AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ. Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov. PLAN:.

Download Presentation

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR

UNİVERSİTETİ

Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ

Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov


PLAN:

1. Giriş 2.Avtopoliploidiya 3.Allopoliploidiya 4. Heteroploidiya 5. Poliploid formaların alınma üsulları


Hüceyrələrin nüvəsində xromosomların dəfələrlə artması hadisəsinə poliploidiya deyilir.

Məhşur genetik seleksioner A.Müntsinq bir sıra qiymətli poliploid sortlar əldə etmişdir.


Poliploidiya əmələ gəlmə mexanizminə görə 3 yerə bölünür

 • mitotik

 • ziqotik

 • meyotik


Ümumiyyətlə isə poliploidiya 2 yerə bölünür:

 • avtopoliploidiya;

 • allopoliploidiya;

 • Eyni növün xromosom kompleksinin çoxalması sayəsində meydana çıxan poliploidiyaya avtopoliploidiya deyilir.

 • Allopoliploidiya müxtəlif genomların çoxalması sayəsində meydana çıxır. Növlərarası hibridləşdirmə nəticəsində meydana çıxan poliploidiyaya allopoliploidiya deyilir.


Heteroploidiya

 • xromosom sayının1,2 ədəd artması və yaxud1,2 ədəd azalması hadisəsidir.


2n+1Diploid xromosom sayına 1 xromosom artıq düşdükdə t r i s o m i y a alınır.

 • 2n+2

  • Diploid xromosom sayına 2 xromosomartıqdüşdükdə t e t r o s o m i k

 • 2n+3

  • Diploid xromosom sayına 3 xromosom artıq düşdükdə p e n t o s o m i k alınır.


 • Diploid xromosom sayında 1 xromosom çatışmadıqda mo n o s o m i y a baş verir.

  • 2n-1

 • Diploid xromosom sayında 2 xromosom çatışmadıqda n u l i s o m i y a baş verir.

  • 2n-2


Poliploid formaların alınmasında müxtəlif üsullardan istifadə olunur.

 • Kimyəvi

 • kolxitsin

 • asenaften

 • qammeksan

 • lindan

 • Fiziki

 • Şüalar (ionlaşdırıcı, ultrabənövşəyi və s.)


Kolxitsin ilə işlədikdə işin müvəffəqiyyəti bir neçə şərtlərdən asılıdır:

 • 1. Xromosomların sayını iki dəfə artırmaq üçün bölünmədə olan meristem hüceyrələrə kolxitsin ilə təsir etmək lazımdır.

 • 2. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, müxtəlif bitkilərin və onların orqanlarının (kök, yarpaq, çubuq, toxum, soğanaq, kartof yumrusu, boy nöqtəsi və s.) kolxitsin maddəsinə həssaslığı müxtəlif olur.

 • 3. Tədqiq olunan bitkilər üçün ən yaxşı optimal şərait yaratmaq lazımdır.


 • Login