สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
Download
1 / 42

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. ศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน' - griffin-albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ฝ่ายอัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 1

จัดทำรายการสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน (เฉพาะตำแหน่งสายงานหลัก คือ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานและครูฝึกฝีมือแรงงาน)

ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 7 สมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะหลักที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH)

 • บริการที่ดี (Service Mind - SERV)

 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise - EXP)

 • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity - ING)

 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork - TW)

สมรรถนะหลักที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดเพิ่มเติม

 • การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking - CT)

 • การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others - CAO)


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 2

ประชุมหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะเพื่อใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552

 • ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552

 • ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552


ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552

ตัวแทนจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.

 • นำพจนานุกรมรายการสมรรถนะที่สำนักงาน ก.พ.ปรับปรุงใหม่มาปรับให้สอดคล้องกับรายการสมรรถนะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2551

 • จัดประชุมข้าราชการระดับที่เป็นผู้ประเมินเพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมบ่งชี้รายการสมรรถนะหลัก จากพจนานุกรมรายการสมรรถนะของสำนักงาน ก.พ. และนำมาปรับใช้เป็นพฤติกรรมบ่งชี้รายการสมรรถนะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณ 2553


ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่ประชุมมีมติดังนี้

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552

รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก ผอ.กอง เลขานุการกรม ผอ.กลุ่มงาน ข้าราชการชำนาญการพิเศษในส่วนกลาง ผอ.สพภ. 1-3 ผอ.ศพจ.ในกำกับดูแลของสถาบันฯภาค 1-3 และเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.

 • ใช้สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและตัวบ่งชี้พฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะ ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณ 2553

 • สมรรถนะหลักอื่นที่กรมได้กำหนดเพิ่มเติมขึ้นในปีงบประมาณ 2551 ให้นำมาใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากรและใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปีต่อไป


ที่ประชุมมีมติดังนี้การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552

3. เห็นชอบให้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตำแหน่งกับระดับของสมรรถนะหลัก สำหรับตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานและครูฝึกฝีมือแรงงาน ดังต่อไปนี้


ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่ประชุมมีมติดังนี้

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

คณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมที่ 256/2552 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ 4 ประเด็น คือ

 • จำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 • วิธีการประเมิน

 • มาตรวัดในการประเมิน

 • ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับตำแหน่ง


มติที่ประชุมประเด็นที่ 1

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

จำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ใช้สมรรถนะหลักของสำนักงาน ก.พ.จำนวน 5 สมรรถนะ เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 คือ

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH)

 • บริการที่ดี (Service Mind - SERV)

 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise - EXP)

 • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity - ING)

 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork - TW)


มติที่ประชุมประเด็นที่ 2

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

วิธีการประเมินสมรรถนะที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

 • ผู้ประเมินคนเดียวโดยผู้บังคับบัญชา

 • ประเมินโดยผู้รับการประเมินทำการประเมินตนเองก่อนและสรุปผลร่วมกับผู้ประเมิน

 • ประเมินหลายคน เช่น การประเมิน 360 องศา, การประเมินโดยคณะกรรมการ

วิธีการประเมินสมรรถนะที่กรมพัฒนามือแรงงานเลือกใช้

“ให้ประเมินสมรรถนะในรูปแบบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทุกระดับของแต่ละหน่วยงาน”


มติที่ประชุมประเด็นที่ 3

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

1. มาตรวัดแบบ Bar Scale

2. มาตรวัดแบบHybrid Scale

3. มาตรวัดแบบ Rating Scale


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

มาตรวัดแบบ Bar Scale เป็นวิธีการนำพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะเป็น Scale ในการเทียบประเมิน ดังนั้นผู้รับการประเมินจะต้องแสดงพฤติกรรมครบทั้งหมดตามระดับสมรรถนะที่คาดหวังของตนจึงจะผลนำมาคิดเป็นคะแนนสมรรถนะ

