OBOWIZKI ORGANW NADZORU BUDOWLANEGO
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

OBOWIĄZKI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO PRZY RENOWACJI LUB MODERNIZACJI BUDYNKÓW PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

OBOWIĄZKI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO PRZY RENOWACJI LUB MODERNIZACJI BUDYNKÓW. Mgr inż. Zbigniew AUGUSTYNIAK Przewodniczący Komitetu Remontów Zarządu Głównego przy Zarządzie Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu.

Download Presentation

OBOWIĄZKI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO PRZY RENOWACJI LUB MODERNIZACJI BUDYNKÓW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

OBOWIZKI ORGANW NADZORU BUDOWLANEGO PRZY RENOWACJI LUB MODERNIZACJI BUDYNKW

Mgr in. Zbigniew AUGUSTYNIAKPrzewodniczcy Komitetu Remontw Zarzdu Gwnego

przy Zarzdzie Oddziau Polskiego Zwizku Inynierw i Technikw Budownictwa w Poznaniu.


Poj cia renowacja i modernizacja budynk w

Pojcia renowacja i modernizacja budynkw


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

W ustawie Prawo budowlane pojcia renowacja budynkw i modernizacja budynkw nie zostay zdefiniowane. Ustawodawca uzna, e w sposb wystarczajcy i peny pojcia te mona zastpi przebudow albo remontem, albowiem norma prawna powinna by zrozumiaa i jednoznaczna. Posugiwanie si pojciami przebudowa i remont miao wyeliminowa wystpujcy chaos terminologiczny.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Przebudowa naley przez to rozumie wykonywanie robt budowlanych, w wyniku ktrych nastpuje zmiana parametrw uytkowych lub technicznych istniejcego obiektu budowlanego, z wyjtkiem charakterystycznych parametrw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko, dugo, szeroko bd liczba kondygnacji; - art. 3 pkt. 7a ustawy [14]. zmiana ktregokolwiek z tych parametrw oznacza, e mamy do czynienia z rozbudowlub nadbudowbudynku.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Remont naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robt budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowicych biecej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobw budowlanych innych ni uyto w stanie pierwotnym - art. 3 pkt. 8 ustawy [14].


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Zarwno renowacja jak i modernizacja ma na celu ulepszenie ju istniejcego budynku, dlatego takie ulepszenie budynku zaliczono do robt budowlanych[1]. Roboty budowlane naley przez to rozumie budow, a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbirce obiektu budowlanego - art. 3 pkt. 7 ustawy [14].


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Zdaniem autora renowacja i modernizacja budynkw jest inn form robt budowlanych ni budowa, odbudowa, rozbudowa i nadbudowa. Rozrnienie tych terminw ma szczeglnie doniose znaczenie przy kwalifikacji samowoli budowlanej.Kwalifikacj tak przeprowadzaj organy nadzoru budowlanego odpowiednio stosujc art. 48, art. 49b oraz art. 50 ustawy [14].


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Ustawodawca przyj zaoenie, e pojcia modernizacja i renowacja uywane s potocznie mimo, e wystpuj w innych aktach prawnych. W encyklopedii elektronicznej (http://pl.wikipedia.org/wiki/Renowacja), renowacja to odwieenie, odnowienie.W przypadku budownictwa moe dotyczy elewacji budynku, dachu lub innego elementu. Czasem wyraenie renowacji uywane jest w odniesieniu do restauracji.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Autorzy Robert Dziwiski i Pawe Ziemski [4, s. 24] uwaaj, e zdefiniowanie konkretnego pojcia w sowniczku ustawy wprowadza jednolite rozumienie tego pojcia, a co za tym idzie zakaz odmiennych jego interpretacji.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Definicje zawarte w sowniczku wi jedynie w zakresie ustawy, w ktrej taki sowniczek zosta umieszczony, oraz aktw wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Nie maj one zatem charakteru uniwersalnego, obowizujcego do wszystkich aktw prawnych.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Zatem naley stwierdzi, e pojcia renowacja budynku i modernizacja budynku nie s ustawowo zdefiniowane wic autorzy literatury fachowej posugujc si tymi terminami definiuj je na wasne potrzeby.


