynaliadwy (RhDdG) ynsymlywrheolieinhadnoddaudŵrtra’nystyriedangheniondefnyddwyr y presennola’rdyfodol.

RheolaethDdŵrGynaliadwyyn India: Persbectif


Trydan d r ar afon ganga a yw hyn yn ffynhonnell o egni cynaliadwy

maegwyddonwyr a pheirianwyrIndiaiddwedigwneudapêldaeriroigorauiadeiladuprosiecttrydandŵrarAfonGanga”. (Newyddion BBC 2005)bbc news 2005)

Maentyndweud y buasaitwnelitanddaearolargyfer yr argaeyngolygu y buasai o leiaf 60km o’rafonyndiflannu.

TrydandŵrarAfonGanga – A ywhynynffynhonnell o egnicynaliadwy?


Yr enw ar y datblygiad yw prosiect argaetehri

Mae llywodraethganolog India am adeiladuprosiectpŵertrydandŵr 600 megawatynnyffryn Bhagirathi yn yr Himalaya, Gogledd India.

Ondmae’rpeirianwyr, yr amgylcheddwyra’rgwyddonwyryndweud y buasaihynyngwneudniwedanadferadwyi’rafon.

Maentyndweud y buasaiadeiladu’rargaegertarddiad yr afonynfygythiadi’wllifnaturiol.

Yr enwar y datblygiadywProsiectArgaeTehri


Pam fod india angen prosiect p er trydan d r

Mae angheniontrydan India wedibodyncynydduyngyflymochrynochr â thwfcyflymeiheconomi ..

Mae tuachwartereiphŵeryndod o orsafoeddtrydandŵr.

Mae’rllywodraethyndweud y bydd yr argaeaunewyddsy’ncaeleuhadeiladuarhyn o brydynmyndymhelltuag at gyfarfodaganghenionegnineilltuol India argyferlleihaueidibyniaethardanwyddauffosil.

Byddtwfcyflymmewnpoblogaeth, trefoli a diwydianeiddioynarwain at alwmwy am gyflenwadsy’ngynyddolbrinhau o adnoddaudŵryn India.

Pam fod India angenprosiectpŵertrydandŵr?


Polis au ar gyfer datblygiad d r cynaliadwy
Polisïauargyferdatblygiaddŵrcynaliadwy

 • Ermwynmyndi’rafael â phryderonrhanbarth Asia, ffurfioddCyngorDŵr y BydWeledigaethDdŵrRanbarthol2025 argyfer De Asia.

 • Mae Gweledigaeth 2025 ynadlewyrchusefylffabresennol De Asia o safbwyntdatblygiadcynaliadwyeuhadnoddaudŵr:“Byddtlodiyncaeleiddileuyn Ne Asia ac amodaubyw yr hollboblyncaeleigodiilefelgynaliadwy o gyfforddusrwydd, iechyd a llesdrwyddatblygiad a rheolaethcyd-drefnol a chyfannoladnoddaudŵryn y rhanbarth.”


Ffeil ffeithiau ar y prosiect p er trydan d r
Ffeilffeithiauar y prosiectPŵerTrydanDŵr

 • Mae afonydd Bhagirathi a Bhilanganayntardduyn yr Himalaya yngngogleddorllewinol Uttar Pradesh ac ynllifotua’r de at wastadeddauGanga .

 • Felrhan o gynllunmwyiddaldyfroeddbasnGangaUchaf, maeargae o graidd o glai tri biliwn o ddoleri, ac wedieilenwi o greigiauyncaeleiadeiladuargydlifiad Bhagirathi a Bhilangana, ynagos at drefTehri.

 • Bydd y llynsy’ncaeleigreugan yr argaeynymestynhyd at 45 km ynNyffryn Bhagirathi a 25 km ynNyffrynBhilangana. Valley.


Beth yw r canlyniadau sy n deillio o r argae
Beth yw’rcanlyniadausy’ndeillioo’rargae?

 • Bydd yr argaegorffenedigyndadleoli 86,500 o bobl

 • Byddsawltrefynmynd o dan y dŵr, ac yneuplithtrefTehri

 • Mae’rrhanbarthynagorediniwedoherwydddaeargrynfeydd a gall y bydd yr argaeynanalluogynstrwythuroli’wgwrthsefyllneuhydynoedhwyrachyneuhachosi

 • Mae’rpolisïauailsefydlu a gwendidaustrwythurol yr argaewediachosiprotestiadausifil, achosioncyfreithiol a sylwrhyngwladolsydddroarôltrowediarafu’rprosiect.

 • “Mae hwnynargaesyddwedieigodi â dagrau” —SunderlalBahuguna


Anghynaladwyeddcreuargae

Y moddtraddodiadol o ddatrysmaterioncystadleuoloedddatblygumwy o gyflenwadaudŵrdrwyadeiladuargaeau, cronfeydddŵrneustrwythuraupeirianyddoleraill.