S

C

A

L

E


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

การคิดคะแนนแบบ Bar Scale

 • พิจารณาว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวังของผู้ประเมินได้กำหนดไว้ระดับใด

 • พิจารณาว่าผู้รับการประเมินทำได้ตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอตามระดับที่คาดหวังหรือไม่

 • พิจารณาเทียบกับตารางเทียบคะแนนว่าระดับพฤติกรรมที่ทำได้ สูงกว่า เท่ากับ หรือต่ำกว่าเพียงใด แล้วให้คะแนนดังตาราง


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

ตัวอย่างการคิดคะแนนแบบ Bar Scale

 • นาย ก. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มีระดับสมรรถนะที่คาดหวังที่ระดับ 2

 • นาย ก. มีพฤติกรรมที่แสดงออกได้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระดับ 1 แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพฤติกรรมในระดับ 2

ดังนั้น เมื่อเทียบกับตารางเทียบคะแนนจึงสรุปได้ว่า นาย ก. มีระดับพฤติกรรมที่ทำได้ต่ำกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ นาย ก. จึงได้ค่าคะแนนสมรรถนะเท่ากับ 3 คะแนน


มติที่ประชุมประเด็นที่ 3

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

มาตรวัดแบบ Hybrid Scale เป็นวิธีการนำผลคะแนนจากตารางเทียบคะแนนในแบบ Bar Scale มาใช้เป็นมาตรวัดเบื้องต้น เมื่อได้คะแนนในระดับที่แสดงพฤติกรรมได้ขั้นต่ำแล้ว

แต่ยังคงมีพฤติกรรมที่แสดงออกในระดับที่สูงขึ้นบ้าง แต่ยังคงไม่ครบถ้วนให้วิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมาเป็นค่าคะแนนตามตาราง Hybrid Scale จากนั้นนำมาบวกกับค่าคะแนนขึ้นต่ำเพื่อให้ได้ค่าคะแนนสมรรถนะที่แท้จริง


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

การประเมินสมรรถนะแบบ Hybrid Scale มีวิธีการคิดคะแนนการประเมิน ดังนี้

 • พิจารณาสมรรถนะของผู้รับการประเมินว่าทำได้ตามที่ระบุในนิยามสมรรถนะที่ระดับใด

ตัวอย่าง

นาย ก. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มีระดับสมรรถนะที่คาดหวังที่ระดับ 2


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

การประเมินสมรรถนะแบบ Hybrid Scale มีวิธีการคิดคะแนนการประเมิน ดังนี้

 • 2. พิจารณาว่า นาย ก. สามารถแสดงพฤติกรรมในสมรรถนะระดับ 2 ใน 2 ประเด็น คือ

 • ความครบถ้วนสมบูรณ์

 • ความสม่ำเสมอ

 • นาย ก. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มีระดับสมรรถนะที่คาดหวังที่ระดับ 2

 • นาย ก. ผ่านสมรรถนะระดับ 1 และแสดงพฤติกรรมตามระดับที่ 2 บ้าง แต่สมบูรณ์เพียง 50% และมีความสม่ำเสมอบ้างในระดับปานกลาง

ตัวอย่าง

ดังนั้น เมื่อเทียบกับตารางเทียบคะแนน Bar Scale จึงสรุปได้ว่า นาย ก. มีระดับพฤติกรรมที่ทำได้ต่ำกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ นาย ก. จึงได้ค่าคะแนนสมรรถนะเท่ากับ 3 คะแนน


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

การประเมินสมรรถนะแบบ Hybrid Scale มีวิธีการคิดคะแนนการประเมิน ดังนี้

3. เนื่องจาก นาย ก.ยังคงมีพฤติกรรมที่แสดงในระดับที่ 2 บ้าง แต่ยังไม่สม่ำเสมอและไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์จึงนำมาเทียบกับตาราง Hybrid Scale

ตัวอย่าง

 • นาย ก. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มีระดับสมรรถนะที่คาดหวังที่ระดับ 2

