Planiranje i programiranje rada knji nicara 2006.
Download

Planiranje i programiranje rada knji nicara 2006.

Advertisement
Download Presentation
Comments
gram
From:
|  
(185) |   (0) |   (0)
Views: 78 | Added: 14-01-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:
Fond sati. ?kolska godina 1768Nastavna godina 144036 tjedana = 180 nastavnih dana tjedan = 40 sati. ODGOJNO - OBRAZOVNA DJELATNOST 875 satiPoticanje i razvijanje navike citanja te dola?enja u knji?nicu kroz pricanje prica, slu?anje zvucnih zapisa, provodenje kvizov
Planiranje i programiranje rada knji nicara 2006.

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Planiranje i programiranje rada knji?nicara 2006. / 2007. Informativni utorak, 3. listopada 2006. Zdenka Bilic

2. Fond sati ?kolska godina 1768 Nastavna godina 1440 36 tjedana = 180 nastavnih dana tjedan = 40 sati

3. ODGOJNO - OBRAZOVNA DJELATNOST 875 sati Poticanje i razvijanje navike citanja te dola?enja u knji?nicu kroz pricanje prica, slu?anje zvucnih zapisa, provodenje kvizova o procitanim knjigama Edukacija korisnika: sustavno upoznavanje knjiga i knji?nice, uvodenje ucenika u temeljne nacine pretra?ivanja i uporabe dostupnih izvora znanja te poucavanje ucenika za samostalno ucenje prema NPIP-u. Timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati i projekata. Ispitivanje zanimanja ucenika za knjigu (citateljska putovnica) Pomoc pri izboru knji?ne grade Pomaganje ucenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata Rad s ucenicima u produ?enom boravku na promicanju odgoja za mir Suradnja s uciteljima, pedagogom i ravnateljem u nabavi svih vrsta knji?ne grade i u razvoju knji?nice Godi?nji plan i program

4. STRUCNA KNJI?NICNA DJELATNOST 543 sati Organizacija i vodenje rada u knji?nici i citaonici Nabava knjiga i ostale informacijske grade Knji?nicno poslovanje, invetarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija otpis i revizija (nastavnicki fond) Sustavno izvje?civanje ucenika i nastavnika o novoj literaturi Izradba informacijskih pomagala Godi?nja pretplata na casopise Izrada godi?njeg programa rada knji?nicara Godi?nji plan i program

5. Godi?nji plan i program STRUCNO USAVR?AVANJE 120 sati Pracenje strucne knji?nicne i druge literature za mlade? Sudjelovanje na strucnim sastancima ?kole Sudjelovanje na ?upanijskim strucnim vijecima Sudjelovanje na strucnim sastancima ?kolskih knji?nicara Sudjelovanje na seminaru Proljetna ?kola ?kolskih knji?nicara RH Suradnja s maticnom slu?bom Nacionalne i sveucili?ne knji?nice, maticnom slu?bom Gradske knji?nice, suradnja s knji?nicama u dr?avi i ?ire. Suradnja s knji?arima i nakladnicima

6. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 230 sati Knji?evni susreti, kviz natjecanja, tematske i prigodne izlo?be, promocije knjiga, tribine, medunarodni Dan ?kolskih knji?nica Ukupno 1768 Godi?nji plan i program

7. Tjedni plan rada NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD Rad s ucenicima Program knji?nicnog obrazovanja ?kolska knji?nica , nastava u ?kolskoj knji?nici ; program poticanja citanja Bajkaonica, ; program Citam bajku, poticanje citanja kod ucenika koji imaju te?koca pri citanju ; program Mladi knji?nicari; individualni, skupni i savjetodavni rad s ucenicima; radionice za interesnu skupinu ucenika 15 sati Rad s uciteljima, strucnim suradnicima, ravnateljem i roditeljima Suradnja i timski rad s uciteljima u ostvarenju NPIP-a / integracijsko-korelacijsko planiranje / te promicanju citateljske kulture ucenika; pomoc uciteljima u planiranju i ostvarivanju programa strucnog usavr?avanja; suradnja s ravnateljem i strucnim suradnicima u ostvarenju Godi?njeg plana i programa rada ?kolske knji?nice; marketin?ki pristup roditeljima (promoviranje rada, pedago?ko-psiholo?ka literatura za roditelje, poticanje obiteljskog citanja i razvijanje kulture pona?anja s knjigom) 6

8. Tjedni plan rada NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD Posudba knjiga Pomoc ucenicima pri odabiru knjiga za slobodno citanje 2 Unapredivanje odgojno-obrazovnog rada Sudjelovanje u ?kolskim projektima, vodenje strucnih skupova, radionica, analiza odgojno-obrazovnih postignuca, prijedlozi za pobolj?anje 2

9. 2. tjedan 15 sati

10. 1. tjedan 15 sati

11. Godi?nji plan rujan 5. razred : casopisi - izvori novih informacija TK, tema: ?ivotno okru?enje covjeka i zadace tehnike 1. razred : knji?nica - mjesto poticanja citalacke i informacijske pismenosti Bajkaonica : Cvilidreta knji?nicari : ?to citamo i ?to cemo raditi ?