 • Foddbynnag, maehynynmyndynanoddganfod yr adnoddaudŵrsy’nweddillddimmwyachynhawddeucyrraeddna’udatblygu’nrhwyddargostrhesymol.


Materion iechyd a r amgylchedd materion anghynaliadwy

Mae angenbrwydroynerbyndiffygioncyflenwaddŵr a charthffosiaeth, ynogystalâ’rangenirwystrollygredd a rheolidigwyddiadaueithafolmegisllifogydd a sychderau.

Effeithiaunegyddolcynlluniau’rgorffennol: cynnyddymmynychtermosgitos, tiramaethyddoldanddŵr ac wedieihaleneiddio, dŵrhalltynymwthioiddyfr-haenau, difrodI’rgwlyptiroedd a chollibioamrywiaeth..

MaterionIechyda’rAmgylchedd – materionanghynaliadwy


Beth yw buddion cynllun p er trydan d r
Beth ywbuddioncynllunPŵerTrydanDŵr?

BuddionCynlluniedig:

 • Maintterfynolifodyn 2000MW

 • Dyfrhadychwanegoli 270,000 hectar

 • Sefydlogi’rdyfrhaupresennolar 600,000 hectar

 • 270 miliwngalwyn o ddŵryfed y dyddi Uttaranchal, Uttar Pradesh a Delhi


Gwrthdaro dros adnoddau d r yn ne india

Mae talaithddeheuol India Tamil Nadu wedigwneudcaisynllysuchaf y wlad am gaelmwy o ddŵr o Afon Cauvery.

Gwrthdarodrosadnoddaudŵryn Ne India

Mae Tamil Nadu ynghlwmmewndadlffyrnig â Karnataka cyfagosdrosrannudŵr o Afon Cauvery sy’nllifodrwy’rddwydalaith.i


Ffeithiau o bbc 2004 parthed y gwrthdaro yn ne india
Ffeithiau o BBC 2004 parthed y gwrthdaroyn Ne India

 • “Mae pleidiaugwleidyddol a chyfundrefnauffermyddyn Karnataka wedibodynprotestiodrosbenderfyniadllywodraeth y dalaithiryddhaudŵro’rafon”.

 • “Mae’rrhanfwyafo’rprifbleidiaugwleidyddolyn y dalaithwedicefnogi’rgalwistreicio”.

 • “Bydddynion y FyddinGweithredu’nGyflym, sy’narbenigomewnrheoliterfysgoeddyncaeleudefnyddiomewnsawllleddyddIau, meddai HT Sangliana ,Comisiynydd yr Heddluyn Bangalore”


Prosiect swajal prosiect adnawdd d r cynaliadwy
ProsiectSwajal – prosiectadnawdddŵrcynaliadwy

 • Mae ProsiectSwajal, yn Uttar Pradesh, sy’ncaeleiariannuganFanc y Byd, ynbrosiectamgylcheddolargyferdatblygucyflenwaddŵr a charthionmewnardalwledig ac sy’namcanu at wneudgwahaniaethifywydaucymunedautlawd Uttar Pradesh.

 • Mae’ndarparumynediadiddŵr a chyfleusterauiechydaethargyferpentrefiyn y rhanbarthaubryniog a Bundelkhand.

 • Fe gynyddoddsafonaubywynardaloeddgwledig India drwyarbedamser a chyfleoeddincwmiferched; a gwellymwybyddiaeth o iechyd, hylendid a rhyweddibawb.


Sut y mae r pentrefwyr yn cyfranogi

Mae cynaliadwyedd y cyflenwaddŵra’r system iechydaethyndibynnuargyfraniad y pentrefiymmhobagweddo’r broses ddatblygu, yncynnwyscynllunio ac adeiladu’r system, ynogystalâ’igweithredua’ichynnalynfeunyddiol.

Sut y mae’rpentrefwyryncyfranogi?

 • Mae’rgydran o rannu cost y prosiectyndisgwylfod y pentrefwyryncariobaich 10% o’radeiladu a 100% o ‘r costaurhedeg a chynnal, ac ynystyriedfodcefnogaeth lawn y cymunedau’nhanfodol at lwyddiant y prosiect.


Ffeil ffeithiau r prosiect
Ffeilffeithiau’rprosiect

 • Cyfanswmnifer y pentrefi : 26

 • Cyfanswmpoblogaeth : 33,846

 • Cyfanswmnifer y tyeidiau: 6,507

 • Cynllunpibellaudŵr: gweithredwydmewn 3 pentref

 • Cyfanswmnifer y pympiaullawnewydd a osodwyd81

 • Cyfanswmnifer y pympiaullaw a gafoddeuhatgyweirio45

 • Cyfanswm y nifer o doiledau a adeiladwyd 425

 • Cyfanswm y nifer o byllau compost a ffurfiwyd 14  


Cynllun gweithredu ganga ar gyfer glanhau afon ganga

`NidywCynllunGweithreduGangayndwynunrhywffrwyth'

GaneinGohebydd Staff arbapurnewyddHindw:

“DELHI NEWYDD, AWST. 27 2004 .Er y buddsoddimawrtuag at lanhauafonGangamaelefelaullygreddmorddychrynllydago’rblaen.”

