So uk alginli inda nko
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO. Dr. Gülay ŞAHİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı. Giriş. Soğuk algınlığı en sık görülen hastalıklardan biridir. Her yıl çalışanların yaklaşık %40’ı soğuk algınlığı nedeniyle izin alıyor ve milyonlarca çocuk okula gidemiyor.

Download Presentation

SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


So uk alginli inda nko

SOĞUK ALGINLIĞINDA ÇİNKO

Dr. Gülay ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


So uk alginli inda nko

Giriş

 • Soğuk algınlığı en sık görülen hastalıklardan biridir.

 • Her yıl çalışanların yaklaşık %40’ı soğuk algınlığı nedeniyle izin alıyor ve milyonlarca çocuk okula gidemiyor.


So uk alginli inda nko

Giriş

 • Çinkonun soğuk algınlığı semptomlarını azaltabileceği düşüncesi, ilk olarak 1984 yılında ortaya atılmış. Bu yılda Eby tarafından yapılan (RCT) çalışmanın sonuçları çinkoya olan ilgiyi arttırmış. Sözü geçen çalışmada çinko pastilleri semptomların süresini kısaltmış.


So uk alginli inda nko

Giriş

 • O günden bu yana yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiş.

 • 1984’ ten bu yana yapılan 18 (RCT) çalışmadan 11’i çinkonun soğuk algınlığında yararlı olabileceğini gösterirken, 7’si herhangi bir yararı olmadığını savunmuş.


So uk alginli inda nko

Çinko

 • Bir çok yiyecekte bulunan önemli bir mineraldir.

 • Bağışıklık sistemi , DNA ve protein sentezi, yara iyileşmesi ve hücre bölünmesinde önemli rolü vardır.


So uk alg nl nda inko

Soğuk Algınlığında Çinko

 • Soğuk algılığının sıklıkla sebebi Rhinovirüslerdir. Çinkonun Rhinoviral replikasyonu inhibe ettiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bunu nasıl yaptığı kesin açıklanamamakla birlikte viral kapsid proteinlerinin oluşumunu inhibe ettiği düşünülmektedir.


So uk alg nl nda inko1

Soğuk Algınlığında Çinko

 • Ayrıca iyon halindeki çinkonun ICAM-1 (intracellular adhesion molecule-1) reseptör alanına afinitesi vardır.

 • Rhinovirusler de nazal epitele ICAM-1 yoluyla bağlanarak hastalığa sebep olur. Çinko bu reseptörlere bağlanarak antiviral etki yapabilir.


So uk alg nl nda inko2

Soğuk Algınlığında Çinko

 • Ayrıca çinkonun hücre zarlarını stabilize ettiği, histamin salınımını azalttığı ve PG sentezini inhibe ettiği de öne sürülmüştür.


So uk alginli inda nko

Amaç

 • Çinkonun soğuk algınlığı semptomlarının süresi, şiddeti ve insidansı üzerine etkilerini araştırmak.


Metot

Metot

 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

  • 2010, Konu 2

 • MEDLINE

  • 1966’dan 2010Mayıs’ın 3.haftasına kadar

 • EMBASE

  • 1974’ten 2010 Haziran’a kadar


Al malar n tipi

Çalışmaların Tipi

 • Katılımcı sayısı 1360 olan 15 Randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü çalışma


Kat l mc zellikleri

Katılımcı Özellikleri

 • Çalışmalardaki katılımcılar her iki cinsiyette ve 1-65 yaş gruplarında idi.

 • On beş çalışmadan beş çalışma sadece çocuklarda yapılmıştı.


Inko kullan m ekilleri

Çinko Kullanım Şekilleri

 • Tedavi edici çalışmalar (13); En az 5 gün üst üste çinko (soğuk algınlığı semptomları başladıktan sonraki ilk 3 gün içinde)

 • Profilaktik denemeler (2); en az 5 ay süreyle çinko (soğuk sezon boyunca)

 • Şurup, tablet yada pastil formu

 • Doz 10-276 mg/gün


Bulgular

Bulgular

 • 13 terapötik (966 katılımcı) çalışmada;

  Çinko alımı ile

  • soğuk algınlığı süresinin kısaldığı (P= 0.001) ,

  • soğuk algınlığı semptomlarının azaldığı (P= 0.04) saptanmış.


Bulgular1

Bulgular

 • 7 günlük tedavi sonrasında plasebo alan hastalarla çinko alan hastalar karşılaştırıldığında, hala semptomatik olan hasta sayısı, plasebo alanlarda çinko alanlardan anlamlı olarak fazla bulunmuş. (OR;0.45,P= 0.05)


Bulgular2

Bulgular

 • 2 profilaktik (394 katılımcı) çalışmada;

  Çinko alan çocuklarda;

  • Soğuk algınlığı insidans hızı oranı (P= 0.006),

  • Okul devamsızlığı (P= 0.0003)

  • Antibiyotik gereksinimi (P < 0.00001)

   plasebo alan gruba göre anlamlı olarak daha az saptanmış.


Bulgular3

Bulgular

 • Genel yan etkiler

  • kötü tat (p <0.00001)

  • bulantı (P= 0.002) çinko kullanan grupta daha fazla görülürken,

 • Her iki grup arasında

  • kabızlık (p=0.17)

  • ishal (p=0.08)

  • karın ağrısı (p=0.25)

  • ağız kuruluğu (p=0.09)

görülme sıklığı açısından anlamlı bir fark bulunamamış.


So uk alginli inda nko

Sonuç

 • Semptomların başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde çinko alınması, soğuk algınlığı semptomlarının süresi ve şiddetini azalttığı,

 • En az beş ay süreyle uygulanan çinko, çocuklarda soğuk algınlığı insidansını, okula devamsızlığı ve antibiyotik gereksinimini azalttığı,


So uk alginli inda nko

Sonuç

 • Çinko pastillerinin yan etki yapma potansiyelinintablet ve şurup formundan daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

 • Kronik hastalık, immün yetmezlik, astım gibi ek hastalığı olan, soğuk algınlığı şikayeti olan hastalarda çinko kullanımı ile ilgili çalışma yoktur. Bu nedenle bu hastalarda çinko önerilmemektedir.


So uk alginli inda nko

Sonuç

 • Bu inceleme çinkonun soğuk algınlığının tedavisinde kullanımına ilişkin verileri desteklemektedir, ancak yine de genel bir öneride bulunmak için erken olduğunu belirtmektedir; zira çinkonun henüz ideal dozu, formülasyonu ve tedavi süresi kesin olarak bilinmemektedir.


So uk alginli inda nko

TEŞEKKÜRLER……


 • Login