Pr by zdefiniowania tych poj podj li si krzysztof skalski oraz leonard runkiewicz

Prby zdefiniowania tych poj podjli si Krzysztof Skalskioraz Leonard Runkiewicz.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Leonard Runkiewicz zwraca susznie uwag na fakt, e pojcie renowacja jest pojciem wieloznacznym. Takie niejednoznaczne pojcia czsto prowadz do bdnych (wiadomych i niewiadomych) interpretacji, niejasnoci i sporw. Potocznie si przyjmuje, e modernizacja jest wykonywaniem w istniejcym budynku robt budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, powodujcego jego unowoczenienie.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Pojciami modernizacja oraz renowacja posuguje si dyrektywa europejska 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw, ktra wesza w ycie 4 stycznia 2006r., a jej wdroenie ma nastpi 1 stycznia 2008.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Zgodnie z ustaleniami tej dyrektywy gruntowna modernizacja budynku, to dziaanie techniczne poprawiajce standard techniczny i uytkowy budynku i instalacji, a koszt tych dziaa przekracza 25%wartoci odtworzeniowej budynku.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Natomiast renowacja budynku to odnowienie lub odwieenie elementw lub caego obiektu. Pojcie to stosowane jest zamiast remontu, gwnie kapitalnego. Due budynki istniejce, podlegajce wikszej renowacji, musz spenia warunki minimalnych wymaga dotyczcych charakterystyki energetycznej budynkw, zgodnie z art. 1 pkt c, dyrektywy europejskiej 2002/91/EC. Dodatkowe rodki zostan przeznaczone na renowacj budynkw o powierzchni uytkowej poniej 1000 m2 (art. 11 pkt a dyrektywy).


Zadania nadzoru budowlanego

Zadania nadzoru budowlanego


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Podstawowym kierunkiem dziaania prawa budowlanego jest utrzymywanie adu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczestwa i porzdku prawnego w budownictwie. Cel ten jest realizowany przy pomocy organw nadzoru budowlanego.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Przepisy Prawa budowlanego dotyczce nadzoru budowlanego zawieraj z reguy nakazy i zakazy typu policyjnego, podyktowane interesem oglnym, a zwaszcza wprowadzeniem adu, porzdku i bezpieczestwa a w szczeglnoci normuj dziaalno obejmujc sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbirki obiektw budowlanych [8, s. 122].


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Do gwnych zada organw nadzoru budowlanego naley kontrola przestrzegania i stosowania przepisw prawa budowlanego oraz badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

KONTROLEProtokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynnoci stanowi podstaw do wydania decyzji oraz podejmowania innych rodkw przewidzianych w przepisach prawa budowlanego, art. 81 ust. 4 ustawy [14]. W tym przypadku nie obowizuje uprzednie informowanie stron o zamierzonym terminie dokonania czynnoci kontrolnych.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

W wyniku kontroli organy te wydaj okrelone rozstrzygnicia (decyzje administracyjne). Artyku 81 ustawy Prawo budowlane [14] okrela przedmiot kontroli, artyku 81a daje prawo wstpu na teren budowya artyku 81c daje moliwo naoenia w drodze postanowienia obowizku sporzdzenia ekspertyzy.Organy nadzoru budowlanego mog korzysta z procedury postpowania administracyjnego, co ma istotne znaczenie w postpowaniu dowodowym. Organy te wydaj te okrelone prawem decyzje nadzorcze, dotyczce na przykad rozbirki obiektu wzniesionego w wyniku samowoli budowlanej, czy te nakazujce zaniechanie dalszych robt.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Prawo budowlane przyjmuje podstawow zasad, e na roboty budowlane potrzebna jest ostateczna decyzja pozwolenie na budow. Roboty budowlane mona rozpocz jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow, z zastrzeeniem art. 29-31. Tak stanowi art. 28 ust. 1. ustawy [14].


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

W wikszoci przypadkw roboty zwizane z renowacj i modernizacj budynkw s zaliczane do remontw, dla ktrych wymagane jest dokonanie zgoszenia.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

W zakresie robt budowlanych zwizanych z renowacj oraz modernizacj budynkw mog wystpowa roboty, ktrych rozpoczcie nie wymaga pozwolenia na budow albo zgoszenia.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Takie roboty nie maj cech samowoli budowlanej.W zwizku z tym rezultat tych robt, o ile powoduje negatywne konsekwencje dla osb trzecich i ich nieruchomoci, kwalifikuje si jako szkoda w rozumieniu Kodeksu cywilnego, do naprawienia ktrej waciwa jest droga przed sdami powszechnymi. Por.: Wyrok NSA z dnia 2 padziernika 1998r. (IV SA 1758/1996).


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Przed rozpoczciem robtrenowacyjnych lub modernizacyjnychinwestormusi ustali, czy planowane przez niego zamierzenie inwestycyjne podlega obowizkowi uzyskania pozwolenia na budow lub zgoszenia, czy te jest od tego obowizku zwolnione.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Jeeli inwestor dokona bdnej kwalifikacji robt budowlanych lub narusza interesy osb trzecich i przystpi do ich wykonania, to naraa si na ingerencj organw nadzoru budowlanego, ktry wstrzyma prowadzenie tych robt budowlanych. Por.: Wyrok NSA z dnia 29 padziernika 1998r. IV SA 1968/1966.


Roboty renowacyjne lub modernizacyjne zwi zane z utrzymaniem budynk w

Roboty renowacyjnelub modernizacyjne zwizane z utrzymaniem budynkw


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Roboty budowlane polegajce na renowacji lub modernizacji budynkw powinny by zgodne z przeznaczeniem tych budynkw oraz wymaganiami ochrony rodowiska. Budynki powinny by utrzymywane w naleytym stanie technicznymi estetycznym, nie dopuszczajc do nadmiernego pogorszenia ich waciwoci uytkowychi sprawnoci technicznej.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Organy nadzoru budowlanego mog uzna za nieodpowiedni stan techniczny wwczas, gdy ujawniony stan budynku narusza wymagania wynikajce z obowizujcych przepisw.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Ustawodawca upowani organy nadzoru budowlanego do wydawania nakazu przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego, ktrego stan techniczny moe spowodowa zagroenie ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczestwa mienia lub rodowiska.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Dla wydania nakazuprzeprowadzenia kontrolinie musi istnie stan zagroenia. Jeeli stan zagroenia zostanie potwierdzony przez osob posiadajc uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoci, art. 62 ust. 4 ustawy [14], to osoba ta nakada obowizek w zakresie napraw a potwierdzony protok przez zobowizanego przekazuje do organu nadzoru budowlanego, art. 70 ust. 1 i ust.2 ustawy [14].


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Przepis ten upowania do naoenia obowizku wykonania stosownych robt budowlanych, majcych na celu doprowadzenie budynku do odpowiedniego stanu technicznego, bez potrzeby wydawania dodatkowych rozstrzygni w postaci decyzji czy postanowie przez organy nadzoru budowlanego. Por.: Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1999r. (I SA/Wr 477/98).


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Jeeli wykonywanie robt ma na celu usunicie stanu zagroenia, to na wykonanie tych robt nie jest wymagane pozwolenie na budow ani zgoszenie. Najwicej problemw w utrzymaniu budynkw zwizanych jest z kontrol stanu technicznego przewodw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Rozpatrzmy nastpujcy problem. W trakcie dokonanej kontroli stwierdzono, e przewody kominowe (dymowe i wentylacyjne) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (budynek poniemiecki) zostay wykonane z cegy dziurawki o gr. 12cm.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Jeeli bdziemy dokonywa uszczelnienia powyszych przewodw kominowych (np. szlamowanie) bdziemy mieli doczynienia z renowacj speniajc warunki konserwacji biecej.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Problem pojawia si gdy zwikszymy zakres robt, ktry zaliczymy do remontu. Do robt remontowych nie stosuje si przepisw dotyczcych warunkw technicznych [15], a wic rozwizanie materiaowe moemy pozostawi bez zmian. Dla tych robt remontowych wymagane jest dokonanie zgoszeniawaciwemu organowi.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Moe zaistnie rwnie sytuacja modernizacji kominw, gdy nastpuje zmiana sposobu wykorzystania przewodw kominowych - wystpi wtedy przebudowa. Zamierzamy komin podwyszy - wystpuje nadbudowa.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Decydujemy si na cakowit zmian funkcji komina (np. rezygnacja z ogrzewania piecami) - moe wystpi budowa, odbudowa, rozbudowa, rozbirka. W tych przypadkach zobowizani jestemy speni przepisy warunkw technicznych [15] i dokona co najmniej zgoszenia.


Wnioski

Wnioski


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Ustawowa definicja remontu nie okrela gdzie koczy si bieca konserwacja" a rozpoczyna "remont" zaliczany do "robt budowlanych".


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Wadysaw Korzeniewski [7, s. 13] zauwaa, e definicja prawna remontu nie wymienia podstawowego celu kadego remontu, jakim jest naprawa zuytych lub zniszczonych elementw, w szczeglnoci ujawnionych w trakcie dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Definicja MSWiA [16] okrela konserwacj, jako wykonywanie robt majcych na celu utrzymanie sprawnoci technicznej elementw budynku mieszkalnego. Definicja ta niewiele wyjania.Okrela rwnie napraw bieca, napraw gwn budynku mieszkalnego.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Ustawodawca nie okrela co naley rozumie pod pojciem biecej konserwacji, inaczej mwic nie wiadomo, kiedy koczy si bieca konserwacja, a zaczyna remont por.: wyrok z dnia 24 wrzenia 1999r. (IV SA 1530/1997).


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Roboty konserwacyjne (np. renowacja powok malarskich, przetarcie tynkw itp.), nie s objte przepisami ustawy Prawo budowlane. Tomasz Gawroski, ekspert serwisu budowlanego, wyraa pogld, e prace polegajce na wymianie stolarki okiennej, jeeli wielko otworw nie zostaje zmieniona, a zatem nie nastpi zmiana w zakresie elementu elewacji obiektu, mona zakwalifikowa do biecej konserwacji, a wwczas - z uwagi na fakt, e nie jest to remont, nie bdzie konieczne zgaszanie tych robt. Por.: www.serwisbudowlany.com


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Urzdy nadzoru budowlanego, jako specjalistyczne jednostki o charakterze policji budowlanej, posiadajce wyszy stopie znajomoci prawa, w sprawach wtpliwych powinny rozstrzyga na korzy inwestora stosujc zasad domniemania niewinnoci.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Liczne przykady zamieszczone w literaturze [3, 5, 6, 7, 10], s zaprzeczeniem powyszego stwierdzenia o przyjaznej administracji. Przepisy prawne i administracja nie mog by hamulcem rozwoju i funkcjonowania budownictwa.


Obowi zki organ w nadzoru budowlanego przy renowacji lub modernizacji budynk w

Pierwszoplanowym zadaniem jest tworzenie takich warunkw dla rozwoju budownictwa, aeby mona byouwzgldnia partycypacj spoeczn. Udzia i kontrola spoeczna powinna odbywa si na kadym etapie procesu rewaloryzacji lub modernizacji budynkw, poczynajc od planowania, ktre powinno odbywa si z inicjatywy wacicieli budynkw jak i samych mieszkacw, koczc na realizacji robt budowlanych.


Dzi kuj za uwag

DZIKUJ ZA UWAG


  • Login