 • นาย ก. ผ่านสมรรถนะระดับ 1 และแสดงพฤติกรรมตามระดับที่ 2 บ้าง แต่สมบูรณ์เพียง 50% และมีความสม่ำเสมอบ้างในระดับปานกลาง

D = +0.50

ดังนั้น

ค่าคะแนนที่ นาย ก.ได้เพิ่มจึงหมายถึง D


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

การประเมินสมรรถนะแบบ Hybrid Scale มีวิธีการคิดคะแนนการประเมิน ดังนี้

3. นำค่าคะแนนขั้นต่ำที่ได้จากตาราง Bar Scale มาบวกกับตาราง Hybrid Scale ที่นาย ก.สามารถทำได้

 เดิมจากตาราง Bar Scale นาย ก. มีระดับพฤติกรรมที่ทำได้ต่ำกว่าระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ นาย ก. จึงได้ค่าคะแนนสมรรถนะเท่ากับ 3 คะแนน

ตัวอย่าง

 แต่นาย ก. ได้แสดงพฤติกรรมตามระดับที่ 2 บ้าง แม้ว่าสมบูรณ์เพียง 50% และมีความสม่ำเสมอบ้างในระดับปานกลาง นาย ก.จึงได้คะแนนบวกเพิ่ม 0.5 คะแนน

ดังนั้น นาย ก. จึงได้ค่าคะแนนสมรรถนะ คือ

3 + 0.5= 3.50


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

Rating Scale เป็นวิธีการนำพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะที่อยู่ในระดับที่มุ่งหวังเป็นฐานในการอ้างอิง เพื่อเทียบกับ Scale ที่ใช้ในการประเมิน ตามที่แสดงดังนี้

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)

เกณฑ์อ้างอิงระดับชำนาญการ


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

มาตรวัดแบบ Rating Scale


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

ขั้นตอนการประเมินมาตรวัดแบบ Rating Scale

 • กำหนดเกณฑ์อ้างอิงตามระดับตำแหน่งกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

เช่น นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มีเกณฑ์อ้างอิงระดับสมรรถนะที่ระดับ 2


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

ขั้นตอนการประเมินมาตรวัดแบบ Rating Scale

2. นับจำนวนพฤติกรรมตามพจนานุกรมแล้วประเมินว่า การจะได้ระดับ 2 ต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกครบทั้งหมดจำนวนกี่รายการ

เช่น เกณฑ์อ้างอิงระดับสมรรถนะที่ระดับ 2 ต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกจำนวน 9 รายการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

ขั้นตอนการประเมินมาตรวัดแบบ Rating Scale

3. เทียบจำนวนพฤติกรรมที่แสดงออกครบทั้งหมด 9 รายการ เท่ากับ 100%

เช่น นาย ก. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มีระดับสมรรถนะคาดหวังที่ระดับ 2 มีจำนวนพฤติกรรมที่แสดงออกจำนวน 6 รายการ

คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้

(6/9) x 100 = 66.66 %


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

ขั้นตอนการประเมินมาตรวัดแบบ Rating Scale

4. เทียบค่าเปอร์เซนต์ที่คำนวณได้กับมาตรวัดตามค่าคะแนนดังตาราง

0%

0.001-49.999%

50-74.999%

75-99.999%

100%

เช่น นาย ก. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มีระดับสมรรถนะคาดหวังที่ระดับ 2 มีจำนวนพฤติกรรมที่แสดงออกจำนวน 6 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ คิดเป็น 66.66% ดังนั้น นาย ก. มีค่าคะแนนสมรรถนะ เท่ากับ

3 คะแนน

66.66 %


มติที่ประชุมประเด็นที่ 3

การจัดทำสมรรถนะ

ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกใช้

1. มาตรวัดแบบ Bar Scale

ไม่ละเอียดเท่าที่ควร ทำให้ผู้รับการประเมินอาจจะได้คะแนนสมรรถนะน้อยกว่าความเป็นจริง

3. มาตรวัดแบบ Hybrid Scale

มีความละเอียดมาก แต่ยุ่งยากซับซ้อนในการประเมิน

2. มาตรวัดแบบRating Scale

คิดค่าคะแนนได้ง่ายและผลคะแนนสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงมากที่สุด


มติที่ประชุมประเด็นที่ 3

การจัดทำสมรรถนะ

ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

มาตรวัดในการประเมินที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเลือกใช้

“ใช้มาตรวัดในการประเมินแบบ Rating Scale ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดระดับพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นฐานอ้างอิงและประเมินพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะของสำนักงาน ก.พ.”


