Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva - PowerPoint PPT Presentation

Planiranje realizacije projekta
Download
1 / 20

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva Određivanje načina i mera za ostvarivanje ciljeva Klasifikacija planiranja: Po opširnosti : Globalno- gruba razrada realizacije projekta Detaljno- precizno definisanje svih elemenata realizacije Po elementima : Vreme, resursi i troškovi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Planiranje realizacije projekta Definisanje ciljeva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

Planiranje realizacije projekta

Definisanje ciljeva

Odreivanje naina i mera za ostvarivanje ciljeva

Klasifikacija planiranja:

Po opirnosti:

Globalno- gruba razrada realizacije projekta

Detaljno- precizno definisanje svih elemenata realizacije

Po elementima:

Vreme, resursi i trokovi

Po metodama:

Gantogrami, metode mrenog planiranja,WBS-metod

organizaciono-tehnolokog struktuiranja, metod kljunih dogaaja i sl.


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

Elementi projektnog plana:

Pregled-saetak ciljeva i delokruga projekta

Ciljevi-profitni, konkurentski, tehniki

Generalni pristup-Menaderski i tehniki pristup

Ugovorni aspekti-naruioca i izvrioca.

Rokovi izvrenja-raspored vremena i kljunih dogaaja

Resursi-Budet, procedura praenja i kontrole trokova

Kadrovi-Lista zahteva za kadrovima, vetine,obuke i sl.

Metodi ocene-vrednovanje prema standardima

Problemi-Potencijalne opasnosti i plan prevazilaenja.


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Planiranje vremena realizacije projekta

 • Vremenski plan realizacije projekta definie odvijanje procesa realizacije po fazama ili aktivnostima.

 • Pre nego se pree na izradu vremenskih planova potrebno je izvriti tehnoloko-organizaciono strukturiranje projekata uz pomo WBS tehnike na nekoliko manjih logikih celina koje predstavljaju zasebne delove projekta.

 • Globalni mreni plan-ukrupljene mrene aktivnosti(max 50), moe se runo obraivati, a lako ga je i vizuelno realno sagledati.

 • Standardni mreni plan-tipian plan kod slinih projekata

 • Mreni plan kljunih dogaaja-obuhvata dogaaje od izuzetne vanosti.

 • Detaljni mreni planovi obuhvataju sve faze i aktivnosti P


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Obrada vremenskih planova projekta-Analiza vremena

 • Proraun svih vremenskih rokova: najraniji i najkasniji poetak i zavretak, kalendarsko trajanje, vremenski zazori i faza i aktivnosti.

 • Planska vremena osnov kontrole sa ostvarenim terminima.

 • Gantogram daje grafike prikaze odvijanja planova sa kalendarskim datumima poetka i zavretka pojedinih faza i aktivnosti projekata.


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

Mrene tehnike za izradu terminskog plana:

Gantogrami ili grafikoni

Grafikoni kljunih dogaaja

Mrene tehnike:

-Tehnika evaluacije i revizije programa (PERT)

- Metod kritinog puta (CPM)

- Dijagram prethodnih dogaaja (PDM)

- Tehnika grafike evaluacije i pregleda (GERT)

omoguavaju:

Meuzavisnost aktivnosti,Vreme realizacije, odnos vremena i resursa, mogunost simulacije, trokovi neuspeha projekta, vrednovanje realizacije projekta.


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Proces PERT/CPM planiranja

 • 1.Lista aktivnosti

 • 2. meuzavisnost

 • 3.Identifikacija dijagrama-kontrolni pregled

 • 4.Pretvaranje u PERT dijagram

 • 5. definisanje kritinog puta

 • 6.Definisanje kalendarskih datuma

 • t = a+4m+b / 6

 • t oekivano vreme

 • a najoptimistinije vreme

 • b najpesimistinije vreme

 • m najverovatnije vreme


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

3

PERT metoda

2

5

6

7

8

1

4

1.Pregovori o ugovoru

2.Potpisivanje ugovora

3.Nabavka inputa

4.Plan proizvodnje

5.Obraun materijala

6.Nabavka kratkoronih materijala

7 Specifikacija materijala

8.Pokretanje aktivnosti


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • WBS tehnika planiranja projektima-

 • organizaciono-tehnika struktura projekta-koraci:

 • Lista zadataka iz akcionog plana razraena detaljno.