12. Godi?nji plan listopad 8. razred : Sustav i uloga pojedinih vrsta knji?nica HJ, medijska kultura : U potrazi za knjigom 8. razred: Uporaba stecenih znanja FIZIKA : Nikola Tesla, terenska nastava 3. razred : Put od autora do citatelja Hj, lektira: Mi?evi i macke naglavacke Bajkaonica: Matovilka Citam bajku : Kako je Koren kovac sve vragove zastra?io Busen ru?marina Knji?nicari : Perunika - izvori za praslavensku mitologiju

13. Godi?nji plan studeni 7. razred : On ? line katalozi MATEMATIKA : Prikupljanje i obrada podataka (statistika) HJ, medijska kultura : Knji?nica 3. razred : Mjesna knji?nica Bajkaonica : Trnoru?ica Citam bajku : Kraljeva kci vje?tica ?abica djevojka Kraljeva kci knji?nicari: Perunika - prikaz likova

14. Godi?nji plan prosinac 8. razred : Uporaba stecenih znanja MATEMATIKA : Pitagora i njegov poucak 2. razred : Jednostavni knji?evni oblici HJ, knji?evnost: Bajka Bajkaonica: Snjeguljica i sedam patuljaka Citam bajku : Kako je Koren kovac sve vragove zastra?io Busen ru?marina knji?nicari : Perunika - izrada nakita

15. Godi?nji plan sijecanj 4. razred : Referentna zbirka ? prirucnici PID: Nizinski dijelovi RH 5. razred: Organizacija i poslovanje ?kolske knji?nice HJ: Lektirno djelo Bajkaonica: Vuk i jarici Citam bajku: Kraljeva kci vje?tica ?abica djevojka Kraljeva kci Knji?nicari: Perunika - u potrazi za kostimom

16. Godi?nji plan veljaca 6. razred : Predmetnica ? put do informacije Povijest: Humanizam i renesansa 4. razred: integrirani dan u knji?nici PID: Hrvati i nova domovina Bajkaonica: Zacarani kraljevic Citam bajku: Kako je Koren kovac sve vragove zastra?io Busen ru?marina Knji?nicari: Perunika - izrada kostima

17. Godi?nji plan o?ujak 6. razred: Samostalno pronala?enje informacija Priroda: Kopnene vode ( terenska nastava) 3. razred: Put od autora do citatelja HJ, Medijska kultura: Knji?nica ? kori?tenje enciklopedije Bajkaonica: Bremenski sviraci Citam bajku: Kraljeva kci vje?tica ?abica djevojka Kraljeva kci Knji?nicari: Perunika - izrada kostima

18. Godi?nji plan travanj 4. razred : Knji?evno-komunikacijsko-informacijska kultura PID: ?ivot zelene biljke 2. razred : Djecji casopis HJ, Medijska kultura: Djecji casopisi Bajkaonica: Crvenkapica Citam bajku: Kako je Koren kovac sve vragove zastra?io Busen ru?marina Knji?nicari: Perunika - izrada CD

19. Godi?nji plan svibanj 7. razred: Casopisi na razlicitim medijima POVIJEST: Svijet u doba europske dominacije u 19. stoljecu 2. razred: Djecji casopis LK: Ploha ? fotografija Bajkaonica: Zlatna ptica Citam bajku: Kraljeva kci vje?tica ?abica djevojka Kraljeva kci Knji?nicari: prezentacija projekta Perunika

20. Godi?nji plan lipanj 8. razred: Uporaba stecenih znanja SR: Profesionalna orijentacija 4. razred: Referentna zbirka ? prirucnici HJ, Medijska kultura: Knji?nica ? slu?enje rjecnikom i ?kolskim pravopisom Bajkaonica: Cetiri brata vrijedna zlata

21. terenska nastava tema: Nikola Tesla Ucenici 8. razreda pristupaju temi odabirom radne grupe: 1. zemljopis: Lika 2. povijest: dvadeseto stoljece 3. fizika: znacajni pronalasci 4. knji?nica: zanimljivosti iz ?ivota 5. informatika: prezentacija Posjet Memorijalnom centru?Nikola Tesla? u Smiljanu


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro