Planiranje realizacije projekta
Download
1 / 20

Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva Određivanje načina i mera za ostvarivanje ciljeva Klasifikacija planiranja: Po opširnosti : Globalno- gruba razrada realizacije projekta Detaljno- precizno definisanje svih elemenata realizacije Po elementima : Vreme, resursi i troškovi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva ' - greg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Planiranje realizacije projekta

Definisanje ciljeva

Određivanje načina i mera za ostvarivanje ciljeva

Klasifikacija planiranja:

Po opširnosti:

Globalno- gruba razrada realizacije projekta

Detaljno- precizno definisanje svih elemenata realizacije

Po elementima:

Vreme, resursi i troškovi

Po metodama:

Gantogrami, metode mrežnog planiranja,WBS-metod

organizaciono-tehnološkog struktuiranja, metod ključnih događaja i sl.


Elementi projektnog plana:

Pregled-sažetak ciljeva i delokruga projekta

Ciljevi-profitni, konkurentski, tehnički

Generalni pristup-Menadžerski i tehnički pristup

Ugovorni aspekti-naručioca i izvršioca.

Rokovi izvršenja-raspored vremena i ključnih događaja

Resursi-Budžet, procedura praćenja i kontrole troškova

Kadrovi-Lista zahteva za kadrovima, veštine,obuke i sl.

Metodi ocene-vrednovanje prema standardima

Problemi-Potencijalne opasnosti i plan prevazilaženja.


 • Planiranje vremena realizacije projekta

 • Vremenski plan realizacije projekta definiše odvijanje procesa realizacije po fazama ili aktivnostima.

 • Pre nego se pređe na izradu vremenskih planova potrebno je izvršiti tehnološko-organizaciono strukturiranje projekata uz pomoć WBS tehnike na nekoliko manjih logičkih celina koje predstavljaju zasebne delove projekta.

 • Globalni mrežni plan-ukrupljene mrežne aktivnosti(max 50), može se ručno obrađivati, a lako ga je i vizuelno realno sagledati.

 • Standardni mrežni plan-tipičan plan kod sličnih projekata

 • Mrežni plan ključnih događaja-obuhvata događaje od izuzetne važnosti.

 • Detaljni mrežni planovi obuhvataju sve faze i aktivnosti P


 • Obrada vremenskih planova projekta-Analiza vremena

 • Proračun svih vremenskih rokova: najraniji i najkasniji početak i završetak, kalendarsko trajanje, vremenski zazori i faza i aktivnosti.

 • Planska vremena osnov kontrole sa ostvarenim terminima.

 • Gantogram daje grafičke prikaze odvijanja planova sa kalendarskim datumima početka i završetka pojedinih faza i aktivnosti projekata.


Mrežne tehnike za izradu terminskog plana:

Gantogrami ili grafikoni

Grafikoni ključnih događaja

Mrežne tehnike:

-Tehnika evaluacije i revizije programa (PERT)

- Metod kritičnog puta (CPM)

- Dijagram prethodnih događaja (PDM)

- Tehnika grafičke evaluacije i pregleda (GERT)

omogućavaju:

Međuzavisnost aktivnosti,Vreme realizacije, odnos vremena i resursa, mogućnost simulacije, troškovi neuspeha projekta, vrednovanje realizacije projekta.


 • Proces PERT/CPM planiranja

 • 1.Lista aktivnosti

 • 2. međuzavisnost

 • 3.Identifikacija dijagrama-kontrolni pregled

 • 4.Pretvaranje u PERT dijagram

 • 5. definisanje kritičnog puta

 • 6.Definisanje kalendarskih datuma

 • t = a+4m+b / 6

 • t – očekivano vreme

 • a – najoptimističnije vreme

 • b – najpesimističnije vreme

 • m – najverovatnije vreme


3

PERT metoda

2

5

6

7

8

1

4

1.Pregovori o ugovoru

2.Potpisivanje ugovora

3.Nabavka inputa

4.Plan proizvodnje

5.Obračun materijala

6.Nabavka kratkoročnih materijala

7 Specifikacija materijala

8.Pokretanje aktivnosti


 • WBS tehnika planiranja projektima-

 • organizaciono-tehnička struktura projekta-koraci:

 • Lista zadataka iz akcionog plana –razrađena detaljno.

 • Identifikacija podataka za svaku aktivnost (dobavljači, oprema, materijal, vreme..)

 • Odgovornost prema aktivnostima

 • Budžet ( direktni troškovi po aktivnostima, indirektni troškovi projekta, markentiški troškovi i rezervni T)

 • Glavni terminski plan ( vreme po delovima projekta)

 • Plan po iteracijama


 • Planiranje resursa

 • Plan materijala i opreme u predviđenom vremenu, količini i kvalitetu-utvrđivanje specifikacije i plan glavnih vrsta odgovarajućim tehnikama poput ABC metode planova, gde se posebna pažnja poklanja resursima koji procentualno izazivaju najveće troškove.

 • Ključna pitanja:

 • Proizvesti/nabaviti

 • Potreba blagovremene nabavke

 • Prerana- izaziva nepotrebne troškove kredita (kamate), kao i troškova skladištenja.

 • Zakasnela-izaziva dodatno vreme realizacije-penale


 • Planiranje troškova

 • Određivanje troškova po aktivnostima ( detaljna analiza po načinu izvođenja,korišćenja potrebnih sredstava rada, sirovina,materijala)

 • Planiranje troškova se vrši pomoću istih mrežnih dijagrama koji se koriste u planiranju vremena, gde se planiraju troškovi po aktivnostima i na kraju zbirno dobijaju troškovi projekta.

 • Ukupni troškovi projekta su zbir direktnih, indirektnih, markentiških i rezervnih troškova (inflatorni i sl.)

 • Optimizacija troškova –planiranje troškova za svaku aktivnost koja dozvoljava mogućnost skraćivanja.

 • Priraštaj troškova- a=UT-NT/NV-UV

 • U-usiljeno(vreme i troškovi) N-normalno (vreme i troškovi


 • -Упознавањем са структуром трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј. планирање трошкова оптималних залиха.

 • Zn- Број набавки- количина залиха

 • Q -Количина залиха потребна за 1. год.

 • Cp- Просечна набавна цена

 • Ts-Трошкови складиштења

 • k - камата на залихе

 • TF- фиксни трошкови

 • -Након израчунавања оптималне количине залиха,могу се добити и оптимални трошкови( множењем са набавним ценама), као и оптимални интервали набавке( дељењем 365 са добијеним бројем наруџби-Zn).А затим се упоредном анализом са стварним трошковима набавке, могу установити евентуална одступања.


 • Planiranje kadrova трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј.

 • Osnovni cilj je određenje najpovoljnijeg rasporeda angažovanja kadrova odgovarajućih profila kako bi se realizovalo plansko vreme i troškovi.

 • Nivelisanje resursa (kadrova)

 • Mrežni dijagram i gantogram realizacije projekta

 • Dijagram potrebnih resursa za svaki vremenski period

 • Neslaganja: višak ili manjak resursa

 • Usklađivanje raspoloživih sa potrebnim resursima-postupno- ( odlaganje aktivnosti koje nisu na kritičnom putu)-Grey-Kidov algoritam


 • Upravljanje ljudskim resursima u projektu трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј.

 • Menadžer projekta ima ulogu kao:

 • Inegrator, komunikator, vođa tima, donosilac odluka i kreator atmosfere.

 • Efikasan menadžment tim:

 • Mala veličina,komplementarne veštine, zajednički cilj,zajednički pristup, zajednička odgovornost

 • Koristi:

 • Lakše rešavanje problema, veća kreativnost, međusobna podrška, zavisnost, bolja komunikacija, veći kvalitet odluka, veće zadovoljstvo i sinergetski efekat.

 • Vrste timova:

 • Funkcionalni,multifunkcionalni,samodefinišući,timovi top menadžera.


Funkcionisanje projektnog tima: трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј.

Prikupljanje informacija za planiranje projekta,

Izrada planova, raspoređivanje resursa- plan budžeta,

monitoring i kontrola realizacije , koordinacija radova

obaveštavanje i predlaganje budućih akcija, izveštavanje po

fazama o aktivnosti, budžetu, aktualizacija mrežnih planova.