มติที่ประชุมประเด็นที่ 4

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับตำแหน่ง

“ให้ใช้ระดับสมรรถนะที่คาดหวังจากความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับระดับของสมรรถนะหลักสำหรับตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพและตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 ซึ่งตรงกับระดับที่คาดหวังตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดมาปรับเป็นเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่คาดหวังสำหรับการนำไปใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการกับทุกระดับตำแหน่งในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”


มติที่ประชุมประเด็นที่ 4

การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

การประชุม ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2552

ระดับตำแหน่งกับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง


การจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดทำสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2552

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่รง 0415/2580

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552


สรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

1

จำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน

เฉพาะสมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ คือ

 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH)

 • บริการที่ดี (Service Mind - SERV)

 • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise - EXP)

 • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity - ING)

 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork - TW)


สรุปหลักเกณฑ์สรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

2

วิธีการประเมินสมรรถนะที่กรมพัฒนามือแรงงานเลือกใช้

“ให้ประเมินสมรรถนะในรูปแบบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทุกระดับของแต่ละหน่วยงาน”

ตัวอย่าง

 • หัวหน้าหน่วยงานให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานของแต่ละหน่วยงานร่วมกันให้คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ

 • การจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงาน และคณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อให้คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ


สรุปสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

3

มาตรวัดในการประเมินที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเลือกใช้

“ใช้มาตรวัดในการประเมินแบบ Rating Scale ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดระดับพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นฐานอ้างอิงและประเมินพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะของสำนักงาน ก.พ.”


สรุปสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

4

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับตำแหน่ง


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม

 • ต้นรอบการประเมิน

 • กรอกระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามที่กรมกำหนด

 • ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงร่วมกันถึงน้ำหนักของแต่ละสมรรถนะลงในช่องข.

1

2

ประเมินสมรรถนะโดยคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงานตามวิธี Rating Scale

3

บันทึกผลการประเมินลงในช่อง ก.

คำนวณคะแนนผลรวมสมรรถนะ = (กxข) x 20 เนื่องจากคะแนนสมรรถนะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน

4

 • บันทึกย่อเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ได้แก่

 • ผลต่างของระดับที่คาดหวังกับค่าคะแนนที่ได้

 • เหตุผลในการให้คะแนน

 • แนวทางการในพัฒนาสมรรถนะ

5

นำคะแนนที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 4 ไปกรอกลงในแบบฟอร์มส่วนที่ 2 การสรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

6


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม

1


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม

3


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม

4


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม

5


6สรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ใน

การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม

ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดสมรรถนะลงในแบบฟอร์ม

นอกเหนือจากการบันทึกลงในเอกสารแนบแล้ว ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะสามารถกรอกลงเอกสารในส่วนที่ 3 ของแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลต่อไปได้


การนำสมรรถนะไปใช้ในสรุปหลักเกณฑ์การนำสมรรถนะไปใช้ในการประเมินสมรรถนะ

สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ความต่อเนื่องในการนำผลการประเมินสมรรถนะไปใช้งาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556

กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ

 • วางระบบและดำเนินการพัฒนาข้าราชการให้มีสมรรถนะตามความจำเป็น รวมทั้งมีการประเมินติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ

 • จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ แผนทางก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร

 • ประเมินติดตามผลการพัฒนารายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสรรหา พัฒนาและแต่งตั้ง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ.2553– 2555


ad