CynllunGweithreduGangaargyferglanhauAfonGanga


Pam yr oedd cynllun gweithredu ganga a gafodd ei lansio yn 1986 mor anghynaliadwy
Pam yr oeddCynllunGweithreduGanga a gafoddeilansioyn 1986 moranghynaliadwy?

 • 1. Bu cynnyddmewnllygreddersadeiladugweithfeyddtrincarthionyn Varanasi, o ganlyniadigyflenwadpŵergwael, peirianyddiaethddiffygiol a phroblemaucynnal a chadw.

 • 2. Ynôl yr amgylcheddwyr, achosirtua 90 y cant o’rllygreddyn yr afongangarthion a gynhyrchirtranafedrirrhoi’rbaiond am 5 i 6 y cant arymdrochi a gweithgareddaueraill. “Tramae’rffynonellaullygredd go iawn–carthion-yndalilifoimewni’rafon...


3. YnKanpur, canolbwyntdiwydiannol Uttar Pradesh, maetanerdaiynllygruafonGangaynrheolaiddgydachrôm, ac etomae’rgweithfeyddtrincrôm a sefydlwydgan y Llywodraethynaroshebeudefnyddio.

4. Cynhyrchir 250 miliwnlitr o garthionyn Allahabad bob dydd, ondnidoesgan y ddinasalluidrin dim mwyna 100 miliwnlitrcyni’rcarthiongollii’rafon


Cynaeafu d r glaw
Cynaeafudŵrglaw

 • Cynaeafudŵrglawyw’r broses o gasglu, hidlo a storiodŵr o bennau’rtoeau, o fannauwedieupalmentu a hebeupalmentuargyfercaeldŵri’wddefnyddioisawlpwrpas.

 • Gellirhefydyfed y dŵr a gafoddeigynaeafuarôliddogaeleidrin. Gellirdefnyddio’rdŵrsy’nweddillarôliddogaeleiddefnyddioargyferadlenwidyfr-haenaudŵrdaear.


Pentref balisana dosbarth patan gujarat prosiect cynaeafu d r glaw
PentrefBalisana , DosbarthPatan, Gujarat- Prosiectcynaeafudŵrglaw

 • Mae’rcnydausy’ncaeltyfuynllwythogganfymrynnau o fflworid. Arhyn o bryd, maebronpawbo’rpentrefwyr o ganoloedcynnariganoloedyndioddef o fflwrosisneu o afiechydoneraillcysylltiedig â fflworid. Chweblyneddynôl, dechreuodd y pentrefwyrymgyrchgymunedoliddatrys yr argyfwng, gydachymorthgan UTTHAN, corffanllywodraetholynAhmedabad. Dechreuodd y pentrefwyrgliriocamlas 3.05 metr (m) o hyd a thrwyddoroedd y dŵrglawyncaeleiddargyfeirioidanc 300 mlwyddoed.


 • Maentyngobeithiodatrys y broblemhondrwyadlenwi’rlefeltrwythiaddŵrdaeargydadŵrglaw. Mae’rpentrefwyrwediesblygucyfreithiauargyfergwarchod yr adnoddmegis, nifyddffynhonnautiwbnewyddyncaeleutyrchu a bydd y dŵr a ddawo’rffynnonyncaeleiddefnyddio’ngyntafargyferdibenionyfed ac ynagellireiddefnyddioargyferdyfrhau.


Prosiect yamuna delhi newydd
Prosiect Yamuna, Delhi Newydd

 • Mae’nbrosiect 15 miliwn Rs argyfergostwng y lefelau o lygreddynafon Yamuna drwydrapiollygrwyryn y prifdraeniaucarthion.

 • Gyda’r nod mai dim onddŵrglâno’rddinasgyfansy’nllifoimewni’rafon.


Problemau

OndyngNgorffennaf 2009 dywedodd y llywodraethnadoeddansawdddŵrafon Yamuna wedidangos y “gwelliant a ddymunid”.

Roeddhynoherwydd y bwlchmawroeddrhwng y galw am drincarthion a chaelgafaelarfoddo’utrinynogystal â phrinderdŵrcroywyn yr afon.

Problemau ?


Diolch i r canlynol am y delweddau
Diolchi’rcanlynol am y delweddau

 • www.flickr.com

 • www.uttranchaltourism.blogsplot.com

 • www.hps.scot.nhs.uk


ad