Motivacija projektnog tima-motivacija željenog ponašanja

Metod

uticaja

Motivisano

ponašanje

Ciljevi

projekta

Izvor

moći

Ciljevi

pojedinca

Autoritet

Uveravanje

kontrola

Legitimitet, prinuda,nagrada,

Stručnost,ugledanja


 • Upravljanje konfliktima. трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј.

 • Najčešći izvori:

 • Neslaganje oko poslovnih odluka, raspodela ograničenih resursa,sukob nadležnosti, sukob interesa ,slaba komunikacija i nejasna pravila.

 • Najčešći načini prevazilaženja:

 • Konfrontacija,kompromis., izglađivanje, prisiljavanje, povlačenje

  (Saradnja, nagovor, prihvatanje, prenošenje, preuređenje)


 • Projektni menadžer-nova profesija трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј.

 • Nacionalna sertifikacija-YUPMA - udruženje za UP

 • Internacionalna- IPMA + YUPMA

 • Nivoi sertifikacije:

 • A-(CDP)-direktor projekta za program od više projekata

 • B-(CSPM)-stariji projekt menadž.-za kompleksne projekte

 • C-(CPM)-projektni menadžer- za jednostavnije projekte

 • D-(CPMA)-projekt menadžment saradnik

  Koristi od sertifikata.

  Za projekt menadžere-međunarodno važeći dokaz kompet.

  Za ponuđače-prikaz kvalifikovanosti i kompetencije

  Za naručioca-manji rizik pri naručivanju posla


 • Upravljanje rizikom projekta трошкова залиха, може се прећи на наредну фазу тј.

 • Rizik predstavlja mogućnost i konsekvence neostvarivanja definisanih ciljeva projekta.

 • Upravljanje rizikom- aktivno preduzimanje radnji koje će smanjiti potencijalne štetne uticaje određenih događaja na projekat.Najvažniji je balans između šansi i rizika.

 • Proces upravljanja rizikom:

 • Planiranje upravljanja rizikom,

 • Identifikacija rizika

 • Kvalitativna i

 • Kvantitativna analiza

 • Planiranje odgovora na rizik

 • Nadgledanje i praćenje rizika


1.Planiranje rizika ( plan ublažavanja rizika,kontigentni plan, plan za odstupnicu)

2.Tehnike identifikacije rizika (Brejnstorming, delfi tehnika, intervju, swot analiza)

 • Metod procene rizika

  3.Kvalitativna analiza- eksertska kontrolna lista faktora rizika-strukturna analiza

  4. Kvantitativna analiza- drvo odlučivanja i očekivana novčana vrednost i simulacija

  5 Odgovor na planiranje rizika:

  izbegavanje rizika,redukovanje, transfer ka drugima, kontigentno planiranje i prihvatanje rizika.

  6.Kontrola rizika-periodični pregledi, merenje tehničkih izvršenja, korektivne akcije.


 • Upravljanje ugovaranjem- plan, plan za odstupnicu)

 • 2 osnovna učesnika:investitor ( naručilac projekta) i izvođač ( izvršilac projekta)

 • Sa stanovišta naručioca faze:

 • Odluka o relizaciji projekta i obezbeđenje finans. sred.

 • Ugovaranje izrade P dokumentacije

 • Priprema za ugovaranje ( izbor vrste ugovora)

 • Raspisivanje konkursa za izvođenje

 • Ocena ponuda i izbor izvođača

 • Pregovori

 • Potpisivanje ugovora

 • Praćenje ugovora i obaveza tokom izvođenja


 • Sa stanovišta izvođača faze: plan, plan za odstupnicu)

 • Istraživanje tržišta

 • Izrada ponude

 • Pregovori u vezi ugovora

 • Potpisivanje ugovora

 • Izrada projektne dokumentacije

 • Izbor podizvođača

 • Ugovor sa podizvođačima

 • Potpisivanje ugovora sa podizvođačima

 • Praćenje ugovora i obaveza tokom izvođenja


ad