 • Identifikacija podataka za svaku aktivnost (dobavljai, oprema, materijal, vreme..)

 • Odgovornost prema aktivnostima

 • Budet ( direktni trokovi po aktivnostima, indirektni trokovi projekta, markentiki trokovi i rezervni T)

 • Glavni terminski plan ( vreme po delovima projekta)

 • Plan po iteracijama


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Planiranje resursa

 • Plan materijala i opreme u predvienom vremenu, koliini i kvalitetu-utvrivanje specifikacije i plan glavnih vrsta odgovarajuim tehnikama poput ABC metode planova, gde se posebna panja poklanja resursima koji procentualno izazivaju najvee trokove.

 • Kljuna pitanja:

 • Proizvesti/nabaviti

 • Potreba blagovremene nabavke

 • Prerana- izaziva nepotrebne trokove kredita (kamate), kao i trokova skladitenja.

 • Zakasnela-izaziva dodatno vreme realizacije-penale


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Planiranje trokova

 • Odreivanje trokova po aktivnostima ( detaljna analiza po nainu izvoenja,korienja potrebnih sredstava rada, sirovina,materijala)

 • Planiranje trokova se vri pomou istih mrenih dijagrama koji se koriste u planiranju vremena, gde se planiraju trokovi po aktivnostima i na kraju zbirno dobijaju trokovi projekta.

 • Ukupni trokovi projekta su zbir direktnih, indirektnih, markentikih i rezervnih trokova (inflatorni i sl.)

 • Optimizacija trokova planiranje trokova za svaku aktivnost koja dozvoljava mogunost skraivanja.

 • Prirataj trokova- a=UT-NT/NV-UV

 • U-usiljeno(vreme i trokovi) N-normalno (vreme i trokovi


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • - , . .

 • Zn- -

 • Q - 1. .

 • Cp-

 • Ts-

 • k -

 • TF-

 • - , ( ), ( 365 -Zn). , .


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Planiranje kadrova

 • Osnovni cilj je odreenje najpovoljnijeg rasporeda angaovanja kadrova odgovarajuih profila kako bi se realizovalo plansko vreme i trokovi.

 • Nivelisanje resursa (kadrova)

 • Mreni dijagram i gantogram realizacije projekta

 • Dijagram potrebnih resursa za svaki vremenski period

 • Neslaganja: viak ili manjak resursa

 • Usklaivanje raspoloivih sa potrebnim resursima-postupno- ( odlaganje aktivnosti koje nisu na kritinom putu)-Grey-Kidov algoritam


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Upravljanje ljudskim resursima u projektu

 • Menader projekta ima ulogu kao:

 • Inegrator, komunikator, voa tima, donosilac odluka i kreator atmosfere.

 • Efikasan menadment tim:

 • Mala veliina,komplementarne vetine, zajedniki cilj,zajedniki pristup, zajednika odgovornost

 • Koristi:

 • Lake reavanje problema, vea kreativnost, meusobna podrka, zavisnost, bolja komunikacija, vei kvalitet odluka, vee zadovoljstvo i sinergetski efekat.

 • Vrste timova:

 • Funkcionalni,multifunkcionalni,samodefiniui,timovi top menadera.


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

Funkcionisanje projektnog tima:

Prikupljanje informacija za planiranje projekta,

Izrada planova, rasporeivanje resursa- plan budeta,

monitoring i kontrola realizacije , koordinacija radova

obavetavanje i predlaganje buduih akcija, izvetavanje po

fazama o aktivnosti, budetu, aktualizacija mrenih planova.

Motivacija projektnog tima-motivacija eljenog ponaanja

Metod

uticaja

Motivisano

ponaanje

Ciljevi

projekta

Izvor

moi

Ciljevi

pojedinca

Autoritet

Uveravanje

kontrola

Legitimitet, prinuda,nagrada,

Strunost,ugledanja


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Upravljanje konfliktima.

 • Najei izvori:

 • Neslaganje oko poslovnih odluka, raspodela ogranienih resursa,sukob nadlenosti, sukob interesa ,slaba komunikacija i nejasna pravila.

 • Najei naini prevazilaenja:

 • Konfrontacija,kompromis., izglaivanje, prisiljavanje, povlaenje

  (Saradnja, nagovor, prihvatanje, prenoenje, preureenje)


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Projektni menader-nova profesija

 • Nacionalna sertifikacija-YUPMA - udruenje za UP

 • Internacionalna- IPMA + YUPMA

 • Nivoi sertifikacije:

 • A-(CDP)-direktor projekta za program od vie projekata

 • B-(CSPM)-stariji projekt menad.-za kompleksne projekte

 • C-(CPM)-projektni menader- za jednostavnije projekte

 • D-(CPMA)-projekt menadment saradnik

  Koristi od sertifikata.

  Za projekt menadere-meunarodno vaei dokaz kompet.

  Za ponuae-prikaz kvalifikovanosti i kompetencije

  Za naruioca-manji rizik pri naruivanju posla


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Upravljanje rizikom projekta

 • Rizik predstavlja mogunost i konsekvence neostvarivanja definisanih ciljeva projekta.

 • Upravljanje rizikom- aktivno preduzimanje radnji koje e smanjiti potencijalne tetne uticaje odreenih dogaaja na projekat.Najvaniji je balans izmeu ansi i rizika.

 • Proces upravljanja rizikom:

 • Planiranje upravljanja rizikom,

 • Identifikacija rizika

 • Kvalitativna i

 • Kvantitativna analiza

 • Planiranje odgovora na rizik

 • Nadgledanje i praenje rizika


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

1.Planiranje rizika ( plan ublaavanja rizika,kontigentni plan, plan za odstupnicu)

2.Tehnike identifikacije rizika (Brejnstorming, delfi tehnika, intervju, swot analiza)

 • Metod procene rizika

  3.Kvalitativna analiza- eksertska kontrolna lista faktora rizika-strukturna analiza

  4. Kvantitativna analiza- drvo odluivanja i oekivana novana vrednost i simulacija

  5 Odgovor na planiranje rizika:

  izbegavanje rizika,redukovanje, transfer ka drugima, kontigentno planiranje i prihvatanje rizika.

  6.Kontrola rizika-periodini pregledi, merenje tehnikih izvrenja, korektivne akcije.


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Upravljanje ugovaranjem-

 • 2 osnovna uesnika:investitor ( naruilac projekta) i izvoa ( izvrilac projekta)

 • Sa stanovita naruioca faze:

 • Odluka o relizaciji projekta i obezbeenje finans. sred.

 • Ugovaranje izrade P dokumentacije

 • Priprema za ugovaranje ( izbor vrste ugovora)

 • Raspisivanje konkursa za izvoenje

 • Ocena ponuda i izbor izvoaa

 • Pregovori

 • Potpisivanje ugovora

 • Praenje ugovora i obaveza tokom izvoenja


Planiranje realizacije projekta definisanje ciljeva

 • Sa stanovita izvoaa faze:

 • Istraivanje trita

 • Izrada ponude

 • Pregovori u vezi ugovora

 • Potpisivanje ugovora

 • Izrada projektne dokumentacije

 • Izbor podizvoaa

 • Ugovor sa podizvoaima

 • Potpisivanje ugovora sa podizvoaima

 • Praenje ugovora i obaveza tokom izvoenja


 • Login